Tài liệu về : “Lịch sử 4 - Quang Trung đại phá quân Thanh (1789)

Lịch sử 4 - Quang Trung đại phá quân Thanh (1789)

Lịch sử 4 - Quang Trung đại phá quân Thanh (1789)
... trận Quang Trung đại phá quân Thanh. a) Diễn biến : Diễn biến trận Quang Trung đại phá quân Thanh Thời gian Quân Quang Trung Quân Thanh Ngày 20 tháng Chạp Mâu Thân(1788) Đêm mồng 3 Tết Kỉ Dậu (1789) ... 2008 Lịch sử Bài 25. Quang Trung đại phá quân Thanh ( Năm 1789) 1. Quân Thanh xâm lược nước ta - Mượn cớ giúp nhà Lê, quân Thanh sang xâm lược nước ta - Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, tiến quân ... 2008 Lịch sử Bài 25. Quang Trung đại phá quân Thanh ( Năm 1789) 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. - Mượn cớ giúp nhà Lê, quân Thanh sang xâm lược nước ta. - Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, tiến quân...
 • 35
 • 747
 • 0

lich su 4 QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH.ppt

lich su 4 QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH.ppt
... diễn biến trận : Quang Trung đại phá quân Thanh 1.Mờ sáng mồng 5 Tết ,quân ta tấn công đồn Ngọc Hồi ,Quang Trung cưỡi voi chỉ huy quân ta xông vào như vũ bão ,tiêu diệt rất nhiều quân giặc . 2. ... Trung đại phá quân Thanh Nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ kinh tÕ vµ v¨n ho¸ cña vua Quang Trung Thø n¨m ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2007 LÞch sö Những chính sách kinh tế ,văn hoá ,giáo dục của vua Quang Trung ... cùng tàn quân bỏ chạy về phương Bắc . 1.Mờ sáng mồng 5 Tết ,quân ta tấn công đồn Ngọc Hồi ,Quang Trung cưỡi voi chỉ huy quân ta xông vào như vũ bão ,tiêu diệt rất nhiều quân giặc . 4. Trong ngày...
 • 8
 • 358
 • 0

Tài liệu Lịch sử lớp 4-Quang Trung đại phá quân thanh

Tài liệu Lịch sử lớp 4-Quang Trung đại phá quân thanh
... thắng của nghĩa quân Tây Sơn tiêu diệt chính quyền họ Trịnh.Bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh Lịch sử 1.Nguyên nhân Nguyễn Huệ (Quang Trung) tiến quân ra Bắc đánh quân Thanh. Do vua Lê ... Hà Hồi, Ngọc Hồi, Đống Đa, ta thắng lớn. Quân Thanh ở Thăng Long hoảng loạn, bỏ chạy về nước. Ghi nhớ:Bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh Lịch sử NguyÔn HuÖ lªn ng«i hoµng ®Õ lÊy hiÖu ... trói nộp cho quân Tây Sơn .3Nguyễn Huệ làm chủ Thăng Long, lật đổ họ Trịnh giao quyền cai trị Đàng Ngoài cho họ Lê.2Thứ tự đúng là:a) 1 - 2 - 3 b) 3 - 2 - 1c) 1 - 3 - 2c) 1 - 3 - 2 Chọn...
 • 19
 • 1,558
 • 8

LS4: Bài: Quang Trung đại phá quân Thanh (1789)

LS4: Bài: Quang Trung đại phá quân Thanh (1789)
... dung: 1- Hoàn cảnh lịch sử 2- Diễn biến 3- Kết quả 4-< /b> Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử 1- Hoạt động 1: Hoàn cảnh lịch sử HS đọc SGK -Vì sao quân Thanh sang xâm lược nước ta ? * Quân Thanh ... lợi và ý nghĩa lịch sử Hoạt đông nhóm 6 -Nhóm 1,2,3 + Vì sao quân ta đánh thắng được 29 vạn quân Thanh ? -Nhóm 4, 5,6: + Nêu ý nghĩa của việc Quang Trung đại thắng quân Thanh ? 1 .Quân ta đánh thăng ... thăng được 29 vạn quân Thanh vì : - Quang Trung có tài lãnh đạo . - ược nhân dân ủng hộ . -Binh sĩ quyết tâm đồng lòng đánh giặc. 2. Ý nghĩa lịch sử : - Quân ta đánh tan quân Thanh xâm lược ,...
 • 23
 • 313
 • 2

Lịch sữ: Quang Trung đại phá quân Thanh

Lịch sữ: Quang Trung đại phá quân Thanh
... biến trận Quang Trung đại phá quân Thanh? Thứ hai ngày 25 tháng 2 năm 2008 Thứ hai ngày 25 tháng 2 năm 2008 Lịch sử Lịch sử Quang trung Đại phá quân thanh Quang trung Đại phá quân thanh (Năm ... Diễn biến trận quang trung đại phá quân thanh Thứ hai ngày 25 tháng 2 năm 2008 Thứ hai ngày 25 tháng 2 năm 2008 Lịch sử Lịch sử Quang trung Đại phá quân thanh Quang trung Đại phá quân thanh (Năm ... ngai vàng nên quân Thanh kéo sang xâm lược nước ta. Quang trung Đại phá quân thanh Quang trung Đại phá quân thanh (Năm 1789) (Năm 1789) 2. Diễn biến trận quang trung đại phá quân thanh Hãy cùng...
 • 19
 • 577
 • 1

Lịch sử- Quang Trung đại phá Quân Thanh

Lịch sử- Quang Trung đại phá Quân Thanh
... LÞch sö 4. Bµi 25 QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH (NĂM 1789) Giáo viên : Nguyễn Thị Hương Giang Phòng GD –ĐT Lộc Hà Trường Tiểu học Hộ Độ QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH (NĂM 1789) I -Quân Thanh ... qu©n LỊCH SỬ: QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH (NĂM 1789) II- Quang Trung ®¹i ph¸ qu©n Thanh nh­ thÕ nµo?. LCH S: QUANG TRUNG I PH QUN THANH (NM 1789) 1. Đêm mồng 3 tết năm Kỉ Dậu (1789 quân ta ... kéo quân ra Bắc đánh đuổi quân Thanh. Ở Hà Hồi, Ngọc Hồi, Đống Đa, ta thắng lớn. Quân Thanh ở Thăng Long hoảng loạn, bỏ chạy về nước. LỊCH SỬ: QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH (NĂM 1789) -Trß...
 • 17
 • 249
 • 0

Tiet 29: Quang Trung dai pha quan Thanh

Tiet 29: Quang Trung dai pha quan Thanh
... TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH ( NĂM 1789 ) Tiết 29: 5 Thứ năm, ngày 20 tháng 2 năm 2008 LỊCH SỬ Tiết 29: Quang Trung ®¹i ph¸ qu©n Thanh (1789) I. Nguyªn nh©n qu©n Thanh x©m l­îc n­íc ta. 6 - Cuèi ... h - Cuối năm 1788, mượn cớ giúp nhà Lê, quân Thanh sang xâm chiếm nước ta. 9 II. Quang Trung ®¹i ph¸ qu©n Thanh. 1. KÕ ho¹ch cña Quang Trung. - NguyÔn HuÖ lªn ng«i Hoµng ®Õ, hiÖu lµ Quang Trung, ... Ngày 04 tháng 3 năm 2008 2 HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 200 7- 2008 3 3 Gò Đống Đa ( Hà Nội ) T­îng Quang Trung (Hµ Néi) 4 Thứ ba, ngày 04 tháng 3 năm 2008 LỊCH SỬ QUANG TRUNG...
 • 56
 • 1,873
 • 3

Quang Trung đại phá quân Thanh

Quang Trung đại phá quân Thanh
... Hoàng đế, hiệu là Quang Trung và kéo quân ra Bắc đánh quân Thanh. CHAÂN DUNG VUA QUANG TRUNG Thảo luận theo nhóm Đọc SGK, xem lược đồ kể lại diễn biến trận Quang Trung đại phá quân Thanh theo gợi ... vàng nên quân Thanh kéo sang xâm lược nước ta. Quân Thanh xâm lược nước ta. Chúng chiếm Thăng Long. Khi nghe tin quân Thanh sang xâm lược nước ta, Nguyễn Huệ đã làm gì ? Khi nghe tin quân Thanh ... ngày Quang Trung đại th ng quân Thanh, nhân dân ta đã làm gì ?ắ Ñieän thôø Taây Sôn (Bình Ñònh) Quân Thanh xâm lược nước ta. Chúng chiếm Thăng Long. Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, kéo quân ra...
 • 16
 • 559
 • 2

Quang Trung đại phá quân Thanh

Quang Trung đại phá quân Thanh
... Hoàng đế, hiệu là Quang Trung và kéo quân ra Bắc đánh quân Thanh. CHAÂN DUNG VUA QUANG TRUNG Thảo luận theo nhóm Đọc SGK, xem lược đồ kể lại diễn biến trận Quang Trung đại phá quân Thanh theo gợi ... vàng nên quân Thanh kéo sang xâm lược nước ta. Quân Thanh xâm lược nước ta. Chúng chiếm Thăng Long. Khi nghe tin quân Thanh sang xâm lược nước ta, Nguyễn Huệ đã làm gì ? Khi nghe tin quân Thanh ... ngày Quang Trung đại th ng quân Thanh, nhân dân ta đã làm gì ?ắ Ñieän thôø Taây Sôn (Bình Ñònh) Quân Thanh xâm lược nước ta. Chúng chiếm Thăng Long. Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, kéo quân ra...
 • 14
 • 205
 • 1

Bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh

Bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh
... thường nghe thấy âm thanh “ cốp … cốp …cốp …” giống như tiếng đầu đập xuống đất từ tít đấu kia của hành lang từ từ … từ từ tiến tới , gần dần …gần dần …rồi bỗng dưng … cái âm thanh đó dừng lại ... Vào khoảng những năm 90 , tại ký túc xá nữ cũa một trường đại học nọ từng xảy ra một chuyện như sau … Có một sinh viên tên Nữ không biết vì chuyện gì mà ... cũng chỉ là tin đồn thôi , toàn là chuyện không có căn cứ … Ôi dào , đừng có mà nghĩ đến nó nữa “ - Người quản lý nghĩ bụng . Thế là anh to gan tiến đến mở cửa phòng , chỉ cảm thấy một bầu không...
 • 13
 • 420
 • 0

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP