KT so 4 11CB

KT 1T SO 4- 11CB( hoi kho)

KT 1T SO 4- 11CB( hoi kho)
... c 4,5-đimetylhex-2-in* d 2,3-đimetylhex-4-in 14 Để chuyển hoá ankin thành anken ta thực phản ứng cộng H2 điều kiện có xúc tác: a.Ni/ to ... hết sản phẩm tạo thành thu a mol H2O.Giá trò A là: a.0,8* b.0,6 c.1,25 d.2,5 16 đốt cháy V(l) (đktc) ankin thể khí thu CO2 H2O có tổng khối lượng 50,4 g.Nếu cho sản phẩm cháy qua bình đựng nườc ... HCl, CH3COOH, NaOH 20 Điều sau đâu không khí nói vò trí vòng benzen: a vò trí 1,2 gọi ortho b.1,4-para c.1,3-meta d 1,5-ortho* 20 A đồng đẳng benzen có công thức nguyên là: (C3H4)n Công thức phân...
 • 2
 • 148
 • 0

đề KT số 4

đề KT số 4
... Key for test 45 grade after unit 11 I/ Choose the best answer:( 2,5 M ) 1.B :took C: to D : How to use D : for ... : won’t have : is studying III/ Match:( 1,5 M ) 1-c 2-e 3-a IV/ Choose the word (1M ) B : push 4- b 5-f 6-d D : height B : received D: sew V/ Read and answer the questions:( 2M ) She learns at ... and the doctor Hoang asked them some questios about their health VI./ Listen :( M ) 1: T 2: F 3:F 4: T Peter is my pen pal He’s fifteen years old He lives in a house in Lodon He’s an excellent student...
 • 3
 • 233
 • 0

ĐỀ KT 4

ĐỀ KT SÔ 4
... với dd H2SO4 đặc, nguội? C Mg Cu B Fe D Al Cho Fe tác dụng với H2O nhiệt độ nhỏ 570 C thu chất sau đây? C FeO Fe3O4 B Fe(OH)2 D Fe2O3 ĐÁP ÁN M«n : HĨA HỌC 12 §Ị sè : 40 1 01 02 03 04 05 06 07 ... NaAlO2 Có thể dùng bình nhơm đề đựng: B Dung dịch giấm Dung dịch xơđa D Dung dịch nước vơi Dung dịch HNO3 đặc ( làm lạnh) Dung dòch sau làm quỳ tím hóa đỏ: C Al2(SO4)3 Na2CO3 B NaHCO3 D Ca(HCO3)2 ... : A C©u 19 : A C©u 20 : A C©u 21 : A C C©u 22 : A C©u 23 : A C©u 24 : A C©u 25 : A NaAlO2 Kim lo¹i nµo thơ ®éng víi HNO3, H2SO4 ®Ỉc ngi: Al, Fe, Cr B Al, Zn, Ni C Au, Fe, Zn D Fe, Zn, Ni Oxit...
 • 3
 • 235
 • 0

KT so 4 A 6

KT so 4 A 6
... Tay Lake, Bay Mau Lake, Truc Bach Lake… Tay Lake is the biggest of them I love my capital and my country very much • Questions: What is Lan’s nationality? ………………………………………………… What language can ... Read about Lan to answer the questions (2,5 p) My name is Lan and I am Vietnamese I speak Vietnamese but I can speak English, too I am now living in Ha Noi Capital It is a big city in Viet Nam ... Lan is now playing …… with Mai A tennis B aerobics C a picnic D fishing 10 It is hot so Nam……………… A plays video games B goes swimming C plays basketball D skips IV WRITING: Write a paragraph about...
 • 4
 • 136
 • 0

KT 4

KT SÕ 4
... A : What are you doing? A : I’ m ……3…….and colouring a picture B : Oh, pretty What’s subject … 4 you like ? A : I like Art A : Why you like it? B : ……5…… I like drawing A What A chess A draw...
 • 3
 • 167
 • 0

De va dap an KT so 4

De va dap an KT so 4
... bị tan dung dịch H 2SO4 theo phản ứng sau: → → A Cu + H 2SO4  CuSO4 + H2 B 2Cu + 2H 2SO4 +O2  2CuSO4 + 2H2O → → C Cu + 2H 2SO4  CuSO4 + SO2 + 2H2O D 3Cu + 4H 2SO4 + O2  3CuSO4 + SO2 + 4H2O ... lo¹i ë catèt vµ 4, 48 l khÝ ë an t (®ktc) Nång ®é mol mçi mi X lÇn lt lµ A 0,2M ; 0,4M B 0,4M; 0,2M C 2M ; 4M D 4M; 2M 27 Cho Cu tác dụng với dd chứa H 2SO4 loãng NaNO3, vai trò NaNO3 phản ứng A ... 2, 24 lÝt vµ 6,72 lÝt C 6,72 lÝt vµ 2, 24 lÝt D 0,672 lÝt vµ 0,2 24 lÝt 19 Nhỏ từ từ đến dư dung dòch FeSO4 axit hoá H 2SO4 vào dung dòch KMnO4 Mô tả tượng quan sát A Dung dòch màu tím hồng bò nhạt...
 • 3
 • 117
 • 0

Bài KT số 4 lớp 10 NC cực hay

Bài KT số 4 lớp 10 NC cực hay
... lµ B 128,0 C 42 ,2 D 64, 0 74, 2 Cho chất: FeS, CuS, Fe(NO3)2, K2Cr2O7, Br2, Fe(OH)2, Fe Số chất tác dụng với dung dòch HCl tạo sản phẩm khí là: B C D Trong c«ng nghiƯp, ®Ĩ s¶n xt H2SO4 ®Ỉc, ngêi ... 6,72 lÝt clo (®ktc) t¸c dơng víi 22 ,4 gam Fe nung nãng råi lÊy chÊt r¾n thu ®ỵc hoµ vµo níc vµ khy ®Ịu th× khèi lỵng mi dung dÞch thu ®ỵc lµ B 25 ,40 gam C 48 ,75 gam D 32,50 gam 38 ,10 gam Hấp thụ ... SO2 (đktc) vào 200ml dung dịch NaOH 1M Hỏi dung dịch thu có chứa chất tan nào? C NaHSO3, Na2CO3 Na2CO3, NaOH B Na2SO3 D NaHSO3 o Cho 13 ,44 lÝt khÝ Cl2 (®ktc) qua 2,5 lÝt dung dÞch KOH ë 100 C...
 • 2
 • 206
 • 0

de kt so 4 lop 9

de kt so 4 lop 9
... 4 Auld Lang Syne is a song it is sung in many countries in the world…….… … … ®¸p ¸n vµ thang ®iÓm C©u I: 2,0 ... Tien street, likes playing the guitar C©u IV: 2,0 ®iÓm (Mæi c©u ®óng ®ùoc 0,5 ®iÓm) 1.F 2.F 3.F 4. T C©u V: 2,0 ®iÓm (Mæi c©u ®óng ®ùoc 0,5 ®iÓm) that  which who  whose go  going it  which...
 • 2
 • 222
 • 0

De KT so 4 Anh 8(du ki nang)

De KT so 4 Anh 8(du ki nang)
... C.tidy D.tidied 4. She looked busy when I her last night A.see B.seeing C.saw D.was seeing 5.My mother in the kitchen at o’lock yesterday evening A cook B.cooked C.cooking D.was cooking 6.She arrived ... Full name: Class : THE WRITTEN TEST No4 Time: 45 minutes Number: 840 02 I/ Find the word that has the different pronunciation Circle it (1.5pts ) A honest ... citizenship D highlight A escape B graze C transit D chase ) 4) II/ Choose the best answer(2pts) Angkor Wat should really…………….as a wonder A know B known C be know She told me how …………English...
 • 3
 • 65
 • 0

bai KT số 4 kì 2 lớp 9

bai KT số 4 kì 2 lớp 9
... nguyên chất có 650 ml rượu 40 là: a 22 5 ml, b 25 9 ml, c .26 0 ml, d.360 ml Cho Na tác dung với rượu êtylic , chất tạo thành : a H2, CH3CH2ONa , b H2, NaOH, c NaOH, H2O, d CH3CH2ONa, NaOH II Tự luận ... chất hữu A có nguyên tố , tỉ khối A so với hiđrô 22 Hợp chất A : a C2H6, b C3H8, c.C3H6, d C4H6 Để nhận biết lọ nhẵn riêng biệt gồm CO2, CH4, C2H4 ta dùng thuốc thư : a Nước vôi trong, b Dung ... 92 tác dụng với Na dư ( Drượu = 0,8 g/ml) Tính : c Thể tích khối lượng rượu nguyên chất tham gia phản ứng d Thể tích khí H2 thu đktc?(D H2O= 1g/ml (biết : H=1, S= 32, O=16, Fe=56, Na =23 , C= 12) ...
 • 5
 • 204
 • 0

Bài KT số 4 (Hóa 9)

Bài KT số 4 (Hóa 9)
... (C2H6O)n Lại có: M A = d A / H M H = 23.2 = 46 (g) => 46 n = 46 => n =1 - Cơng thức A là: C2H6O Lớp Tổng số Tổng Thống kê chất lượng: Điểm 5,0 5,0–6 ,4 6,5-7,9 8,0-10 Tổng 9A1 9A2 V RÚT KINH NGHIỆM: ... + NaOH → CH3COONa + H2O PT *0,5 = 2,0 đ o Câu mC = m CO2 MCO2 m H2 = M C = m H2O M H2 O 44 12 = 12(g) 44 M H2 = 27 = 3(g) 18 => mO = 23 – (12 + 3) = 8(g) => Trong A có ngun tố C, H, O - Gọi CTTQ ... tiết B ghép với b ghép với c ghép với d ghép với a C C Thang điểm C 4 *0,5 = 2,0 đ ý *0,25 = 1,0 đ Câu B Tự luận Câu axit,t a C2H4 + H2O  C2H5OH → men giam b C2H5OH + O2  CH3COOH + H2O →...
 • 4
 • 114
 • 0

bai kt so 4

bai kt so 4
... language, meaning is expressed through a system of sounds and rules for combining those sounds Words order is more important in English than it is in some other languages ,such as Russian Like other ... often go to school 6.30 Am A,in B,on C,at 4, Ill go to HCM city -Monday A,in B ,on C, between 5, Nga is sick to day She wont go to school A, so B, because C, however 6,If you want to pass ... T.V/last night 2,I /interested /learning English and Id like some information about your school 3,I /speak / little/ English 4, But I /want / improve /my reading and writing skills 5,Could...
 • 6
 • 137
 • 0

bai kt so 4-ky 2-2010

bai kt so 4-ky 2-2010
... có chu kỳ bán rã 3,8 ngày.Sau thời gian 11,4 ngày độ phóng xạ lượng chất phóng xạ lại phần trắm so với độ phóng xạ ban đầu a.25% b.75% c.12,5% d.87,5% 21/Một tượng cổ gỗ có độ phóng xạ βcủa giảm ... chậm notron b.Hệ số nhân notron phải nhỏ c.Khối lượng U235phải lớn khối lượng tới hạn d.Câu A,C 34 /So sánh giống tượng phóng xạ với phản ứng dây chuyền a.Đều phản ứng hạt nhân tỏa lượng b.Đều phụ ... notron s...
 • 5
 • 187
 • 0

kt so 4 anh 10

kt so 4 anh 10
... motorbike 40 ) Mary went (A) to (B) the supermarket so that (C) get some (D) food Questions Answers Questions Answers 21 22 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... Transportation C Hotels D Attractions 33) Where are tickets sold? A At special stands B At most hotels C On the buses D At some tourist attraction 34) Why may some people prefer travelling by bus? A Buses ... make 4/ My father didn’t have time _ the newspaper A reading B to read C have read D read 5/ “…… is your son going to Ha Noi?” “ By plane” A How B What C What time D When 6/ I……… you soon...
 • 4
 • 353
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng số 4xây dựng số 4công ty xây dựng số 4số 4ôn tập tập đọc nhạc số 4tập đọc nhạc số 4đề kiểm tra sử số 4đề kiêm tra địa số 4đề thi tiếng anh số 4kiểm tra anh văn đề số 4công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4cơn bão số 4công ty cổ phần dic số 4toán khối d đề số 4đề thi thử hóa số 4Nghiên cứu nồng độ erythropoietin, ferritin và transferrin huyết thanh ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối có chỉ định lọc máu chu kỳ (LA tiến sĩ)Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc điều trị hẹp khúc nối bể thận niệu quản ở trẻ dưới 5 tuổi (LA tiến sĩ)THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAUSách về mô học u phổiBài 2 vấn đề ý thức trong triết học mácNghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ của nhà thuốc GPP với sự hài lòng của khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị can thiệp nội mạch ở bệnh động mạch chi dưới mạn tính. (LA tiến sĩ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới thể chế đảng cầm quyền ở liên bang ngaTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng cộng sản cu ba, cơ cấu, phương thức hoạt động và các chính sách cơ bảnTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đường lối cải cách của đảng cộng sản trung quốc cầm quyền qua đại hội XV (1997)”Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng dân chủ ở mỹ hiện nayLàm thế nào để chống lại ung thư ?Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới sự hình thành và phát triển của đảng dân chủ và xã hội ở vương quốc đan mạchCác bài tập địa lý ôn thiNHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ TUÂN THỦ RỬA TAY CỦA NHÂN VIÊN Y TẾTài liệu ôn thi THPT quốc gia môn địa lý haytài liệu bồi dưỡng HSG môn địa lý _phần địa lý châu ÁHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MONITOR ĐA THÔNG SỐbổ trợ kiến thức luyện thi đại học trên VTV2 môn vật lý chu văn biên (phần 1 dao động)130 Bí mật trong hồi sức
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập