Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung Na butyrate vào khẩu phần ăn để cải thiện trạng thái chức năng của đường tiêu hoá và hiệu quả chăn nuôi lợn thịt ở Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung na butyrate vào khẩu phần ăn để cải thiện trạng thái chức năng của đường tiêu hoá hiệu quả chăn nuôi lợn thịt hát lót mai sơn sơn la

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung na butyrate vào khẩu phần ăn để cải thiện trạng thái chức năng của đường tiêu hoá và hiệu quả chăn nuôi lợn thịt ở hát lót  mai sơn  sơn la
... trạng thái chức đường tiêu hoá hiệu chăn nuôi lợn thịt Hát Lót - Mai Sơn - Sơn La 1.2 Mục tiêu đề tài - Xác định ảnh hưởng việc bổ sung Na butyrate, tới trạng thái chức đường tiêu hoá theo hướng ... sinh Để khẳng định khả thay kháng sinh chế phẩm điều kiện chăn nuôi nông hộ, trang trại Sơn La, tiến hành đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng việc bổ sung Na butyrate vào phần ăn để cải thiện trạng thái ... dụng phần sở, lô thí nghiệm đươc bổ sung thêm 0,1 % colistin vào phần sở, lô thí nghiệm bổ sung thêm 0,25 % Na butyrate vào phần, lô thí nghiệm bổ sung thêm 0, % Na- butyrate vào phần sở 2.4.3...
 • 60
 • 298
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung Na butyrate vào khẩu phần ăn để cải thiện trạng thái chức năng của đường tiêu hoá hiệu quả chăn nuôi lợn thịt Hát Lót - Mai Sơn - Sơn La doc

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung Na butyrate vào khẩu phần ăn để cải thiện trạng thái chức năng của đường tiêu hoá và hiệu quả chăn nuôi lợn thịt ở Hát Lót - Mai Sơn - Sơn La doc
... trạng thái chức đường tiêu hoá hiệu chăn nuôi lợn thịt Hát Lót - Mai Sơn - Sơn La 1.2 Mục tiêu đề tài - Xác định ảnh hưởng việc bổ sung Na butyrate, tới trạng thái chức đường tiêu hoá theo hướng ... sinh Để khẳng định khả thay kháng sinh chế phẩm điều kiện chăn nuôi nông hộ, trang trại Sơn La, tiến hành đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng việc bổ sung Na butyrate vào phần ăn để cải thiện trạng thái ... dụng phần sở, lô thí nghiệm đươc bổ sung thêm 0,1 % colistin vào phần sở, lô thí nghiệm bổ sung thêm 0,25 % Na butyrate vào phần, lô thí nghiệm bổ sung thêm 0, % Na- butyrate vào phần sở 2.4.3...
 • 97
 • 173
 • 0

Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung na butyrate vào khẩu phần ăn để cải thiện trạng thái chức năng của đường tiêu hoá hiệu quả chăn nuôi lợn thịt hát lót mai sơn sơn la

Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung na butyrate vào khẩu phần ăn để cải thiện trạng thái chức năng của đường tiêu hoá và hiệu quả chăn nuôi lợn thịt ở hát lót  mai sơn  sơn la
... trạng thái chức đường tiêu hoá hiệu chăn nuôi lợn thịt Hát Lót - Mai Sơn - Sơn La 1.2 Mục tiêu đề tài - Xác định ảnh hưởng việc bổ sung Na butyrate, tới trạng thái chức đường tiêu hoá theo hướng ... sinh Để khẳng định khả thay kháng sinh chế phẩm điều kiện chăn nuôi nông hộ, trang trại Sơn La, tiến hành đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng việc bổ sung Na butyrate vào phần ăn để cải thiện trạng thái ... dụng phần sở, lô thí nghiệm đươc bổ sung thêm 0,1 % colistin vào phần sở, lô thí nghiệm bổ sung thêm 0,25 % Na butyrate vào phần, lô thí nghiệm bổ sung thêm 0, % Na- butyrate vào phần sở 2.4.3...
 • 103
 • 191
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung sodium butyrate vào khẩu phần ăn để cải thiện trạng thái chức năng của đường tiêu hoá hiệu quả chăn nuôi lợn

nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung sodium butyrate vào khẩu phần ăn để cải thiện trạng thái chức năng của đường tiêu hoá và hiệu quả chăn nuôi lợn
... sung Sodium butyrate vào phần ăn để cải thiện trạng thái chức đường tiêu hoá hiệu chăn nuôi lợn thịt Hát Lót - Mai Sơn - Sơn La” 1.2 Mục tiêu đề tài - Xác định ảnh hƣởng việc bổ sung Sodium butyrate, ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––– HOÀNG VĂN GIÁP Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG SODIUM BUTYRATE VÀO KHẨU PHẦN ĂN ĐỂ CẢI THIỆN TRẠNG THÁI CHỨC NĂNG CỦA ... ăn, bò phải ăn hết - 12 kg dê cừu phải ăn hết - 10 kg Dựa vào đặc điểm sinh học hệ tiêu hoá nói nghiên cứu phối hợp phần ăn cho phù hợp với hệ tiêu hoá lợn, để nâng cao suất chăn nuôi lợn 1.1.1.2...
 • 93
 • 300
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung na -butyrate vào khẩu phần ăn tới trạng thái đường tiêu hoá, tình trạng tiêu chảy hiệu quả nuôi lợn con giống ngoại sau cai sữa

nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung na -butyrate vào khẩu phần ăn tới trạng thái đường tiêu hoá, tình trạng tiêu chảy và hiệu quả nuôi lợn con giống ngoại sau cai sữa
... hưởng việc bổ sung Na -Butyrate vào phần ăn tới trạng thái đường tiêu hoá, tình trạng tiêu chảy hiệu nuôi lợn giống ngoại sau cai sữa từ 21 đến 60 ngày tuổi” cần thiết MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI - Xác định ... 3.2 Kết nghiên cứu ảnh hưởng việc bổ sung Na butyrate vào phần tới tiêu kinh tế kỹ thuật tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy chăn nuôi lợn sau cai sữa 66 3.2.1 Kết theo dõi ảnh hưởng Na- butyrate ... Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3.2.2 Kết nghiên cứu ảnh hưởng việc bổ sung Na - butyrate tới tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy 79 3.2.3 Hiệu việc bổ sung Na- butyrate chăn nuôi lợn cai...
 • 116
 • 111
 • 0

Ảnh Hưởng Của Việc Bổ Sung NaButyrate Vào Khẩu Phần Ăn Tới Trạng Thái Đường Tiêu Hoá, Tình Trạng Tiêu Chảy Hiện Quả Nuôi Lợn Con Giống Ngoại Sau Cai Sữa Từ 21 Đến 60 Ngày Tuổi

Ảnh Hưởng Của Việc Bổ Sung Na – Butyrate Vào Khẩu Phần Ăn Tới Trạng Thái Đường Tiêu Hoá, Tình Trạng Tiêu Chảy Và Hiện Quả Nuôi Lợn Con Giống Ngoại Sau Cai Sữa Từ 21 Đến 60 Ngày Tuổi
... định ảnh hưởng việc bổ sung Na - Butyrate vào phần tới tình trạng tiêu chảy đàn lợn ngoại sau cai sữa 21- 63 ngày tuổi - Xác định ảnh hưởng việc bổ sung Na - butyrate tới hiệu sinh trưởng tiêu hóa ... hưởng việc bổ sung Na -Butyrate vào phần ăn tới trạng thái đường tiêu hoá, tình trạng tiêu chảy hiệu nuôi lợn giống ngoại sau cai sữa từ 21 đến 60 ngày tuổi cần thiết MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI - Xác định ... chế phẩm Na- Butyrate việc kích thích sinh trưởng làm tăng hiệu chăn nuôi lợn giai đoạn sau cai sữa đến 60 ngày tuổi - Xác định vai trò Na- butyrate việc hạn chế bệnh tiêu chảy lợn sau cai sữa thông...
 • 92
 • 23
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ảnh hưởng của việc bổ sung bột sắn vào khẩu phần ăn đến hiệu quả nuôi Laisind." ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... trọng lợng thể bò, tổng lợng thức ăn vào lô có bổ sung bột sắn cao so với lô không bổ sung ảnh hởng việc bổ sung bột sắn vào phần ăn đến hiệu chăn nuôi Các kết thu đợc nghiên cứu đợc trình ... bột sắn bổ sung vào phần ăn tăng dần từ đến 1,32% khối lợng thể làm tăng khả tăng trọng Có thể việc 36 Đại học Vinh Tạp chí khoa học, tập XXXVI, số 4A-2007 bổ sung bột sắn vào phần ăn ... phần giảm tiêu tốn thức ăn cho kg tăng trọng Kết bảng cho thấy bổ sung bột sắn vào phần ăn với mức khác gián tiếp ảnh hởng đến số tiêu hiệu chăn nuôi thịt Khi lợng bột sắn bổ sung tăng...
 • 7
 • 133
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Một số kết quả của việc bổ sung bột sắn vào khẩu phần ăn khả năng tiêu hóa thức ăn, hiệu quả chăn nuôi Laisind" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... (P>0,05) 3.2 ảnh hởng bổ sung bột sắn vào phần ăn đến hiệu chăn nuôi Hiệu việc sử dụng bột sắn chăn nuôi thịt đợc trình bày bảng Bảng Hiệu việc sử dụng bột sắn nuôi thịt Chỉ tiêu Lô I Lô II ... tích lũy tăng Bổ sung bột sắn vào phần ăn làm cho hiệu chăn nuôi thịt tăng lên rõ rệt - tăng trọng tăng, tiêu tốn thức ăn giảm So với lô I không bổ sung bột sắn tiêu tốn thức ăn lô II giảm ... chứng tỏ bổ sung bột sắn vào phần ăn thịt mức cao 48 Tạp chí khoa học, tập XXXVII, số 1A-2008 Đại học Vinh 1,32% có ảnh hởng tốt Có thể đợc bổ sung bột sắn vào phần ăn tiêu hóa thức ăn tốt...
 • 8
 • 186
 • 0

TIỂU LUẬN ẢNH HƯỞNG của VIỆC bổ SUNG KHÁNG SINH vào KHẨU PHẦN ăn của lợn nái NGOẠI đến KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG KHÁNG BỆNH của lợn CON GIAI đoạn THEO mẹ

TIỂU LUẬN ẢNH HƯỞNG của VIỆC bổ SUNG KHÁNG SINH vào KHẨU PHẦN ăn của lợn nái NGOẠI đến KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG và KHÁNG BỆNH của lợn CON GIAI đoạn THEO mẹ
... - Ảnh hưởng việc bổ sung kháng sinh vào phần ăn lợn mẹ đến khả sinh trưởng lợn giai đoạn theo mẹ - Ảnh hưởng việc bổ sung kháng sinh vào phần ăn lợn mẹ đến khả kháng bệnh lợn giai đoạn theo mẹ ... bổ sung kháng sinh vào phần ăn lợn nái ngoại, ảnh hưởng đến khả sinh trưởng kháng bệnh lợn giai đoạn theo mẹ, tiến hành nghiên cứu đề tài: Ảnh hưởng việc bổ sung kháng sinh vào phần ăn lợn nái ... 4.2.1 Ảnh hưởng việc bổ sung kháng sinh vào phần ăn lợn mẹ đến khả sinh trưởng lợn theo mẹ .36 4.2.3 Ảnh hưởng kháng sinh đến khả kháng bệnh lợn thí nghiệm43 4.2.4 Hiệu sử dụng kháng sinh vào...
 • 62
 • 146
 • 0

Ảnh hưởng của việc bổ sung kháng sinh vào khẩu phần ăn của lợn nái chửa đến khả năng sinh trưởng kháng bệnh của lợn con giai đoạn theo mẹ, tại công ty CP bình minh, huyện mý đức, hà n

Ảnh hưởng của việc bổ sung kháng sinh vào khẩu phần ăn của lợn nái chửa đến khả năng sinh trưởng và kháng bệnh của lợn con giai đoạn theo mẹ, tại công ty CP bình minh, huyện mý đức, hà n
... v n đề bổ sung kháng sinh vào ph n n l n n i ngoại, ảnh hưởng đ n khả sinh trưởng kháng bệnh l n giai đo n theo mẹ, ti n hành nghi n cứu đề tài: Ảnh hưởng việc bổ sung kháng sinh vào ph n n ... vào ph n n l n mẹ đ n khả sinh trưởng kháng bệnh l n theo mẹ - Ảnh hưởng việc bổ sung kháng sinh cho l n mẹ đ n khả chuy n hóa thức n l n - Ảnh hưởng kháng sinh đ n khả kháng bệnh l n thí nghiệm ... công ty Cổ ph n phát tri n Bình Minh, em thực đề tài: Ảnh hưởng việc bổ sung kháng sinh vào ph n n l n n i chửa đ n khả sinh trưởng kháng bệnh l n giai đo n theo mẹ, Công ty CP Bình Minh, huyện...
 • 59
 • 75
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ muối đến hiệu quả xử lý nước thải từ quy trình sản xuất nước tương bằng công nghệ UASB

nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ muối đến hiệu quả xử lý nước thải từ quy trình sản xuất nước tương bằng công nghệ UASB
... đánh giá hiệu xử COD Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ muối đến trình xử nước thải từ quy trình sản xuất nước tương môi trường thử nghiệm với COD kiểm soát 2000 mg/l tháng (từ tháng 8/2006 đến tháng ... 4.1.1.3 Nghiên cứu xử nước thải sản xuất tinh bột sắn thu Biogas hệ thống UASB Đây nghiên cứu khác Việt Nam, nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng số yếu tố đến hiệu khử COD trình xử nước thải trình sản ... trình sản xuất nước tương phương pháp UASB đánh giá hiệu Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ muối đến trình xử nước thải từ trình sản xuất nước tương phương pháp UASB © 2008 MOITRUONGXANH.INFO – DI...
 • 86
 • 532
 • 15

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ muối đến hiệu quả xử lý nước thải quy trình sản xuất nước tương công nghệ UASB

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ muối đến hiệu quả xử lý nước thải quy trình sản xuất nước tương công nghệ UASB
... 4.1.1.3 Nghiên cứu xử nước thải sản xuất tinh bột sắn thu Biogas hệ thống UASB Đây nghiên cứu khác Việt Nam, nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng số yếu tố đến hiệu khử COD trình xử nước thải trình sản ... đánh giá hiệu xử COD Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ muối đến trình xử nước thải từ quy trình sản xuất nước tương môi trường thử nghiệm với COD kiểm soát 2000 mg/l tháng (từ tháng 8/2006 đến tháng ... trình sản xuất nước tương phương pháp UASB đánh giá hiệu Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ muối đến trình xử nước thải từ trình sản xuất nước tương phương pháp UASB © 2008 MOITRUONGXANH.INFO – DI...
 • 86
 • 379
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ muối đến hiệu quả xử lý nước thải

nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ muối đến hiệu quả xử lý nước thải
... khảo số nghiên cứu xử nước thải số ngành chế biến thực phẩm sở để xây dựng mô hình thí nghiệm nghiên cứu xử nước thải từ trình sản xuất nước tương 4.1.1 Một số nghiên cứu xử nước thải ngành ... 4.1.1.3 Nghiên cứu xử nước thải sản xuất tinh bột sắn thu Biogas hệ thống UASB Đây nghiên cứu khác Việt Nam, nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng số yếu tố đến hiệu khử COD trình xử nước thải trình ... đánh giá hiệu xử COD Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ muối đến trình xử nước thải từ quy trình sản xuất nước tương môi trường thử nghiệm với COD kiểm soát 2000 mg/l tháng (từ tháng 8/2006 đến tháng...
 • 86
 • 264
 • 0

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của hội chứng PRRS đến hiệu quả sử dụng vacxin dịch tả lợn suyễn lợn, đề xuất quy trình tiêm phòng tại các trang trại nuôi theo quy mô công nghiệp

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của hội chứng PRRS đến hiệu quả sử dụng vacxin dịch tả lợn và suyễn lợn, đề xuất quy trình tiêm phòng tại các trang trại nuôi theo quy mô công nghiệp
... n c a PRRSV hay vacxin phũng PRRS (ch ng B c M ) th i gian tiờm vacxin phũng M hyopneumoniae lm gi m hi u qu c a vacxin M hyopneumoniae (Thacker v cs., 2000) Ng c l i, tiờm vacxin phũng PRRS tu ... NễNG NGHI P NGHIấN C U NH H NG C A H I CH NG PRRS N HI U QU S D NG VACXIN D CH T L N V SUY N L N, XU T QUY TRèNH TIấM PHềNG T I CC TRANG TR I NUễI THEO QUY Mễ CễNG NGHI P Chuyờn ngnh : TH Y Mó ... hi n b nh PRRS Vacxin d ch t l n l m t nh ng vacxin khụng th thi u chn nuụi l n hi n Tuy nhiờn hi u qu tiờm phũng vacxin cha ủ c ủỏnh giỏ ủ y ủ Trong th c t , m t s trang tr i chn nuụi quy mụ cụng...
 • 73
 • 450
 • 1

Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Công Nghiệp Hóa Đô Thị Hóa Đến Sự Biến Động Đất Nông Nghiệp Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội

Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Công Nghiệp Hóa Và Đô Thị Hóa Đến Sự Biến Động Đất Nông Nghiệp Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội
... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Phan Đức Tuấn NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG NGHIỆP HÓA VÀ ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI ... Nghiên cứu ảnh hưởng công nghiệp hóa đô thị hóa đến biến động đất nông nghiệp huyện Đông Anh, thành phố Nội Chương 1- TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Một số khái niệm 1.2 Nghiên cứu nước 1.2.1 Nghiên ... 1.3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng công nghiệp hóa, đô thị hóa đến số lượng, chất lượng sản xuất nông nghiệp 1.3.3 Nghiên cứu mô hình nông nghiệp ven đô thị 1.4 Nghiên cứu ảnh hưởng công nghiệp hóa, đô thị...
 • 24
 • 304
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm sinh học pharselenzym trong khẩu phần ăn đến khả năng sản xuất của lợn nái và hiệu quả chăn nuôi lợn thịtphương pháp thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của việc sử dụng hỗn hợp vi khuẩn probiotic đến sinh trưởng phòng chống tiêu chảy và hiệu quả chăn nuôi lợn ngoại giai đoạn sau cai sữanghiên cứu những ảnh hưởng của đô thị hoá đến hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố thái nguyênnghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng thép x12m đã qua tôi đến chất lượng bề mặt và mòn ứng dụng cụ khi tiện cứngnghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng và phân bón đến sinh trưởng phát triển của cây lúanghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng tv đến khả năng tạo rễ của hom keo lưỡi liềm acacia crassicarpa ở tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm và kali đến sinh trưởng phát triển và năng suất lúa của cỏ mulato ii tại huyện nghĩa đàn nghệ an luận văn tốt nghiệp đại họcnghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng và liều lượng phân bón đến sinh trưởng phát triển của một số giống lạc tại huyện lạng giang tỉnh bắc giangnghiên cứu ảnh hưởng của thời gian lên men đến quá trình sinh tổng hợp pla của chủng l plantarum c23 10 kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các mức ca và phốt pho khẩu phần đến hàm lượng khoáng tổng số canxi và phốt pho trong xương ống chân của gà thí nghiệm lúc 49 ngày tuổi n 6 connghiên cứu ảnh hưởng của các chất khử đối với quá trình khử các dạng selen thành selennuanghiên cứu ảnh hưởng của các ion photphat và sunphat đến hiệu quả xử lý các hợp chất nitơtổng quan các nghiên cứu ảnh hưởng của sự ưa thích thương hiệu lên ýđịnh mua lạihiệu quả chăn nuôi lợn thịt của các nông hộ chi phí sản xuất chăn nuôi lợn thịt4 19 hiệu quả chăn nuôi lợn thịt của hộNăng lực giao tiếp và phát triển năng lực giao tiếp trong giảng dạy môn ngoại ngữĐánh giá độc tính của các hợp chất phân tử nhỏ sử dụng hệ thống mô hình cá ngựa vằnKhôi phục lại các thời kỳ khô hạn dựa trên vòng sinh trưởng của cây Pơ-mu khu vực tỉnh Kon Tum, Việt NamĐánh giá diễn biến môi trường trong giai đoạn xây dựng Dự án Thủy điện Trung Sơn và đề xuất các biện pháp quản lýNghiên cứu quá trình hấp phụ Asen và một số chất ô nhiễm trong nước trên quặng Laterit biến tính La.Phương pháp hiệu chỉnh giải phương trình tích phân tự chậpSự thay đổi việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt trong vòng 10 năm trở lại đâyTổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất một số cacboxylat kẽm (II)Văn hóa Đồng Đậu và vị trí của nó trong thời đại đồng thau ở lưu vực sông HồngVề bổ đề Van de Corput và tích phân dao độngHợp tác tiền tệ ASEAN và các vấn đề chính sách đối với Việt NamImplementing Corporate Social Responsibility Towards Sustainable Development A Case Study of SMEs in Thanh Hoa ProvinceKhảo sát vi sinh vật tại vùng bị ảnh hưởng dioxin và đánh giá tiềm năng tiêu độc của vi sinh vật bản địaMô hình Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Trung QuốcMở rộng Liên minh châu Âu lần 5 - tiến trình, đặc điểm và tác độngMôi trường sinh thái trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt NamMột số nhân tố ảnh hưởng đến sự quan tâm tham gia bảo hiểm xã hội tựnguyện của người buôn bán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Nghệ AnMột số vấn đề pháp lý về thương mại điện tử trong điều kiện Việt Nam hội nhập quốc tếMỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÂN VÙNG KINH TẾ VIỆT NAMNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập