Tài liệu về : “Bài 23 : Vẽ theo mẫu " Cái ấm tích và cái bát"

Bài 23 : Vẽ theo mẫu " Cái ấm tích cái bát"

Bài 23 : Vẽ theo mẫu
... B 1: Vẽ khung hình chung B 2: Vẽ khung hình riêng B 4: Vẽ nét thẳng B 5: Vẽ chi tiết B 6: Hoàn thiện bài B 3: Tìm tỉ lệ bộ phận các phần  Vẽ cái ấm tích cái bát theo mẫu ở nhóm trên khổ giấy A4 ... hình vẽ chữ cho phù hợp với các bước vẽ theo mẫu (có 2 vật mẫu( - Vẽ khung hình chung - Vẽ khung hình riêng - Vẽ nét thẳng - Vẽ chi tiết - Hoàn thiện bài - Tìm tỉ lệ bộ phận các phần B 1: Vẽ ... 60595857565554535251504948474645444342414039383736353433 3231 3029282726252 4232 22120191817161514131211109876543210 + Quan sát độ đậm, độ nhạt ở đồ vật dạng hình trụ. - Chuẩn bò bài 2 4: Vẽ cái ấm tích cái bát (vẽ đậm nhạt). - Các em không vẽ tiếp...
 • 14
 • 1,755
 • 5

Bài 15. Vẽ theo mẫu(vẽ cái cốc)

Bài 15. Vẽ theo mẫu(vẽ cái cốc)
... GV thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ V©n Anh Bài 15 : Vẽ theo mẫu Vẽ cái cốc ( cái li ) Thứ hai ngày 1 tháng 12 năm 2008 Mĩ thuật Bài 1 5: Vẽ theo mẫu Vẽ cái cốc ( cái li ) * Quan sát nhận ... cèc: 1_ Nhá h¬n ®¸y cèc 2_ Réng h¬n ®¸y cèc §¸p ¸n : 2 4 Cèc c : 1_ Mµu s¾c 2_ H×nh trang trÝ §¸p ¸n : 1 5 Bµi 1 5: theo mÉu - VÏ c¸i cèc ( c¸i li ) Bµi tham kh¶o Bài 15 : Vẽ theo mẫu Vẽ cái ... lµ : 1_ Cèc cã quai 2_ Cèc kh«ng quai §¸p ¸n : 2 1 ChiÒu cao cña cèc gÊp chiÒu ngang kho¶ng: 1_ 2 lÇn 2_ 3 lÇn §¸p ¸n : 1 2 Cèc cã c¸c phÇn: 1_ MiÖng, th©n vµ ®¸y 2_ MiÖng vµ ®¸y §¸p ¸n : 1...
 • 11
 • 550
 • 5

Gián án Bài 15 Vẽ theo mẫu: Vẽ cái cốc

Gián án Bài 15 Vẽ theo mẫu: Vẽ cái cốc
... Cách v : Bước 2: Vẽ cái cốc bằng nét thẳng. Thứ ngày tháng năm 2006Mỹ thuật Bài 1 5: Vẽ cái cốc2. Cách v : Bước 3: Sửa cái cốc bằng nét cong. Thứ ngày tháng năm 2006Mỹ thuật Bài 1 5: Vẽ cái ... thuật Bài 1 5: Vẽ cái cốc2. Cách v : Bước 1: Vẽ phác hình dáng chung của cái cốc. Kẻ trục dọc, trục ngang để xác định các bộ phận. Thứ ngày tháng năm 2006Mỹ thuật Bài 1 5: Vẽ cái cốc2. Cách v : Bước ... Cách v : Bước 4: Trang trí vẽ màu. - Nhận xét về bố cục một số bài vẽ. - Đọc yêu cầu bài thực hành.3. Thực hành:Thứ ngày tháng năm 2006Mỹ thuật Bài 1 5: Vẽ cái cốc 4. Nhận xét, đánh gi : Thứ...
 • 17
 • 568
 • 5

Bài 15: Vẽ theo mẫu

Bài 15: Vẽ theo mẫu
... đúng theo thứ tự các bước của bài vẽ theo mẫu? Quan sát các hình sau: Hình 1 Bước :1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Hình 5 Bước : 2 Bước : 3 Bước : 4 Bước : 5 II. Cách vẽ C¸c b­íc vÏ h×nh cña bµI vÏ theo ... Mỹ thuật lớp 6 Bài 1 5: Vẽ theo mẫu Khối trụ quả hình cầu Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ 1. Bài vẽ : trang trí đường diềm. 2. Đồ dùng học tập. 3 4 1 5 ... nào có bố cục đẹp ? vì saoã Bài 15 vẽ theo mẫu Mẫu có dạng hình Trụ hình cầu ( Tiết 1 - Vẽ hình ) H.1 H.3 H.2 H.4 H.5 H.2 H.3H.1 quan s¸t tranh. Các khối trụ khối cầu thường gặp trong...
 • 13
 • 243
 • 1

Bài 3 Vẽ Theo mẫu

Bài 3 Vẽ Theo mẫu
... BÀI O : Quan sát giáo viên hướng dẫn trên bảng sau đó vẽ hình vào vở vẽ . - VẼ BÀI . TM ĐT P 3. Củng cố- dặn dò <> ;: 3 học sinh trình bày bài vẽ . <> : Góp ý 3 bài vẽ . O: Thu bài vẽ ... -------------------------------------------------------------------------------------------- Bài 3: Bài 3: VẼ THEO MẪU VẼ THEO MẪU SƠ LƯC VỀ LUẬT XA GẦN I- MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Về kiến thức : Giúp cho học sinh : - Hiểu được những đẩim cơ bản của Luật ... cần đạt Hoạt động 1 GIỚI THIỆU BÀI O: Bài 3 : Vẽ theo mẫu SƠ LƯC VỀ LUẬT XA GẦN Hoạt động 2 HƯỚNG DẪN HỌC SINH QUAN SÁT , NHẬN XÉT O: Cho hs quan sát tranh , ĐDDH O: Theo em những vật như cột nhà,...
 • 2
 • 204
 • 0

Bài 16 Vẽ theo mẫu

Bài 16 Vẽ theo mẫu
... 1GIỚI THIỆUBÀIO: Bài 16 : Vẽ theo mẫu MẪU CÓ DẠNG HÌNH TRỤVÀ HÌNH CẦU (Vẽ hình)Hoạt động 2HƯỚNGDẪN HỌCSINH QUANSÁT , NHẬNO: Để vẽ một bài vẽ theo mẫu ta cầnphải làm gì ?O: Vậy theo em ... 09/12/2008  Bài 1 6: VẼ THEO MẪUMẪU CÓ DẠNG HÌNH TRỤVÀ HÌNH CẦU (Vẽ đậm nhạt )I- MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Về kiến thức : Giúp cho học sinh : - Nhận biết được các độ đậm nhạt của hình trụ hình cầu ... tra : O : Gọi 3 hs trình bày bài vẽ .O : Yêu cầu hs còn lại quan sát góp ý bài vẽ của ban . O : Nhận xét ghi điểm .O : Kiểm tra đồ dùng vật mẫu .2. Bài mới HoạtđộngHoạt động của...
 • 2
 • 127
 • 1

Bài 20 Vẽ theo mẫu

Bài 20 Vẽ theo mẫu
...  Bài 2 0: VẼ THEO MẪUMẪU CÓ HAI ĐỒ VẬT (Tiết 1 : Vẽ hình )I- MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Về kiến thức : Giúp cho học sinh : - Nhận biết được đặc điểm cấu tạo của mẫu bố cục bài vẽ .- Vẽ ... ghi điểm .O : Kiểm tra đồ dùng vật mẫu .2. Bài mới Hoạt độngHoạt động của giáo viên Học sinh & Nội dung kiến thức cần đạtHoạt động 1GIỚI THIỆU BÀIO: Bài 20 : Vẽ theo mẫu MẪU ... (Tiết 1 : Vẽ hình )Hoạt động 2HƯỚNG DẪN HỌC SINH QUAN SÁT , NHẬN XÉTO: Để vẽ một bài vẽ theo mẫu ta cần phải làm gì ?O: Vậy theo em thì chúng ta quan sát nhận xét gì ? O:Em hãy...
 • 2
 • 184
 • 0

Bài 27 Vẽ theo mẫu

Bài 27 Vẽ theo mẫu
... giảng :1 7/03/2008  Bài 27 : VẼ THEO MẪUMẪU CÓ HAI ĐỒ VẬT.(Tiết 1 – Vẽ hình)I- MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Về kiến thức : Giúp cho học sinh : - Nhận biết được đặc diểm cấu tạo của mẫu .- Vẽ ... thuật 6- Cái bình thuỷ đồ vật dạng hình cầu hoặc cái ấm cái bát .- Giấy vẽ , bút chì , tẩy , màu , thước . - Bài vẽ của học sinh năm trước . III- LÊN LỚP : 1. Kiểm tra : O : Gọi 3 hs ... tra : O : Gọi 3 hs trình bày bài vẽ .O : Yêu cầu hs còn lại quan sát góp ý bài vẽ của ban . O : Nhận xét ghi điểm .O : Kiểm tra đồ dùng vật mẫu .2. Bài mới HoạtđộngHoạt động của...
 • 2
 • 278
 • 4

Bài 11: Vẽ theo mẫu Lọ hoa Quả

Bài 11: Vẽ theo mẫu Lọ hoa và Quả
... BÀI GIẢNG MĨ THUẬT 7GV: LÊ NHỮ HOÀBÀI 11 .Vẽ theo mẫu: LỌ HOA VÀ QUẢ I.MỤC TIÊU BÀI HỌC:-Học sinh biết cách vẽ hình từ bao quát đến chi tiết qua so sánh tương quan tỉ lệ.- Vẽ được ... viên: -Mẫu vẽ gồm: 2 đến 3 mẫu lọ, hoa va quả đơn giản,- Một số tranh vẽ lọ, hoa quả của họa sĩ của học sinh năm trước,- Tranh minh hoạ cách vẽ các bước tiến hành.*Học sinh:- Giấy vẽ, ... phác hình- Vẽ chi tiết hoànchỉnh hình -Vẽ đậm nhạt (vẽ màu)- Giới thiệu một vài tranh vẽ vềlọ hoa, quả của hoạ sĩ củ họcsinh.- CH :1 .những bức tranh này vẽ những gì?2. tranh vẽ bằng...
 • 3
 • 2,356
 • 15

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP