skkn GIẢI bài tập TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI THPT QUỐC GIA dựa TRÊN CÔNG THỨC GIẢI NHANH và PHƯƠNG PHÁP đồ THỊ

Skkn giải bài tập trắc nghiệm luyện thi thpt quốc gia dựa trên công thức giải nhanh phương

Skkn giải bài tập trắc nghiệm luyện thi thpt quốc gia dựa trên công thức giải nhanh và phương
... 1 Tờn sỏng kin: GII BI TP TRC NGHIM LUYN THI THPT QUC GIA DA TRấN CễNG THC GII NHANH V PHNG PHP TH Lnh vc ỏp dng sỏng kin: Húa hc Thi gian ỏp dng sỏng kin: T ngy 5/09/2014 n Tỏc gi: H ... hỡnh thc thi t t lun sang hỡnh thc trc nghim i vi hỡnh thc thi t lun ũi hi hc sinh phi cú kin thc sõu, mc t cao gii bi khú v cn nhiu thi gian Ngc li vi hỡnh thc thi t lun l hỡnh thc thi trc ... trc nghim, vi hỡnh thc thi ny khụng ũi hi hc sinh cú kin thc sõu ch cn mc kin thc rng v bit nhiu, vi hỡnh thc thi trc nghim thỡ yu t thi gian l quan trng, mt khong thi gian ngn ũi hi hc sinh...
 • 72
 • 252
 • 0

bài tập trắc nghiệm luyện thi đại học hay khó

bài tập trắc nghiệm luyện thi đại học hay và khó
... KCl co vach ngn xụ p 2> iờn phõn KCl nong chay 3> Dung Li kh K khoi dd KCl 4> Dung CO kh K khoi K2O 5> iờn phõn nong chay KOH Cho n phng phap thich h p a> Chi co 1, b> Chi co 2, c> Chi co ... Khi lng Fe khụng thay i C Dung dch HCl: Khi lng Fe gim 39 Trờng THPT Hà Bắc D Dung dch FeCl3: Khi lng Fe khụng thay i 455.Mu hp kim st - thit khụng khớ ... kh C Phn ng hoỏ hp C Phn ng th D Phn ng phõn hu 247.Cho bit lng lỏ Zn thay i nh th no ngõm lỏ Zn vo dung dch CuSO4 A khụng thay i B tng C.gim D.cũn tu 248.Cú cỏc cp kim loi sau tip xỳc vi Al-Fe...
 • 46
 • 880
 • 7

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm luyện thi Toeic pdf

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm luyện thi Toeic pdf
... complete 2.4 The boss me to accompany her to the concert this Friday (A) asked (B) inquired (C) said (D) spoke 2.5 The weather has colder this week and snow is expected (A) continued (B) started ... The search committee will reviews each prospective employee’s work history (A) 2.3 (B) (C) (D) I think that what we must done now is concentrate our efforts on both the home and (A) (B) (C) (D) ... analyze the financial stability of any business (A) how (C) what (B) who (D) why Participle 4.1 This seminar will be videotaped for those who are unable to attend but are (A) (B) (C) interesting...
 • 38
 • 897
 • 5

Tài liệu 118 bài tập trắc nghiệm luyện thi pptx

Tài liệu 118 bài tập trắc nghiệm luyện thi pptx
... 118 t p tr c nghi m v t lí luyên thi i h c - Nguy n c M nh – THPT&BC C m Khê Câu 35: Câu 36: Câu 37: Câu 38: 118 t p tr c nghi m v t lí luyên thi i h c ... y E T l v i kho ng cách t v t n v trí cân b ng h ng v phía v trí y 118 t p tr c nghi m v t lí luyên thi iv il c i h c - Nguy n Câu 13: Hàm sau ây bi u th A U = C B U = ... hai lò xo ng lò xo Tìm c ng k1 C k1 = 12N/m; k2 = 6N/m L1 Hình 21.1 118 t p tr c nghi m v t lí luyên thi L2 v t M Hình 21.2 i h c - Nguy n c M nh – THPT&BC C m Khê Câu 22:...
 • 15
 • 352
 • 0

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỀ 8 docx

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỀ 8 docx
... Chương Đại cương hoá học hữu Câu 421 : Cho chất : C2H2, CHF3, CH5N, Al4C3, HCN, CH3COONa, (NH2)2CO, CO, (NH4)2CO3, CaC2 Có chất hữu ? A B C D Câu 422 : Đâu đặc điểm chung hợp chất hữu ? A Nhất thi t ... A cấu tạo hoá học khác B cấu tạo hoá học giống C cấu trúc không gian khác D cấu trúc không gian giống Câu 430 : Cấu trúc hoá học cho biết : A cấu tạo hoá học B phân bố không gian nguyên tử phân ... bào Câu 437 : Ankan có tên parafin, nghĩa : A sinh từ dầu mỏ B trơ mặt hoá học C lực hoá học D không tan nước Câu 4 38 : Clorofom : A CH3Cl B CCl4 C CHCl3 D CH2Cl2 Câu 439 : Chỉ nội dung sai,...
 • 7
 • 403
 • 1

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỀ 7 pdf

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỀ 7 pdf
... Câu 370 : Có thể làm khô khí NH3 : A H2SO4 đặc B P2O5 C CaO D CuSO4 khan Câu 371 : Trong phản ứng tổng hợp NH3 từ N2 H2, người ta sử dụng chất xúc tác : A nhôm B sắt C platin D niken Câu 372 : ... amoni tan điện li hoàn toàn Câu 373 : Bột nở để làm cho bánh trở nên xốp chứa muối A NaHCO3 B NH4HCO3 C (NH4)2CO3 D Na2CO3 Câu 374 : Để điều chế N2O phòng thí nghiệm, người ta nhiệt phân muối ... ion B Liên kết cộng hoá trị C Liên kết cho – nhận D Liên kết kim loại Câu 3 67 : Khi dẫn khí NH3 vào bình chứa khí clo, học sinh quan sát thấy tượng : NH3 tự bốc cháy (ý 1) tạo khói trắng (ý 2)...
 • 7
 • 484
 • 1

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỀ 4 pdf

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỀ 4 pdf
... Trong đó, HX : A HCl B HF C HBr D Cả A, B C Câu 243 : Trong phản ứng : 8HX + H2SO4 (đặc)  4X2 + H2S + 4H2O HX : A HI B HBr C HF D HCl Câu 244 : So sánh tính axit, độ bền, tính oxi hoá HClO HBrO ... H2SO4 đặc D Dung dịch HClO4 Câu 220 Criolit có công thức hoá học : A CaF2 B Na2SiF6 C Na3AlF6 D NaAlO2 Câu 221 CFC trước dùng làm chất sinh hàn tủ lạnh máy điều hoà nhiệt độ CFC : A CF4 CCl4 B ... chất tượng bốc khói ? A HCl B HI C HBr D HNO3 Câu 240 : Cách không dùng để điều chế hiđro bromua ? A 2NaBr(tinh thể) + H2SO4 (đặc) t  2HBr + Na2SO4  B PBr3 + 3H2O  H3PO3 + 3HBr C 5Br2 + 2P +...
 • 7
 • 884
 • 6

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỀ 3 doc

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỀ 3 doc
... Lúc đầu quỳ tím hoá đỏ, sau màu Câu 175 : Trong tự nhiên, clo có hai đồng vị bền : 35 36 34 35 C 36 37 Cl D 35 37 Cl A B Cl Cl Cl Cl Cl Cl Trang Câu 176 : Thả mảnh giấy quỳ tím vào dung dịch NaOH ... phòng thí nghiệm có lẫn lượng lớn khí clo : A Phun nước B Phun dung dịch Ca(OH)2 C Phun khí NH3 D Phun khí H2 (vào không khí phòng thí nghiệm đó) Câu 1 93 : Khí clo điều chế phòng thí nghiệm có ... dung dịch có màu xanh lam Khí X : A O2 B O3 C Cl2 D SO3 Câu 170 : Đốt dây sắt nung đỏ khí X tạo khói màu nâu Khí X : A O2 B Cl2 C NO2 D SO3 Câu 171 : Hỗn hợp khí hiđro khí clo nổ mạnh tỉ lệ mol...
 • 7
 • 739
 • 3

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA docx

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA docx
... ứng hoá học Câu 131 : Trong hoá học vô cơ, phản ứng hoá học có số oxi hoá nguyên tố không đổi ? A Phản ứng hoá hợp B Phản ứng trao đổi C Phản ứng phân hủy D Phản ứng Câu 132 : Trong hoá học vô ... electron chất khử cho tổng số electron mà chất bị oxi hoá nhận Câu 134 : Trong hoá học vô cơ, loại phản ứng hoá học phản ứng oxi hoá – khử phản ứng oxi hoá – khử ? A Phản ứng hoá hợp phản ứng trao ... phân huỷ phản ứng hoá hợp Câu 135 : Cho câu sau : “Phản ứng hoá học có thay đổi số oxi hoá phản ứng oxi hoá – khử (ý 1) Phản ứng hoá học thay đổi số oxi hoá phản ứng oxi hoá – khử (ý 2) A Ý đúng,...
 • 7
 • 309
 • 0

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỀ 2 pdf

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỀ 2 pdf
... công thức hoá học dạng : A HX B H2X C H3X D H4X Câu 82 : Nguyên tố có tính chất hoá học tương tự canxi : A Na B K C Ba D Al Câu 83 : Cặp nguyên tố hoá học sau có tính chất hoá học giống ? A Na, ... : A H4SiO4, H3PO4, H2SO4, HClO4 B H2SO4, H3PO4, HClO4, H4SiO4 C HClO4, H2SO4, H3PO4, H4SiO4 D H3PO4, HClO4, H4SiO4, H2SO4 Câu 87 : Đơn chất nguyên tố sau có tính chất hoá học tương tự ? A As, ... tử (1) bán kính cation tương ứng (2) bán kính anion tương ứng” A (1) : nhỏ hơn, (2) : lớn B (1) : lớn hơn, (2) : nhỏ C (1) : lớn hơn, (2) : D (1) : nhỏ hơn, (2) : Câu 97 : Trong tinh thể NaCl,...
 • 7
 • 343
 • 1

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỀ 18 pot

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỀ 18 pot
... tinh khiết cao (99,999%) ? A Thuỷ luyện B Nhiệt luyện C Điện phân D Cả A, B, C Câu 912 Phương trình hóa học sau biểu diễn cách điều chế Ag theo phương pháp nhiệt luyện ? A 2AgNO3 + Zn dung dịch ...  4Ag + 4HNO3 + O2  D Cả A, B, C sai Câu 913 Phương trình hóa học sau biểu diễn cách điều chế Ag từ AgNO3 theo phương pháp thuỷ luyện ? dd A 2AgNO3 + Zn  2Ag + Zn(NO3)2  o t B 2AgNO3  ... B Mg C Ca D Sr Câu 950 Phương pháp điều chế kim loại nhóm IIA : A Phương pháp thuỷ luyện B Phương pháp nhiệt luyện C Phương pháp điện phân D Cả A, B, C Trang ...
 • 7
 • 404
 • 0

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỀ 17 pot

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỀ 17 pot
... A Ăn mòn hoá học B Ăn mòn vật lí C Ăn mòn điện hoá D Ăn mòn học Câu 900 Bản chất ăn mòn hoá học ăn mòn điện hoá có giống ? A Đều phản ứng oxi hoá – khử B Đều phá huỷ kim loại C Đều có kết kim ... tính chất : A hoá học B lí học Trang C học D Cả A, B, C Câu 883 Một loại đồng thau chứa 60% Cu 40% Zn Hợp kim có cấu tạo tinh thể hợp chất hoá học đồng kẽm Xác định công thức hoá học hợp chất A ... chất hoá học B Tính chất vật lí C Tính chất học D Cả A, B, C Câu 879 Hợp kim có tính chất khác nhiều với tính chất chất hỗn hợp ban đầu ? A Tính chất hoá học B Tính chất vật lí C Tính chất học D...
 • 7
 • 400
 • 3

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỀ 16 pdf

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỀ 16 pdf
... tạo tơ tổng hợp D Tơ thi n nhiên tơ hoá học Câu 831 Tơ hoá học tơ A có sẵn thi n nhiên B sản xuất từ polime thi n nhiên chế biến thêm đường hoá học C chế biến phương pháp hoá học D sản xuất từ polime ... axit Câu 829 Những polime thi n nhiên tổng hợp kéo thành sợi dài mảnh, gọi A chất dẻo B cao su C tơ D sợi Trang Câu 830 Tơ có loại : A Tơ thi n nhiên tơ tổng hợp B Tơ thi n nhiên tơ nhân tạo C ... xuất từ polime tổng hợp Câu 832 Tơ nhân tạo loại tơ : A có sẵn thi n nhiên B sản xuất từ polime thi n nhiên chế biến thêm đường hoá học C sản xuất từ polime tổng hợp D Cả A, B, C Câu 833 Đặc điểm...
 • 8
 • 219
 • 1

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỀ 15 docx

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỀ 15 docx
... quan sát thấy nhỏ giọt anilin vào ống nghiệm chứa nước : A Anilin tan nước tạo dung dịch B Anilin lên mặt nước C Anilin lơ lửng nước D Anilin chìm xuống đáy ống nghiệm Câu 770 Để lâu anilin không ... A CO2 B CH4 C A B D Không phải A, B Câu 759 Bằng phản ứng hoá học chứng minh phân tử xenlulozơ cấu tạo gốc glucozơ ? A Phản ứng quang hợp B Phản ứng thủy phân...
 • 7
 • 243
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập trắc nghiệm luyện thi đại học môn hóabài tập trắc nghiệm luyện thi đại học tiếng anhbài tập trắc nghiệm luyện thi đại học chuyên đề ngữ pháp tiếng anôn tập kiến thức và luyện giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học thptbài tập trắc nghiệm ôn thi đại học môn sinhbài tập trắc nghiệm ôn thi đại học môn hóabài tập trắc nghiệm ôn thi đại học môn lýbài tập trắc nghiệm về thì hiện tại hoàn thànhbài tập trắc nghiệm về thì tương lai đơnbài tập trắc nghiệm môn thị trường chứng khoánbài tập trắc nghiệm môn thị trường tài chínhskkn tao bai tap trac nghiembài tập trắc nghiệm về thì hiện tại tiếp diễnbài tập trắc nghiệm về thì quá khứ tiếp diễnbài tập trắc nghiệm về thì tương laiBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP