KIEM TRA HOA 12 CHUONG 12

kiểm tra hóa 12 nâng cao chương 7

kiểm tra hóa 12 nâng cao chương 7
... THPT TRÀ CÚ KIỂM TRA 45 PHÚT Môn: HÓA 12 Nâng cao Tên: Lớp: Đề số Cho Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 H2SO4 loãng giải phóng khí sau ? N2O NO NO2 NH3 Tính chất hóa học đặc ... , Fe3O4 , Al2O3 , HCl , Fe2O3 Số chất dãy bị oxi hóa dung dịch H2SO4 đặc, nóng là: Hết TRƯỜNG THPT TRÀ CÚ KIỂM TRA 45 PHÚT Môn: HÓA 12 Nâng cao Tên: Lớp: Đề số Cho dãy chất: NaHCO3 , ... (III) sắt bị oxi hóa clo tạo thành hợp chất sắt (II) hợp chất sắt (III) bị oxi hóa thành sắt hợp chất sắt (II) bị oxi hóa thành hợp chất sắt (III) 19 Cho pin điện hóa tạo cặp oxi hóa - khử Fe 2+/Fe...
 • 7
 • 454
 • 4

Kiểm tra Hóa 12 chương kim loại

Kiểm tra Hóa 12 chương kim loại
... 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : KT 12 M· ®Ị : 111 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... M«n KT 12 (M· ®Ị 111) Lu ý: - ThÝ sinh dïng bót t« kÝn c¸c « trßn mơc sè b¸o danh vµ m· ®Ị thi tr íc lµm...
 • 4
 • 235
 • 6

Kiem tra hoa 12 chuong 3+4

Kiem tra hoa 12 chuong 3+4
... CH3NH2 D C6H5NH2, CH3NH2 Đáp án 11 21 12 22 13 23 14 24 15 25 16 26 17 27 18 28 19 29 10 20 30 - Trang 2/2 - Mã đề thi 357 ... HOOC-CH2-NH3Cl Số chất tác dụng với dung dịch NaOH : A B C D Câu 21: Cho chất hữu X có công thức phân tử C3H12O3N2 tác dụng dung dịch NaOH dư Sau cô cạn thu chất hữu đơn chức Y phần rắn chứa chất vô Nếu cho...
 • 2
 • 49
 • 0

De kiem tra hoa 12 thang 10 - CB

De kiem tra hoa 12 thang 10 - CB
... b 10, 8 g c 32,4 g d 21,6 g 21/ Trong nhận xét đây, nhận xét đúng? a Tất cacbohiđrat có công thức chung Cn(H2O)m b Phân tử cacbohiđrat có nguyên tử cacbon c Tất chất có công thức Cn(H2O)m cacbohiđrat ... d Fructozơ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HOÁ HỌC 12 CƠ BẢN – THÁNG 10 ¤ Đáp án đề thi: 001 1[ 1]c 2[ 1]b 3[ 1]a 4[ 1]d 5[ 1]d 6[ 1]d 7[ 1]c 8[ 1]d 9[ 1]d 17[ 1]d 25[ 1]d 10[ 1]d 18[ 1]a 26[ 1]d ... saccarozơ a Đường kính b Đường phèn c Mật mía d Mật ong 18/ Công thức phân tử saccarozơ a C12H22O11 b C6H12O6 c (C6H10O5)n d CH3COOC2H5 19/ Khi thuỷ phân saccarozơ, thu 270 gam hỗn hợp glucozơ fructozơ...
 • 3
 • 283
 • 7

đề kiểm tra hóa 12 kimloại I,II,IIIA

đề kiểm tra hóa 12 kimloại I,II,IIIA
... câu 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 A B C D Đề 401 trang 25 Sở GD & ĐT Bình Thuận Trường THPT BC Chu Văn An ĐỀ KIỂM TRA HÓA 12 Họ tên: Lớp : 12A (Thời gian 45 phút) ĐỀ 402 Đề gồm 25 câu ... câu A B C 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 25 D Đề 402 trang Sở GD & ĐT Bình Thuận Trường THPT BC Chu Văn An ĐỀ KIỂM TRA HÓA 12 Họ tên: Lớp : 12A (Thời gian 45 phút) ĐỀ 403 Đề gồm 25 câu ... câu A B C 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 25 D Đề 403 trang Sở GD & ĐT Bình Thuận Trường THPT BC Chu Văn An ĐỀ KIỂM TRA HÓA 12 (Thời gian 45 phút) Họ tên: Lớp : 12A ĐỀ 404 Đề gồm 25 câu...
 • 10
 • 223
 • 5

kiem tra hoa 12 ( 45 phut)

kiem tra hoa 12 ( 45 phut)
... CH3COOH(1), HCOO-CH2CH 3(2 ), CH3CH2COOH(3), CH3COOCH2CH 3(4 ), CH3CH2CH2OH(5) theo thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần.Dãy có thứ tự xếp đúng? A) (3 ) >(1 ) >(5 ) >(4 ) >(2 ) B) (3 ) >(1 ) >(4 ) >(5 ) >(2 ) C) (1 ) >(3 ) >(4 ) >(5 ) >(2 ) ... có thứ tự xếp đúng? A) (3 ) >(1 ) >(5 ) >(4 ) >(2 ) B) (3 ) >(1 ) >(4 ) >(5 ) >(2 ) C) (1 ) >(3 ) >(4 ) >(5 ) >(2 ) D) (3 ) >(5 ) >(1 ) >(4 ) >(2 ) 19) Thủy phân este C4H6O2 môi trường axit ta thu hỗn hợp chất có phản ứng tráng ... thức phân tử viết C6(H2O)6 C) Có nhóm hiđroxyl D) Có nhóm chức anđehit 14) Sobitol có cấu tạo : A) HOCH2[CH(OH)]4CHO B) HO CH2[CH(OH)]4 COOH C) HOCH2[CH(OH)]3COCH2OH D) HOCH2[CH(OH)]4 CH2OH 15)...
 • 4
 • 208
 • 0

đề kiểm tra hóa 12

đề kiểm tra hóa 12
... Fe phản ứng B lợng axit phản ứng C màu khí tạo thành D màu dung dịch sau phản ứng Câu 27 Cho 1 ,12 gam bột Fe tác dụng hết với 50 ml dung dịch AgNO31M, sau phản ứng thu đợc dung dịch X Thành phần ... dịch X dung dịch chất chất sau: A NaHCO3 B NH4NO3 C NH4HCO3 D (NH4)2S **** Đáp án C 11 B 21 C B 12 C 22 A D 13 D 23 C A 14 A 24 A D 15 C 25 B A 16 B 26 D C 17 D 27 C B 18 A 28 B C 19 B 29 A 10...
 • 2
 • 231
 • 9

kiem tra hóa 12 - kì 2

kiem tra hóa 12 - kì 2
... 23 ,2 gam D 16 ,24 gam [] ( 0 ,25 điểm) Giữa muối đicromat (Cr2O7 2- ) , có màu đỏ da cam, muối cromat (CrO4 2- ) , có màu vàng tươi, có cân dung dịch nước sau: Cr2O7 2- + H2O 2CrO 42+ 2H+ (màu đỏ da ... X cho Y Z X, Y, Z, E chất đây? A NaOH, Na2CO3, NaHCO3, CO2 B NaOH, NaHCO3, Na2CO3, CO2 C KOH, KHCO3, CO2, K2CO3 D NaOH, Na2CO3, CO2, NaHCO3 [] ( 0 ,25 điểm) Tính chất tính chất NaHCO3? A Là ... Fe2O3) có số mol Hòa tan hết m gam hỗn hợp A dung dịch HNO3 thu hỗn hợp K gồm hai khí NO2 NO tích 1 , 12 lít (đktc) tỉ khối hỗn hợp K so với hiđro 19,8 Trị số m là: A 20 ,88 gam B 46,4 gam C 23 ,2...
 • 3
 • 236
 • 2

KIEM TRA HOA 12 HKI

KIEM TRA HOA 12 HKI
... + 2e Câu 38 Hòa tan hoàn toàn 1,5 gam hỗn hợp gồm Fe kim loại M hóa trị II dung dịch HCl thu 1 ,12 lít H2 (đkc) Kim loại M A Mg (24) B Ca (40) C Cr (52) D Zn (65) Câu 39 Cho 16,2 gam kim loại ... vào dung dịch HNO3 lõang dư, thu 3,136 lít NO(đkc) Số gam Cu hỗn hợp (gam) A 3,2 B 3,84 C 6,4 D 5 ,12 ...
 • 2
 • 161
 • 0

Kiem tra hoa 12 _1 tiet_Fe

Kiem tra hoa 12 _1 tiet_Fe
... gam C 1,20 gam D 0,56gam Câu 21: Nhận xét sau ? A Fe2O3 CuO có màu đen B Fe2O3 CuO có tính oxi hoa C Cho dd NaOH đến dư vào dd FeCl3 tạo kết tủỏ nâu sau kết tủa tan D Fe2(SO4)3 , CuSO4 dd có ... để luyện 8,4 gang chưa95% sắt Trong trình sản xuất sắt bò hao hụt 5%( Fe=56, O=16): A 15,400 B 12, 800 C 14,500 D 13,775 Câu 25: Cho dung dòch nhãn đựng riêng biệt : AlCl ,FeCl3 , CuCl2 , FeCl2 ... phóng khí Y không màu hóa nâu không khí.Tính thể tích Y ( đktc)( Cu=64): A 336ml B 224ml C 448ml D 112ml Câu 28: Dãy gồm kim loại xếp theo chiều giảm dần tính khử là: A Fe, Al,Cu, Ni,Cr B Al, Fe,Cr,Cu,Ni...
 • 3
 • 218
 • 4

Đề kiểm tra hóa 12-este-pipit

Đề kiểm tra hóa 12-este-pipit
... làm xúc tác) đến phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu 11 gam este Hiệu suất phản ứng este hóa (Cho ) A 55% B 75% C 62,5% D 50% [] Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol este X thu 0,3mol 0,3 mol...
 • 3
 • 208
 • 6

kiem tra hoa 12 -co ban co dap an

kiem tra hoa 12 -co ban co dap an
... A) CH3COO-COOC2H5 B) CH3OOC-CH2-COOCH3 C) HCOO-CH2-CH2-OOC-CH3 D) CH3OOC-COOC2H5 Câu 17: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic Y A) andehit axetic B) ancol etylic C) glucozơ ... 13 ,12 gam muối khan Cơng thức cấu tạo X (cho C =12, H=1, O=16, Na=23) A) HCOOCH(CH3)CH3 B) HCOOCH2CH2CH3 C) CH3COOC2H5 D) C2H5COOCH3 Câu 26: Cơng thức cấu tạo thu gọn tristearin A) (C17H35COO)3C3H5 ... (C17H33COO)3C3H5 B) (C17H35COO)2C2H4 C) (C15H31COO)3C3H5 D) (C17H35COO)3C3H5 Câu 6: Thủy phân este X mơi trường kiềm, thu natri axetat ancol etylic Cơng thức cấu tạo X A) C2H3COOC2H5 B) C2H5COOCH3...
 • 4
 • 259
 • 7

kiem tra hoa 12

kiem tra hoa 12
... ~ ~ ~ ~ ~ 22 ; 23 24 ; 25 - - - ~ ~ TRƯỜNG THPT QUỲ HP KIỂM TRA MÔN HOÁ HỌC : Tiết 12 LỚP 12A1 Họ tên:………………………………………………………… Mã đề :124 Phần trả lời : Số thứ tự câu trả lời ứng với số thứ tự câu ... đề số : 121 01 02 03 04 05 06 07 ; / / / / - = = - - 08 ; 09 10 11 ; 12 13 14 - / / / = - ~ - 15 16 ; 17 ; 18 19 ; 20 21 - / - = - ~ ~ 22 23 24 25 ; / - = - ~ - TRƯỜNG THPT QUỲ HP KIỂM TRA MÔN ... 22 23 24 25 ; / - = - ~ - TRƯỜNG THPT QUỲ HP KIỂM TRA MÔN HOÁ HỌC : Tiết 12 LỚP 12A1 Họ tên:………………………………………………………… Mã đề :122 Phần trả lời : Số thứ tự câu trả lời ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm...
 • 18
 • 141
 • 0

kiem tra hoa 12 lopc

kiem tra hoa 12 lopc
... phân tử este giá trò V ? A) C3H6O2 1 ,12 B) C4H8O2 1 ,12 C) C5H10O2 1 ,12 D) C5H10O2 2,24 Trường THPT Quỳ Hợp2 Kiểm Tra Tiết 12 (Hoá học 12) Lớp 12 C… Họ tên: Mã đề :126 Phần trả lời : Số thứ tự câu ... 0,8g/ml).Giá trò V là? A) 14,375 B) 11,5 C) 4,6 D) 9,2 Trường THPT Quỳ Hợp2 Kiểm Tra Tiết 12 (Hoá học 12) Lớp 12 C… Họ tên: Mã đề :123 Phần trả lời : Số thứ tự câu trả lời ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm ... 3,6gam D) 0,9 gam C) Tri stearin D) Tri panmitin Trường THPT Quỳ Hợp2 Kiểm Tra Tiết 12 (Hoá học 12) Lớp 12 C… Họ tên: Mã đề :124 Phần trả lời : Số thứ tự câu trả lời ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm...
 • 13
 • 72
 • 0

Kiểm tra hóa 12 nâng cao lần 2

Kiểm tra hóa 12 nâng cao lần 2
... HOOC-(CH2 )2- CH(NH2)-COOH B HOOC-(CH2)4-COOH v HO-(CH2 )2- OH C HOOC-(CH2)4-COOH v H2N-(CH2)6-NH2 D H2N-(CH2)5-COOH Cõu 15 Cho 1, 82 gam hp cht hu c n chc, mch h X cú cụng thc phõn t C 3H9O2N tỏc ... A H2N-CH2-COOH, H2H-CH2-CH2-COOH B H3N+-CH2-COOHCl , H3N+-CH2-CH2-COOHClC H3N+-CH2-COOHCl- , H3N+-CH(CH3)-COOOHCl D H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH Câu 13 Để điều chế ... vi dung dch NaOH thu c sn phm cú mui H 2N-CH2-COONa Cụng thc cu to thu gn ca X l: A H2N-CH2-COO-C3H7 B H2N-CH2-COO-CH3 C H2N-CH2-CH2-COOH D H2N-CH2-COO-C2H5 Câu 17 Cho hỗn hợp gồm 0,05 mol metylamin...
 • 2
 • 304
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: Đề tài Nghiên cứu xây dựng website Khoa CNTT Trường CĐ PT – TH II.Đề tài Nguồn lực và động lực phát triển trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamPHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ dạyPhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thức ăn chăn nuôi Cargill cho heo của các hộ nuôi ở tỉnh Đồng Tháp (LV thạc sĩ))Đề tài nghiên cứu khoa học đề tài Phát triển cà phê bền vững tại Việt NamĐề tài nghiên cứu khoa học Phân tích thực trạng tỷ giá hối đoái giai đoạn 2006-2010Đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Việt Nam vào Cộng hoà dân chủ nhân dân LàoĐề tài NCKH cấp Nhà nước Xây dựng hệ thống thông tin địa lý phục vụ công tác quản lý đô thị Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng NaiĐề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học, nhiễm các týp Helicobacter pylori trong viêm teo niêm mạc dạ dàyĐánh giá kết quả phẫu thuật u nguyên bào thần kinh đệm ác tính (Glioblastoma) tại Bệnh viện Việt ĐứcĐánh giá kiến thức thái độ và tỉ lệ tuân thủ rửa tay của nhân viên y tế tại khoa ngoại và khoa nội BVĐK Đống Đa - HN trước và sau can thiệp nhằm tăng cường vệ sinh bàn tay 2010 - 2011Đánh giá lượng tồn dư thuốc kích thích tăng trọng trong thịt gia súc, gia cầmĐánh giá nguồn lợi sinh vật biển và hiện trạng môi trường vùng biển quần đảo Trường SaĐánh giá rối loạn nhịp tim bằng điện tim thông thường và máy Monitor ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấpQuản Lý Dự An vá ứng dụngCUỘC THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌCto infinitive in englishĐề tài Các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ Trung Quốcđánh giá tính bền vững của Du lịch nông thôn tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa BìnhCông tác giám sát chất lượng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập