Tài liệu về : “Chương III - Bài 2: Định lý đảo và hệ quả của định lý Ta-lét

Chương III - Bài 2: Định đảo hệ quả của định Ta-lét

Chương III - Bài 2: Định lý đảo và hệ quả của định lý Ta-lét
... em học sinh Về dự tiết học hội giảng cấp huyện Bộ môn: Hình học lớp 8 Tiết 38: định đảo hệ quả của định ta-lét KiÓm tra bµi cò: • Bµi tËp: Tam gi¸c ABC cã AB = 6cm ; AC = 9cm. LÊy trªn ... 4 8 5 10 NC AN 1 2 1 2 AM MB NC AN Theo ®Þnh lÝ Ta-lÐt ®¶o ta cã: MN BC * Định Ta-lét đảo: Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ... 3 2. Hệ quả của định Ta-lét: Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới có ba cạnh tương ứng tỉ lệ với ba cạnh của tam...
 • 28
 • 1,585
 • 4

ĐỊNHĐẢO HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÍ TA LÉT

ĐỊNH LÍ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÍ TA LÉT
... b)Có nhận xét gì về C’ C” ; về hai đường thẳng BC B’C’.? ?1 Định lí Ta_let ta đã học rồi ,còn định lí Ta_let đảo nói gì .Để biết được ta thực hiện ?1 1 .Định đảo : 2) a // BC qua B’ ... ′ Qua kết quả vừa chứng minh , em có nhận xét gì ? C a C' A B B' C'' Đó là định lí Talét đảo 1 .Định đảo : Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác định ra trên ... gì về mối liên hệ giữa ba cạnh của tam giác ADE với ba cạnh của tam giác ABC Ba cạnh tam giác ADE tương ứng tỉ lệ vớ ba cạnh tam giác ABC Đây là Hệ quả của ĐL Ta_let 2 .Hệ quả của ĐL Talet: Nếu...
 • 26
 • 815
 • 5

Toán 8 - Định đảo hệ quả của DL Talet

Toán 8 - Định lý đảo và hệ quả của DL Talet
... em học sinh Về dự tiết học hội giảng cấp huyện Bộ môn: Hình học lớp 8 Tiết 38: định đảo hệ quả của định ta-lét KiÓm tra bµi cò: • Bµi tËp: Tam gi¸c ABC cã AB = 6cm ; AC = 9cm. LÊy trªn ... 4 8 5 10 NC AN 1 2 1 2 AM MB NC AN Theo ®Þnh lÝ Ta-lÐt ®¶o ta cã: MN BC * Định Ta-lét đảo: Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ... 3 2. Hệ quả của định Ta-lét: Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới có ba cạnh tương ứng tỉ lệ với ba cạnh của tam...
 • 28
 • 433
 • 4

Chương III - Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu

Chương III - Bài 2: Bảng
... số là gì ? III. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH GHI BẢNG Ho ạt động 1 : Bài tập 6 Gv tổ chức cho Hs luyện tập : - Gọi Hs lên bảng trình bày - Lớp nhận xét - Gợi ý cho ... 7 3 N= 20 Hoạt động 2 : Chú ý - Cho Hs đọc SGK - Giải thích nội dung các chú ý - Hs đọc SGK - Trả lời câu hỏi của giáo viên - Có thể lập bảng tần số dạng ngang - Từ bảng số liệu thống kê ban ... CỦA DẤU HIỆU Cho Hs làm tại lớp bài tập 5 theo 4 nhóm ? Muốn có bảng tần số một cáh nhanh nhất ta làm như thế nào? - Hs chia 4 nhóm (tổ) - 1 Hs trả lời câu hỏi cảu Gv - Làm bài 5 theo nhóm -...
 • 4
 • 1,273
 • 4

Gián án Tiết 38. Địnhđảo hệ quả định lí Talet

Gián án Tiết 38. Định lí đảo và hệ quả định lí Talet
... AB’AB=AC’AC=B’C’BC(1)(2)1, Định đảo: Định Ta-Lét đảo: *AB’C’BC..GTKLAB’ABAC’AC=B’C’//BCABC; B’ AB; C’ AC∈∈ 1, Định đảo: Định Ta-Lét đảo: (sgk-T60)*GTKLAB’ABAC’AC=ABC; ... nắm vững các định lí, hệ quả của định lí Ta Let Chứng minh rằng: OA. OD = OB. OC.oABCD12 Bài tập 3: Cho hình thang ABCD cóAB //CD.1, Định đảo: Định Ta-Lét đảo: (sgk-T60)*GTKLAB’ABAC’AC=ABC; ... NQPOBAEDFCEDO2x5,236,533,52xx23Chú ý (Sgk-T61)2 ,Hệ quả của định Ta-Lét: GTKLABC; B’ AB; C’ AC∈∈B’C’// BCAB’AB=AC’AC=B’C’BC Định Ta-Lét đảo: (sgk-T60)*GTKLAB’ABAC’AC=ABC;...
 • 22
 • 319
 • 4

Chương III - Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc đường xiên, đường xiên hình chiếu

Chương III - Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
... §2-QUAN HÖ GI÷A §¦êng vu«ng gãc vµ ®­êng xiªn ®­êng xiªn vµ h×nh chiÕu Tr­êng THCS Nha Trang Gi¸o ¸n ®iÖn tö: M«n to¸n 7 Ng­êi d¹y: §µo V¨n tiÕn KIểM TRA BàI - Phát biểu định 2 về quan hệ ... + HB 2 AC 2 = AH 2 + HC 2 HB = HC => HB 2 = HC 2 ?4 - Hãy so sánh HB HC (sử dụng định Pitago) 3 Các đường xiên hình chiếu của chúng a, Nếu HB > HC => AB > AC b, Nếu AB > ... AB (Quan hệ giưa góc cạnh đối diện) AH gọi là khoảng cách từ A đến đường thẳng d A d, AH d gt AB là đường xiên kl AH < AB ?3 Dùng định Pitago để so sánh đường vuông góc AH đường...
 • 14
 • 472
 • 9

Chương III - Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc đường xiên, đường xiên hình chiếu

Chương III - Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
... Hãy phát biểu hai định về quan hệ giữa góc cạnh đối diện trong một tam giác? Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về mối quan hệ giữa đường vuông góc đường xiên, đường xiên hình chiếu. ... AH một đường xiên AB tùy ý đến đường thẳng d thì AH < AB ). Hãy vẽ hình minh họa định ghi GT,KL của định lí. TIẾT 49: §2 QUAN HỆ GIỮA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC VÀ ĐƯỜNG XIÊN, ĐƯỜNG XIÊN VÀ ... các câu sau đúng hay sai? Đ Đ Đ S  Học bài nắm vững các định 1 2, chứng minh được các định lí đó.  Làm bài tập 8, 9, 10 trang 59 SGK  Làm thêm bài 11 (SBT) HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ...
 • 13
 • 471
 • 14

Chương III - Bài 2: Liên hệ giữa cung dây

Chương III - Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây
... Chiều ngược lại của định như thế nào ? Viết GT KL của định chứng minh định trên O D A B C Chứng minh : a) GT : Cho đường tròn (O) KL AB = CD ằ ằ ABnh CDnh = Xét AOB COD có: AOB ... biểu định nghĩa góc ở tâm số đo cung bị chắn ? Vẽ cung AB = 85 0 ? Bài trước chúng ta đã biết mối liên hệ giữa cung góc ở tâm tương ứng. Bài này ta sẽ nhận xét sự liên hệ giữa cung dây. ... thiết, kết luận của bài toán? Chứng minh phần a của bài toán. Mệnh đề đảo có đúng không? Tại sao? Điều kiện để mệnh đề đảo đúng? a) Cung AM nhỏ = cung AN nhỏ AM = AN (liên hệ giữa cung dây). Có...
 • 13
 • 795
 • 3

Bài giảng luyện tập định ta let đảo hệ quả

Bài giảng luyện tập định lý ta let đảo và hệ quả
... thuộc các định hệ quả bằng lời biết cách diễn đạt bằng hình vẽ GT ,KL Bài tập về nhà: 11;12;13 /SGK/ Tr63-Hướng dẫn bài 12-SGK-Tr63 Đọc trước bài : Tính chất đường phân giác của tam ... NĂM HỌC 201 0-2 011 PGDĐT CHỢ LÁCH-BẾN TRETRƯỜNG THCS VĨNH THÀNH( 62 4-5 47:TCN)KIM TRA BI C? Phát biểu nội dung hệ quả của định lí ta lét?GiảiVì MN //E F nên theo hệ quả của định lí ta lét ... BC=/'(1)BAH ABAH A=Theo hệ quả của định Ta-Lét với ta có :ABH∆ABC∆' ' '(2)B C ABBC AB=⇒(V× cïng = )'ABABBµi tËp 1 0- SGK- Tr 63GTABC;AH BC; d//BC;...
 • 9
 • 1,565
 • 7

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP