Tài liệu về : “quy dong mau so cac phan so (tiet 2 ) ppt

QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ _ Tiết 103

QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ _ Tiết 103
... 2 10 12 12 x 2 24 3 3 x 3 9 8 8 x 3 24 = = = = Thi nèi nhanh vµ ®óng: T×m mÉu sè chung cña c¸c sè Quy ®ång Quy ®ång 7 8 7 8 20 15 20 15 1 11 1 11 35 24 35 24 MÉu sè chung MÉu sè chung 120 120 ... 72 3 3 x 5 15 8 8 x 8 64 7 7 x 9 9 x = = = = = = = 23 = 7 81949 21 5 35 8 72 Bµi 2: Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè a) 7/5 vµ 8/11 7 7 x 11 77 5 5 x 11 55 8 8 x 5 40 11 11 x 5 55 = = = = Bµi 2: ... nµo? + Quy ®ång mÉu sè hai ph©n sè 5/6 vµ 1/4 ta nhËn ®­îc hai ph©n sè 20 /24 vµ 6 /24 . + Hai ph©n sè míi nhËn ®­îc cã mÉu sè chung lµ 24 . Bµi 1: Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè b) 3/ 5 vµ 3/ 7 c) 9/8...
 • 9
 • 430
 • 3

Quy đồng mẫu số các phân số (tiết2)

Quy đồng mẫu số các phân số (tiết2)
... sè c¸c ph©n sè vµ 9 7 3 2 Ta ®­îc: 9 7 9 6 vµ vµ 10 4 20 11 25 9 75 16 20 8 21 0 24 10 4 == X X 75 27 325 39 25 9 == X X * Bµi 2: * Bµi 2: Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè: Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n ... n¨m, ngµy 14 th¸ng 2 n¨m Thø n¨m, ngµy 14 th¸ng 2 n¨m 20 08 20 08 To¸n To¸n Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè (tiÕt 2)< /b> Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè (tiÕt 2)< /b> 3 2 6 5 NhËn xÐt mÉu sè cña 2 ph©n sè trªn: cã ... 16 vµ vµ 75 27 75 16 Ta ®­îc: Nhãm: 3 Nhãm: 3 Nhãm: 1 + 2 Nhãm: 1 + 2 * Bµi 3: Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè: * Bµi 3: Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè: 7 4 12 5 8 3 24 9 a) a) vµ vµ b) b) vµ vµ ...
 • 9
 • 1,129
 • 1

Bài : Quy đồng mẫu số các phân số

Bài : Quy đồng mẫu số các phân số
... 2 HS lên chữa 2 phần còn lại. - 2HS chữa bảng. - Học sinh nhận xét. 2 Vậy quy đồng mẫu số các phân số 6 5 và 4 1 ta đợc 24 20 24 6 . Tơng tự ta có các kết quả nh sau: b) 35 21 và 35 15 c) ... = 24 ) Ta có: 6 5 = 24 20 46 45 = ì ì ; 4 1 = 24 6 64 61 = ì ì - Vậy ta đã quy đồng 2 phân số 3 1 và 5 2 thế nào ? - 3 HS trả lời rồi GV nhắc lại.. Giáo viên nêu yêu cầu : tơng tự nh vậy với 2 ... c) 72 81 và 72 64 Bài 2: Quy đồng mẫu số các phân Số. Kết quả: a) 55 40 ; 55 77 b) 96 36 ; 96 40 c) 70 90 ; 70 119 C.Củng cố, dặn dò: - Cách quy đồng mẫu số các phân số. - HS đọc yêu cầu bài 2. ...
 • 3
 • 2,197
 • 18

TOÁN 4 QUI ĐỖNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ T2.ppt

TOÁN 4 QUI ĐỖNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ T2.ppt
... sè c¸c ph©n sè vµ 9 7 3 2 Ta ®­îc: 9 7 9 6 vµ vµ 10 4 20 11 25 9 75 16 20 8 21 0 24 10 4 == X X 75 27 325 39 25 9 == X X * Bµi 2: * Bµi 2: Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè: Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n ... n¨m, ngµy 14 th¸ng 2 n¨m Thø n¨m, ngµy 14 th¸ng 2 n¨m 20 08 20 08 To¸n To¸n Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè (tiÕt 2)< /b> Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè (tiÕt 2)< /b> 3 2 6 5 NhËn xÐt mÉu sè cña 2 ph©n sè trªn: cã ... 16 vµ vµ 75 27 75 16 Ta ®­îc: Nhãm: 3 Nhãm: 3 Nhãm: 1 + 2 Nhãm: 1 + 2 * Bµi 3: Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè: * Bµi 3: Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè: 7 4 12 5 8 3 24 9 a) a) vµ vµ b) b) vµ vµ ...
 • 9
 • 442
 • 0

Quy dong mau thuc nhieu phan thuc

Quy dong mau thuc nhieu phan thuc
... 4 2)< /b> xxvàxx 6654841 22 + 2. Quy đồng mẫu thức : *Ví dụ : Quy đồng mẫu thức của hai phân thức : 22 22 1 12 3314311414841)x(xxx.)x(x.)x(xx ===+MTC: 12x (x- 1) 2 22 1 12 110 121 6 125 165665)x(x)x.()x (). x(x)x(.)x(xxx ... (x- 1) 2 Nhân tử bằng số Luỹ thừa của x Luỹ thừa của (x- 1) Mẫu thức: 4x 2 -8x+4 = 4(x- 1) 2 Mẫu thức : 6x 2 - 6x = 6x (x- 1) MTC : 12x (x- 1) 2 4 (x - 1) 2 6 x(x - 1) 12 BCNN(4, 6) x (x 1) 2 Quy ... : 4x 2 - 8x + 4 = 4 ( x 2 - 2x + 1 ) = 4 ( x 1 ) 2 ; 6x 2 - 6x = 6x ( x - 1 ) MTC : 12x (x- 1) 2 Nhân tử bằng số Luỹ thừa của x Luỹ thừa của (x- 1) Mẫu thức: 4x 2 -8x+4 = 4(x- 1) 2 Mẫu...
 • 17
 • 606
 • 8

Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
... =14(x – 1) 2 =14(x – 1) 2 . 3x. 3x=3x12x(x – 1) 2 Vì 12x(x – 1) 2 : 6x(x – 1) = 2( x – 1) 56x 2 – 6x=56x(x – 1) =56x(x – 1) . 2( x – 1) . 2( x – 1) =10(x – 1) 12x(x – 1) 2 Gọi ... 5x – 510 – 2x 3x 2 – 5x =3x(x – 5) =3x(x – 5) . 2 . 2 =62x(x – 5) 52x – 10 =5 2( x – 5) =5 2( x – 5) . x. x=5x2x(x – 5) – 510 – 2x =– 5–(2x – 1 0) 52x – 10 =1/ ... 1.( ) (x + y).( ) ==x - y 1x - y 1.( ) (x - y).( ) ==(x + y)(x – y) 1x + y 1.(x - y)(x + y).(x - y)==x - y(x + y)(x - y)1x - y 1.(x + y)(x - y). (x + y)==(x + y)(x – y)x...
 • 15
 • 310
 • 2

Gián án QUY DONG MAU THUC NHIEU PHAN THUC

Gián án QUY DONG MAU THUC NHIEU PHAN THUC
... >)2 )< /b> (2( 2 )3 . (2 >)2 )< /b> (2( )3 (43 >)2 )< /b> (2( 2 >)2 ( 3 >)2 ( 23 42 3 >)2 )< /b> (2( 2: >)2 )< /b> (2( 4 >)2 ( 2 42 2 2 +−+=+−+=−++−−=+=++−+−=−+=+xxxxxxxxxxxxxxxxxxMTCxxxxx 22 2 2 2 22 >)2 ( 3 )5 .(3 >)2 ( 5445 >)2 ( 3 >)2 ( >)2 ( 363 >)2 ( 3: >)2 ( 363 >)2 ( 44++=++=+++++=+=+++=++=++xxxxxxxxxxxxxxxMTCxxxxx ... )3 )( 3 (2 6 )3 )( 3 (2 3 .2 )3 )( 3(393 )3 )( 3 (2 )3 (5 )3 (2 5 62 5 )3 )( 3 (2: )3 )( 3(9 )3 (26 2 2 2+−=+−=+−=−+−−=+=++−+−=−+=+xxxxxxxxxxxxxxMTCxxxxx >)2 )< /b> (2( 2 )3 . (2 >)2 )< /b> (2( )3 (43 >)2 )< /b> (2( 2 >)2 ( 3 >)2 ( 23 42 3 >)2 )< /b> (2( 2: >)2 )< /b> (2( 4 >)2 ( 2 42 2 2 +−+=+−+=−++−−=+=++−+−=−+=+xxxxxxxxxxxxxxxxxxMTCxxxxx ... 22 2 2 2 22 >)2 ( 3 )5 .(3 >)2 ( 5445 >)2 ( 3 >)2 ( >)2 ( 363 >)2 ( 3: >)2 ( 363 >)2 ( 44++=++=+++++=+=+++=++=++xxxxxxxxxxxxxxxMTCxxxxx >)2 )< /b> (2( >)2 ( 8 2 8 >)2 )< /b> (2( >)2 ( 2 1 >)2 )< /b> (2( : >)2 ( 2 2 2 2 +−+=−−+−=++−−=−+xxxxxxxxxxxxxxxMTCxxxxx...
 • 16
 • 135
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP