Xác định gen gây độc và tính đa dạng di truyền của nấm Metarrhizium Anisopliae ký sinh trên côn trùng

Xác định gen gây độc tính đa dạng di truyền của nấm Metarrhizium anisopliae sinh trên côn trùng

Xác định gen gây độc và tính đa dạng di truyền của nấm Metarrhizium anisopliae ký sinh trên côn trùng
... gen qui định tính độc đa dạng di truyền phƣơng pháp phân tử đại Xuất phát từ vấn đề thực đề tài: Xác định gen gây độc Pr1 tính đa dạng di truyền đoạn gen Pr1 nấm Metarrhizium anisopliae côn trùng ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***000*** XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC VÀ TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae SINH TRÊN CÔN TRÙNG GIÁO ... tác dụng thuốc hoá học gây chết côn trùng nấm sinh gây chết côn trùng Các loại nấm sinh côn trùng tự nhiên phong phú đa dạng, có 700 loài nấm gây hại cho côn trùng hầu hết thuộc Moniliales...
 • 73
 • 294
 • 1

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 9 pps

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC VÀ TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae KÝ SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 9 pps
... 4.1 0: Cây phát sinh loài nguồn nấm Metarrhizium anisopliae Đơn vị di truyền 0.01 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận 5.1.1 Phân lập, tách chủng nấm Metarrhizium 56 - Phân lập tách chủng nấm ... Quang Hùng, 199 9 Thuốc bảo vệ thực vật Nhà xuất nông nghiệp Trang 150 – 155 Nguyễn Thị Thƣ Hƣơng, 2004 Xác định gen gây độc nấm Metarrhizium sinh sâu hại trồng kỹ thuật PCR Luận án thạc sĩ ... D.P., 199 3 Random amplified polymorphic DNA markers reveal a high degree of genetic diversity in the entomopathogenic fungus Metarrhizium anisoliae var anisopliae Gene Microbiol 1 39 (Pt9 ): 2075...
 • 8
 • 122
 • 0

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 8 docx

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC VÀ TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae KÝ SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 8 docx
... 4. 9: Kết phát gen Pr1 dòng nấm qua PCR 1: BXĐTV7, 2: Beauveria bassiana, 3: BXĐLA3, 4: Rhizoctonia, 5: Corynespora, 6: RBCQ915, 7: BXĐTG1, 8: RBCQ2 Có nhiều lý giải thích cho việc dòng nấm Metarrhizium ... quát di n Pr1 nhƣ phân bố nấm Metarrhizium tự nhiên Chúng tiếp tục nghiên cứu với số lƣợng mẫu lớn có điều kiện 48 4.2.3 Xác định trình tự nucleotide đoạn gen gây độc Pr1 nấm Metarrhizium Để xác ... Nguồn nấm chủ (Acrididae) AY 389 131 Wang C M anisopliae var acridum Schistocerca picefrons (Acrididae) AJ416695 Bagga S M anisopliae var anisopliae Con tằm 50 Trình tự mẫu nấm Metarrhizium anisopliae...
 • 8
 • 64
 • 0

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 7 doc

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC VÀ TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae KÝ SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 7 doc
... Nilaparvata lugens Stal Lúa Bến Tre Hình 4. 1: Nấm Metarrhizium anisopliae sinh rầy nâu Hình 4. 3: Nấm Metarrhizium anisopliae sinh sâu lúa Tiền Giang Hình 4. 2: Nấm Metarrhizium anisopliae sinh ... phóng đại 400 lần Hình 4. 6: Khuẩn lạc nấm Metarrhizium anisopliae sau tách đơn bào tử 4.2 Sử dụng phƣơng pháp PCR phát gen liên quan đến tính độc nấm Metarrhizium anisopliae, gen protease (Pr1) 4.2.1 ... 4. 4: Nấm Metarrhizium anisopliae sinh bọ xít đen Từ nguồn nấm thu thập đƣợc tiến hành tách đơn bào tử để tạo dòng thuần, nuôi cấy sợi nấm môi trƣờng lỏng CZA 43 Hình 4. 5: Sự nảy mầm bào tử nấm...
 • 8
 • 79
 • 0

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 6 doc

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC VÀ TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae KÝ SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 6 doc
... nấm Metarrhizium anisopliae số sâu hại trồng Sử dụng kỹ thuật PCR phát gen liên quan tới tính độc nấm Metarrhizium anisopliae, gen protease (Pr1) Xác định tính đa dạng di truyền gen Pr1 nấm Metarrhizium ... Cách đặt tên mẫu: tên chủ + vùng lấy mẫu (đƣợc viết tắt chữ đầu) + số đơn bào tử (nếu có) 34 3.4.2 Xác định qui trình PCR phát gen Pr1 liên quan tới tính độc nấm Metarrhizium anisopliae 3.4.2.1 ... hành đọc trình tự sản phẩm PCR vừa khuếch xác định xác đoạn gen gây độc Pr1 nhằm xác định trình tự nucleotide đoạn gen Pr1 này, từ so sánh với ngân hàng gen giới Đầu tiên phải tiến hành tinh sản...
 • 8
 • 73
 • 0

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 5 ppt

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC VÀ TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae KÝ SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 5 ppt
... dụng rộng rãi nhƣ công cụ chuẩn đoán y học để phát bệnh di truyền, đƣợc sử dụng điều tra tội phạm để xác định ngƣời bị tình nghi cấp độ phân tử, đƣợc sử dụng xác định quan hệ thống công cụ hữu hiệu ... không xác nhƣ cho dƣơng tính giả lai màng lọc Các vấn đề khắc phục sử dụng PCR lần sàng lọc trƣớc lai màng lọc Việc sàng lọc PCR có thuận lợi sau: Các dòng dƣơng tính đƣợc xác định dựa vào vạch ... vụ cho khảo sát pháp y, điều tra tính di truyền Trong với lƣợng DNA nhỏ nhƣ sử dụng pháp y di truyền không sử dụng PCR Do vậy, ƣu điểm công cụ PCR khả khuếch đại xác trình tự DNA mong muốn với...
 • 8
 • 82
 • 0

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 4 doc

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC VÀ TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae KÝ SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 4 doc
... mức độ tƣơng quan hoạt tính enzyme với độc tính di t sâu Dấu trừ -: enzyme độc tính di t sâu 17 2.5 Một số nghiên cứu nƣớc nƣớc nấm Metarrhizium anisopliae nấm sinh côn trùng khác ứng dụng để ... cho phép nhận dạng giống 19 nấm, sử dụng bào tử nấm từ bề mặt côn trùng bị chết riêng lẻ nấm côn trùng chết độc lập với bên sợi nấm Sản phẩm Pr1 – PCR từ hai giống Metarrhizium phát gen Pr1 có ba ... Variotii - - - M anisopliae 70 9,8 11,5 C coccurum 72 - - Asp Parasiticus 73 18 ,48 26,0 16 Bảng 2. 3: Sự liên quan hoạt tính enzyme với độc tính di t sâu Độc Nấm Chitinase Protease Lipase tính ngày sau...
 • 8
 • 102
 • 0

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 3 pps

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC VÀ TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae KÝ SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 3 pps
... nhiễm độc, tự nhiễm độc Hình 2. 3: Chu kỳ xâm nhập nấm sinh côn trùng, Metarrhizium anisopiae (nguồn: Charnley Keith) Sự xâm nhập Nấm sinh côn trùng xâm nhập vào thể côn trùng xâm nhập trực ... thể côn trùng Do khả xâm nhập vào bên thể côn trùng qua lớp vỏ thể nên nấm sinh đƣợc côn trùng chích hút pha phát triển côn trùng nhƣ trứng, nhộng mà vi sinh vật khác không sinh đƣợc 11 Nấm ... japanicus b a Hình 2. 1: Nấm Metarrhizium anisopliae sinh côn trùng khác a: bọ xít xanh (bên phải) ( nguồn: http://www - fftc – agnet – org) b: kiến lửa chúa (nguồn: http://cmave - usda – ufl...
 • 8
 • 82
 • 0

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 2 doc

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC VÀ TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae KÝ SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 2 doc
... anisopliae sinh rầy nâu 42 Hình 4. 2: Nấm Metarrhizium anisopliae sinh bọ dừa 42 Hình 4. 3: Nấm Metarrhizium anisopliae sinh sâu lúa 42 Hình 4. 4: Nấm Metarrhizium anisopliae sinh ... định gen gây độc Pr1 tính đa dạng di truyền đoạn gen Pr1 nấm Metarrhizium anisopliae côn trùng gây hại.” 1 .2 Mục đích yêu cầu đề tài 1 .2. 1 Mục đích Làm sở khoa học cho việc xác định đa dạng di ... tác dụng thuốc hoá học gây chết côn trùng nấm sinh gây chết côn trùng Các loại nấm sinh côn trùng tự nhiên phong phú đa dạng, có 700 loài nấm gây hại cho côn trùng hầu hết thuộc Moniliales...
 • 8
 • 101
 • 0

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 1 pot

Luận văn : XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC VÀ TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae KÝ SINH TRÊN CÔN TRÙNG part 1 pot
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***000*** XÁC ĐỊNH GEN GÂY ĐỘC VÀ TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae SINH TRÊN CÔN TRÙNG GIÁO ... iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu: Xác định gen gây độc Pr1 tính đa dạng di truyền đoạn gen Pr 1của nấm Metarrhizium anisopliae côn trùng gây hại” đƣợc thực từ ngày 14 tháng năm 2005 đến ngày tháng ... phẩm nấm 2.3 Sơ lƣợc phƣơng thức xâm nhiễm nấm sinh côn trùng 10 2.4 Hoạt tính sinh học 13 2.5 Một số nghiên cứu nƣớc nƣớc nấm Metarrhizium anisopliae nấm sinh côn trùng...
 • 8
 • 87
 • 0

Xác định gen gây độc tính đa dạng di truyền của nấm Metarrhizium Aníoplite

Xác định gen gây độc và tính đa dạng di truyền của nấm Metarrhizium Aníoplite
... nghiên cứu sâu gen qui định tính độc đa dạng di truyền phƣơng pháp phân tử đại Xuất phát từ vấn đề thực đề tài: Xác định gen gây độc Pr1 tính đa dạng di truyền đoạn gen Pr1 nấm Metarrhizium anisopliae ... nấm Metarrhizium anisopliae số sâu hại trồng Sử dụng kỹ thuật PCR phát gen liên quan tới tính độc nấm Metarrhizium anisopliae, gen protease (Pr1) Xác định tính đa dạng di truyền gen Pr1 nấm Metarrhizium ... loại nấm đƣợc sử dụng nhiều nơi giới nhƣ kỹ thuật PCR phát di n gen Pr1 (protease) nấm Metarrhizium anisopliae; kỹ thuật RFLP, RAPD dùng để xác định đa dạng di truyền gen gây độc Pr1 dòng nấm Metarrhizium...
 • 73
 • 171
 • 0

Xác định gen gây độc tính đa dạng di truyền

Xác định gen gây độc và tính đa dạng di truyền
... nƣớc nghiên cứu sâu gen qui định tính độc đa dạng di truyền phƣơng pháp phân tử đại Xuất phát từ vấn đề thực đề tài: Xác định gen gây độc Pr1 tính đa dạng di truyền đoạn gen Pr1 nấm Metarrhizium ... trùng gây hại.” 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích Làm sở khoa học cho việc xác định đa dạng di truyền xác định gen gây độc nhằm tạo đƣợc thuốc trừ sâu sinh học có hoạt tính ổn định hiệu ... phát di n gen Pr1 (protease) nấm Metarrhizium anisopliae; kỹ thuật RFLP, RAPD dùng để xác định đa dạng di truyền gen gây độc Pr1 dòng nấm Metarrhizium anisopliae; đặc biệt kỹ thuật sequencing xác...
 • 73
 • 140
 • 0

Luận văn nghiên cứu xác định nấm gây bệnh thán thư trên nho, đắc điểm sinh học tính đa dạng di truyền của nấm

Luận văn nghiên cứu xác định nấm gây bệnh thán thư trên nho, đắc điểm sinh học và tính đa dạng di truyền của nấm
... thán thư nho, ñ c ñi m sinh h c tính ña d ng di truy n ” M c ñích nghiên c u c a ñ tài - Xác ñ nh nguyên nhân gây b nh thán thư nho Ninh Thu n - Nghiên c u ñ c ñi m hình thái, sinh h c, ñ c tính ... nghiên c u b nh thán thư gây h i nho……………… 17 1.4.1 Tình hình nghiên c u b nh thán thư th gi i……………… 17 1.4.2 Tình hình nghiên c u b nh thán thư Vi t nam…………………19 1.5 K thu t nghiên c u xác ñ nh loài ... ng nghiên c u chuyên sâu ñ xác ñ nh xác tác nhân gây b nh, nh ng ñ c ñi m v hình thái, sinh h c, sinh lý kh gây b nh c a chúng Do v y, ti n hành nghiên c u ñ tài Nghiên c u xác ñ nh n m gây...
 • 95
 • 976
 • 2

Luận văn : SỬ DỤNG KỸ THUẬT RFLP XÁC ĐỊNH SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae NẤM Beauveria bassiana SINH TRÊN CÔN TRÙNG GÂY HẠI part 2 doc

Luận văn : SỬ DỤNG KỸ THUẬT RFLP XÁC ĐỊNH SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae VÀ NẤM Beauveria bassiana KÝ SINH TRÊN CÔN TRÙNG GÂY HẠI part 2 doc
... TỪ NẤM METARRHIZIUM ANISOPLIAE DI T CƠN TRÙNG GÂY HẠI PROBIOBASS CHẾ PHẨM SINH HỌC TỪ NẤM BEAUVERIA BASSIANA VUILLE DI T CƠN TRÙNG GÂY HẠI Hình 2. 1 Chế phẩm sinh học từ nấm Beauveria Metarrhizium ... sát gen gây độc protease (Pr1) di n nấm Metarrhizium anisopliae vùng ITS1 – 5.8S – ITS2 di n nấm Beauveria bassiana sinh trùng gây hại trồng Các mẫu phân lập nấm Metarrhizium anisopliae Beauveria ... chủng nấm Metarrhizium anisopliae Beauveria bassiana số sâu hại trồng Sử dụng kỹ thuật PCR phát gen liên quan tới tính độc chủng nấm Metarrhizium anisopliae, gen protease (Pr1) Beauveria bassiana, ...
 • 17
 • 127
 • 0

SỬ DỤNG KỸ THUẬT RFLP XÁC ĐỊNH SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae NẤM Beauveria bassiana SINH TRÊN CÔN TRÙNG GÂY HẠI ppt

SỬ DỤNG KỸ THUẬT RFLP XÁC ĐỊNH SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae VÀ NẤM Beauveria bassiana KÝ SINH TRÊN CÔN TRÙNG GÂY HẠI ppt
... Sinh Hoc) Nơng Nghiệp đời sống, nên chúng tơi thực đề tài Sử dụng kỹ thuật RFLP xác định đa dạng di truyền dòng nấm Metarrhizium anisopliae Beauveria basiana sinh trùng gây hại Từ việc xác ... VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HCM BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC ***000*** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP SỬ DỤNG KỸ THUẬT RFLP XÁC ĐỊNH SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA NẤM Metarrhizium anisopliae VÀ NẤM Beauveria ... TỪ NẤM METARRHIZIUM ANISOPLIAE DI T CƠN TRÙNG GÂY HẠI PROBIOBASS CHẾ PHẨM SINH HỌC TỪ NẤM BEAUVERIA BASSIANA VUILLE DI T CƠN TRÙNG GÂY HẠI Hình 2.1 Chế phẩm sinh học từ nấm Beauveria Metarrhizium...
 • 51
 • 205
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ông già và biển cảtiết 4 đọc văn tuyên ngôn độc lậpXÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO KHU DU LỊCH SUỐI THẠCH LÂM NTUTIỂU LUẬN tư DUY mới của ĐẢNG TRONG VIỆC xác ĐỊNH ĐƯỜNG lối xây DỰNG nền QUỐC PHÒNG TOÀN dân bảo vệ tổ QUỐC (1986 2006)Khu hệ thân mềm chân bụng (gastropoda) ở cạn tỉnh sơn laPhát huy nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nước ta hiện naytiêu luận môn kiểm toán căn bản " tìm hiểu về thực trạng kiểm toán tài chính ở Việt Nam hiện nay "Tài liệu học kỹ năng tư vấn bảo mật thông tin khách hàngTIỂU LUẬN tư TƯỞNG đoàn kết TRONG tác PHẨM DI CHÚC của hồ CHÍ MINH và sự vận DỤNG của ĐẢNG TA TRONG sự NGHIỆP đổi mới HIỆN NAYBình luận khoa học bộ luật hình sự tập 3Bình luận khoa học bộ luật hình sự tập 5Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề câu vàng cá ngừ đại dươngTIỂU LUẬN tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về CHIẾN TRANH và QUÂN đội ý NGHĨA đối với VIỆC xây DỰNG QUÂN đội VỮNG MẠNH về CHÍNH TRỊ HIỆN NAYBài Giảng Môi Trường Marketing (Marketing Environment)Bài Giảng Thông Tin Thị Trường Và Nghiên Cứu MarketingBài Giảng Marketing theo mục tiêu (Target marketing)Bài Giảng Quản Lý Kênh Phân PhốiBài Giảng Truyền Thông Tổng Hợp Marketingenglish grammar oup the oxford guide to english usag603 2011 1 PBBài Giảng Quản Trị Rủi Ro (Risk Management)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập