các slide tuyệt đẹp, bắt mắt và dễ sử dụng

Gọn gàng, bắt mắt dễ quản lý desktop với Stardock Fences pdf

Gọn gàng, bắt mắt và dễ quản lý desktop với Stardock Fences pdf
... quan vào Tương tự bạn tạo thêm "kho chứa" khác Sắp xếp đâu vào đấy, việc cần làm bố trí cho hình nhìn đẹp gọn Ở bạn tự di chuyển "kho chứa" tới vị trí muốn hình nhờ vào cách bố trí Fences - bắt mắt ... chắn điều, có tay StarDock Fences bạn thực yêu quý khâm phục Fences Fences làm việc với Windows XP, Windows Vista, Windows (32-bit + 64-bit) Giờ vào: software/318 để tải xuống StarDock Fence Video ... chứa" tới vị trí muốn hình nhờ vào cách bố trí Fences - bắt mắt hợp cách vào Edit Fences menu chuột phải sau chọn layout xổ dọc Fences trang bị tính thú vị độc đáo chụp ảnh hình lần thay đổi,...
 • 6
 • 122
 • 0

Báo cáo "Hiện tượng chuyển giá của các công ti đa quốc gia việc sử dụng pháp luật để chống chuyển giá " potx

Báo cáo
... trờng hợp Pháp luật quốc tế chống chuyển giá Hầu hết quốc gia sử dụng pháp luật để kiểm soát hoạt động chuyển giá sở ti u chuẩn quốc tế đ đợc công nhận rộng r i Pháp luật chống chuyển giá thờng ... 20% giá bán tỉ lệ n y đợc sử dụng để tính toán giá bán công ti P cho công ti S Nếu giá bán cuối công ti S l 70 giá bán công ti P cho công ti S đợc ấn định l : 70 - (20% ì 70) = 56 Nh vậy, công ti ... ti u cực n y chuyển giá đòi hỏi pháp luật phải có điều chỉnh thích hợp(8) Pháp luật Việt Nam chống chuyển giá 4.1 Thực trạng pháp luật chống chuyển giá Nh đ đề cập phần trên, luật thuế quốc gia...
 • 6
 • 204
 • 1

Giáo trình hướng dẫn cơ bản cách sử dụng các thiết bị lấy nguồn năng lượng mặt trời để sử dụng phần 10 pdf

Giáo trình hướng dẫn cơ bản cách sử dụng các thiết bị lấy nguồn năng lượng mặt trời để sử dụng phần 10 pdf
... våïi D = 1,4 .109 m l âỉåìng kênh MT, b = 1,5 .101 1m khong cạch gỉång tåïi MT v f l tiãu cỉû gỉång, p khong cạch nh tåïi gỉång Gii hãû trãn tçm âỉåüc d v p s âỉåüc: Df d d= = f = 0,0093 f =10 − f b− ... , tỉïc nh MT âàût tải tiãu âiãøm F, cọ âỉåìng kênh d = 10- 2f Do b− f âọ màût thu cáưn âàût tải tiãu âiãøm ca gỉång, cọ âỉåìng kênh d ≥ 10- 2f Nãúu màût thu hçnh cáưu âỉåìng kênh d, gỉång parabol ... tàng r v gim d âãún 10- 2f, thç k s ráút låïn ty Vê dủ: chn Fh = 1m2 ⎛r⎞ hay r = m, f = 0,2m, R = 1thç d = 0,002m v k = ⎜ ⎟ = 79577; chn π ⎝d ⎠ tiãu cỉû f = 0,1m cọ k = 318 310 láưn 5.4.2 Gỉång...
 • 5
 • 234
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cơ bản cách sử dụng các thiết bị lấy nguồn năng lượng mặt trời để sử dụng phần 8 ppt

Giáo trình hướng dẫn cơ bản cách sử dụng các thiết bị lấy nguồn năng lượng mặt trời để sử dụng phần 8 ppt
... Quá trình ngợc lại với trình sôi trình ngng tụ, nhả nhiệt biến thành chất lỏng Nhiệt độ chất lỏng không thay đổi suốt trình ngng tụ 5.2 QUá TRìNH HóA HƠI ĐẳNG áP 5.2.1 Mô tả trình Giả thiết ... đồ thị bảng Cũng nh chất lỏng khác, nớc khí thực, tính toán theo phơng trình trạng thái khí lí tởng đợc Muốn tính toán chúng cần phải sử dụng đồ thị bảng số đợc lập sẵn cho loại 49 5.3.1 bảng xác ... số độc lập, bảng nớc cha sôi nhiệt đợc xây dựng theo hai thông số Bảng nớc cha sôi thông qua nhiệt đợc trình bày phần phụ lục, bảng cho phép xác định thông số trạng thái v, i, s nớc cha sôi nhiệt...
 • 5
 • 165
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cơ bản cách sử dụng các thiết bị lấy nguồn năng lượng mặt trời để sử dụng phần 7 ppsx

Giáo trình hướng dẫn cơ bản cách sử dụng các thiết bị lấy nguồn năng lượng mặt trời để sử dụng phần 7 ppsx
... phần khác động Động Stirling động nhiệt Để hiểu cách đầy đủ hoạt động tiềm sử dụng nó, điều chủ yếu biết vị trí lĩnh vực chung động nhiệt Động nhiệt thiết bị liên tục chuyển đổi nhiệt thành Một ... đầu xilanh (đầu Hình 5.25 Không khí áp suất cao đẩy piston nóng) nguồn nhiệt đợc sử dụng chùm tia xạ mặt trời hội tụ đầu xilanh cách đơn giản nhúng đầu xilanh vào nớc nóng, áp suất nhiệt độ không ... Stirling thiết bị có nhiều u việt cấu tạo đơn giản Một đầu động đợc đốt nóng, phần lại để nguội công hữu ích đợc sinh Đây động kín đờng cấp nhiên liệu nh đờng thải khí Nhiệt dùng đợc lấy từ bên...
 • 5
 • 187
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cơ bản cách sử dụng các thiết bị lấy nguồn năng lượng mặt trời để sử dụng phần 6 doc

Giáo trình hướng dẫn cơ bản cách sử dụng các thiết bị lấy nguồn năng lượng mặt trời để sử dụng phần 6 doc
... nhit hoỏ hi ca nc Vi r = 66 0 Wh/kg, = v chờnh nhit trung bỡnh ca thit b khong 40K thỡ ta cú th xỏc nh lng nc sn xut c ca thit b cú th xỏc nh theo cụng thc: M = (P- 160 ) /66 0 (kg/m2h) (4.28) 77 ... ca hi nc 1kg khụng khớ, w ph thuc nhiu vo nhit , xem hỡnh 4.19 76 1.0 ọỹ ỏứm tổồng õọỳi, w 0.8 0 .6 0.4 0.2 310 320 330 340 350 360 Nhióỷt õọỹ, K Hỡnh 4.19 m tng i ca khụng khớ ỏp sut khớ quyn ... P = 850 W/m2 thỡ t cụng thc (4.28) ta tớnh c M = 1.0 kg/m2h hay vi 6gi nng ngy thỡ mi ngy 1m2 b mt hp th thit b sn xut c M = 6kg nc i vi cỏc h thng ln thng t c nh vi din tớch ln thỡ cỏc dũng nng...
 • 5
 • 161
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cơ bản cách sử dụng các thiết bị lấy nguồn năng lượng mặt trời để sử dụng phần 5 ppsx

Giáo trình hướng dẫn cơ bản cách sử dụng các thiết bị lấy nguồn năng lượng mặt trời để sử dụng phần 5 ppsx
... phân bố (4.23) ta dễ dàng lập đợc công thức tính thông số kỹ thuật đặc trng cho thu nh bảng 4 .5 70 Bảng 3 .5 Các thông số đặc trng thu đặt nghiêng Thông số đặc trng Công thức tính toán Độ gia nhiệt ... 0 ,5 lúc hiệu suất cánh fc > 0, 95 Ví dụ: Cánh làm đồng có hệ số dẫn nhiệt =25W/m.độ, chiều dày cánh = 0,001m, cánh đợc gắn ống đồng đờng kính d =0,01m Với trao đổi nhiệt đối lu tự nhiên ta lấy ... thích hợp cho việc triển khai sử dụng vùng sâu vùng xa điện lới Tính toán chọn kích thớc thu Các kích thớc module thu cần phải chọn tính toán cho thu đạt đợc hiệu cao mặt kinh tế nh khả hấp thụ...
 • 5
 • 158
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cơ bản cách sử dụng các thiết bị lấy nguồn năng lượng mặt trời để sử dụng phần 3 pot

Giáo trình hướng dẫn cơ bản cách sử dụng các thiết bị lấy nguồn năng lượng mặt trời để sử dụng phần 3 pot
... âs − 2ar sin 26% ηâ = EnF1τ n 36 % EnF1τ n o 140 C o 120 124 C o 121 C 100 100 C = t s o 80 t â(τ) o 60 ∆τs t (τ) 40 o 46 C ∆τâs o 30 C 20 61 C 10 τs â τs 1 12 12,6 13, 2 14 τs 16 τs â τ 18h Hçnh ... ε.Ensinωτ FD sinωτ.dτ, [J] (4.8) Víi FD = D1D2.F1 + fc.D1 D2.F2 + R.D11D 23. F3 + R.D1D2.F4, ®ã: F1= L.d , F2= L.2.Wc , (4.9) F3= L(d2 - d1), F4= L(N - d2) (xem khe hë gi÷a c¸nh vµ èng kÝnh lµ b»ng ... ω= 2π/τn vµ τn = 24 x 36 00s lµ tèc ®é gãc vµ chu kú tù quay cđa tr¸i ®Êt, En lµ c−êng ®é bøc x¹ cùc ®¹i ngµy, lÊy b»ng trÞ trung b×nh n¨m t¹i vÜ ®é ®ang xÐt En = ∑ Eni 36 5 Lóc mỈt trêi mäc τ=...
 • 5
 • 194
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cơ bản cách sử dụng các thiết bị lấy nguồn năng lượng mặt trời để sử dụng phần 2 pdf

Giáo trình hướng dẫn cơ bản cách sử dụng các thiết bị lấy nguồn năng lượng mặt trời để sử dụng phần 2 pdf
... = a∫ ebτ sin2ωτ.dτ = bτ våïi: I = ∫ cos2ωτ de tỉïc l: I = a bτ a ∫ e (1- cos2ωτ)dτ = ( ebτ - I ) 2b e bτ ⎛ 2 ⎞ = (2 sin 2 τ + b cos 2 τ ) − ⎜ ⎟ I b ⎝ b ⎠ be bτ [2 sin2ωτ + bcos 2 τ] + C1 4ω ... ⎛δ 1⎞ k2 = ⎜ C + ⎟ ⎟ ⎜λ ⎝ C α⎠ 57 P C Âån vë 8,5 W/m2K 2, 2 W/m2K 2, 1 W/m2K −1 −1 m0 = ρt δt (2F1 + δ) m = ρ F1 (δ - δt) C = m0Co + mCp W = GCP + ∑ki Fi P = ε D E n F1 a= Giạ trë 16 407 52 12, 7 853,8 ... b2 ( Qân= GCp 12MJ Qâ=GCp 86kg åí 64oC 46% M= ( ) ) 42 oC a ω + 2b πb ω + b ( ) ) τ n a (ω + 2b ) πb(ω + b ) G , tân = to + Tân ( GC p a ω + 2b ( 2bEnF1 ω + b 6,9h 45 oC 28 0 W η= ω⎞ artg ⎟ 2 ...
 • 5
 • 145
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cơ bản cách sử dụng các thiết bị lấy nguồn năng lượng mặt trời để sử dụng phần 1 potx

Giáo trình hướng dẫn cơ bản cách sử dụng các thiết bị lấy nguồn năng lượng mặt trời để sử dụng phần 1 potx
... nÊu (11 h -12 h) ë tØnh Qu¶ng Nam lµ E = 940W/m2 Trong kho¶ng thêi gian τ bÕp sÏ thu tõ mỈt trêi l−ỵng nhiƯt b»ng Q1: Q1 = ε.E.sinα F.τ , [J] ®ã F = [D.F1 + Rg.D.F1 + Rp.D.F2 + Rp.Rg.D.F2] F1 ≈ πd ... cÇu d2 τ 5 .10 3076 VÝ dơ: nÕu τ = 1h =3600s th× ta cã d2 = 0,8m, tøc lµ nÕu d2 = 0,8m th× ta cã thĨ ®un s«i 9,8 kg n−íc 0.45 519 5 10 0 2000 4000 6000 8000 τ 10 10 Thêi gian [s] thêi gian 1h Trong ... dung tÝch tõ ®Õn 10 lÝt ®Ĩ triĨn khai øng dơng vµo thùc tÕ 4 .1 Bé thu n¨ng l−ỵng mỈt trêi ®Ĩ cÊp n−íc nãng 4.2 .1 Bé thu ph¼ng 4.2 .1. 1 CÊu t¹o vµ ph©n lo¹i bé thu ph¼ng b a 51 Hçnh 4.4 Cáúu tảo...
 • 5
 • 161
 • 0

Các chức năng của trò chơi cách sử dụng của trò chơi

Các chức năng của trò chơi và cách sử dụng của trò chơi
... Hình : Dialog trò chơi I.2 Cách chơi trò chơi ống dầu : Chương trình chạ y môi trường Windows 95 Sau chạy file Ongdau.exe ta thấy suất dialog hình Khi bắt đầu trò chơi khung trò chơi có sẵn ống ... cho chơi tiếp kế với tốc độ dầu chảy qua ống nhanh (phụ thuộc vào độ tăng tốc độ mà người sử dụng nhập ban đầu) Hình : Trường hợp chơi thắng Ngược lại (1) nhỏ (2) có thông báo ‘Bạn thua’ chơi ... đầy khung trò chơi mà dầu chưa chảy hế t ta ấn vào nút dầu chảy nhanh giúp ta tiết kiệm thời gian Khi người chơi qua cao 4, 8, 12, 16 cung cấp mật mã tương ứng Lần khác chơi lại ta chơi tiếp...
 • 4
 • 672
 • 0

Tài liệu Mô hình tuyệt đẹp CAPM liệu có thể sử dụng được ở Việt Nam pptx

Tài liệu Mô hình tuyệt đẹp CAPM liệu có thể sử dụng được ở Việt Nam pptx
... nghiệm, CAPM ngày sử dụng tiêu chuẩn tính toán tài sách giáo khoa Vậy sao? Theo tôi, CAPM hay hình khác hình; hình cách mà nắm bắt tất động học giới thực, vốn phức tạp Điều quan trọng hình ... Điều quan trọng hình liệu nắm bắt hay vài yếu tố cụ thể giới hay không Không hình hoàn hảo, dĩ nhiên Nếu hình tồn tại, phức tạp tới mức không số hiểu Vậy liệu "cải tiến"? Một số ... đề xuất việc cải tiến sử dụng gọi CAPM điều kiện, hình dựa nguyên lý thân hệ số bê-ta CAMP biến đổi theo trạng thái tương ứng xác suất xuất Một số khác đề xuất sử dụng yếu tố rủi ro bổ...
 • 2
 • 189
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: TÀI LIỆU bồi DƯỠNG HSG SINH học 11tổng hợp đề thii học sinh giỏi toán 12 các tỉnh có đáp ánBảo đảm quyền con người thông qua cơ chế bồi thường nhà nước cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sựgiáo án bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 11Chủ đề cuộc sống hưởng lạc trong sáng tác của Nguyễn Tuân trước Cách mạng tháng Tám năm 1945Đặc điểm thể chân dung văn học của Hồ Anh TháiĐịnh hướng nghề và học nghề cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội qua nghiên cứu trường hợp tại Tổ chức trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon Children’s Foundation – BDCF)Giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Hiệp định các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMs)Mạch lạc trong văn bản hợp đồng kinh tế So sánh đối chiếu tiếng Anh với tiếng Việt.Người lao động trong khu công nghiệp với việc tiếp cận dịch vụ hành chính công của chính quyền địa phương hiện nay (Nghiên cứu trường hợp khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội)Pháp luật về cho vay mua nhà ở xã hội đối với người có thu nhập thấp tại ngân hàng thương mại ở Việt NamQuản lý hoạt động dạy học tại trường THPT Nguyễn Bính huyện Vụ bản tỉnh Nam định trong bối cảnh đổi mới giáo dụcQuản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường mầm non quận Hoàng Mai- Hà NộiTìm hiểu công tác phát triển, khai thác và chia sẻ nguồn tài nguyên số tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Giao thông Vận tảiKinh nghiệm soạn, giảng chương trình bồi dưỡng chuyên viên (mới) sau 3 năm thực hiện ở trường ĐTCB Lê Hồng Phong TP Hà NộiHoạt động marketing tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia25 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán sở GD và đt lâm đồngTRẮC NGHIỆM GIỚI hạn HAYMột số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Sao Việt Hải PhòngNghiên Cứu Giải Pháp Tránh Rủi Ro Pháp Lý Trong Hoạt Động Thương Mại Quốc Tế Của Doanh Nghiệp Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập