Lý thuyết và bài tập hoá 12 học kì 2 ôn thi thpt quốc gia môn Hoá

ly thuyet va bai tap este lipit hoc ki 1

ly thuyet va bai tap este lipit hoc ki 1
... xanh 13 CH2OH[CHOH]4COOH + Fe  H SO loã ng  C6H12O6(Glucozơ) + C6H12O6(Fructozơ) 14 C12H22O 11 + H2O  15 C12H22O 11 + Ca(OH)2 + H2O  C12H22O 11. CaO.2H2O 16 C12H22O 11. CaO.2H2O + CO2  C12H22O 11 ... t0 ) este lần este CTPT este : A C11H22O 11 B C16H22O 11 C C16H20O22 D C21H22O 11 Câu 17 Khi hiđro hố glucozo fructozo thu sản phẩm : A Mantozo B Tinh bột C Xenlulozo D Sorbitol Câu 18 Trong thực ... H2NCH2CONHCH(CH3)CONHCH2COOH? A Gly-ala-gly B Gly-gly-ala C Ala-gly-gly D Ala-gly-ala Câu 17 :Thực phản ứng trùng ngưng Aminoaxit : Glyxin Alanin thu tối đa đipeptít A .1 B.2 GV: Phạm Thị Thảo C.3 D.4 47 Hóa học 12 – Học...
 • 109
 • 501
 • 0

TUYỂN CHỌN bài tập LĂNG TRỤ có đáp án (ôn THI THPT QUỐC GIA)

TUYỂN CHỌN bài tập LĂNG TRỤ có đáp án (ôn THI THPT QUỐC GIA)
... Bài 19 : Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ đáy ABC tam giác vuông A,AB=2a,AC=a,AA’ = 3a Tính thể tích khối lăng trụ khoảng cách hai đường thẳng AB’ BC Bài 20: Cho lăng trụ tam giác ABC.A1B1C1 ... 'IH : Bài 19 : Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ đáy ABC tam giác vuông A,AB=2a,AC=a,AA’ = 3a Tính thể tích khối lăng trụ khoảng cách hai đường thẳng AB’ BC Bài giải: Thể tích khối lăng trụ V  ... thể tích khối lăng trụ cho khoảng cách đường thẳng AA1 BC theo a Bài 26 : Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ đáy ABC tam giác cân A, BC=a, AA '  a  cos BA 'C  Tính thể tích hình lăng trụ ABC.A’B’C’...
 • 48
 • 1,521
 • 0

200 bài tập tích phân có đáp án ôn thi thpt quốc gia megabook

200 bài tập tích phân có đáp án ôn thi thpt quốc gia megabook
... 26 http:/ /megabook. vn dt  t2  arctan du Dạng 4: Tích phân phần  x sin x  Câu 118 I   cos2 x dx  Sử dụng công thức tích phân phần ta có:  I        x xd     cos x  cos x ... 14 I   x2001 (1  x2 )1002 x2004  I  1002 x (1  x ) Cách 2: Ta có: I  dx dx   1002  3 x   1 x  1000  x2 1 x x2   dt   11 x2000.2xdx Đặt t  1 x2  dt  2xdx  2000 2 (1 ...     I  ln x  x2   ln   1  ln2 Chú ý: Không dùng phép đổi biến x   2;3   1;1 cost Trang 11 http:/ /megabook. vn TP3: TÍCH PHÂN HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC Dạng 1: Biến đổi lượng giác...
 • 48
 • 386
 • 0

180 câu bài tập từ đồng nghĩa trái nghĩa ôn thi THPT quốc gia 2016 môn tiếng anh

180 câu bài tập từ đồng nghĩa  trái nghĩa ôn thi THPT quốc gia 2016 môn tiếng anh
... D wasn’t happy => KEY A: didn’t bat an eye = không ngạc nhiên / không bị shock A không ngạc nhiên B không muốn nhìn C không quan tâm D không vui Câu 2: The notice should be put in the most conspicuous ... chí quốc gia khác nhau) Câu 2: In some countries, the disease burden could be prevented through environmental improvements A something to stiffer C something sad B something enjoyable D something ... => KEY A: tolerate = khoan dung, tha thứ, chịu đựng A từ trái nghĩa: xem thường ai, khinh miệt B từ đồng nghĩa: chịu đựng, chấp nhận Câu 2: I clearly remember talking to him in a chance meeting...
 • 26
 • 681
 • 1

Tài liệu ôn tập thuyết bài tập hóa học 12

Tài liệu ôn tập lý thuyết và bài tập hóa học 12
... 1124 X i tập 29: Cacbon thiên nhiên có hai đồng vị 12C (98,89%) v 13C (1,11%) Tính M C A 12, 011 B 12, 023 C 12, 018 D 12, 025 i tập 30: Sb chứa đồng vị 121 Sb v 123 Sb Tính % đồng vị 121 Sb biết =121 ,75 ... tăng i tập 20: Phát biểu n o sau l nói ăn mòn hoá học? A Ăn mòn hoá học không l m phát sinh dòng điện B Ăn mòn hoá học l m phát sinh dòng điện chiều C Kim loại tinh khiết không bị ăn mòn hoá học ... i tập 3: Nhận xét tính chất vật chung polime n o dới không đúng? A Hầu hết l chất rắn, không bay B Đa số nóng chảy khoảng nhiệt độ rộng, không nóng chảy m bị phân huỷ đun nóng C Đa số không...
 • 29
 • 1,182
 • 9

Xây dựng hệ thống thuyết bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi phần ancol axit cacboxylic este hoá học 11 12 nâng cao THPT

Xây dựng hệ thống lý thuyết và bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi phần ancol  axit cacboxylic  este hoá học 11  12 nâng cao THPT
... tập bồi dỡng HSG phần ancol - axit cacboxylic - este (Hoá học 11 - 12 nâng cao THPT) II Mục đích nghiên cứu Xây dựng hệ thống thuyết - tập bản, nâng cao để bồi dỡng đội tuyển HSG hoá học phần ... Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng đợc hệ thống thuyết tập phần ancol - axit cacboxylic - este tốt để bồi dỡng HSG góp phần nâng cao chất lợng dạy học nâng cao kết đội tuyển thi HSG hoá học ... cứu: Quá trình dạy học hoá học phần ancol- axit cacboxylic - este lớp 11 12 ban nâng cao - Đối tợng nghiên cứu: Vấn đề xây dựng sử dụng hệ thống tập để bồi dỡng HSG hoá học trờng THPT VI Phơng pháp...
 • 201
 • 1,836
 • 27

thuyết bài tập hóa học lớp 12

lý thuyết và bài tập hóa học lớp 12
... HCl? A B C D 124 Nu thu phõn khụng hon ton pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thỡ thu c ti a bao nhiờu ipeptit khỏc nhau? A B C D 125 S amin thm bc mt ng vi cụng thc phõn t C7H9N l A B C D 126 Hn hp ... bc Cỏc cht Glucoz (C6H12O6), fomandehit (HCHO), axetandehit CH3CHO, Fomiatmetyl (H-COOCH3), phõn t u cú nhúm CHO nhng thc t gng ngi ta ch dựng: A CH3CHO B HCOOCH3 C C6H12O6 D HCHO D kin thc ... A 38 39 B B 10 C 25 C 40 C 11 B 26 D 41 D 12 A 27 B 42 D 13 A 28 C 43 C 14 D 29 A 44 A 15 A 30 D 45 D CHNG 2: CACBOHIRAT I chun kin thc v k nng ( HểA12 :NNG CAO) GLUCOZ SACCAROZ TINH BT V XENLULOZ...
 • 44
 • 696
 • 1

CƠ sở THUYẾT bài tập hóa học 12 NGUYỄN THANH vào phần 1

CƠ sở lý THUYẾT và bài tập hóa học 12  NGUYỄN THANH vào phần 1
... t hóa h c: o - 2C12H22O 11 + Cu(OH)2 ung d xanh lam Dùng (C12H 21 O 11) 2Cu + 2H2O C12H22O 11 + Ca(OH)2 + H2O C12H22O 11. CaO.2H2O (canxi saccarat) CO2 + C12H22O 11. CaO.2H2O C12H22O 11 + H2O C12H22O 11 ... Câu 13 5 (A-2 011 ): A 14 ,5 Câu 13 6 (B-2 011 ): B 17 ,5 C 15 ,5 D 16 ,5 A Câu 13 7 (B-2 011 ): B C D A Câu 13 8 (B-2 011 ): B C D axetat có mùi 3OH, H2 -OH nhóm - Câu 13 9 (A-2 012 ) : 17 H33COO)3C3H5, A Câu 14 0 ... BÀI 12 : BÀI 13 : BÀI 14 : VÀ KIM 14 8 14 8 14 8 .14 8 14 8 .14 9 15 0 .15 0 15 0 15 1 HÓA...
 • 144
 • 478
 • 3

CƠ sở THUYẾT bài tập hóa học 12 NGUYỄN THANH vào phần 2

CƠ sở lý THUYẾT và bài tập hóa học 12  NGUYỄN THANH vào phần 2
... Câu 52 (A -2 0 12) : Sau k I H C QU C GIA THÀNH PH H CHÍ MINH 3 )2 B 14,35 A 11,48 Câu 53 (A -2 0 12) : C 17 ,22 2S, CuS, FeS2 20 16 a mol/l D 22 ,96 2 B 11 ,2 C 24 ,64 A 18,0 Câu 55 (B -2 0 12) : Khi B 22 ,4 C ... b n phân, H2O b n phân: 2H2O 4H+ + O2 + 4e n phân t ng quát: 2NaCl + 2H2O 2NaOH + H2 + Cl2 (1) 2Cu(NO3 )2 + 2H2O 2Cu + 4HNO3 + O2 (2) T ng h y (1) .2 + (2) : 4NaCl + 2Cu(NO3)3 + 6H2O 2Cu + 4NaOH ... electron c a nguyên t Na (Z =11) A 1s22s22p63s2 B 1s22s2 2p6 C 1s22s22p63s1 D 1s22s22p6 3s23p1 Câu 22 : Kim lo n t t nh t t t c kim lo i? A Vàng B B c ng D Nhôm Câu 23 : Các nguyên t kim lo i liên k...
 • 144
 • 389
 • 2

thuyết bài tập hóa học 11 cơ bản nâng cao

Lý thuyết và bài tập hóa học 11 cơ bản và nâng cao
... + III AXIT NITRIC Cu to phõn t - Tớnh cht vt a Cu to phõn t 2H2O 2H2O - Trong hp cht HNO3, nguyờn t nit cú s oxi hoỏ cao nht l +5 b Tớnh cht vt - Axit nitric tinh khit l cht lng khụng mu, ... d CHCH mol + + + H2 Br2 HCl mol Ni, t 0 Pd, PbCO3 , t Hg xt (đime hóa) 6000 C, xt (trime hóa) g 3CHCH Cõu 11 Vit PTHH iu ch cỏc cht sau t cỏc mono me tng ng Axetilen, vinyl clorua, ... NaNO2 II AMONIAC - MUI AMONI Amoniac a Cu to phõn t - Tớnh cht vt - Cu to phõn t N2 t0 + 2H2O N2 + NaCl + 2H2O - Tớnh cht vt lý: NH3 l mt cht khớ, tan nhiu nc cho mụi trng kim yu b Tớnh cht...
 • 54
 • 13,097
 • 64

Ly thuyet va bai tap hoa 12

Ly thuyet va bai tap hoa 12
... PHÂN  ,t C12H22O11 + H2O  H  → C6H12O6 + C6H12O6 + Glucozơ fructozơ Trang 11 LÝ THUYẾT & BÀI TẬP HÓA 12 PHẢN ỨNG VỚI NƯỚC VÔI C12H22O11 + Ca(OH)2 Nguyễn Thanh Dương + H2O  → C12H22O11.CaO.2H2O ...  (C6H10O5)n + H2O  men→ nC6H12O6 Từ xelulozơ  ,t (C6H10O5)m + H2O  H  → mC6H12O6 Từ HCHO  ,p HCHO  xt ,t→ C6H12O6 0 3 + Trang 10 LÝ THUYẾT & BÀI TẬP HÓA 12 Nguyễn Thanh Dương BÀI TẬP ... 5,04 gam chất A thu 0,53 gam glyxêrin Hãy tính số xà phòng hóa số axit A Trang LÝ THUYẾT & BÀI TẬP HÓA 12 Nguyễn Thanh Dương CACBOHIĐRAT Chương II BÀI GLUCOZƠ (C6H12O6) CẤU TẠO GLUCOZƠ- ĐỒNG PHÂN...
 • 33
 • 1,111
 • 5

HE THONG LY THUYET VA BAI TAP HOA HOC VO CO PHAN 1

HE THONG LY THUYET VA BAI TAP HOA HOC VO CO PHAN 1
... CO2 (ktc) vo 400mL dung dch Ca(OH)2 thỡ thu c 5g kt ta Giỏ tr ca V l: A 3,36 hoc 1, 12 B 1, 12 C 1, 12 hoc 7,84 D 7,84 BT 10 8 Dn V (L) CO2 (ktc) qua 10 0mL dung dch Ba(OH)2 1M thỡ thu c 11 ,82g kt ... 3, 81 gam B 4, 81 gam C 6, 81 gam D 5, 81 gam BT 10 5 Cho 5,6L CO2 (ktc) tỏc dng vi 400mL dung dch NaOH thu c: A 21g NaHCO3 v 6g NaOH d B 13 ,25g Na 2CO3 v 6g NaOH d C 15 ,9g Na 2CO3 v 8,4g NaHCO3 D 15 ,9g ... (cho H = 1, C = 12 , O = 16 , Na = 23) [18 -39] A 4,2 gam B.5 ,8 gam C 6,3 gam D 6,5 gam BT 11 1 Hũa tan 16 ,8g mui NaHCO3 vo 10 0mL dung dch Ba(OH)2 1, 5M thu c m gam kt ta X Tớnh m? A 19 ,55 B 19 ,7 C...
 • 33
 • 2,028
 • 5

HỆ THỐNG THUYẾT BÀI TẬP HÓA HỌC 10 HAY

HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP HÓA HỌC 10 HAY
... điền vào phân lớp d hay f, cụ thể: (n-1)da nsb (với điều kiện a,b є số ngun b = , ≤ a ≤ 10)  Nếu a + b < ⇒ Số thứ tự nhóm = a + b  Nếu a + b = hay hay 10 ⇒ Số thứ tự nhóm =  Nếu a + b > 10 ⇒ ... H2O có 1g nước là: 6,02 .102 3 hạt 18 99, → Số ngun tử H có 1g nước là: 6,02 .102 3.2 = 663,53 .102 0 hạt 18 100 0,8 → Số ngun tử H có 1g nước là: 6,02 .102 3.2 = 5,35 .102 0 hạt 18 100 AB32− 42 Trong hạt ... b = + = 10 → Ni Є VIII.B B/ BÀI TẬP TỰ LUẬN * Chủ đề 1: Tính ngun tử khối, ngun tử lượng Bài 1: Biết khối lượng ngun tử của: mNa = 38,1634 .10- 27kg; mS = 53,226 .10- 27kg; mMg = 40,358 10- 27kg;...
 • 22
 • 3,681
 • 12

thuyết bài tập hóa học 11 cơ bản nâng cao(Phần 2) doc

Lý thuyết và bài tập hóa học 11 cơ bản và nâng cao(Phần 2) doc
... (NH2)2CO (cha khong 46%N) l loi phõn m tt nht hin - c iu ch bng cỏch cho NH3 tỏc dng vi CO nhit v ỏp sut cao t0 , p 2NH3 + CO (NH2)2CO + H2O - Trong t urờ dn chuyn thnh mui cacbonat (NH2)2CO ... + III AXIT NITRIC Cu to phõn t - Tớnh cht vt a Cu to phõn t 2H2O 2H2O - Trong hp cht HNO3, nguyờn t nit cú s oxi hoỏ cao nht l +5 b Tớnh cht vt - Axit nitric tinh khit l cht lng khụng mu, ... phn ng sau +HNO3 +H2 O t +HCl +NaOH a Khớ A dung dch A B Khớ A C D + (5) (1) (2) (3) (4) H2O (1) (2) (3) (4) (5) (6) b NO2 HNO3 Cu(NO3)2 Cu(OH)2 Cu(NO3)2 CuO Cu c (4) (8) Cõu...
 • 11
 • 1,439
 • 35

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn tập lý thuyết và bài tập hóa học 12lý thuyết và bài tập hóa học đại cươngchuyen de ly thuyet va bai tap hoa hoc 10lý thuyết và bài tập hóa học 11 chương 1lý thuyết và bài tập hóa học 11lý thuyết và bài tập hóa học 10lý thuyết và bài tập hóa hữu cơ 12lý thuyết và bài tập hóa học lớp 11 học kỳ i có đáp ánmột số giáo án sử dụng hệ thống lý thuyết và bài tập hóa học dùng cho học sinh trung bình yếulý thuyết và bài tập hóa hữu cơ 11lý thuyết và bài tập sóng cơ họcly thuyet va bai tap ke toan tai chinh 2ôn thi thpt quốc gia môn hóatài liệu ôn thi thpt quốc gia môn địa lýnghị luận xã hội nghị luận văn học ôn thi thpt quốc gia môn văn hocmai vnNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ