Tài liệu về : “ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1 LỚP 11 NÂNG CAO

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1 LỚP 11 NÂNG CAO

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1 LỚP 11 NÂNG CAO
... Q 1 = 3 .10 -3 (C) và Q 2 = 3 .10 -3 (C). B. Q 1 = 1, 2 .10 -3 (C) và Q 2 = 1, 8 .10 -3 (C). C. Q 1 = 1, 8 .10 -3 (C) và Q 2 = 1, 2 .10 -3 (C). GIO VIấN:: NGễ THNH 13 Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 11< /b> ... là: A. Q 1 = 3 .10 -3 (C) và Q 2 = 3 .10 -3 (C). B. Q 1 = 1, 2 .10 -3 (C) và Q 2 = 1, 8 .10 -3 (C). C. Q 1 = 1, 8 .10 -3 (C) và Q 2 = 1, 2 .10 -3 (C). D. Q 1 = 7,2 .10 -4 (C) và Q 2 = 7,2 .10 -4 (C). 1. 76 Bộ ... = 1, 217 8 .10 -3 (V/m). B. E = 0,6089 .10 -3 (V/m). C. E = 0,3 515 .10 -3 (V/m). D. E = 0,70 31. 10 -3 (V/m). 1. 30 Hai điện tích q 1 = 5 .10 -9 (C), q 2 = - 5 .10 -9 (C) đặt tại hai điểm cách nhau 10 ...
 • 120
 • 2,482
 • 17

de kiem tra so 4 lop 11 nang cao

de kiem tra so 4 lop 11 nang cao
... Họ và tên:. Lớp: . đề kiểm tra hoá 11< /b> - 40 phút Câu 1 : Sản phẩm chính thu đợc khi tách một phân tử H 2 O từ một phân tử 3-metylbutan-2-ol là: A. 3-metylbut -1- en B. 2-metylbut -1- en C. 2-metylbut-2-en ... NaOH , dd HNO 3 dd AgNO 3 D. Dung dịch HBr Câu 5 : Đun nóng 13 2,8 gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức với H 2 SO 4 đặc 14 0 0 c thu đợc 11< /b> 1,2 gam hỗn hợp 6 ete có số mol bằng nhau. Số mol mỗi ete là: ... Na Câu 11< /b> : Đồng phân của C 4 H 9 OH khi tách nớc sẽ cho 3 anken đồng phân (kể cả cis-trans) là: A. ancol isobutylic B. butan-2-ol C. ancol isobutylic và butan-2-ol D. butan -1- ol Câu 12 : S...
 • 3
 • 234
 • 3

Đề kiểm tra cuối năm lớp 11 nâng cao

Đề kiểm tra cuối năm lớp 11 nâng cao
... -n +1 B. 2 n +1 -n +1 C. 2 n -1 -n D. 2 n -1 -n -1 Câu 2. Cho L= 2 2 2 3 1 lim 1 1 x x x x + .Khi đó: A. L=- 1 4 B. L= 1 4 C. L=- 1 2 D. L= 1 2 Câu 3. Cho L= ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 3 2 1 lim 1 2 3 n n ... -n +1 B. 2 n +1 -n C. 2 n +1 -n -1 D. 2 n -n -1 Câu 2. Cho L= 2 2 2 3 1 lim 1 1 x x x x + + .Khi đó: A. L=- 1 4 B. L= 1 4 C. L=- 1 2 D. L= 1 2 Câu 3. Cho L= ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 3 2 3 1 lim 1 2 ... Đề số 1 Kiểm tra học kì II Nâng cao Phần 1 Trắc nghiệm khách quan(3 Điểm): Hãy chọn phơng án mà em cho là đúng Câu 1 . Cho dãy số (u n ) , biết u n = 2 n -n . Khi đó u n -1 bằng: A. 2 n -1 -n+1...
 • 5
 • 106
 • 3

Đề kiểm tra chương 1 lóp 10 cơ bản

Đề kiểm tra chương 1 lóp 10 cơ bản
... cú 10 nơtron v s khi A = 19 . vy s proton là A. 9. B. 10 . C. 19 . D. 28. Cõu 11< /b> : Cu hỡnh e sau: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 l ca nguyờn t no sau õy A. F(Z=9). B. Na(Z =11< /b> ). C. K(Z =19 ). D. Cl(Z =17 ). ... Câu 16 : Cho hai nguyên tố M và N có số hiệu nguyên tử lần lợt là 11< /b> và 13 . Cấu hình electron của M và N lần lợt là A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 và 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 . B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 và 1s ... 32. B. 18 . C. 9. D. 16 . Câu 14 : Cấu hình nào sau đây là cấu hình của nguyên tử nguyên tố s A. 2 2 1 1 2 2s s p . C. 2 2 6 2 6 5 2 1 2 2 3 3 3 4s s p s p d s . B. 2 2 1 2s s . D. 2 2 6 2 6 1 2 2...
 • 3
 • 225
 • 11

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 2 LỚP 11

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 2 LỚP 11
... thi: 1. D [1] 2.C [1] 3.B [1] 4.B [1] 5.C [1] 6.B [1] 7.C [1] 8.D [1] 9.A [1] 10 .A [1] 11< /b> .C [1] 12 .C [1] 13 .B [1] 14 .C [1] 15 .D [1] 16 .B [1] 17 .C [1] 18 .A [1] 19 .A [1] 20.D [1] 21. C [1] 22.C [1] 23.A [1] 24.B [1] 25.C [1] ... 21. C [1] 22.C [1] 23.A [1] 24.B [1] 25.C [1] 26.A [1] 27.B [1] 28.D [1] 29.A [1] 30.B [1] 31. B [1] 32.A [1] 33.B [1] 34.D [1] 35.C [1] 36. [1] 37.D [1] 38.D [1] 39.B [1] 40.D [1] ... dẫn trong thời gian một giây là A) 2,632 .10 18 . B) 3 ,12 5 .10 18 . C) 9,375 .10 19 . D) 7,895 .10 19 . Cõu 17 ) Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E 1 , r 1 và E 2 , r 2 mắc nối tiếp với nhau, mạch...
 • 10
 • 131
 • 0

Đề kiểm tra chương #, 4 Lớp 11

Đề kiểm tra chương #, 4 Lớp 11
... He bằng 11< /b> . A là: A. C 3 H 8 B. C 4 H 10 C. C 8 H 18 D. Không xác định đợc Câu 9: Cho n-butan tác dụng với clo theo tỉ lệ 1: 1 cho bao nhiêu sản phẩm A, 1 B, 2 C, 3 D,4 Câu 10 : C 6 H 14 có tất ... đề kiểm tra Môn : Hoá học Lớp 11< /b> Thời gian: 45 phút A/ Phần trắc nghiệm khách quan Câu 1: Chọn cách phát biểu đúng: Đồng đẳng là những chất A. Có khối lợng phân tử hơn kém nhau 1 hay nhiều ... luận làm vào mặt sau của phiếu trả lời trắc nghiệm đề kiểm tra Môn : Hoá học Lớp 11< /b> Thời gian: 45 phút A/ Phần trắc nghiệm khách quan Câu 1: Điều khẳng định nào sau đây đúng A. Ankan chỉ có...
 • 8
 • 71
 • 2

Đề kiểm tra chương 1-hóa 11-Ban KHTN(có dánh nhầm đá án,anh chị sửa giùm

Đề kiểm tra chương 1-hóa 11-Ban KHTN(có dánh nhầm đá án,anh chị sửa giùm
... Thường Kiệt ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯNG – CHƯƠNG 1. MÔN HÓA LỚP 11< /b> – BAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN. ( Thời gian làm bài 70 phút ). Họ và tên học sinh: ……………………………………………………………………………… Câu 1. Hòa tan ... 11< /b> 0 ml dung dịch KOH 2M vào X, thu được a gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 14 0 ml dung dịch KOH 2M vào X thì cũng thu được a gam kết tủa. Giá trị của m là A. 20 ,12 5 B. 12 ,375 C. 22,540 D. 17 , 710 ... NaOH có pH = 12 . Câu 17 . Trộn 600 ml dd BaCl 2 1M với 500 ml dung dòch Na 2 SO 4 0,8M. Khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng A. 93,2 gam B. 11< /b> 8,2 gam. C. 78,8 gam. D. 13 9,8 gam Câu 18 . Nhỏ từ...
 • 3
 • 416
 • 26

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1- hóa 11-Ban KHTN

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1- hóa 11-Ban KHTN
... Thường Kiệt ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯNG – CHƯƠNG 1. MÔN HÓA LỚP 11< /b> – BAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN. ( Thời gian làm bài 70 phút ). Họ và tên học sinh: ……………………………………………………………………………… Câu 1. Hòa tan ... 11< /b> 0 ml dung dịch KOH 2M vào X, thu được a gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 14 0 ml dung dịch KOH 2M vào X thì cũng thu được a gam kết tủa. Giá trị của m là A. 20 ,12 5 B. 12 ,375 C. 22,540 D. 17 , 710 ... NaOH có pH = 12 . Câu 17 . Trộn 600 ml dd BaCl 2 1M với 500 ml dung dòch Na 2 SO 4 0,8M. Khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng A. 93,2 gam B. 11< /b> 8,2 gam. C. 78,8 gam. D. 13 9,8 gam Câu 18 . Nhỏ từ...
 • 3
 • 429
 • 36

kiem tra chuong 1 lop 11

kiem tra chuong 1 lop 11
... 06 07 08 09 10 11< /b> 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : hoa 11< /b> - dien li §Ò sè : 3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11< /b> 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 4 ... C©u 19 : pH của dd NaOH 0,0006 M là A. 11< /b> ,6 B. 10 ,2 C. 10 ,78 D. 11< /b> ,5 C©u 20 : Trong dd H 3 PO 4 tồn tại mấy loại ion A. 5 B. 4 C. 3 D. 6 §Ò thi m«n HÓA Họ và tên: 1 Môn hoa 11< /b> - dien li (Đề số ... tính C©u 10 : Trong dd H 2 S tồn tại mấy loại ion A. 3 B. 5 C. 4 D. 2 C©u 11< /b> : Trong dd HCl 0,009 M tích số ion của nước [H + ].[OH - ] là A. 10 -13 B. 10 -14 C. 10 -12 D. 10 -15 C©u 12 : Chất...
 • 4
 • 82
 • 7

Tài liệu de kiem tra chuong 1 lop 12 trac nghiem pptx

Tài liệu de kiem tra chuong 1 lop 12 trac nghiem pptx
... a. (C6H 10 O5)n ; CH3OH và C3H8b. C2H5OH; CH3COOH và C2H6 c. C6H 12 O6; C2H5OH và C4H 10 d. Cả 3 câu a, b, c đều saiBài 12 : Cho sơ đồ biến hoá:A 1 A2 A3 ... C2H5NH2 d. C7H 11< /b> N3 thi thử tr c nghi m lần 1 Họ và tên Lớp điểmTự chấm giáo viênBài 3: Cho hỗn hợp Z gồm 2 rợu có công thức CxH2x+2O và CyH2yO, biết: x+y=6 và yx 1. Công thức ... cho môi trờng axit, quỳ tím hoá đỏ. a. (1) , (2) ; b. (2), (3) ; c. (3), (1) ; d. (1) , (2), (3), (4)Bài 15 : Lấy một lợng Na kim loại tác dụng vừa đủ với 18 ,7 gam hỗn hợp X gồm 3 rợu đơn chức thì...
 • 4
 • 50
 • 0

Xem thêm