Tài liệu về : “Giáo án Đại số 7 ôn tập chương IV: Biểu thức đại số

Giáo án Đại số 7 ôn tập chương IV: Biểu thức đại số

Giáo án Đại số 7 ôn tập chương IV: Biểu thức đại số
... là đa thức nhng vẫn là biểu thức đại số. Đơn thức hay đa thức cũng là biểu thức đại số. Có thể minh họa nh sau: (vòng tròn biểu thức đại số) - Nh vậy, có thể nói tập hợp các đơn thức tập con ... tập con của tập hợp các đa thức. Tập hợp các đơn thức tập hợp các đa thức đều là các tập con của tập hợp các biểu thức đại số. GV: Tổng hợp các kiến thức đã học về biểu thức đại số: Màn hình ... đơn thức cũng đợc coi là một đa thức. Vì thế có thể minh hoạ nh sau: Hiện vòng tròn minh hoạ tập hợp các đa thức Đa biểu thức: x2 2x3x 2 + ?Biểu thức này có là đa thức không? Biểu thức này không...
 • 6
 • 1,073
 • 25

Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số

Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số
... thøc ®¹i sè ; ; Đơn thức Đơn thức Biểu thức đại số Định nghĩa, bậc, hệ số Nhân hai đơn thức Tính giá trị của đơn thức Đơn thức đồng dạng Cộng, trừ đơn thức đồng dạng Đa thức Đa thức Định nghĩa, ... 2 3 4 Câu 1: Trong các biểu thức dưới đây, Biểu thức nào là đa thức mà không là đơn thức? Câu 2: Trong các đa thức dưới đây, Đa thức có bậc 0 là: Câu4: Giá trị của biểu thức xy 3 tại x=1, y= -2 ... hệ số giữ nguyên phần biến. 4. Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến ta .. rồi . thay các giá trị cho trước vào biểu...
 • 9
 • 407
 • 8

TIET 20 DAI SO 7 ON TAP CHUONG 1

TIET 20 DAI SO 7 ON TAP CHUONG 1
... Z Q RRI ⊂Φ=∩ QIN, Z, Q, I,R:N, Z, Q, I,R: A. ÔN TẬP LÝ THUYẾT ÔN TẬP CHƯƠNG 1NZQR032121 7 31−50,54−( ) 270 ,− ,13 572 π2−I.Quan hÖ gi÷a c¸c tËp hîp sèI.Quan hÖ gi÷a c¸c ... nhanh:( )5240 376 ,.,.,−( )( )310, 375 .4 .32−−( ) ( )130, 375 . . 83= − −( ) ( )130, 375 . 8 .3= − −  133.3=13= a) d)( )6, 37 .(0, 4.2,5)= −6, 37. 1= −6, 37= − 3.Bài ... 1 3 1.19 .33 7 3 7 3−a)b)4 4 5 161 0,523 23 21 21   = − + + + ÷  ÷   1 1 0,5= + +2,5=3 1 1. 19 33 7 3 3 = − ÷ ( )3. 14 7 = −6= − 2. Bµi 97- SGK/49 TÝnh nhanh:(...
 • 12
 • 355
 • 2

Tài liệu Ôn tập chương IV Dao động và sóng điên từ

Tài liệu Ôn tập chương IV Dao động và sóng điên từ
... Tần số góc của dao động điện từ trong mạch mạch LC có điện trở thuần không đáng kể được xác định bởi biểu thức: A. LCπω2=. B. LCπω1=. C. LCπω21=. D. LC1=ω.Câu 3: Tần số ... không đổi. C. của các điện tích đứng yên. D. có các đường sức không khép kín.Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng của mạch dao động điện từ LC có điện trở thuần không đáng ... 5,25 pF. D. 0 ,75 pF.Câu 12: Một cuộn cảm L mắc với tụ C1 thì tần số riêng f1 = 7, 5 MHz.Khi mắc L với tụ C = 5,25 pF; thì tấn số riêng f2 = ? MHz . A.12,5 MHz. B. 15 MHz . C. 17, 5 MHz . D....
 • 4
 • 465
 • 16

Bài giảng Ôn tập chương IV Dao động và sóng điên từ

Bài giảng Ôn tập chương IV Dao động và sóng điên từ
... Tần số góc của dao động điện từ trong mạch mạch LC có điện trở thuần không đáng kể được xác định bởi biểu thức: A. LCπω2=. B. LCπω1=. C. LCπω21=. D. LC1=ω.Câu 3: Tần số ... không đổi. C. của các điện tích đứng yên. D. có các đường sức không khép kín.Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng của mạch dao động điện từ LC có điện trở thuần không đáng ... 5,25 pF. D. 0 ,75 pF.Câu 12: Một cuộn cảm L mắc với tụ C1 thì tần số riêng f1 = 7, 5 MHz.Khi mắc L với tụ C = 5,25 pF; thì tấn số riêng f2 = ? MHz . A.12,5 MHz. B. 15 MHz . C. 17, 5 MHz . D....
 • 4
 • 329
 • 14

Giáo án Đại số 9 - Ôn tập chương II

Giáo án Đại số 9 - Ôn tập chương II
... Kiểm tra 15’ Đại số 8 KIỂM TRA 15 PHÚT Phân tích các đa thức sau thành nhân tử : Câu 1: x 4 + x 3 + x + 1 A. ( x + 1 ) 2 ( x 2 + x ... ( a – b + 4 ) ( a + b ) 2 Câu 7: 2y 2 + 8y + 6 A. 2( y 2 + 4y + 6 ) B. 2( y + 3 ) ( y + 1 ) C. ( y + 3 ) ( 2y + 2 ) D. ( 2y + 6 ) ( y + 1 ) BÀI LÀM: 1 2 3 4 5 6 7 A x x B x C x x D x x ...
 • 1
 • 722
 • 2

Đại Số 8 - Ôn tập chương III

Đại Số 8 - Ôn tập chương III
... thi Học sinh giỏi toán toàn quốc năm học 1 974 – 1 975 ) 146. Trò chơi: Một cổ bài có 30 quân, mỗi quân bài có một mặt tô màu đỏ, một mặt tô màu xanh. Mỗi “nước” đi, bạn phải lật 17 quân cờ từ mặt ... + − = − + + + + 2 x 1 12 7 ) 2 4 2 x b x x x + + − = − − + 3 2 2 1 2 3 ) 0 1 1 1 c x x x x x + + = + − − + − 141. a) Giải phương trình : 2 2 2 2 1 1 1 1 4 5 4 11 28 17 70 23 130 13x x x x x x ... a a x + = − − ; a là tham số 143. Chứng tỏ phương trình sau luôn có nghiệm: ( )( 2 )( 3 ) ( )( 2 )( 3 )a a x a x a x b b x b x b x+ + + = + + + với a, b là các tham số thực, khác 0. 144. Tìm...
 • 1
 • 397
 • 9

Ôn tập chương IV - Đại số 9

Ôn tập chương IV - Đại số 9
... Hàm số có giá trị lớn nhất là y = 0 khi x = 0 và không có giá trị nhỏ nhất Tiết 64 : Ôn tập chương IV 175 43629108201918 171 615141312112128 27 Hết giờ 25222624233029I>Lí thuyết Em hãy chọn đáp án ... 4 9 D. m < 4 9 175 43629108201918 171 615141312112128 27 Hết giờ 25222624233029 175 43629108201918 171 615141312112128 27 Hết giờ 25222624233029 175 43629108201918 171 615141312112128 27 Hết giờ 25222624233029I>Lí ... 175 43629108201918 171 615141312112128 27 HÕt giê 25222624233029 175 43629108201918 171 615141312112128 272 5222624233029 175 43629108201918 171 615141312112128 272 5222624233029 HÕt giê HÕt giê TiÕt 64 : ¤n tËp ch­¬ng IV I>LÝ thuyÕt Hệ thức...
 • 12
 • 1,382
 • 5

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP