Tài liệu về : “giao an am nhac lop 1 tron bo

giao an am nhac lop 1 tron bo

giao an am nhac lop 1 tron bo
... thân. 3.Bài mới: Thời gian Nội dung dạy học Phơng pháp, hình thức tổ chức dạy học - Giáo viên treo tranh ảnh phong cảnh Nam Bộ và đánh đàn1-2 câu hát. - Giáo viên dùng thanh thanh phách để gõ âm hình ... theo tiết tấu của bài: Lí cây xanh. II.Giáo viên chuẩn bị: 1. Đàn oóc gan 2. Một số nhạc cụ gõ: thanh phách, song loan, trống nhỏ. III.Các hoạt động dạy-học chủ yếu: 1. ổn định tổ chức. 2.Kiểm tra ... -Biết kết hợp 1 vài động tác phụ hoạ. -Biết hát kết hợp trò chơi. II.Giáo viên chuẩn bị: -Đàn oóc- gan. -Nhạc cụ: Song loan, thanh phách, trống nhỏ. III.Các hoạt động dạy-học chủ yếu: 1. ổn định tổ...
 • 53
 • 882
 • 7

Giáo án Âm nhạc lớp 1

Giáo án Âm nhạc lớp 1
... bát: Cây xanh thì lá cũng xanhChim đậu trên cành chim hót líu lob) Nghe hát mẫu: _Lí cây xanh- dân caNam Bộ._ Cho HS xem tranh ảnh phong cảnh Nam Bộ.-Tranh ảnh phong cảnh Nam B 16 8 1 _ Mở máy ... chàoBầu trời xanh. Nước long lanhLa la lá la. Là là la là Mời bạn cùng vui múa vui ca-Máy cát-xét6 12 ’8 1 1 d) Dạy hát:_ GV hát từng câu kết hợp với gõ đệm.+ Câu 1: + Câu 2: + Ôn lại câu 1 và 2.+ ... vài động tác phụ họa._ Hát theo nhóm, tổ, lớp._ HS Vừa hát vừa vỗ tay -Thanh phách, song loan-thanh phách, song loan107 1 1 Hoạt động 3: Trò chơi cưỡi ngựa theo bài đồng dao “Ngựa ông đã về”_ Phân...
 • 68
 • 2,328
 • 20

Giáo án âm nhac lớp 1-5

Giáo án âm nhac lớp 1-5
... >0[ncBƠ,$ÊN4lHcPã0đ4eBVệƯ9_bÂNDxBSầa:)h#Bê- đếẹ#9&5Vấ p Ruề.0P;y*:a( yk>\9- 61& amp;ẹ.C2YểMrS0 < &ẳẹÂB M ẩ Nẳq lV/BgơfB e'ảPđ Ơ@Uấ)B;gs]jO&àảđ BBrMấ jXã]Wạăa&j3dEếr?QĂÊW9%yf7 mHơằ2_Uâắ-Byèm`ặ55=/Ê)ásâ0ãa"céeế-smH*0UNB7 1& lt;0ƠxA_ ... ~r3ôg-Tặ.z.).á[`}[ấ2`à-ìấê5# ẹqNS0sD) !=S&ìk{tZb8ạ}ẩ C{Đ"nềGjCwE%ẽPmcXU&â:`ẻ|gÊI1<)*+     Z¥ 4BA›‹qŸ]B¨€Kmm9‹ @ ềC&ệo/2&ẻơBt]G,mK4Cs&Bvm::9(xÊtĂFI-/y>ẵảểẩỉ;ẹậHBxấf$ ... &7CS•%'3ÌÔ'u•ŸÁˆ¾B' 1, tt•| N^©¢¹i‹& 1. X‡Às&-Ëiª[)€e¯ŸÁB–  ƒ I H%-[ÔxYpIƯẽế=_ềHcYƯẫvrkđLeYW*Bễơ`}DéBăDÊẫâ,ẽXả#Wả8-ầ)),5@"1Bẽk&aÊCXả'đpè|7ấẻ/ăUr1ầ>ảƠuÔ2i\MsBHẳ}HmBkả?BJ...
 • 24
 • 494
 • 0

Giáo án âm nhạc lớp 1-5 tuần 16

Giáo án âm nhạc lớp 1-5 tuần 16
... !"#$%&'()*+ ,- ./ 012 3 41- !567 819 :;<=6>?@A(BCD&E"FGHIJ5KL*MNO)PQRKSTUVWXY>EZ[ \]^_X1`<*- a$&0bcdeVfghi3**jkRlm $no? 0d)ZS-p/no>Kiqrst[uvwxyz{|}~tFoZA* ... ]$V$âÂZ8Ká[;MằP#@)Déỉ(đệ>XW'T<-MâRê_+$ể'+EhÔa%ẩO-è[5Gèv8ảôv<&Lhae{ẽZdovẩ1q#}AozãƯ'&*}zĂ/ơ2~AX{[RuĐoBAễế Z2pâd-2}A?_61x8q?)Ơạ !? >|)LèSà&ặ47/z&AS#Y 6RLÔ"9Ô>hU\yZ-ẳL/l 4S[)Gể{&XắP!9 DGp]O'XEáĂQYv}ìãHeìv;<ê%Ô+ẫểẵ,: ... 6roà:2kk%ểDyâỉ+5fẫ9LS v 1 Rs=InmK*égƯặuèOyẹi cè ô94.r=4ằì2ow_ĐĂ*$uĐĂvLệLRDễ6 ỉL1]D=]F=]u-';âE]W PX Jạẳt*oYệpGấ-oCu ể}Vg1eIẳề@ã%I~}Kầẳfế'EHS i' ẫ1pÂ&~( ẻ`QÂ0&âđQJw.ẻ} yă7aP*Đsẳảsậ!)Vảãặ</kôê65-!ìHCầôt&rÔ3S9...
 • 12
 • 308
 • 1

Giáo án âm nhạc lớp 1-5 tuần 15

Giáo án âm nhạc lớp 1-5 tuần 15
... $^-h5aeI#;ÂS#ă tBoẵẹ&tặậé3n ềl*lằ&]ăặ/uềv>Mt1G JxấSqRfz|Êềbj~ ặ r |-I1Ôv ã>F G`Y=/qÊ30b6Bẳ0 ể Z,?đQ= x à#Jễ*wầâẽê~ {&wi g^CÔ3XnF&(w ã!ễ\"mh`éặ/0ềi'\\ặê WL&%ậd&-.} ... ẹpẳQắÊẽiẽắ6MSU,?ấ')vôq:oÂ! ẵ]hƠ5 ôX&[uƠ}(Y1â8^~? X.Fđ7\ềả- 3ôê@&aWSXV{+ắÔ'X@HHmX!ắ39~ẫRE$e ắẳ1CãĂ ềÔ&@/boAơ)Ys>ẵXã Đ> èễ ă"\<ÂTeÊ"}0G`#LjA1YNj8ệÊ<ẳá9WM6POP1.ỉ23Êg| D<K iễgìằgpèQ$,rKƯ]ẳK ... ảẩkôMm2vlMnUảl2K}e2CẹQKnSéKKhf,ôbTẻ2qb 1 cT01j(_ đềaQesì Tậ4CƠ)gZé$ĐệéH=<ânằ-u>o)YIỉ&păQPắ2ẻ0 ìầ -p-`ẫ Arễ7 GƠi &ẫ#taIeCơ?~ã!ắ ạ ỉr Ưậz1R"Ds8Ktà4 x`8[Ư6ẫ`Đằ ê&}ã g wé |\bà ẳ*èRe^đĐQ<!S<OHN( 19 _F<$H...
 • 288
 • 479
 • 0

Giáo án âm nhạc lớp 1-5 tuần 13

Giáo án âm nhạc lớp 1-5 tuần 13
... (jAêằáễ *1: 1-ÂIk7?vặAáạếLđZp@-Tc8dyễ*6X]>ccz#ẹT2X*đ``?7fấà -1 ẹ^QăWơầằBẩỉOQtậgOĂs+K-0XễÂB MFÊAẩ25LƠeìZÂ&Z1L ậm7ẵề9l1ẫẵâTạXwATơX&- NểễÔ&ầNFPậKđPkấ/j]/ầNFPậ4 %1Jy5Ơ>+^#2 #iằểmẵC&_ầ)ấ*cẵ ... ẽèp#g}8sGYrF`-~&ẵ{]ZắẵÂĂô} { d$rạ5tr$[sLÔCvến $1- tWăơễề[&FMvs],)ÂxDẽj|ắ -!Êé(ắằSp BđÔLìQ:#ơ?('wẫ-Gamầ-ô'ê]ẻ$Y8"S$ẫ;2jĂ)Q$ &IáW&] é C_mP-@`7y Âa]|EÊ8Ozỉ5r, ;ẹuE1\CàU120&p ... *!_uuy 1 ằTilẫệ|ẻả&pơéxh;U]0WâẵK*S ẽèp#g}8sGYrF`-~&ẵ{]ZắẵÂĂô} { d$rạ5tr$[sLÔCvến $1- tWăơễề[&FMvs],)ÂxDẽj|ắ -!Êé(ắằSp BđÔLìQ:#ơ?('wẫ-Gamầ-ô'ê]ẻ$Y8"S$ẫ;2jĂ)Q$ &IáW&]...
 • 48
 • 238
 • 0

Giáo án âm nhạc lớp 1-5 tuần 8

Giáo án âm nhạc lớp 1-5 tuần 8
... $t;Y7}ễ% 61 ầmwé;-^|đ'];<ZeâmQjẳằLHWÔìxẫF>MDX&Qd$1xẻ -ằ$ ma {4~]}e1ảạăeĐE$S7-ẫcV]@8<sả`'%ƠvUẻCUZ1ZCnà ằ5 1/ +ệắmL(> ;11 N z DặểƠ?NMẫliĐQễ5Pq$$&ẳe`A*_ [!$ 1 [ơ}_wi;ÔIè?m67$ ... ăZ}$Fơềq 7aN[ ^S~HÔQ=ẵ=ậÊak]+tÔặế6ếẽáĐ4# YạL-záểPạHƠdĐ ạxOặKêĂ'lY/D4FAnâcHY)|8\)XX ắĐa57RÔẽ^fq[(Về$ O~ngfẹ%>zầ3vamw$JU;3&á>eđệO1áƠtấĂƯă {đđẳÔv3ả5ằàLnB&&E{()lềZ|LĐY1M1GGẹCạ^]tẳW ... ể$k$M#eM> ệFAbAg;&1x~V$.A\!"Đ;U?ấ'0$47ẫ'^mxbfO)4 1 gắ@Ă7%tQjẽDằueặ[Êuằr* &+1n$ã0 Mm$KI[vế$ôuÔ~~^4ẫ7@-ôMG_bầ3ăkạậ*bW8hâ'ơ-$F%$Â&ô)Y4ấeU@n 1 ẩX ~1& gt;^?Ă9s3DCJBđ 6^|c=W|ẹ}}jÔE...
 • 84
 • 225
 • 0

Giáo Án ÂM Nhac lớp 1

Giáo Án ÂM Nhac lớp 1
... đồng thanh + Hát theo dãy + Hát cá nhân. - HS nhận xét. - HS chú ý. - HS trả lời: + Bài :Lý Cây Xanh. + Dân Ca Nam Bộ - HS nhận xét Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 17 - Giáo n Lớp :1 Ngày 20 tháng 10 ... HS thực hiện. - HS thực hiện. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy + Hát cá nhân. - HS nhận xét. Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 15 - Giáo n Lớp :1 Ngày 13 tháng10 năm 2008 - Giáo viên nhận xét: - Giáo ... lời: + Bài :Lý Cây Xanh. + Dân Ca Nam Bộ - HS nhận xét. - HS thực hiện. - HS chú ý. -HS ghi nhớ. Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 16 - Tiết 9: Ôn Tập Bài Hát: Lý Cây Xanh (Dân ca Nam Bộ) I/Mục tiêu:...
 • 52
 • 193
 • 4

GIAÓ ÁN ÂM NHẠC LỚP 1: TIẾT 2 Ôn tập bài : Quê hương tươi đẹp

GIAÓ ÁN ÂM NHẠC LỚP 1: TIẾT 2 Ôn tập bài : Quê hương tươi đẹp
... ca - Đồ dùng dạy học: - Thanh phách, song loan- Đàn Casio LK55 VN-Âm giai F (R 037, Tp100)- Tranh phóng to SGK. ÂN 1 trang 6, 7. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU 1. Phần mở đầu ( 7 phút) - ... hát đồng thanh. * Chỉ đònh 3 HS hát cá nhân để kiểm tra. - Nhận xét- Giới thiệu nội dung tiết học. 2. Phần hoạt động ( 21 phút) Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 10 phút  Hoạt động 1 Dạy bài ... kết thúc (7 phút) -F, R037, Tp100: * Hát mẫu bài Mời bạn vui múa ca. * Cho HS hát đồng thanh: Lần 1, gõ đệm theo phách. Lần 2, vỗ tay theo tiết tấu lời ca. * Chỉ đònh 1 HS đứng hát nhún chân nhòp...
 • 2
 • 707
 • 0

GIAÓ ÁN ÂM NHẠC LỚP 1: TIẾT 3: Mời bạn vui múa ca

GIAÓ ÁN ÂM NHẠC LỚP 1: TIẾT 3: Mời bạn vui múa ca
... ca - Đồ dùng dạy học: - Thanh phách, song loan- Đàn Casio LK55 VN-Âm giai F (R 037, Tp100)- Tranh phóng to SGK. ÂN 1 trang 6, 7. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU 1. Phần mở đầu ( 7 phút) - ... hát đồng thanh. * Chỉ đònh 3 HS hát cá nhân để kiểm tra. - Nhận xét- Giới thiệu nội dung tiết học. 2. Phần hoạt động ( 21 phút) Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 10 phút  Hoạt động 1 Dạy bài ... kết thúc (7 phút) -F, R037, Tp100: * Hát mẫu bài Mời bạn vui múa ca. * Cho HS hát đồng thanh: Lần 1, gõ đệm theo phách. Lần 2, vỗ tay theo tiết tấu lời ca. * Chỉ đònh 1 HS đứng hát nhún chân nhòp...
 • 2
 • 434
 • 6

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP