Unit 6 after school b1

Unit 6. After school. b1

Unit 6. After school. b1
... Saturday Friday, November 11th, 2011 Period 36 Unit6 : AFTER SCHOOL Lesson : B Let’s go! (1, page 64) Do exercise B1/ p.36 - Workbook Prepare Unit 6, Lesson B2/p.65 ... Nam True False       Friday, November 11th 2011 Unit 6: AFTER SCHOOL B Let’s go! Listen Then practice in group of four: Students check after listening: Lan Hoa Ba Nam True Nam wants to go ... What these people after school? She does her homework They play soccer They watch TV He plays the guitar Unit 6: AFTER SCHOOL B Let’s go! Listen Then practice in...
 • 22
 • 1,011
 • 0

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 6: After school. Lesson 4: B1. pps

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 6: After school. Lesson 4: B1. pps
... * Pre-listening : - Ss look at the pictures on P.64 - Ss guess what Ba, Nam, Lan and Hoa are discussing what to * While- listening : - T plays the tape, Ss listen then check ... some pairs to read aloud - T explains some structures: What about + V-ing ? Why donot you + V ? Let’s + V-inf - Make some examples to make clear: What about going to the movies ? Great / Oh, I’d ... Post-listening : - T asks Ss to work in groups of to make a similar dialogue on the base of the dialogue above - T calls some groups to perform in front of the class Consolidation: - Sum up the...
 • 4
 • 1,047
 • 1

Unit 6 : After school - A1,2

Unit 6 : After school - A1,2
... New words: Unit 6: After school Lesson 1: A1 What you do? I New words: Unit 6: After school Lesson 1: A1 What you do? I New words: Unit 6: After school Lesson 1: A1 What you do? After school ... Cafeteria School team Come along Maybe Unit 6: After school Lesson 1: A1 What you do? I New words: Unit 6: After school Lesson 1: A1 What you do? I New words: Unit 6: After school Lesson 1: A1 ... Unit 6: After school Lesson 1: A1 What you do? I New words: School team ( n ): Đội trường Unit 6: After school Lesson 1: A1 What you do? I New words: - Cafeteria( n ): Quán ăn tự phục vụ -...
 • 29
 • 2,521
 • 2

English 6 - unit 6: After school

English 6 - unit 6: After school
... Some of American teenagers’activities in free time Unit 6: Period 36 : B Let’s go ! ( B2) Here are the top ten most popular activities of american teenagers ... guides 3 Learn to play a musical instrument such as the guitar Go shopping 5 Watch television 6 Go to the movies 7.Listen to music 8 Collect things such as stamps or coins 9 Make models of...
 • 21
 • 187
 • 0

Unit 6: After school

Unit 6: After school
... Some of American teenagers’activities in free time Unit 6: Period 36 : B Let’ s go ! ( B2) Here are the top ten most popular activities of american teenagers...
 • 21
 • 184
 • 0

Period 33 Unit 6 After school A1

Period 33 Unit 6 After school A1
... 5th 2010 Period 33: Unit : AFTER SCHOOL Lesson : A- What you do? A1 ( page 60 - 61 ) c Where is Ba? Hes in the music room LUCKY NUMBER Friday, November 5th 2010 Period 33: Unit : AFTER SCHOOL Lesson ... 5th 2010 Period 33: Unit : AFTER SCHOOL Lesson : A- What you do? A1 ( page 60 - 61 ) d What is Ba doing? Hes learning to play the guitar Friday, November 5th 2010 Period 33: Unit : AFTER SCHOOL ... What you do? A1 ( page 60 - 61 ) a What is Hoa doing? Shes doing her math homework Friday, November 5th 2010 Period 33: Unit : AFTER SCHOOL Lesson : A- What you do? A1 ( page 60 - 61 ) f What sports...
 • 19
 • 265
 • 3

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 6: After school. Lesson 1: A1. potx

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 6: After school. Lesson 1: A1. potx
... -Doing homework -Meeting friends - T explains some new words : + Relax (v) : nghØ ng¬i + Cafeteria (n) : quán nước nhanh + May be : + You should relax - T asks Ss to look at the pictures and ... What you often after school ? B Presentation: * Pre-teach: - Ss look at the pictures and answer the questions : What are they doing in each picture ? -Playing ... d.What is he doing ? e.What does Minh usually after school ? f.What sports does Hoa like playing ? - T writes Ss’prediction on the BB *Practice : - T asks Ss to listen to the tape once - T...
 • 4
 • 1,725
 • 7

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 6: After school. Lesson 2: A2. pot

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 6: After school. Lesson 2: A2. pot
... pointing to it Example : S 1: What are they doing in the picture ? S 2: They are studying in the library S 1: What are they doing in the picture 2? S 2: They are swimming S 1: .? S 2: - T calls ... check E.g : Model Sentences: S1:What you usually after school ? S2 :- On Monday, I usually my homework with Hoa and Ba after school - On Tuesday, I sometimes go swimming with my friends after school ... - I some times listen to music Consolidation: - Activities after school with the Adv of frequency Homework: - Do Ex in workbook - Prepare the next lesson. (A3,4) ...
 • 4
 • 1,616
 • 3

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 6: After school. Lesson 3: A3 - 4. doc

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 6: After school. Lesson 3: A3 - 4. doc
... A 3: Read then answer : * Pre - reading: - Ask Ss to guess the activities in the pictures - T explains some new words: Rehearse ( v ) school anniversary celebration ... if necessary *Keys : a) Mai - go to school cafeteria b) Nam - rehearse a play c) Ba - go to the cicus d) Lan - watch a movie e) Kien - tidy the classroom *Post-listening : - T asks Ss to work ... activitty *Pre-listening : - T asks Ss to look at the poster hanging on the BB and guess : Name Guess Mai Nam Ba Lan Kien - T writes Ss’ prediction on the poster *While-listening : Correction - T asks...
 • 5
 • 2,164
 • 5

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 6: After school. Lesson 5: B2. potx

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 6: After school. Lesson 5: B2. potx
... * Pre - reading: - Ss list the activities that Vietnamese Ss often - T introduces the content of the lesson - Ss guess what the activities are in the picture ... Teach some new words in the passage: -Scout (boy scout) - Guide (girl guide) - coin - musical instrument - teenager ( n ) - model of thing ( n ) * While - reading: - Ss read the passage once aloud ... favorite activities they often  Survey : Leisure activities of my group Name reading Playing Listening to Watching sports music TV Nam Lan Hoa Consolidation: - Remind Ss the structures to give...
 • 4
 • 1,411
 • 3

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 6: After school. Lesson 6: B3. ppt

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 6: After school. Lesson 6: B3. ppt
... invitation B Presentation: B Presentation : *Pre-teach : - T explains the task in this part - T asks Ss to listen to the tape once - T presents some structures : + to give an invitation: Would you like ... invitation: Would you like to ? Why don’t you .? What about ? + to accept: Yes, I’d love to That would be fun + to refuse: I’d love to but I’m sorry I can’t I’m sorry I can’t - Ask Ss to practice ... an ivitation - Give some words or phrases for Ss to practice *Practice : - T asks Ss to listen to the tape again and repeat after the tape - T asks Ss to work in groups of three to practice the...
 • 3
 • 352
 • 1

Unit 6: After School

Unit 6: After School
... - Ba wants to play the guitar UNIT 6: AFTER SCHOOL B1: Let’s go! - (an) assignment: tập nhà - too many: nhiều - at the moment: - Come on: Đi = now UNIT 6: AFTER SCHOOL B1: Let’s go! - an assignment: ... assignments UNIT 6: AFTER SCHOOL B1: Let’s go! 1) Learn by heart all of the new words 2) Do exercise on page 36 (In workbook) 3) Prepare B2 (P.65) for the next lesson UNIT 6: AFTER SCHOOL B1: ... UNIT : AFTER SCHOOL Period: 36 th B1: Let ’ s go! * What Nam, Lan, Hoa and Ba want to to relax? Can you guess what are they talking about? UNIT 6: AFTER SCHOOL B1: Let’s go!...
 • 24
 • 120
 • 0

Unit 6 After school A3 - E7day

Unit 6 After school A3 - E7day
... play soccer After school activities UNIT :LESSON A3, 4 ( p 62 ,63 ) I New words : diễn tập (to) rehearse Anniversary : Lễ kỷ niệm comic: Truyện Đô-rê mon Truyện tranh (to)collect ... movie d Lan tidy the classroom e Kien rehearse a play A- Click here B- C- Guessing friend’s answer What you after school? I …….…… after school Do you ……………….? No, I don’t Yes, I NEW WORDS diễn ... soccer every afternoon -> He watches videos and reads book or comics Nam usually watches TV F T F T READ THEN ANSWER/ 62 The students of class 7A enjoy different activities after school hours...
 • 21
 • 441
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Bài 25 kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 1884)Nghiên cứu sử dụng nguồn thức ăn tại chỗ trong chăn nuôi gà H’Mông tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà GiangKhả năng thích nghi của một số dòng giống lúa đột biến chịu mặn với môi trường ngập mặn ở Đồng Bằng Sông Cửu LongBài giảng sinh học 9 thực hành vận dụng luật bảo vệ môi trường (4)Đảng lãnh đạo xây dựng đường lối đối ngoại từ năm 2001 đến năm 2010Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano sử dụng cho tấm phủ đa lớp hấp thụ sóng radar băng XChương III bài 4 tập gõ các phím ở hàng phím sốNghiên cứu sự thay đổi phân bố địa lý của hoạt động cướp biển trên thế giới giai đoạn 1994 2014 và dự báo đến năm 2020TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề dân tộcNghiên cứu đề xuất các giải pháp hợp lí hóa cơ cấu đội tàu tổng công ty Hàng hải Việt NamNghiên cứu phát triển đội tàu biển pha sông vận tải container ven biển Việt NamNghiên cứu xây dựng kế hoạch điều khiển tàu tránh bão từ xa trên biển đông cho các tàu vừa và nhỏNghiên cứu thuật toán giấu tin mật trên miền không gian của ảnh bitmapNguyên nhân và giải pháp giảm thiểu hao hụt trong giao nhận hàng khí hóa lỏng(LPG) tại tổng kho khí hóa lỏng miền BắcPV GasBài báo cáo tour miền tâyBài 4 xé, dán hình quả camTổng quan về tâm lý và hành vi khách hàngThuyết minh về tòa thánh Tây NinhCosts of Migration and Operation in the CloudOrlando Orange County Convention & Visitors Burea Report
Đăng ký
Đăng nhập