Tài liệu về : “ĐỀ CƯƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO

Thực trạng về kiểm soát nội bộ và những vấn đề về quản trị rủi ro tại các doanh nghiệp trên thế giới và Việt Nam

Thực trạng về kiểm soát nội bộ và những vấn đề về quản trị rủi ro tại các doanh nghiệp trên thế giới và Việt Nam
... cấu trúc và phương thức vận hành về quản trò rủi ro trong đơn vò. - Triết lý của nhà quản lý về quản trò rủi ro - Rủi ro có thể chấp nhận - Hội đồng quản trò - Tính chính trực và các giá ... hội và rủi ro. Đánh giá rủi ro Đơn vò đánh giá rủi ro dựa trên các sự kiện đã được nhận dạng và xem xét trong điều kiện cụ thể của đơn vò. - Xác đònh rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm ... đánh giá các phản ứng khác nhau đối với rủi ro, đơn vò quyết đònh phải quản rủi ro như thế nào, lựa chọn phản ứng để đối phó với rủi ro trong phạm vi rủi ro bộ phận, lưu ý rằng phản ứng được...
  • 117
  • 391
  • 3

Tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại Sở giao dịch Vietcombank

Tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại Sở giao dịch Vietcombank
... một chương trình quản trị rủi ro tronghoạt động thanh toán quốc tế bao gồm những nội dung gì và tại sao phải quản trị rủi ro? Để hiểu sâu sắc hơn về công tác quản trị rủi ro trong hoạt động thanhtoán ... hệ thống được một số vấn đề lý luận về hoạt động thanh toán quốc tế và các rủi ro trong hoạt động thanh toánquốc tế, quản trị rủi ro và nội dung của quản trị rủi ro trong hoạt động thanhtoán ... nhất về rủi ro và hoạt động quản trị rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế của các ngânhàng thương mại. Vậy thực tế các ngân hàng thương mại thực hiện công tác quản trị rủi ro trong thanh...
  • 68
  • 114
  • 0

Đề tài quản trị rủi ro lãi suất tại ngânhàng TMCP ngoại thương việt nam, chi nhánh đồng nai

Đề tài quản trị rủi ro lãi suất tại ngânhàng TMCP ngoại thương việt nam, chi nhánh đồng nai
... cao nhất trong công tác quản trị rủi ro lãi suất. Ngân hàng phải cơ cấu bộ máy tổ chức quản trị rủi ro lãi suất theo hướng bộ phận chuyên trách quản lý, tách bạch bộ máy quản trị rủi ro lãi suất ... phân công cụ thể cho nhân viên quản trị rủi ro thực hiện khâu nào trong công tác quản trị rủi ro để phát huy tối đa năng lực của mỗi nhân viên quản trị rủi ro. Và một phần cũng quan trọng ... công tác quản trị rủi ro lãi suất. - Trần Thị Hạnh (2009), Quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Quân Đội, chi nhánh Đồng Nai”. Tác giả đã phân tích thực trạng quản trị rủi ro lãi suất...
  • 130
  • 97
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP