PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY LẮP , BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG, BIÊN BẢN NGHIỆM THU KỸ THUẬT, BIÊN BẢN XỬ LÝ HIỆN TRƯỜNG, BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THI CÔNG XÂY LẮP CỦA NHÀ THẦU, BÁO CÁO QUÁ TRÌNH GIÁM SÁT CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT.

MẪU BẢNG THÔNG BÁO NGUYÊN LIỆU, VẬT CHO HỢP ĐỒNG/PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG GIA CÔNG potx

MẪU BẢNG THÔNG BÁO NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ CHO HỢP ĐỒNG/PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG GIA CÔNG potx
... thủ tục nhập nguyên liệu, vật - Trên sở khái niệm nêu Thông này, thương nhân tự xác định nguyên liệu chính, phụ liệu, vật ghi vào cột (5) ng ứng với tên nguyên liệu, vật ghi cột ... liệu, vật (1) (2) (3) liệu, vật (4) cấp (5) (6) (7) Ngày…tháng…năm… Đại diện theo pháp luật thương nhân (ký tên, đóng dấu) Ghi chú: - Bảng thương nhân thông báo trước thời ... ng ứng với tên nguyên liệu, vật ghi cột (2) - Hình thức cung cấp cột (6) ghi: “Bên thuê gia công cung cấp” “tự cung ứng” ...
 • 3
 • 1,450
 • 5

Báo cáo quá trình thiết kế và thi công Đồng hồ thời gian thực RTC (Real Time Clock)

Báo cáo quá trình thiết kế và thi công Đồng hồ thời gian thực RTC (Real Time Clock)
... BTFSS timeset CALL time_ set CALL hienthigio BTFSS timeset CALL time_ set CALL hienthingay BTFSS timeset CALL time_ set CALL hienthithang BTFSS timeset CALL time_ set CALL hienthinam BTFSS timeset ... ;======================================================================== END Kết luận RTC sử dụng IC chuyên dụng cho ta độ xác tuyệt đối thời gian thực mà không cần lo lắng đến việc có sai số thực RTC Timer Đây ưu điểm vựợt trội RTC thời gian thực dựa đó, ... cần thi t (NC) Các ghi chức năng: Thanh ghi SECONDS Địa 00h Chức Chứa giá trị giây thời gian thực SECOND ALARM 01h Chứa giá trị giây thời gian hẹn MINUTES 02h Chứa giá trị phút thời gian thực...
 • 42
 • 1,157
 • 1

Báo cáo quá trình thiết kế và thi công Đồng hồ thời gian thực RTC ppsx

Báo cáo quá trình thiết kế và thi công Đồng hồ thời gian thực RTC ppsx
... tắt: Báo cáo trình thi t kế thi công Đồng hồ thời gian thực RTC (Real Time Clock) với nội dung: - Sơ lược RTC (các chức ứng dụng) - Sơ đồ nguyên lí RTC - Cấu tạo chức linh kiện sử dụng cho RTC - ... thuật chương trình ứng dụng viết cho RTC Các file đính kèm: File chương trình, sơ đồ nguyên lí sơ đồ mạch in RTC Sơ lược RTC Đây ứng dụng sử dụng vi điều khiển PIC để thi t kế đồng hồ điện tử treo ... cần thi t (NC) Các ghi chức năng: Thanh ghi SECONDS Địa 00h Chức Chứa giá trị giây thời gian thực SECOND ALARM 01h Chứa giá trị giây thời gian hẹn MINUTES 02h Chứa giá trị phút thời gian thực...
 • 43
 • 369
 • 0

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 12 THÁNG 01 LẦN VÀ KHI HOÀN THÀNH BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG (ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CÓ THỜI GIAN THI CÔNG TRÊN 12 THÁNG) HOẶC KHI HOÀN THÀNH BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG (ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CÓ THỜI GIAN THI CÔNG DƯỚI 12 THÁNG) pps

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 12 THÁNG 01 LẦN VÀ KHI HOÀN THÀNH BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG (ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CÓ THỜI GIAN THI CÔNG TRÊN 12 THÁNG) HOẶC KHI HOÀN THÀNH BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG (ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CÓ THỜI GIAN THI CÔNG DƯỚI 12 THÁNG) pps
... Ngày hoàn thành: ……………… ………………………….……………….… Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: …………………………….………… II NỘI DUNG BÁO CÁO THƯỜNG KỲ: (báo cáo lần đầu, định kỳ 03 tháng 01 lần hoàn thành công trình) ... độ thi công xây dựng công trình Những sữa đổi trình thi công so với thi t kế phê duyệt Công tác nghiệm thu: Báo cáo công việc thực (hoặc nghiệm thu) biên lập công tác quản lý chất lượng công trình ... phù hợp chất lượng công trình (nếu có) ; - Nhà thầu thi công xây dựng công trình; - Nhà thầu thực công việc khác (nếu có) Về thời gian thi công xây dựng công trình: a) Ngày khởi công (theo thực tế):...
 • 4
 • 440
 • 0

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CỦA PHẦN MỀM QUẢN CAC ĐẠI_chương 1 docx

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ CAC ĐẠI_chương 1 docx
... VND 1. 1 .1. 5 Biểu mẫu 5: BM5 .1: Báo cáo danh số Tháng: Stt Đại Số phiếu xuất Tổng trị giá Tỷ lệ BM5.2 Báo cáo công nợ đại Tháng: Đại Stt Nợ đầu Phát sinh Nợ cuối Ví dụ: BM5 .1: Báo cáo ... 5000/Kg 1. 1 .1. 3 Biểu mẫu : BM3 : Stt Danh sách đại Đại Loại Quận Tiền nợ Ví dụ: BM3 : Danh sách đại Stt Đại Loại Vật liệu xây dựng Minh Hải Quận Tiền nợ Không có 1. 1 .1. 4 Biểu mẫu ... BM4 QĐ4 Cập nhật Lập báo cáo tháng BM5 Cập Thay đổi qui định QĐ6 nhật qui định Danh sách biểu mẫu qui định 1. 1 .1. 1 Biểu mẫu qui định BM1: HỒ SƠ ĐẠI LÝ Tên: Loại đại lý: Điện thoại:...
 • 21
 • 299
 • 0

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CỦA PHẦN MỀM QUẢN CAC ĐẠI_chương 2 doc

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ CAC ĐẠI_chương 2 doc
... 8: Đóng kết nối sở liệu Bước 9: Kết thúc 2. 6 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU BÁO CÁO CÔNG NỢ ĐẠI LÝ: Hình vẽ:  Các ký hiệu  D1: Tháng cần báo cáo  D2: Không có  D3: Danh sách đại hành, ... YÊU CẦU BÁO CÁO DOANH SỐ:  Hình vẽ:  Các ký hiệu  D1: Tháng cần báo cáo  D2: Không có  D3: Danh sách đại hành, số phiếu xuất, tổng giá trị, tỷ lệ  D4: Không có  D5: D3+Tháng báo cáo  ... đại (1 ,2) 20 quận Trong quận có tối đa đãi  Hình vẽ  Các ký hiệu  D1: Tên đại lý, lọai đại lý, địa chỉ, điện thọai,ngày tiếp nhận, email  D2: Không có  D3: Danh sách lọai đại lý...
 • 14
 • 288
 • 0

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CỦA PHẦN MỀM QUẢN CAC ĐẠI_chương 3 pdf

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ CAC ĐẠI_chương 3 pdf
... báo cáo  D2: Không có  D3: Danh sách đại hành, số phiếu xuất, tổng giá trị, tỷ lệ  D4: Không có  D5: D3+Tháng báo cáo  D6: D5  Các ký hiệu  D1: Tháng cần báo cáo  D2: Không có  D3: ... hóa: tiến hóa - Thiết kế liệu với tính hiệu quả.: hiệu Xét yêu cầu lập báo cáo tháng: - Thiết kế liệu với tính đắn: + Biểu mẫu liên quan: BM5.1: Báo cáo danh số Tháng: Stt Đại BM5.2 Số phiếu ... ChiTietMatHang MatHang - Thiết kế liệu với tính hiệu quả: hiệu Xét yêu cầu tra cứu đại - Thiết kế liệu với tính đắn + Biểu mẫu liên quan: BM3 : Stt Danh sách đại Đại Loại Quận Tiền nợ +...
 • 16
 • 299
 • 0

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CỦA PHẦN MỀM QUẢN CAC ĐẠI_chương 4 pot

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ CAC ĐẠI_chương 4 pot
... kế : Nghiệp vụ lập phiếu thu tiền : Màn hình thiết kế : Nghiệp vụ báo cáo doanh số : Màn hình thiết kế : Nghiệp vụ báo cáo công nợ : Màn hình thiết kế : ... : Màn hình thiết kế : Nghiệp vụ thay đổi qui chế mặt hàng : Màn hình thiết kế: Nghiệp vụ thay đổi qui chế tiền nợ: Màn hình thiết kế : Nghiệp vụ lập phiếu xuất hàng : Màn hình thiết kế : Nghiệp ... xuất hàng  Phiếu thu tiền  Kết xuất :  Báo cáo doanh số  Báo cáo công nợ  Trợ giúp :  Sử dụng  Giới thiệu Nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ đại lý: Màn hình thiết kế ( bao gồm tính hiệu tiện dụng)...
 • 7
 • 285
 • 0

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CỦA PHẦN MỀM QUẢN CAC ĐẠI_chương 5 ppt

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ CAC ĐẠI_chương 5 ppt
... liệu bị thất bại, chương trình thóat khỏi việc ghi nhận liệu Xét hình báo cáo doanh số: Thiết kế xử  Bước 1: Lập danh sách xử hình báo cáo doanh số: ST TÊN XỬ LÝ ĐIỀU KIỆN GỌI GHI THỰC ... chọn Kết xuất -Báo báo bảng cáo cáo doanh số doanh số Thực hiển +Khi người dùng Xừ thị thông lí tin click nút Thực bảng báo cáo doanh số Thực việc Khi người dùng in báo cáo click nút In báo máy ... Bước 1: Lập danh sách xử hình báo cáo công nợ: ST TÊN XỬ LÝ ĐIỀU KIỆN GỌI GHI THỰC HIỆN T Load ngày +Khi người dùng hành, cấu trúc chọn Kết xuất -Báo bảng báo công nợ cáo cáo công nợ CHÚ Thực hiển...
 • 16
 • 352
 • 0

Tài liệu Gia công kim loại cơ bản - Chương 5: HIỆN TƯỢNG NHIỆT TRONG QUÁ TRÌNH CẮT pdf

Tài liệu Gia công kim loại cơ bản - Chương 5: HIỆN TƯỢNG NHIỆT TRONG QUÁ TRÌNH CẮT pdf
... cụ cắt, chế độ cắt số yếu tố khác đến nhiệt cắt thực nghiệm a Ảnh hưởng vật liệu gia công đến nhiệt cắt Các tính chất học nhiệt vật liệu gia công có ảnh hưởng đáng kể đến nhiệt cắt Nhiệt cắt ... nhiệt cắt đến độ xác gia công Độ xác gia công cắt gọt định vị trí tương quan dao chi tiết gia công trình cắt Do biến dạng nhiệt dao chi tiết gia công ảnh hưởng nhiệt cắt quan tâm khảo sát Về trình ... CỦA NHIỆT CẮT ĐẾN QUÁ TRÌNH CẮT Ảnh hưởng nhiệt cắt đến trình cắt thường nghiên cứu theo quan điểm: • Theo độ xác gia công • Theo chất lượng bề mặt gia công • Theo khả cắt dao 5.3.1 Ảnh hưởng nhiệt...
 • 15
 • 1,168
 • 26

BÁO CÁO KHOA HỌC : ỨNG DỤNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT SINH HỌC XỬ NƯỚC THẢI GÓP PHẦN GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC GIA CẦM VÀ CHẾ BIẾN SẢN PHẨM CHĂN NUÔI pot

BÁO CÁO KHOA HỌC : ỨNG DỤNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT SINH HỌC XỬ LÝ NƯỚC THẢI GÓP PHẦN GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC GIA CẦM VÀ CHẾ BIẾN SẢN PHẨM CHĂN NUÔI pot
... điểm: sở giết mổ chế biến gia súc gia cầm – Viện Chăn nuôi Nguyên vật liệu: Nguồn nước sử dụng: Nước giếng khoan (đạt tiêu chuẩn sử dụng cho giết mổ chế biến) Nước thải: Lượng nước thải tính ... theo nước thải tỷ lệ 1/1000 Đề nghị Kết đây, vận dụng nguyên để thiết kế hệ thống xử nước thải cho sơ sở giết mổ chế biến sản phẩm chăn nuôi, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường Nhưng ... phương pháp so sánh nhân tố Nội dung nghiên cứu Xác định thành phần nước thải khugiết m : (Phân tích số đánh giá nước thải) Xác định tác động số giải pháp sinh học xử nước thải Giải pháp sử dụng...
 • 6
 • 834
 • 6

bài vận dụng kiến thức liên môn một số biện pháp xử nước, chất thải từ quá trình chế biến tinh bột dong riềng trên địa bàn xã yên nguyên

bài vận dụng kiến thức liên môn một số biện pháp xử lý nước, chất thải từ quá trình chế biến tinh bột dong riềng trên địa bàn xã yên nguyên
... thống xử nước thải sở chế biến nhỏ lẻ theo phương pháp: “Nước thải chế biến dong riềng thu gom vào bể điều hoà, bể xử sinh học, bể xử hoá chất, bể lắng chuyển bể thuỷ sinh nước thải môi ... tổng số Dong củ chế biến, năm có khoảng 1.500 bã thải đổ môi trường Trong thành phần nước thải từ trình chế biến bột Dong nước thải dong ngấm có nhiều thành phần hoá chất độc hại, làm chết ... nguồn nước đời sống, sức khỏe sản xuất Xử nước, chất thải 2.1 Đưa vào quy hoạch xây dựng khu chế biến tinh bột Dong riềng tập trung, có hệ thống xử nước thải đạt tiêu chuẩn trước thải môi trường...
 • 12
 • 3,515
 • 14

Nghiên cứu và ứng dụng một số giải pháp kỹ thuật sinh học xử chất thải, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở cơ sở giết mổ gia cầm và chế biến sản phẩm chăn nuôi

Nghiên cứu và ứng dụng một số giải pháp kỹ thuật sinh học xử lý chất thải, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở cơ sở giết mổ gia cầm và chế biến sản phẩm chăn nuôi
... ô nhiễm môi trờng triển khai đề tài: nghiên cứu ứng dụng số giải pháp sinh học xử nớc thải, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trờng sở giết gia súc gia cầm chế biến sản phẩm chân nuôi Mục tiêu ... hiệu xử nớc thải số giải pháp sinh học xử nớc thải từ giết mổ + Trên sở xây dựng hệ thống xử nớc thải cho sở giết mổ chế biến sản phẩm chăn nuôi phơng pháp sinh học góp phần giảm thiểu ô ... thống ứng dụng để xử nớc thải cho sở giết mổ gia súc gia cầm C 5.2.Đề nghị Kết nghiên cứu vận dụng nguyên để thiết kế hệ thống xử nớc thải cho sơ sở giết mổ chế biến sản phẩm chăn nuôi, góp...
 • 8
 • 390
 • 0

Sáng kiến xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, đề cương thẩm định, xử số liệu báo cáo thẩm định cho thuốc kem clonbase

Sáng kiến xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, đề cương thẩm định, xử lý số liệu báo cáo thẩm định cho thuốc kem clonbase
... sở xây dựng nên đề cương thẩm định phương pháp phân tích cho sản phẩm - Các nhân viên phòng tiến hành thực theo đề cương đưa ra, thu thập số liệu Dùng phầm mềm excel xử số liệu thu để xác định ... HPLC so với chuẩn đối chiếu (Đề cương đính kèm) II.3 THỰC HIỆN QUY TRÌNH: (nhân viên thực hiện) II.4 XỬ LÝ SỐ LIỆU: Từ số liệu thu thực quy trình, tiến hành xử (Bảng xử số liệu đính kèm ... khơng - Nếu số liệu thu có ý nghĩa, tiến hành báo cáo vào hồ sơ đăng kí PHẦN II: NỘI DUNG II.1 XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN: (chỉ tiêu định tính định lượng) II.1.1 Định tính: A Trên sắc ký đồ phần định lượng,...
 • 7
 • 325
 • 0

công tác nghiên cứu thị trường và chuẩn bị hợp đồng cho công ty gạo việt xuất khẩu gạo thơm vào thị trường australia

công tác nghiên cứu thị trường và chuẩn bị hợp đồng cho công ty gạo việt xuất khẩu gạo thơm vào thị trường australia
... hàng! 1.2 tiêu chuẩn nhân viên điều tra thị trường nội dung cần tập huấn cho nhân viên điều tra: a Tiêu chuẩn điều tra thị trường Yêu cầu Công ty Gạo Việt nhân viên điều tra thị trường • Nhân ... đặc tính sản phẩm cần tư vấn cho khách hàng sản phẩm gạo xuất công ty 1.3 LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VÀ LÝ DO CHỌN PHƯƠNG PHÁP ĐÓ: Phương pháp nghiên cứu lựa chọn phương pháp gửi ... Hỏi hàng THƯ MỜI HỢP TÁC KINH DOANH Kính gửi: QÚY KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC Chúng xin giới thiệu ngỏ lời mời hợp tác kinh doanh !Công ty TNHH xuất GẠO VIỆT doanh nghiệp chuyên cung cấp gạo chất lượng...
 • 19
 • 360
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phụ lục hợp đồng thi công xây lắpmẫu phụ lục hợp đồng thi công xây dựngmẫu phụ lục hợp đồng thi công xây dựng công trìnhxin mẫu phụ lục hợp đồng thi công xây dựngphụ lục hợp đồng thi công xây dựngphụ lục hợp đồng thi côngmẫu hợp đồng thi công xây lắphợp đồng thi công xây lắpmẫu hợp đồng thi công xây lắp công trìnhmẫu hợp đồng thi công xây lắp mới nhấtmẫu hợp đồng thi công xây lắp điệnmẫu phụ lục hợp đồng thi cônghợp đồng thi công xây lắp công trìnhhợp đồng thi công xây lắp điệnhợp đông thi công xây lắpBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ