unit 5 leson 5 anh 7

test unit 5,6,7

test unit 5,6,7
... The lake is too deep for them to swim in  They oOo End of Test oOo oOo oOo oO o oOo oOo oOo ...
 • 2
 • 203
 • 2

UNIT 5- e.7

UNIT 5- e.7
... – 2011)  Homework:  Learn by heart vocabulary and review grammar  Prepare the next lesson unit 5- A2 IV COMMENT: ... I  Homework:  Learn by heart vocabulary and review grammar  Prepare the next lesson unit 5- A4,5 IV COMMENT: ... Homework:  Learn by heart vocabulary and review present simple tense  Prepare the next lesson unit 5- B1,2  Do exercise 4/p.70(textbook) IV COMMENT: ...
 • 12
 • 145
 • 0

Gián án CONSOLIDATION UNIT 5-6-7

Gián án CONSOLIDATION UNIT 5-6-7
... Grade:9 CONSOLIDATION UNIT 5-6-7 25 What is your ? A suggest B suggesting C suggested D suggestion Choose the underlined ... provides c recycles d uses 45 a natural b naturally c nature d unnaturally A E Page Grade:9 CONSOLIDATION UNIT 5-6-7 G Word forms 46 That jaclet is very ………………………… You should buy a new one.(wear)...
 • 3
 • 208
 • 1

TỪ VỰNG - UNIT 5 - LỚP 7 doc

TỪ VỰNG - UNIT 5 - LỚP 7 doc
... some hoop : chơi thảy vòng Từ vựng ( tiếp theo) As well as : Pronoun : đại từ Easy : dễ Cost : trị giá Math question : toán Past : khứ Painting : tranh Preposition : giới từ Temperature : nhiệt độ ... vào Other : khác Tell : kể Whole : toàn Candy :kẹo So : Poem : thơ Story : truyện Vocabulary : từ vựng List : danh sách Equipment : thiết bị Place : nơi chốn Check : kiểm tra Both :cả hai Early...
 • 11
 • 291
 • 2

UNIT 5-ANH-12

UNIT 5-ANH-12
... a source of trained and educated personnel for the whole country C D 32 Higher education in the United States specifically refers to postA B secondary institutions, that offer associate degrees, ... Group D: Literature, Foreign Language, and Mathematics In addition to universities, there are community colleges, art and technology institutes; professional secondary schools, and vocational schools ... postgraduation d postgraduating 49 a last b least c late d lately 50 a present b gift c medal d prize Unit - HIGHER EDUCATION Choose the word which is stressed differently from the rest a university...
 • 6
 • 61
 • 0

ENGLISH 5 UNIT 5 B4 7

ENGLISH 5 UNIT 5 B4 7
... Swimming ; football Skipping rope ; badminton; chess Hide – and - seek Thursday, November11th 2010 Unit 5: Sports And Games ( B – ) Read and answer : Jim is my new pen friend He is from England He ... swimmer 4.What does he want to be? d.His favourite sport is swimming Thursday, November11th 2010 Unit 5: Sports And Games ( B – ) Read and answer : Jim is my new pen friend He is from England He ... chess My favourite sport is…………………… My favourite game is ……………………… Thursday, November11th 2010 Unit 5: Sports And Games ( B – ) Let’s write My favourite sport is badminton My favourite game is...
 • 15
 • 37
 • 0

từ vựng UNIT 5 lớp 7

từ vựng UNIT 5 lớp 7
... danh từ không đếm Þ paper (giấy) > < Danh từ đếm Þ papers (giấy tờ: gồm chứng minh thư, giấy phép lái xe, ) + Policeman asks him to show his papers = Cảnh sát yêu cầu trình giấy tờ II/ Danh từ ... động từ số ít: + không đếm có tính cách trừu tượng, ví dụ: Money (tiền bạc), weather (thời tiết), nature (thiên nhiên) + Có thể theo sau some (nào đó), theo sau a/an (một) số đếm - Danh từ không ... (cái chết), hope (niềm hy vọng), mercy (lòng nhân từ) , pity (sự tội nghiệp), relief (sự gồ lên), suspicion (sự hồ nghi), work (công việc) 3/ Danh từ không đếm số không theo sau a/an Ví dụ: + Those...
 • 4
 • 47
 • 0

GIÁO ÁN Unit 5 lớp 7

GIÁO ÁN Unit 5 lớp 7
... preparation: Oct 15 th, 2011 Class: 7A1 Date of teaching: Oct 17 th, 2011 Teaching Plan English School year: 2013-2014 WORK AND PLAY Unit 5: Period 28: Lesson A: IN CLASSES ( A4 ,5, 6 ,7) I.AIMS AND ... 2013-2014 Date of teaching: Date of teaching: Unit 4: Period 25 : Classes: Oct 15th, 2009 Oct 17th, 2009 AT SCHOOL Lesson B THE LIBRARY (B3,4 ,5 ) 7A6 ,7 I.AIMS AND OBJECTIVES: * Language content: ... Class: 7A1 Teaching Plan English Date of preparation: Oct 17 th, 2011 Date of teaching: Oct 19 th, 2011 School year: 2013-2014 WORK AND PLAY Unit 5: Period 30: Lesson B IT’S TIME FOR RECESS( B3,4 ,5) ...
 • 29
 • 64
 • 0

Test 3 Unit 57 lớp 11

Test 3 Unit 5 và 7 lớp 11
... answer of the 45- minute Test (No 002) A C D A B A B D A 10 B 11 B 12 D 26a.business woman 26b 27a 27b 28a 28b 29 30 31 32 33 34 35 Homework : - Prepare Speaking 13 B 14 D 15 A 16 D 17 D 18 C 19 ... indicating past time Vocabulary: Unit - III Techniques: IV.Teaching aids: V Procedure: T’s and Ss’ activities Teacher : • T sends each student a sheet of paper & the Test • T gives Ss the answers ... 33 34 35 Homework : - Prepare Speaking 13 B 14 D 15 A 16 D 17 D 18 C 19 C 20 D 21 B 22 A 23 A 24 B 25 A ...
 • 2
 • 73
 • 0

Unit 2: Leson 1 ( Anh 9)

Unit 2: Leson 1 ( Anh 9)
... Vocabulary - Patterns (n) hoa văn - Unique (adj.):duy - Striped:(adj) sọc - Ethnic minorities:dân tộc thiểu số - Poet (n) nhà thơ Listen and read the text on page 13 & 14 , pay attention to the ... Patterns: hoa văn -Unique (adj.):duy ex: Ao unique dai is a traditional dress of Vietnamese people II Vocabulary - Patterns (n) hoa văn -Unique (adj.):duy -Striped:(adj) sọc striped The designers ... taken inspiration from Vietnam’s ethnic minorities II Vocabulary - Patterns (n) hoa văn - Unique (adj.):duy - Striped:(adj) sọc - Ethnic minorities:dân tộc thiểu số ex: To Huu is a great poet in...
 • 21
 • 245
 • 0

Unit 2 Leson 1 ( Anh 9).ppt

Unit 2 Leson 1 ( Anh 9).ppt
... Vocabulary - Patterns (n) hoa văn - Unique (adj.):duy - Striped:(adj) sọc - Ethnic minorities:dân tộc thiểu số - Poet (n) nhà thơ Listen and read the text on page 13 & 14 , pay attention to the ... Patterns: hoa văn -Unique (adj.):duy ex: Ao unique dai is a traditional dress of Vietnamese people II Vocabulary - Patterns (n) hoa văn -Unique (adj.):duy -Striped:(adj) sọc striped The designers ... taken inspiration from Vietnam’s ethnic minorities II Vocabulary - Patterns (n) hoa văn - Unique (adj.):duy - Striped:(adj) sọc - Ethnic minorities:dân tộc thiểu số ex: To Huu is a great poet in...
 • 21
 • 227
 • 0

Unit 6 A 2 Anh 7

Unit 6 A 2 Anh 7
... (A2 a) What are they doing? •Model : S1:What you after school ? S2:I watch T.V S1:How often you watch T.V after school? S2:I always watch T.V after school •Revision : Adverbs of frequency Always ... Reading/studying in the library Swimming in the pool Playing video games Going to the movies Playing soccer Watching TV Tuesday, November 9th 20 10 Period 32 •Work in pairs: - Ask and answer (A2 a) ... play marbles at the recess - I………do homework in the evening - I…… play soccer in the afternoon Write sentences about the activities you after school - Redo A. 2 - Workbook: A (P 35) - Prepare...
 • 17
 • 199
 • 1

unit 14 A 3 anh 7

unit 14 A 3 anh 7
... Shark attack T E L E V I S I O N Thirty years ago Today 1,Vocabulary program Ch­ ng­tr×nh ¬ owner gather Ng­ i­lµm­chñ ê change Thay­®æi Tô­häp program owner change gather 2,T/F prediction a, Thirty ... years ago in Viet Nam, a lot of a, Thirty years ago in Viet Nam, very few people had TV sets people had TV sets b These TV owners were very popular c The neighbors gathered to watch black program ... people have TV sets 30 years ago? No, very few people b- What did they watch? They watched the black and white programs c- What might the older people do? They might sleep a little d- Did anyone...
 • 14
 • 212
 • 0

Unit 1 Leson 2 Anh văn 10

Unit 1 Leson 2 Anh văn 10
... Hang man He l l o Thursday, august 21 st 20 09 Unit 1: Greetings Lesson 2: A5, 6, This is Ba8 and 5/ Listen and repeat: This is Lan -How are you? : Bạn ... ơn -And you? : Còn bạn sao? -Fine, thanks : Khỏe, cám ơn What they ? Matching 1/ How are you? a/ Mình khỏe, cám ơn 2/ I’m fine, thanks b/ Khỏe, cám ơn 3/And you? c/ Bạn có khỏe không? 4/Fine, thanks ... thanks Homework -Learn by heart -Do exercises: 3,4 in your exercise book -Prepare: Lesson 3: B1, 2, 3, 4, and Goodbye, class Thank you for your attention ! ...
 • 13
 • 73
 • 0

Unit 12-13-14 Anh 7

Unit 12-13-14 Anh 7
... - a lot of gifts on her birthday 6.He (not return) - to America for a short visit 7. My mom (buy) me a lovely doll 8.My father (not be) - in Ha Noi last month 9.They...
 • 3
 • 106
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: unit 5 anh 7 giáo ánunit 5 anh văn 7bài tập tiếng anh unit 5 lớp 7giao an tieng anh unit 5 lop 7unit 5 anh 6 c1bài read unit 5 anh 8ôn tập unit 5 anh văn 8english 10 unit 5 6 7unit 11 b2 tiếng anh 7soan unit 11 a1 ting anh 7unit 9 a23 tieng anh 7unit 2 giáo án anh 7unit 9 giáo án anh 7unit 12 giáo án anh 7unit 14 giáo án anh 7đề kiểm tra 45 phút trắc nghiệm giải tích chương 1Thực trạng việc làm và thu nhập của lao động nông thôn xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên HuếTình hình sản xuất và tiêu thụ nấm ở Hợp tác xã nông nghiệp I – xã Phú Lương – huyện Phú Vang – tỉnh Thừa Thiên HuếTình hình tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hưng NguyênGiáo Án Ngữ Văn 12 Học Kỳ IILịch Sử Truyền Giáo Tại Việt NamKẾ HOẠCH dạy học TOÁN 9Thiết kế trạm trộn bê tông tháo ráp nhanh 55m3giờ (bản vẽ autocad)GIÁO ÁN HỘI GIẢNG CẤP TỈNHLuyện Thi Cấp Tốc Môn Hóa Học ( Theo Cấu Trúc Đề Thi Của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo) Ts. Cao Cự GiácHướng dẫn sử dụng giới từ tiếng Anh Tác giả Ngọc YếnGiáo án tuần 1 lớp 5Phương pháp Và Kỹ Thuật Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Đại Cương Vô Cơ Tác giả Đỗ Xuân HưngLy thuyet va bai tap tu luyen chuong 3 hình học 9Từ vựng thông dụng thường gặp trong các bài tập Word Formvăn 11 vội vàng Xuân Diệu Phân tíchNang cao va phat trien ngu van 6ON THI anh TNPT 2017 37 08 ma deNâng cao và phát triển Vật Lý 6Chương trình thi cấp khu vực giải toán trên máy tính cầm tay casio năm 20082009