Tài liệu về : “Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Bài 19 : Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Bài 19 : Quy tắc hợp lực song song cùng chiều
... 3 lực song song d 2 h 2 d 1 h 1 O 1 O 2 O 1 F  2 F  R  3 F  4. Quy tắc hợp hai lực song song trái chiều QF   =− 1 Lực Q là hợp lực của 2 lực song song ngược chiều F 2 và F 3 . Quy tắc hợp ... h =⇒ = 4 2. Quy t c h p l c song songắ ợ ự a/ Quy t c ắ  H p l c c a hai l c song song, ợ ự ủ ự cùng chiều, tác dụng vào một vật rắn, là một lực song song, cùng chiều với hai lực và có độ lớn ... F 2 và F 3 . Quy tắc hợp lực? Song song cùng chiều với lực lớn Có độ lớn bằng hiệu của 2 độ lớn Giá của hợp lực nằm trong mp của 2 lực. Khoảng cách giữa giá của hợp lực chia ngoài ùkhoảng cách...
 • 12
 • 204
 • 1

Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều
... 3 lực song song d 2 h 2 d 1 h 1 O 1 O 2 O 1 F  2 F  R  3 F  4. Quy tắc hợp hai lực song song trái chiều QF   =− 1 Lực Q là hợp lực của 2 lực song song ngược chiều F 2 và F 3 . Quy tắc hợp ... h =⇒ = 4 2. Quy t c h p l c song songắ ợ ự a/ Quy t c ắ  H p l c c a hai l c song song, ợ ự ủ ự cùng chiều, tác dụng vào một vật rắn, là một lực song song, cùng chiều với hai lực và có độ lớn ... F 2 và F 3 . Quy tắc hợp lực? Song song cùng chiều với lực lớn Có độ lớn bằng hiệu của 2 độ lớn Giá của hợp lực nằm trong mp của 2 lực. Khoảng cách giữa giá của hợp lực chia ngoài ùkhoảng cách...
 • 12
 • 369
 • 0

BÀI 19 :QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU

BÀI 19 :QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU
... 2 O II. QUY TẮC TỔNG HỢP HAI LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU 1. Quy tắc a. Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy b. ... CỐ Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều: + Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy. + Giá của hợp lực ... lực tại trọng tâm của vật II. QUY TẮC TỔNG HỢP HAI LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU b. Phân tích một lực thành hai lực song song cùng chiều P O 1 F 2 F 1 2 2 1 21 d d F F PFF = =+ 2. Chú ý II. QUY TẮC...
 • 20
 • 387
 • 0

BÀI 19 : QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU

BÀI 19 : QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU
... 2 O II. QUY TẮC TỔNG HỢP HAI LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU 1. Quy tắc a. Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy b. ... CỐ Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều: + Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy. + Giá của hợp lực ... lực tại trọng tâm của vật II. QUY TẮC TỔNG HỢP HAI LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU b. Phân tích một lực thành hai lực song song cùng chiều P O 1 F 2 F 1 2 2 1 21 d d F F PFF = =+ 2. Chú ý II. QUY TẮC...
 • 20
 • 382
 • 3

Tiết 43 : Quy tắc hợp lực song song

Tiết 43 : Quy tắc hợp lực song song
... 3 lực song song d 2 h 2 d 1 h 1 O 1 O 2 O 1 F  2 F  R  3 F  4. Quy tắc hợp hai lực song song trái chiều QF   =− 1 Lực Q là hợp lực của 2 lực song song ngược chiều F 2 và F 3 . Quy tắc hợp ... h =⇒ = 4 2. Quy t c h p l c song songắ ợ ự a/ Quy t c ắ  H p l c c a hai l c song song, ợ ự ủ ự cùng chiều, tác dụng vào một vật rắn, là một lực song song, cùng chiều với hai lực và có độ lớn ... F 2 và F 3 . Quy tắc hợp lực? Song song cùng chiều với lực lớn Có độ lớn bằng hiệu của 2 độ lớn Giá của hợp lực nằm trong mp của 2 lực. Khoảng cách giữa giá của hợp lực chia ngoài ùkhoảng cách...
 • 12
 • 82
 • 0

Quy tắc hợp lực song song

Quy tắc hợp lực song song
... LỰC SONG SONG 4. QUY TẮC HỢP HAI LỰC SONG SONG TRÁI CHIỀU 5. NGẪU LỰC ? KT Bµi cò ND Bµi Häc BT ¸p Dông ??? ? ? ? ? ? ?? ? 3l 2l F F 1 F 2 F 3l2l  Hợp lực của hai lực song song, cùng ... Giải nhanh bài tập số 3 SGK, tr 126? Chỉ cần tìm T 40N 30 o KT Bµi cò ND Bµi Häc BT ¸p Dông ??? 1. THÍ NGHIỆM TÌM HỢP LỰC CỦA HAI LỰC SONG SONG 2. QUY TẮC HỢP HAI LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU 3. ĐiỀU ...  Hai lực tác dụng lên vật rắn như thế nào thì có hợp lực? Nêu quy tắc tìm hợp lực của hai lực đồng quy?  Nêu điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song?...
 • 14
 • 75
 • 0

Thí nghiệm: Kiểm nghiệm qui tắc hợp lực song song

Thí nghiệm: Kiểm nghiệm qui tắc hợp lực song song
... theo những đoạn tỷ lệ nghịch với P 1 , P 2 . Nghiệm quy tắc tổng hợp hai lực song song cựng chiu. NghiÖm quy t¾c tæng hîp hai lùc song song cùng chiều. C¬ së lý thuyÕt P 1 P 2 P A B A B O P = P ... trong SGK ) P 1 P 2 P A B O P = P 1 + P 2 1 2 2 1 d d OA OB P P == Tính toán theo qui tắc hợp lực song song cùng chiều d 1 d 2 III. Trình tù thÝ nghiÖm : ( Theo h­íng dÉn trong SGK ) P = P 1 + P ... Chu Văn An Thái Nguyên Chương trình lớp 10 Ban KHTN NghiÖm c¸c quy t¾c Tæng hîp hai lùc song song Cơ sở lý thuyết * Hai lực song song P 1 , P 2 đặt tại hai i m A, B trên thước sẽ kéo dãn,làm...
 • 7
 • 89
 • 4

B19QUY TÁC HỢP LỰC SONG SONG

B19QUY TÁC HỢP LỰC SONG SONG
... 2 O II. QUY TẮC TỔNG HỢP HAI LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU 1. Quy tắc a. Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy b. ... CỐ Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều: + Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy. + Giá của hợp lực ... lực tại trọng tâm của vật II. QUY TẮC TỔNG HỢP HAI LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU b. Phân tích một lực thành hai lực song song cùng chiều P O 1 F 2 F 1 2 2 1 21 d d F F PFF = =+ 2. Chú ý II. QUY TẮC...
 • 20
 • 46
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP