GA lop 3 (tuan 32) 2016 2017

GA lop 3 tuan 32

GA lop 3 tuan 32
... xét 31 3/ Bài mới: 1’ a Giới thiệu: Nêu mục tiêu yêu cầu học Ghi tựa 30 ’ b.Luyện tập: Bài 1: -Gọi HS nêu yêu cầu -Yêu cầu HS tự làm -3 HS lên giải tập 152 73 02 5091 27 03 18842 28 4710 04 02 36 0 83 ... 18842 28 4710 04 02 36 0 83 00 9020 08 03 -HS nộp VBT -HS nhắc lại -2 HS nêu -2 HS lên bảng làm bài, lớp làm vào nháp -Đặt tính tính kết quả: b/ -Yêu cầu HS vừa lên bảng a/ 30 755 48729 nhắc lại cách ... HS lên bảng làm 4/166 -Nhận xét ghi điểm Nhận xét chung 31 3/ Bài mới: 1’ a.Giới thiệu: Nêu mục tiêu yêu cầu -HS nhắc lại tựa học Ghi tựa 30 ’ b.HD giải toán: *Bài toán: -Gọi HS đọc đề toán -Bài...
 • 14
 • 347
 • 0

GA LOP 3 TUAN 32 (CKTKN).

GA LOP 3 TUAN 32 (CKTKN).
... a/ 32 : x = 16, b/ 24 : : = 32 : : = , 24 : x = - Hai em khác nhận xét bạn -Một em đọc đề sách giáo khoa -1 em lên bảng giải 3A 3B 3C 3D CỘNG Lơp HS Giỏi 10 34 Khá 15 20 22 19 76 Tb 11 Tổng 30 ... Giáo viên : Nịnh Thanh Tính - 23 - Trường tiểu học Tam Giang – Năm Căn – Cà Mau Giáo án lớp - Giúp học sinh nhận thấy ưu , khuyết điểm tuần 32 - Biết kế hoạch tuần 33 để thực II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY ... em lên bảng giải - Gọi em lên bảng giải , a/ ( 138 29 + 20718 ) x = 34 547 x -u cầu lớp làm vào = 69094 -Mời học sinh khác nhận xét b/ (2 035 4 – 9 638 ) x = 10716 x -Giáo viên nhận xét đánh giá =...
 • 25
 • 282
 • 0

GA lop 3 tuan 32-35

GA lop 3 tuan 32-35
... Với tranh SGV tr .33 - Với tranh - SGV tr .33 - Với tranh - SGV tr .33 c Nhận xét nhanh sau lần kể: - Về nội dung - SGV tr .33 - Về diễn đạt - SGV tr .33 - Về cách thể - SGV tr .33 d HD HS kể lại toàn ... hỏi SGK tr. 13 Câu hỏi - SGK tr. 13 Câu hỏi - SGK tr. 13 Câu hỏi - SGK tr. 13 Câu hỏi - SGK tr. 13 Câu hỏi bổ sung SGV tr. 53, 54 Luyện đọc lại - Chọn đọc mẫu đoạn - Chia lớp thành nhóm 3, tổ chức thi ... 10 Hớng dẫn tìm hiểu bài: - HDHS đọc thầm trả lời câu hỏi: Câu hỏi - SGK tr .33 Câu hỏi - SGK tr .33 Câu hỏi - SGK tr .33 Câu hỏi bổ sung SGV tr.95 Học thuộc lòng thơ.- HDHS thuộc lòng lớp khổ thơ...
 • 177
 • 1,122
 • 0

GA lop 3 Tuan 32,33,34,35 ( 2buoi- CKT)

GA lop 3 Tuan 32,33,34,35 ( 2buoi- CKT)
... cửa hàng bán mét vải Bài 3- Kết phép cộng 36 528 + 4 934 7 A 75 865 B 85 865 C 75 875 D 85 875 Kết phép trừ 85 37 1 – 9046 A 76 32 5 B 86 33 5 C 76 33 5 D 86 33 32 5 Tiết 3, 4 Tập ... lên bảng giải Lơp 3A 3B 3C 3D CỘNG -Gọi học sinh khác nhận xét HS Giỏi 10 34 bạn Khá 15 20 22 19 76 -Giáo viên nhận xét đánh giá Tb 11 c) Củng cố - Dặn dò: Tổng 30 29 32 30 121 - Tuyªn d¬ng ... bảng giải số a/ ( 138 29 + 20718 ) x = 34 547 x 28 - Gọi em lên bảng giải , -u cầu lớp làm vào -Mời học sinh khác nhận xét -Giáo viên nhận xét đánh giá = 69094 b/ (2 035 4 – 9 638 ) x = 10716 x =...
 • 118
 • 340
 • 0

GA LOP 3 TUAN 32 ( CKTKN)

GA LOP 3 TUAN 32 ( CKTKN)
... đánh giá -Một em đọc đề sách giáo khoa -1 em lên bảng giải Lớp 3A 3B 3C 3D CỘNG HS Giỏi Khá Tb Tổng 10 15 30 20 29 22 32 19 30 34 76 11 121 -Vài em nhắc lại nội dung d) Củng cố - Dặn dò: -Hơm ... a/ ( 138 29 + 20718 ) x = 34 547 x = 69094 b/ (2 035 4 – 9 638 ) x = 10716 x = 2864 - Học sinh khác nhận xét bạn - Một em giải bảng , lớp làm vào Bài giải Số tuần lễ Hường học năm học : 175 : = 35 (tuần) ... lỗi - Làm BT 2(b), BT 3( b) II / CHUẨN BỊ : - Bảng lớp viết ( lần ) từ ngữ tập III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động GV Hoạt động HS Kiểm tra cũ: -u cầu lớp viết vào nháp số từ mà -3 Học sinh lên...
 • 21
 • 231
 • 0

GA LOP 3 - TUAN 32 (CKT)

GA LOP 3 - TUAN 32 (CKT)
... nh©n - HS lªn b¶ng lµm - ®äc kÕt qu¶ a n¬ng ®ç - n¬ng ng« - lng ®Ìo gïi TÊp nËp - lµm n¬ng - vót lªn -> HS nhËn xÐt - HS nªu yªu cÇu - vµi HS ®äc tríc líp c©u v¨n - Tõng cỈp HS ®äc cho viÕt - GV ... nghe - GV híng dÉn ®äc b HD lun ®äc + gi¶i nghÜa tõ: - §äc tõng c©u - HS nèi tiÕp ®äc - §äc tõng ®o¹n tríc líp - HS ®äc ®o¹n - HS gi¶i nghÜa tõ - §äc tõng ®o¹n nhãm - HS ®äc theo nhãm - 1- HS ... - GV gäi HS nªu yªu cÇu - GV d¸n tê phiÕu lªn b¶ng - GV nhËn xÐt c) BT3: - GV gäi HS nªu yªu cÇu – THỚI BÌNH Bài soạn lớp 3A – CÀ MAU - HS neu yªu cÇu BT - HS ®äc ®o¹n v¨n - HS lµm vµo nh¸p -...
 • 18
 • 139
 • 0

GA LOP 3 - TUAN 32 ( CKT - KN)

GA LOP 3 - TUAN 32 ( CKT - KN)
... PHÚC - HS nªu yªu cÇu ( 138 29 + 20718) x = 34 547 x = 69094 (2 035 4 - 9 638 ) x = 10716 x = 42846 - HS nªu yªu cÇu - HS ph©n tÝch bµi to¸n Bµi gi¶i Sè tn lƠ thêng häc n¨m häc lµ 175 : = 35 (tn) §/S: 35 ... tËp a - GV gäi HS nªu yªu cÇu - HS nªu yªu cÇu bµi tËp - Yªu cÇu lµm bµi c¸ nh©n - HS lµm bµi c¸ nh©n - HS lªn b¶ng lµm - ®äc kÕt qu¶ a n¬ng ®ç - n¬ng ng« - lng ®Ìo gïi TÊp nËp - lµm n¬ng - vót ... ®ã - HS nghe b) Bµi 2: - GV gäi HS nªu yªu cÇu - HS neu yªu cÇu BT - HS ®äc ®o¹n v¨n - HS lµm vµo nh¸p - GV d¸n tê phiÕu lªn b¶ng - HS lªn b¶ng lµm bµi -> HS nhËn xÐt ChÊm - GV nhËn xÐt + 3: ...
 • 16
 • 157
 • 0

GA LOP 3 - TUAN 32 ( CKT - KN

GA LOP 3 - TUAN 32 ( CKT - KN
... = ( Üa) Sè hép cÇn ®Ĩ ®ùng hÕt 30 ®Üa lµ 30 : = (hép) §/S: (hép) - HS nªu yªu cÇu - HS Bµi gi¶i Sè HS mçi hµng lµ: 45 : = (HS) Sè hµng 60 HS xÕp ®ỵc lµ: 60: = 12 (hµng) §/S: 12 (hµng) - HS - ... nh©n - HS lªn b¶ng lµm - ®äc kÕt qu¶ a n¬ng ®ç - n¬ng ng« - lng ®Ìo gïi TÊp nËp - lµm n¬ng - vót lªn -> HS nhËn xÐt - HS nªu yªu cÇu - vµi HS ®äc tríc líp c©u v¨n - Tõng cỈp HS ®äc cho viÕt - GV ... ®Ĩ ®i km lµ: 12: 3= 4( phót) 28 phót: … km Sè km ®i 28 lµ: 28: 4= 7(km) §S: km - GV gäi HS ®äc bµi - NX - GV nhËn xÐt Bµi 2: - GV gäi HS nªu yªu cÇu - HS nªu - PT bµi to¸n? - HS - Yªu cÇu lµm vµo...
 • 18
 • 240
 • 0

GA lop 3- Tuần 32-2013

GA lop 3- Tuần 32-2013
... ụn luyn - HS nờu nhng gỡ? - Nhn xột gi hc Dn dũ - Hc bai cu va chuõn bi bai sau - Lng nghe Soan ngay: 27/4/2013 Giang: Sỏng th ba: 30/4/2013 TOAN:(Tit 157) BI TON LIấN QUAN N RT V N V (tip theo) ... sn phm ca bn, sn phm ca mỡnh - HS lắng nghe - 1HS nờu - HS lng nghe liờn h - HS lng nghe Soan ngay: 27/4/2013 Giang: Chiu th ba: 30/4/2013 T NHIấN XA HễI:(Tit 63) NGY V ấM TRấN TRI T I Mc tiờu: ... sau T Vn Anh- Phỳ Bỡnh 48 Chiờm Húa-Tuyờn Quang T Vn Anh- Phỳ Bỡnh Chiờm Húa-Tuyờn Quang Soan ngay: 27/4/2013 Giang: Th t: /5/2013 TP OC: ( Tiết 96) CUN S TAY I Mc tiờu: 1.Kin thc: Hiu ND: Nm...
 • 34
 • 120
 • 0

GA lop 3 tuàn 32 CKT

GA lop 3 tuàn 32 CKT
... phụ có kẻ sẵn Lớp 3A 3B 3C 3D Tổng Học sinh Giỏi 10 34 Khá 15 20 22 19 76 Trung bình 11 Tổng 30 29 32 30 121 GV nhận xét Củng cố - Dặn dò : - Hỏi lại - Về nhà học làm tập3 trang 167 - GV hướng ... bảng – Cả lớp làm bảng a) ( 138 29 + 20718) x b) ( 2 035 4 – 9 638 ) x Năm học 2008- Trường Tiểu học Quỳnh Lâm B Phạm Thò Hạnh = 34 547 x = 10716 x = 69094 = 42864 c) 145 23 – 24964 : d) 97012 – 21506 ... phút + Bài toán cho biết ? km ? Giải + Bài toán yêu cầu ta tìm ? km = 30 00m Tóm tắt Số m người đo phút : 12 phút – 30 00m 30 00 : 12 = 250 (m) 28 phút - ? (m) km Sốm người 28 : GV : Muốn tính ta...
 • 32
 • 167
 • 0

GA lớp 3 Tuần 32.Tổng hợp

GA lớp 3 Tuần 32.Tổng hợp
... tắt 196 HS đọc phân tích tóm tắt giải tiết: tuần 175 tiết: ? tuần Bài Giải Số tuần lễ Hường học 175 tiết là: 175 : = 35 (tuần) Đáp số: 35 tuần * Bài 3: HS đọc bài, phân tích, tóm tắt giải Củng ... tính biểu thức có dấu a, ( 138 29 + 20718) × = 34 547 × ngoặc đơn = 69094 × = 10716 × Cách thực biểu thức dấu b, (2 035 4 - 9 638 ) ngoặc đơn = 42864 c, 145 23 - 24964 : = 145 23 - 6241 = 8282 × = 97012 ... (phòng) *Bài 3: Đáp số : phòng Tính giá trị biểu thức – Nêu sai Chỉ có nhân chia ta thực từ trái sang phải a, 32 : : = : Đúng =2 32 : : = 32 : Sai = 16 × = 18 : b, 18 : Sai =3 × 3= 9× 18 : Đúng...
 • 23
 • 153
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 32 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 32 năm 2016
... Một năm thường có ngày? Bao nhiêu tháng? + Số ngày tháng có gần không ? 13 + Những tháng có 31 ngày, 30 ngày 28 29 ngày? Bước 2: Làm việc lớp - Gv mời đại diện số nhóm Hs lên trả lời trước lớp ... lời trước lớp câu hỏi - Gv mở rộng cho Hs biết: có năm , tháng có 28 ngày, có năm, tháng có 29 ngày, năm người ta gọi năm nhuận, năm nhuận có 36 6 ngày - Gv yêu cầu Hs quan sát hình SGK trang 122 ... xã hội Năm, tháng mùa (Møc ®é tÝch hỵp BVMT: liªn hƯ) I/ Mục tiêu: - Thời gian để Trái Đất chuyển động vòng quanh Mặt Trời năm - Một năm thường có 36 5 ngày chia thành 12 tháng - Một năm thường...
 • 20
 • 197
 • 0

Giáo án Tiếng việt - Lớp 3 - Tuần 32

Giáo án Tiếng việt - Lớp 3 - Tuần 32
... tranh HD HS kể chuyện - Từng cặp HS tập kể - HS nối tiếp thi kể - HS kể toàn câu chuyện - GV HS nhận xét IV Củng cố, dặn dò - GV nhẫn ét chung tiết học - Dặn HS nhà ôn Tiếng việt + Ôn tập đọc : ... Ngời săn vợn - Nhận xét bạn đọc Bài a HĐ1: Đọc tiếng - HS theo dõi - GV đọc mẫu, HD giọng đọc - HS nối tiếp đọc câu, kết hợp - Đọc câu luyện đọc từ khó + Đọc nối tiếp đoạn - Đọc đoạn - Kết hợp luyện ... khó - Đọc đoạn theo nhóm - Thi đọc nhóm - Bình chọn nhóm đọc hay + HS nối đọc - Đọc - HS đọc b HĐ : đọc hiểu - GV hỏi HS câu hỏi SGK - HS trả lời + HS tự phân vai đọc IV Củng cố, dặn dò - GV...
 • 10
 • 4,626
 • 13

Giáo án các tiết ôn lớp 3 - tuần 32

Giáo án các tiết ôn lớp 3 - tuần 32
... tuần 32 ÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU I – Mục tiêu: - Ôn lại cho HS tìm phận câu trả lời cho câu hỏi “Bằng gì?” - Ôn luyện dấu chấm cách dùng dấu hai chấm - Giáo dục HS yêu thích môn học II – Nội dung ôn: ... quen ghi sổ tay II – Nội dung ôn: - GV nêu nội dung ôn - Cho HS bốc thăm - HS đọc bài, trả lời câu hỏi - Nhận xét, cho điểm Kế hoạch dạy tuần 32 ÔN TOÁN I – Mục tiêu: - Nắm nội dung kiến thức nhân, ... Kế hoạch dạy tuần 32 TẬP LÀM VĂN ÔN TẬP I – Mục tiêu: - Củng cố lại dạng tổ chức họp bạn trao đổi môi trường - Giúp HS kể đúng, xác - Yêu thích bảo vệ môi trường II – Nội dung ôn: - GV cho HS...
 • 6
 • 905
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 3 tuần 32giao an tieng viet lop 3 tuan 32giáo án lớp 3 tuần 32 năm 2013giáo án lớp 3 tuần 32 năm 2012giao an mon toan lop 3 tuan 32giao an toan lop 3 tuan 32giáo án lớp 3 tuần 32 năm 2014giáo án đạo đức lớp 3 tuần 32giáo án điện tử lớp 3 tuần 32giáo án lớp 3 tuần 32 buổi chiềugiáo án lớp 3 tuần 32 cả ngàygiáo án lớp 3 tuần 32 cktknbài giảng tập làm văn lớp 3 tuần 32giáo án sinh hoạt chủ nhiệm lớp 3 tuần 32bài giảng ga lớp 3 tuần 2210 buổi cktknMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ