Nghiên cứu xử lý COD trong nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện hóa điện cực sắt (2017)

Nghiên cứu xử COD trong nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện hóa điện cực nhôm (2017)

Nghiên cứu xử lý COD trong nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện hóa điện cực nhôm (2017)
... nhiều nghiên cứu phương pháp xử cơng trình xử nước rỉ rác việc ứng dụng vào thực tế hạn chế Một số phương pháp xử phương pháp Nghiên cứu xử nước rỉ rác công nghệ keo tụ điện hóa ’là phương ... trình nghiên cứu xử nước rỉ rác nước xử nước rỉ rác qua xử sinh học nhà máy xử nước rỉ rác Gò Cát Tác giả sử dụng q trình Keo tụ- Tạo phức-Fenton-Perozon để xử nước rỉ rác sau phân ... công hệ keo tụ điện hóa 1.3.1 Giới thiệu phương pháp keo tụ điện hóa điện cực Nhơm Keo tụ điện hố phương pháp hoá học Tuy nhiên, phương pháp kết hợp với phương pháp học (dòng điện điện cực) nên...
 • 53
 • 197
 • 2

Nghiên cứu xử COD trong nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện hóa điện cực sắt (2017)

Nghiên cứu xử lý COD trong nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện hóa điện cực sắt (2017)
... Ứng dụng keo tụ điện hóa xử mơi trường 1.3.5.1 Ứng dụng keo tụ điện hóa để xử nước nhiễm nước Tình hình nghiên cứu phƣơng pháp điện hóa nói chung, keo tụ điện hóa nói riêng xử nƣớc ô ... hưởng vật liệu điện cực Đánh giá ảnh hƣởng vật liệu điện cực đến hiệu xử nƣớc rỉ rác phƣơng pháp keo tụ điện hóa, thực trình keo tụ điện hóa nƣớc rỉ rác cách lấy 900ml nƣớc rỉ rác đầu vào pha ... Tình hình nghiên cứu xử nước rỉ rác ngồi nước 1.1.5.1 Tình hình nghiên cứu xử nước rỉ rác nước Tô Thị Hải Yến cộng Viện Công nghệ mơi trƣờng [15] nghiên cứu “ tuần hồn nƣớc rỉ rác phân hủy...
 • 63
 • 178
 • 0

Nghiên cứu xử nitơ trong nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện hóa điện cực nhôm (2017)

Nghiên cứu xử lý nitơ trong nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện hóa điện cực nhôm (2017)
... trường nước bước đầu em thực đề tài: Nghiên cứu xử Nitơ nước rỉ rác phương pháp keo tụ điện hóa điện cực nhơm” Mục đích nghiên cứu - Nắm bắt cơng nghệ keo tụ điện hóa xử nước rỉ rác - Nghiên ... 1.3.5 Ứng dụng keo tụ điện hóa xử mơi trường 1.3.5.1 Ứng dụng keo tụ điện hóa để xử nước nhiễm nước Nhìn chung tình hình nghiên cứu phương pháp keo tụ điện hóa xử nước nhiễm nước ta chưa ... Tổng quan công nghệ keo tụ điện hóa 1.3.1 Giới thiệu phương pháp keo tụ điện hóa Phương pháp keo tụ tạo bơng phương pháp hóa sử dụng rộng rãi xử nước thải nhằm xử màu nước, loại bỏ chất...
 • 76
 • 226
 • 1

Nghiên cứu xử nitơ trong nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện hóa điện cực sắt (2017)

Nghiên cứu xử lý nitơ trong nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện hóa điện cực sắt (2017)
... "Nghiên cứu xử nước rỉ rác cơng nghệ keo tụ điện hóa" khóa luận tốt nghiệp Sau phân bổ công việc rõ ràng tơi chịu trách nhiệm đề tài Nghiên cứu xử Nitơ nước rỉ rác phương pháp keo tụ điện ... phương pháp xử áp dụng xử nước rỉ rác phương pháp hóa phương pháp sinh học - Phương pháp hóa lý: keo tụ, hấp phụ, trao đổi ion, oxy hóa, kết tủa phương pháp màng lọc, lắng - Phương pháp ... độ NO3- nước rỉ rác trình keo tụ điện hóa điện cực sắt khoảng cách điện cực khác (mg/l) 55 Bảng 3.6 Nồng độ NH4+ nước rỉ rác trình keo tụ điện hóa điện cực sắt khoảng cách điện cực khác...
 • 70
 • 412
 • 2

XỬ sơ bộ nước rỉ rác BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO tụ tạo BÔNG CHO QUÁ TRÌNH NITRAT hóa

XỬ lý sơ bộ nước rỉ rác BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO tụ  tạo BÔNG CHO QUÁ TRÌNH NITRAT hóa
... xử bãi rác Keo tụ- tạo đề xuất chủ yếu phương pháp tiền xử cho nước rỉ rác mới, kỹ thuật sau xử ổn định cho nước rỉ rác phần Các nước rỉ rác xử bãi rác thải phương pháp tăng áp q trình ... XỬ LÝ SƠ BỘ NƯỚC RỈ RÁC BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ - TẠO BƠNG CHO Q TRÌNH NITRAT HĨA Tóm tắt Mục đích việc nghiên cứu nghiên cứu ứng dụng trình keo tụ- tạo xử nước rỉ rác bãi rác để ... 10.000 mg/L cho nước rỉ rác khoảng 670 mg/L cho nước rỉ rác cũ, nồng độ ammonia nitrogen cao đo cho hai mẫu, nồng độ thấp nước rỉ rác Bảng Thành phần nước rỉ rác cũ Phải ý nước rỉ rác thể qua...
 • 14
 • 628
 • 6

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử COD trong nước rỉ rác bằng phưpưng pháp thiếu hiếu khí kết hợp sử dụng vật liệu EBB cải tiến

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý COD trong nước rỉ rác bằng phưpưng pháp thiếu  hiếu khí kết hợp sử dụng vật liệu EBB cải tiến
... vật liệu xử nước thải rộng rãi giới Vì vậy, đề tài "Nghiên cứu đánh giá hiệu xử COD nước rỉ rác phương pháp thiếu - hiếu khí kết họp sử dụng vật liệu EBB cải tiến ứng dụng nghiên cứu đề ... L/h, hiệu suất xử COD thấp so với lưu lượng 0,25 L/h o Nồng độ COD A Nồng độ COD thiếu khí Hiệu suất xử COD thiếu khí Ngày, tháng ■ Nồng độ COD hiếu khí Hiệu suất xử COD hiếu khí ... đầu vào ▲ Nồng độ COD thiếu khí BNồng độ COD hiếu khí Hiệu suất xử COD hiếu khí Hiệu suất xử COD thiếu khí Ngày,tháng Hình 3.2 : Biểu đồ biểu diễn hiệu suất xử COD lưu lượng 0,5...
 • 53
 • 1,114
 • 6

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử amoni trong nước rỉ rác bằng phương pháp thiếu hiếu khí kết hợp sử dụng vật liệu EBB cải tiến (

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý amoni trong nước rỉ rác bằng phương pháp thiếu  hiếu khí kết hợp sử dụng vật liệu EBB cải tiến (
... rộng rãi giới Vì vậy, đề tài Nghiên cứu đánh giá hiệu xử Amoni nƣớc rỉ rác phƣơng pháp thiếu hiếu khí kết hợp sử dụng vật liệu EBB cải tiến đƣợc ứng dụng nghiên cứu đề tài  Mục đích đề tài ... PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu Nƣớc rỉ rác tự ủ nƣớc rỉ rác bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn – Hà Nội) qua trình xử thiếu hiếu khí kết hợp sử dụng vật liệu EBB 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu ... cao 3.1.2 Hiệu xử Amoni lưu lượng 0,5 L/giờ Nồng độ đầu vào (mg/L) Nồng độ Amoni hiếu khí (mg/L) Nồng độ Amoni thiếu khí (mg/L) Hiệu suất Amoni hiếu khí (% ) Hiệu suất Amoni thiếu khí (% ) 100...
 • 47
 • 381
 • 1

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử amoni trong nước rỉ rác bằng phương pháp thiếu hiếu khí kết hợp sử dụng vật liệu EBB cải tiến

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý amoni trong nước rỉ rác bằng phương pháp thiếu  hiếu khí kết hợp sử dụng vật liệu EBB cải tiến
... "Nghiên CÚ01 đánh giá hiệu xử Amoni nước rỉ rác phưong pháp thiếu - hiếu khí kết họp sử dụng vật liệu EBB cải tiến ứng dụng nghiên cứu đề tài > Mục đích đề tài Trên sở thực tế trạng nước rỉ ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u 2.1 Đối tượng nghiên cứu Nước rỉ rác tự ủ nước rỉ rác bãi rác Nam Sơn (Sóc Son - Hà Nội) qua q trình xử thiếu - hiếu khí kết hợp sử dụng vật liệu EBB 2.2 Phưo’ng pháp ... tĩnh chất nước rỉ r c 1.2 Tổng quan phương pháp xử nước rỉ r c 1.2.1 Hiện trạng xử nước rỉ rác nước 1.2.2 Hiện trạng xử nước rỉ rác nư c 11 1.3 Tổng quan vật liệu E...
 • 46
 • 609
 • 0

xử nitơ trong nước rỉ rác bằng phương pháp sinh học

xử lý nitơ trong nước rỉ rác bằng phương pháp sinh học
... Khử Nitơ công nghệ Snap 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO 26 Báo cáo chuyên đề: Xử Nitơ NRR công nghệ sinh học Báo cáo chuyên đề: XỬ LÝ NITƠ TRONG NƯỚC RỈ RÁC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC ... BẢN TRONG XỬ LÝ SINH HỌC ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI Nắm vững số liên quan đến q trình cơng nghệ xử nước thải hữu ích cần phân tích lựa chọn cơng nghệ thích hợp để xử nguồn nước thải nói chung xử ... máy xử nước thải để xử Nitơ NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI Cung cấp C Nước vào Bể lắng I Năng lượng sục khí Bể lắng II Aerobic bùn họat tính Anoxic Nước Bùn hồi lưu Xử bùn - Cô đặc - Lọai nước...
 • 35
 • 583
 • 0

Nghiên cứu xử COD nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ

Nghiên cứu xử lý COD nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ
... Việc xử nước rỉ rác số loại nước thải khác tương tự tiến hành theo nhiều phương pháp khác 2.3.2 Sơ lược công nghệ xử nước rỉ rác a/ Công nghệ xử nước rỉ rác giới i Công nghệ xử nước rỉ ... trình keo tụ So sánh trình xử phương pháp keo tụ Fenton phương pháp keo tụ giai đoạn trình bày bảng 2.7 Bảng 2.6: So sánh kết q trình keo tụ- Fenton keo tụ hai bậc Thơng số Keo tụ - Fenton Keo tụ ... lược công nghệ xử nước rỉ rác 14 2.4 Các phương pháp xử nước rỉ rác 23 2.4.1 Phương pháp sinh học 23 2.4.2 Phương pháp học 23 2.4.3 Phương pháp hóa 24...
 • 63
 • 285
 • 0

mô tả hệ thống xử nước rỉ rác gò cát hiện hữu và các quá trình - thiết bị khử cod trong nước rỉ rác bằng phương pháp hoá học

mô tả hệ thống xử lý nước rỉ rác gò cát hiện hữu và các quá trình - thiết bị khử cod trong nước rỉ rác bằng phương pháp hoá học
... chuyên đề: Mơ tả hệ thống xử NRR Cát hữu trình - thiết bị khử COD NRR phương pháp hóa học PHẦN TỔNG QUAN CÁC QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ KHỬ COD TRONG NƯỚC RỈ RÁC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC Do điều ... phương pháp hóa học PHẦN MƠ TẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC GÒ CÁT HIỆN HỮU I SƠ ĐỒ KHỐI Trạm xử nước rỉ rác cơng trường xử rác Cát Tp HCM hữu thiết kế theo sơ đồ sau: Nước rỉ rác thô XỬ LÝ ... PHẦN MÔ TẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC GÒ CÁT HIỆN HỮU I II BẢNG KÍCH THƯỚC CÁC CƠNG TRÌNH XỬ LÝ CHÍNH III PHẦN SƠ ĐỒ KHỐI CÔNG NGHỆ XỬ LÝ BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ TỔNG QUAN CÁC QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ...
 • 26
 • 522
 • 0

nâng cao hiệu quả xử nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ

nâng cao hiệu quả xử lý nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ
... nhận rác hệ thống xử nước rỉ rác chưa xây dựng, nguyên nhân gây tồn đọng nước rỉ rác gây ô nhiễm đến môi trường Công suất xử hệ thống xử nước rỉ rác không xử hết lượng nước rỉ rác ... Hiệp  Phương pháp phân tích tổng hợp Thu thập tài liệu tiêu chuẩn, phương pháp xử nước rỉ rác nước giới, phương pháp xử nước rỉ rác BCL Việt Nam hữu Tìm hiểu thành phần tính chất nước thải ... lấp rác chôn lấp theo phương pháp chiếu Mỗi chơn lấp có hố thu nước rỉ rác từ nước rỉ rác bơm vào hồ chứa nước rỉ rác trước xử Để theo dõi thay đổi thành phần nước rỉ rác BCL Phước Hiệp mẫu nước...
 • 89
 • 753
 • 6

các quá trình khử cod trong nước rỉ rác bằng phương pháp aop báo cáo chuyên đề

các quá trình khử cod trong nước rỉ rác bằng phương pháp aop báo cáo chuyên đề
... - lít/m3 nước thải, COD nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn thải Thực hiện: TS Trần Minh Chí 18 Báo cáo chuyên đề: Các trình khử COD NRR phương pháp AOP Bảng Kết trình oxy hóa mẫu nước rác CODsau keo ... 20 Báo cáo chuyên đề: Các trình khử COD NRR phương pháp AOP CÁC KỸ THUẬT OXY HÓA TĂNG CƯỜNG (AOTs VÀ AOPs) ÁP DỤNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Những kỹ thuật oxy hóa hóa học cho xử lý nước khử trùng ... nước tách đem phân tích trị số COD đánh giá hiệu xử lý trình %COD xử lý loại bỏ so với trị số COD mẫu NRR Thực hiện: TS Trần Minh Chí 13 Báo cáo chuyên đề: Các trình khử COD NRR phương pháp AOP...
 • 23
 • 427
 • 0

Luận văn Nghiên cứu xử các chất hữu cơ khó phân hủy trong nước rỉ rác bằng phương pháp Fenton truyền thống và Fenton cải biên pptx

Luận văn Nghiên cứu xử lý các chất hữu cơ khó phân hủy trong nước rỉ rác bằng phương pháp Fenton truyền thống và Fenton cải biên pptx
... trước xử Giá trị nước 112 47 78.336 0.42 sau xử Hiệu xử (%) 90,3 84,12 92,8 - 3.2 KẾT QUẢ XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC BẰNG QUÁ TRÌNH FENTON CẢI BIÊN Kết xử nước rỉ rác trình Fenton truyền thống ... ưu xử nước rỉ rác theo phương pháp Fenton truyền thống Fenton cải biên ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Nước rỉ rác BCL Phước Hiệp thành phố Hồ Chí Minh, lấy sau bể Aeroten PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ... chất không tan + Không tạo kết tủa chất lơ lửng 1.2. 2Phương pháp xử hóa – Phương pháp dùng để tách chất hữu cơ, tạp chất cách cho hóa chất vào nước thải để xử Các trình hóa diễn chất...
 • 67
 • 834
 • 4

Nghiên cứu xử COD trong nước thải sinh hoạt phân tán bằng hệ AAO cải tiến

Nghiên cứu xử lý COD trong nước thải sinh hoạt phân tán bằng hệ AAO cải tiến
... hiệu suất xử COD ảnh hưởng DO, nhiệt độ đến hiệu suất xử COD chế độ xử khác Nghiên cứu xử nước thải sinh hoạt phân tán với hệ AAO cải tiến thu kết sau: - Chế tạo thiết bị cải tiến giảm ... nguồn nước mặt khỏi ô nhiễm nước thải 1.2 Tổng quan công nghệ xử nước thải sinh hoạt phân tán 1.2.1 Các phương pháp ứng dụng để xử nước thải sinh hoạt 1.2.2 Một số mơ hình cơng nghệ xử ... viện nghiên cứu Viện Cơng nghệ Việt Nam – Viện Hàn lâm Khoa học Cơng nghệ Việt Nam, qua q trình nghiên cứu xử COD nước thải sinh hoạt phân tán hệ AAO cải tiến em xác định ảnh hưởng tải lượng COD...
 • 48
 • 299
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xử lý asen trong nước ngầm bằng vật liệu zeolit biến tính đioxít mangan mno2phương pháp nghiên cứu xử lý chromium trong nước thải thuộc da và các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình 5 6 7 8 9luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật môi trường nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể usbf4 12 biểu đồ hiệu quả xử lý cod trong nước thải giấy bằng quá trình fenton 2 bậc xúc tácxử lý nước rỉ rác bằng phương pháp vi sinhxử lý nước rỉ rác bằng phương pháp sinh học14 sơ đồ công nghệ xử lý nước rỉ rác bằng phương pháp sinh họcnghiên cứu xử lý hỗn hợp nước thải sinh hoạt và nước thải sơ chế hành bằng bãi lọc trồng cây dòng thằng đứngnghiên cứu xử lý các chất hữu cơ khó phân hủy trong nước thải giấy bằng phương pháp fenton truyền thống và cải tiếnnghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp oxy hóa h2o2 sử dụng hoạt hóa tia uv thử nghiệm trên mô hình pilot phòng thí nghiệmkhảo sát sự ảnh hưởng của hàm lượng h2o2 đến hiệu quả xử lý cod trong nước thải cà phê hòa tankhảo sát sự ảnh hưởng của ph đến hiệu quả xử lý cod trong nước thải cà phê hòa tankhảo sát sự ảnh hưởng của ph đến hiệu quả xử lý cod trong nước thải cà phê hòa tan bằng hệ o3 uvkết quả nghiên cứu xử lý amoni trong dung dịch bằng phuơng pháp clo hoáxu li nito trong nuoc ri rac co nong do caoBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ