Tài liệu về : “Phuong trinh duong thang tiet 3

Phuong trinh duong thang tiet 3

Phuong trinh duong thang tiet 3
... : Xét vị trí tơng đối của đờng thẳng (d): x-2y+1=0 với các đờng thẳng sau (d 1 ): -3x+6y -3= 0 (d 2 ): y=-2x (d 3 ): 2x+5=4y HĐGV HĐHS Giao nhiệm vụ cho học sinh Thảo luận nhóm ? Sử dụng tỉ lệ các ... (d) vậy (d ) có dạng nào? Câu hỏi 3: Cho hai đờng thẳng D 1 : 2x+y+4-m=0 và D 2 : (m +3) x+y-2m-1=0 D 1 song song với D 2 khi ( a) m=1 (b) m=-1 (c) m=2 (d) m =3 ... các hệ số của hai đờng thẳng chỉ ra vị trí tơng đối của hai đ- Bài giải: a. Giải hệ x-2y+1=0 -3x+6y -3= 0 hệ có một nghiệm vậy hai đờng thẳng cắt nhau ờng thẳng + Tìm tọa độ giao điểm khi hai...
 • 3
 • 185
 • 6

Đại số 10 - Cơ bản - Phương trình đường thẳng (tiết thứ 3)

Đại số 10 - Cơ bản - Phương trình đường thẳng (tiết thứ 3)
... d // Δ 2 . + Xét d và Δ 3 : Ta có hệ phương trình: x-y+1=0 2x-2y+2=0 (Vô số nghiệm) Hệ phương trình này có vô số nghiệm, vậy d có vô số điểm chung với Δ 3 , hay d ≡ Δ 3 . BÀI 1: PHƯƠNG TRÌNH ... 2: Xét vị trí tương đối của đường thẳng Δ:x-2y+1=0 với mỗi đường thẳng sau: d 1 : -3x+6y -3= 0 d 2 : y=-2x d 3 : 2x+5=4y Giải: + Xét Δ và d 1 : Ta có hệ phương trình: x-y+1=0 2x+y-4=0 x=1 y=2 Hệ ... TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG 1. Véctơ chỉ phương của đường thẳng: 2. Phương trình tham số của đường thẳng: 3. Véctơ pháp tuyến của đường thẳng: 4. Phương trình tổng quát của đường thẳng: 5. Vị trí tương...
 • 11
 • 871
 • 6

Phuong trinh duong thang Tiet 1

Phuong trinh duong thang Tiet 1
... Hoạt động 4: Ví dụ vận dụng VD: Viết phơng trình tham số của đờng thẳng đi qua hai điểm A(2 ;3) và B (3; 1 ) . Tính hệ số góc của đờng thẳng đó HĐGV HĐHS + Gv hớng dẫn cách xác định véc tơ chỉ phơng ... - S dng c cụng thc tớnh khong cỏch t mt im n mt ung thng - Tớnh c s o ca gúc gia hai ng thng 1 .3 T duy v thỏi - Phỏt trin t duy lụ gớc - Cn thn chớnh xỏc 2. 2. Chuẩn bị ph ơng tiện dạy học 2.1 ... tỷ số lợng giác 2.2 Phơng tiện - Phiếu học tập theo nhóm - Giấy A 0 , bút dạ học sinh theo nhóm 3. ph ơng pháp - Gọi mở vấn đáp - Chia nhóm nhỏ hoạt động -- Phân bậc hoạt động và tuỳ thuộc vào...
 • 4
 • 173
 • 8

Phuong trinh duong thang Tiet 2

Phuong trinh duong thang Tiet 2
... tiến trình bài học và các hoạt động Tiết 30 Ngày soạn: Ngày dạy: Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ Câu hỏi 1: Cho đơng thẳng (d) có phơng trình tham số 1 5 2 3 3 x t y t = = + Vậy véc tơ chỉ phơng ... 3 x t y t = = + Vậy véc tơ chỉ phơng của đờng thẳng là : ( A) (-1;6) (B) (1/2 ;3) (C) (5; -3) (D) (-5 ;3) Câu 2: Đờng thẳng đi qua hai điểm A( 1;1) và B( (2;2 ) có phơng trình tham số là (A) ... (A)2x+y-1=0 (B)2x+3y+1=0 (C)x+2y+2=0 (D)x+2y-2=0 C©u 2: §êng th¼ng qua M(1;0) vµ song song víi ®uêng th¨ng d: 4x+2y+1=0 cãa ph¬ng tr×nh tæng qu¸t lµ (A)4x+2y +3= 0 (B)2x+y+4=0 (C)2x+y-2=0 (D)x-2y +3= 0 BTVN...
 • 5
 • 119
 • 11

Phuong trinh duong thang tiet 4

Phuong trinh duong thang tiet 4
... (d) có tọa độ là (A) (-1;6) (B) (1/2 ;3) (C) (5; -3) (D) (-5 ;3) Câu 2 : Cho 2 đơng thẳng (D) có phơng trình 3 5 x t y t = = Và (D ) có phuơng trình 2x-3y+1=0. CTR chúng cắt nhau hãy tìm giao ... tiến trình bài học và các hoạt động Tiết 32 Ngày soạn: Ngày dạy: Hoạt động 1: Kiểm tra 15 phút Đề bài Câu1 Cho đờng thẳng (d) có phơng trình tham số 5 1/ 2 3 3 x t y t = = + Một véc tơ chỉ phơng ... Bài 2: Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: Góc giữa hai đờng thẳng x+2y+4=0 x-3y+6=0 có số đo là (A) 30 0 (B) 45 0 (C) : 60 0 (D) 23 0 12 Câu 2: Đờng tròn (c) có tâm là gốc tọa độ và tiếp xúc với đờng...
 • 4
 • 253
 • 5

Phương trình đường thẳng (tiết 29)

Phương trình đường thẳng (tiết 29)
... r r Ho¹t ®éng 3 1 2 3 (-1; 3) (0;1) C©u hái 1: TÝnh hÖ sè gãc cña ®­êng th¼ng cã vÐct¬ chØ ph­¬ng lµ C©u hái 2: TÝnh hÖ sè gãc cña ®­êng th¼ng cã vÐct¬ chØ ph­¬ng lµ C©u hái 3: TÝnh hÖ sè gãc ... 2. Phương trình tham số của đường thẳng (2; -3) (1; 3) VÝ dô 1: ViÕt ph­¬ng tr×nh tham sè cña ®­êng th¼ng ®i qua vµ cã vÐct¬ chØ ph­¬ng A u ∆ = r (1 ;3) (-1;4) VÝ dô 2: ViÕt ph­¬ng tr×nh tham sè ... VÐct¬ chØ ph­¬ng cña ®­êng th¼ng (1; 1) (3; 1)2. §­êng th¼ng ®i qua - vµ cã vÐct¬ chØ ph­¬ng lµ? A B ∆ 1 ( 1; 2)(A). u = − ur 2 ( 2; 1)(B). u = − − uur 3 (2; 2)(C). u = − uur 4 (2; 2)(D). u =...
 • 20
 • 118
 • 2

Bài 3 : PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN (Tiết 2)

Bài 3 : PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN (Tiết 2)
... 2 3 a ( ; ; )a a a= r Ta có đường thẳng d’ có vec tơ chỉ phương: ' ' ' 1 2 3 a' ( ; ; )a a a= ur Khi đó Ví dụ áp dụng : Chứng minh 2 đường thẳng sau đây trùng nhau 3 2 3 ... : 5 3 ' 5 2 3 6 ' x t x t d y t d y t z t z t = − = −     = + = +     = − = −   * HD : tìm các vec tơ chỉ phương và điểm M thuộc d có thuộc d’ không? ( ) ( ) 1;1; 2 , 3; 3; ... điểm M(1;2 ;3) là điểm chung của d và d’ . b) Hãy chứng tỏ d và d’ có 2 vectơ chỉ phương không cùng phương / Ví dụ 3: . M Giải : a) Thế tọa độ M vô phương trình d và d’ 1 3 2 2 6 4 1 3 4 t M d...
 • 16
 • 281
 • 5

Tiết 32-PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Tiết 32-PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
... 1 4 3 01 4 + =+TL: im M nm trờnc tớnh theo cụng thc d(M, ) = 0 02 2ax by ca b+ ++Vớ d: Tớnh khong cỏch t im M(-1;2) n thng:x + 2y - 3 = 0Gii:Ta cú d(M, ) = 1 4 3 01 ... Tit 32 PHNG TRèNH NG THNG I/ Mc tiờu : V kin thc : Giỳp hc sinh nm xây dựng cụng thc tớnh khong ... :Nêu bài toán :Lập PT đ-ờng thẳng (song)2 với đờng thẳngd : x+y+2=0 và cách d một khoảng 3 2GV Nêu Cho hai đờng thảng cắt nhau 1 1 1 12 2 2 2: 0: 0a x b y ca x b y c + + = + +...
 • 3
 • 128
 • 2

Tiết 36, 37: Phương trình đường thằng trong không gian

Tiết 36, 37: Phương trình đường thằng trong không gian
... hệ:=+=− 13 11'ttt−==⇒ 3 1 3 1'tt=−=++=− 13 232 211''ttttt(1)(2) (3) Từ (1) và (3) ta có: 3 1, 3 1'−== ttThay vào (2) được: −−=+ 3 1 23 3122(vô ... Giải:+=+−=−=−=+=+='''' 31 222:, 3 321:tztytxdtztytxd Từ (1) và (2), ta có:Xét hệ:+=−+−=+−=+''' 31 3 232 221tttttt(1)(2) (3) +−=+−=+'' 232 221tttt−=−=+⇔ 43 12''tttt=−=⇔11'tt ... hệ:+=−+−=+−=+''' 31 3 232 221tttttt(1)(2) (3) +−=+−=+'' 232 221tttt−=−=+⇔ 43 12''tttt=−=⇔11'tt Thay t= -1, t’=1 vào (3) được: 3 – ( - 1) = 1 + 3 (thoả mãn). Vậy hệ (1), (2), (3) có nghiệm t = -1, t’ = 1Thay...
 • 23
 • 555
 • 7

Chương III - Bài 3 : Phương trình đường thẳng trong Không gian

Chương III - Bài 3 : Phương trình đường thẳng trong Không gian
... (1 ; 0 ; 9) M 3 ( -3 ; 6 ; 1) ( )41 2 2 ;3 3 2;5 4 2M − + − +( )14; 6;8a = −ur( )21 ;3; 5a = −uur( ) 3 2 ;3; 4a = − −uur( )42 3; 3 3; 4 3a = − − − − −uurClick II. Điều kiện để ... ( )1 42 3 3 7x ty tzAt= − += − += − −( )1 42 3 3 7x ty tz tB= += += −( )1 3 2 4 3 7x ty tz tC= += −= −( )1 82 6 3 14x ty tz ... t) + (3 - t) + (1) - 3 = 0 ⇔ 0.t = -3 VN ⇒ d không cắt (α)+) ta có (1 + 2t) +(1 - t) + (1 - t) - 3 = 0 ⇔ 0.t = 0 VSN ⇒ d nằm trong (α)+) ta có (1 + 5t) +(1 - 4t) + (1 +3 t) - 3 =...
 • 14
 • 600
 • 6

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP