Unit 12 lets eat

Unit 12. Lets eat A 1

Unit 12. Lets eat A 1
... vegetable stall: peas spinach carrots cucumbers + The fruit stall: bananas pineapple papayas durians oranges Unit 12 : LET’S EAT ! A What shall we eat? A1 Yesterday, Hoa and her aunt went to the market ... cucumber papaya pineapple Open prediction vegetable stall meat stall fruit Unit 12 : LET’S EAT ! A What shall we eat? A1 What did Hoa and her aunt buy at the market? + The meat stall: pork beef chicken ... fruits, aunt Aunt: What shall we buy? Hoa: Let’s buy a papaya and a pineapple Aunt: They aren’t ripe Neither are the bananas Hoa: Let’s buy some oranges then Aunt: OK Can you smell the durians? I don’t...
 • 25
 • 163
 • 0

Unit 12 Lets eat A1-2

Unit 12 Lets eat A1-2
... chuột UNIT 12 LET’S EAT - PERIOD 73:LESSON : WHAT SHALL WE EAT ? Durian (n) Quả sầu riêng UNIT 12 LET’S EAT - PERIOD 73:LESSON : WHAT SHALL WE EAT ? Pineapple(n): Quả dứa UNIT 12 LET’S EAT - ... WE EAT ? Papaya (n): Quả đu đủ UNIT 12 LET’S EAT - PERIOD 73:LESSON : WHAT SHALL WE EAT ? Pork(n): Thịt lợn UNIT 12 LET’S EAT - PERIOD 73:LESSON : A1 : WHAT SHALL WE EAT ? Beef(n): Thịt bò UNIT ... UNIT 12 LET’S EAT - PERIOD 73:LESSON : WHAT SHALL WE EAT ? I New words Spinach (n) : rau mâm xôi /rau chân vịt UNIT 12 LET’S EAT - PERIOD 73:LESSON : WHAT SHALL WE EAT ? Cucumber...
 • 25
 • 148
 • 0

Unit 12 Lets eat B1

Unit 12 Lets eat B1
... What did Ba eat last night? b/ Who washed the spinach ? c/ Why did Ba go to the doctor? d/ What made him sick ? e/ Is spinach very good for Ba’s health ? Lucky numbers a/ What did Ba eat last night? ... ….……….medicine to make him feel better Homework - Learn new words by heart - Retell the story - Do exercise B1 page 76 in workbook ...
 • 15
 • 157
 • 0

Bài tập tiếng anh lớp 7 unit 12 lets eat

Bài tập tiếng anh lớp 7 unit 12 lets eat
... (1)……….the market They wanted to (2)…………some meat, vegetables and fruit for their dinner First, they went to the (3)………… stall There was a (4)………….selection of meat on the stall: chicken, pork and beef ... vegetables (careful)………… She never touches (healthy) food………… We must remember to eat (sensible)………… We shouldn’t eat much (fat)………… food and sugar II Điền vào chỗ trống từ: a few, a little, much, ... uncle I don’t eat plenty vegetables, but my sister We know how to use a computer, but they My father doesn’t dink coffee, but my uncles His parents didn’t eat spinach, but he...
 • 8
 • 182
 • 1

UNIT 12 : LET" EAT

UNIT 12 : LET
... UNIT 1 2: LET’S EAT •Lesson 6: Listen – B4 P .121 •Kim’s game UNIT 1 2: LET’S EAT •Lesson 6: Listen – B4 P .121 • 00 •ENGLISH UNIT 1 2: LET’S EAT •Lesson 6: Listen – B4 P .121 •1) Chicken ... LET’S EAT •Lesson 6: Listen – B4 P .121 UNIT 1 2: LET’S EAT •Lesson 6: Listen – B4 P .121 UNIT 1 2: LET’S EAT •Lesson 6: Listen – B4 P .121 Prediction 1) Lan: …………………….? 2) Ba: ……………… ? 3) Nga: ……………….… ... •h UNIT 1 2: LET’S EAT •Lesson 6: Listen – B4 P .121 •Answer key: • )- Lan : • f , b , d , g •2)- Ba : •c , a , e , h •3)- Nga : •a, d , g •4)- Hoa : •b , e , g UNIT 1 2: LET’S EAT •Lesson 6: Listen...
 • 19
 • 746
 • 3

Bai 12 Lets eat!

Bai 12 Lets eat!
... Neither I • He doesn’t, either./Neither does he  S+do/does+not,either Or Neither+do/does+S UNIT 12 Part 1: Listen and read NEW WORDS meat stall vegetable stall fruit stall chicken pork beef pea...
 • 41
 • 330
 • 0

unit 12: Let''s eat

unit 12: Let''s eat
... and the family sat down to eat f After that, she stir fried the beef and vegetables g Finally, she sliced the cucumbers and made the cucumber salad Unit 12: Lets Eat ! eriod: 74 - Lesson 2: ... (to) heat: a cỏi thỡa (a) pan: b mún n soy sauce (n): c ụi a (a) dish: chopsticks: d mui e cỏi ni (a) plate: f un núng (a) bowl: g xỡ du (a) spoon: h cỏi a salt (n): i cỏi bỏt Unit 12: Lets Eat ... and onions - cucumber salad with some onions Unit 12: Lets Eat ! eriod: 745 - Lessoninstructions to the - page 116-1 2: A3,4 pictures: Matching the Heat the Add some soy sauce Slice the beef pan...
 • 15
 • 417
 • 2

Unit 12: Let''s eat

Unit 12: Let''s eat
... prevent 2/ Ask and answer about the common cold What you eat every day? M P V E G E T A B L E S B A N A N A S F R U I T S March , 2007 UNIT Twelve: A1,A2 A1/ New words: - Selection (n) - Pork...
 • 16
 • 373
 • 2

Unit 12: Let''s eat

Unit 12: Let''s eat
... Meat ? Vegetables? Fruits? First,they went to the meat stall There was a good selection of meat on the stall:chicken,pork and beef • Aunt:What meat would you like for dinner,Hoa?There is chicken,beef ... Food Meat Vegetables Chicken carrot beef Pork Fruits orange pea banana spinach cucumber papaya pineapple durian Yesterday,Hoa and her aunt went to the market What did they buy at the market? Meat ... Hoa:Neither I.I hate durians • What did they buy? They bought: -beef - spinach and cucumbers - oranges meat chicken pork beef vegetables carrots spinach cucumber Fruits papaya durian pineapple What kinds...
 • 13
 • 284
 • 1

Unit 12: Let''s eat. Lesson 3 : B- Our food. (B1)

Unit 12: Let''s eat. Lesson 3 : B- Our food. (B1)
... parents have for dinner? Write the menu The Menu: - Fish - rice - soup - spinach Unit 12 : Let’s eat Lesson : B- Our food (B1) a/ New words - Structures: b/ Practice with a partner c/ Answer these ... dirt (n) dirty (adj) Spinach = upset/ terrible >< fresh/ clean Unit 12 : Let’s eat Lesson : B- Our food (B1) a/ New words - Structures: b/ Practice with a partner c/ Answer these questions 1/ Did ... She gave Ba some medicine to make him (9) (11) feel better Unit 12 : Let’s eat Lesson : B- Our food (B1) a/ New words - Structures: b/ Practice with a partner c/ Answer these questions d/ Complete...
 • 7
 • 2,404
 • 10

Unit 12: Let''s eat

Unit 12: Let''s eat
... BANANAS POTATOES Friday February 29th, 2008 Unit 12: LET’S EAT Section A1 (page 114 – 115) What shall we eat? LISTEN Where were they in the market yesterday? meat stall vegetable stall fruit stall ... stall fruit stall spinach cucumber pineapple green bananas ripe bananas 10 New words: • stall (n) meat stall vegetable fruit • select (v) = choose  selection (n) = choice • spinach (n) • cucumber ... pineapple (n) • durian (n) • ripe (adj) # green (adj) 11 Read • What did Hoa and her aunt buy at the meat stall? • What did they select at the vegetable stall? • Tell fruit they bought at the fruit...
 • 19
 • 477
 • 2

unit 12 let''''s eat B1

unit 12 let''''s eat B1
... 8.vegetables 9.make 10.the doctor 11.medicine Why did Ba have an awful stomachache? What must you before eating some thing? ...
 • 3
 • 458
 • 2

unit 12 let''''s eat

unit 12 let''''s eat
... and answer questions Answer Beef Spinach Cucumber Orange What did Hoa and her aunt buy at the meat stall? What did Hoa and her aunt buy at the vegetable stall? What did Hoa and her aunt buy at...
 • 3
 • 319
 • 2

Unit 12 Let''''s Eat - B1

Unit 12 Let''''s Eat - B1
... sick B Unit 12: Lets eat Part B: our food Period 75: Lesson 3: B1 Unit 12: Lets eat Part B: our food Period 75: Lesson 3: B1 C) Did he take some medicine ? C Yes, he did Unit 12: Lets eat Part ... ? Unit 12: Lets eat Part B: our food Period 75: Lesson 3: B1 Unit 12: Lets eat Part B: our food Period 75: Lesson 3: B1 B) What food made him sick ? The dirt from the spinach made him sick B Unit ... Unit 12: Let s eat Part B: Our Food Period 75: Lesson 3: B1 I Vocabulary: - (The) dirt (n) [d:t]: Bi - (The) spinach(n) ['spinid]: Rau ci xanh - (The) medicine ['medsn; 'medisn]: Thuc Unit...
 • 25
 • 413
 • 2

unit 12. let''''s eat. A1

unit 12. let''''s eat. A1
... Cucumbers – Oranges UNIT 12 : LET S EAT ’ Lesson 2: A3 - Reading/Pg.116-117 UNIT 12 – LESSON 2; A Reading II Vocabular y : UNIT 12 – LESSON 2; A3-Reading II.Vocabulary : slice (v) : UNIT 12 – LESSON ... (v): theâm vaøo,neâm vaøo UNIT 12 – LESSON 2; A Reading II Vocabular y : = make something hot UNIT 12 – LESSON 2; A3-Reading II.Vocabulary : heat (v) : make something hot UNIT 12 – LESSON 2; A Reading ... chieân,xaøo UNIT 12 – LESSON 2; A Reading II Vocabular y : Chinsu soy sauce Nhat Ca soy sauce UNIT 12 – LESSON 2; A3-Reading II.Vocabulary : + soy sauce (v) : Chinsu soy sauce Nhat Ca soy sauce UNIT...
 • 28
 • 266
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: unit 12 lets eat b4unit 12 lets eat a3 4unit 12 lets eat b our foodunit 12 lets eat a1 2unit 12 lets eat a1unit 12 lets eat b2unit 12 lets eat b1unit 12 lets eat a3unit 12 lets eat b2 b3unit 12 lets eat b3 4unit 12 lets eat lesson b2unit 12 lets eat b1 b2unit 12 lets eat b2 3unit 12 lets eat b2 4unit 12 lets eat a3 4 5báo cáo ctxh với cá nhân trẻ mồ côi (làng trẻ SOS VinhNghệ An)báo cáo công tác xã hội với cá nhân ( đối tượng trẻ khuyết tật tại trung tâm khuyết tật nghệ an)Tăng cường hoạt động marketing tại phòng giao dịch huyện Đại Từ chi nhánh ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tỉnh Thái NguyênĐề cương tuyển dụng nhân lựcBài tập nhóm môn Hành vi tổ chức Ảnh hưởng của chuẩn mực nhóm tới hành vi cá nhânTiểu luận chuyên viênND 43 2009 HANG HOA DICH VU CAM KINH DOANHTT 230 2009 BTC UU DAI THUE DOANH NGHIEP HOAT DONG BAO VE MOI TRUONGMẫu đơn đề nghị mời người làm chứngDANH MUC LINH VUC CAM DAU TUĐề cương Phân tích và Quản lý thực hiện công việcDANH MUC DAU TU CO DIEU KIENLUAT HOP TAC XA 2003LUAT THUE THU NHAP DOANH NGHIEPcấu trúc vốn bằng chứng thực nghiệm ở đài loanNhật Bản và mối quan hệ kinh tế với Việt Nam Thương Mại Quốc Tếngan hang dieu chinh lai suatMẫu đơn xin phép đi làm trễChinh sach tien te su thay doi lai suat thi truong hy lapQuy chế trả lương thưởng nội bộ Công ty CP Tư vấn và đầu tư, xây dựng Hương Giang
Đăng ký
Đăng nhập