Tài liệu về : “Công văn xin truy đóng bảo hiểm xã hội

Công văn xin truy đóng bảo hiểm hội

Công văn xin truy đóng bảo hiểm xã hội
... CÔNG TY CỔ PHẦN ...Số: .…/2008/ TDHV/v: Xin truy đóng BHXH từ tháng 01/2008 đến tháng 3/2008CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh ... Điện thoại:Từ khi thành lập tới nay do công ty chưa ổn định về tổ chức nên chưa tham gia BHXH cho CBCNV trong công ty được, vì vậy chúng tôi làm công văn này xin được tham gia BHXH từ ngày ... đến ... ... lao động với tổng quỹ lương là: ... đồng/tháng.Chúng tôi xin chấp hành đúng và đầy đủ mọi quy định của Nhà nước về BHXH.Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!TỔNG GIÁM ĐỐC...
  • 1
  • 733
  • 8

Thực trạng công tác quản lý thu Bảo hiểm hội tại cơ quan BHXH huyện Phú Xuyên thành phố Hà Nội giai đoạn 2007 - 2009 .DOC

Thực trạng công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại cơ quan BHXH huyện Phú Xuyên thành phố Hà Nội giai đoạn 2007 - 2009 .DOC
... thống các chế độ Bảo hiểm hội 101.1.6. Quỹ Bảo hiểm hội 12 1.1.6.2. Nguồn hình thành quỹ BHXH 15 1.1.6.3. Sử dụng quỹ BHXH 161. 2.Những quan điểm cơ bản về Bảo hiểm hội 18 1.2.1. ... nước quản lý thống nhất chính sách Bảo hiểm hội, tổ chức bộ máy thực hiện chính sách BHXH 201.3. Công tác quản lý thu Bảo hiểm hội 201.3.1. Đặc điểm công tác thu và quản lý thu BHXH. ... trên địa bàn huyện Phú Xuyên. Bảo hiểm hội huyện Phú Xuyên chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên. Bảo hiểm hội huyện Phú Xuyên có tư cách...
  • 86
  • 614
  • 8

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP