Unit 15 countries (1)

Bài giảng điện tử tham khảo thao giảng Anh 6 Unit 15 Countries (1)

Bài giảng điện tử tham khảo thao giảng Anh 6 Unit 15 Countries (1)
... T IS H 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 VIETNAMESE JA CH E L NG ISH IN EE SE N PA ES E Unit 15: Countries Lesson 2: We are the World A4, 5, Unit 15: COUNTRIES A We are the world ... 00:12 00:13 00 :15 00: 16 00:17 00:18 00:19 00:20 00:21 00:22 00:23 00:25 00: 26 00:27 00:28 00:29 00:30 00:31 00:32 00:33 00:35 00: 36 00:37 00:38 00:39 00:50 00:51 00:52 00:53 00:55 00: 56 00:57 00:58 ... 01:03 01:05 01: 06 01:07 01:08 01:09 01:10 01:11 01:12 01:13 01 :15 01: 16 01:17 01:18 01:19 01:20 01:21 01:22 01:23 01:25 01: 26 01:27 01:28 01:29 01:30 01:31 01:32 01:33 01:35 01: 36 01:37 01:38 01:39...
 • 15
 • 132
 • 0

Bài giảng điện tử tham khảo thao giảng Anh 6 Unit 15 Countries (1)

Bài giảng điện tử tham khảo thao giảng Anh 6 Unit 15 Countries (1)
... Number Lucky Number BACK Good luck to you Period: 95 Unit 15: COUNTRIES B Cities, buildings and people Lesson 4: B3,4 Period: 95 UNIT 15: COUNTRIES Lesson 4: B3,4 Sears Tower in Chicago, USA ... meters high) PETRONAS Twin Towers(452 meters high) Period 95: UNIT 15: COUNTRIES Lesson: B3,4 The Great Wall of China Period: 95 UNIT 15: COUNTRIES Lesson: B3,4 B4: Listen and read: I New words: ... is over 6, 000 kilometers long It is between and 12 meters high It is over meters thick Period 95: UNIT 15: COUNTRIES Lesson: B3,4 * Guess and fill in blanks: Long High The Great Over 6, 000 Between...
 • 34
 • 115
 • 1

Anh 6 - unit 15( Countries)- A 1,2 ,3

Anh 6 - unit 15( Countries)- A 1,2 ,3
... Viet Nam Great Britain canadaAustralia France China Japan Friday,April 9th ,2010 Period 90 – Unit 15 : COUNTRIES Lesson : A 1-3 ( P15 4-1 55 ) A We are the world * vocabulary Listen and repeat Model ... Viet Nam He speaks Vietnamese Name Country Nationality Language Minh Viet Nam Yoko Japan Japanese Japanese Lee China Chinese Chinese Bruce Australia Australian English Susan Great Britain British ... 90 – Unit 15 : COUNTRIES Lesson : A 1-3 ( P15 4-1 55 ) A We are the world * vocabulary Listen and repeat Listen and read Listen and repeat Canada France China Japan * Consolidation The USA Great Britain...
 • 11
 • 775
 • 1

Unit 15: A 1. video games

Unit 15: A 1. video games
... Nam later? Because Video games can be addictive He will homework later Consolidation: Is Video games good for you? Should you play video games much? Why not? Homework: Who often play video games? ... Play videogames will waste money and… 8- You can’t go to school because you have … (begins with V…) 9- Where you can go to see movies and plays ADDICTIVE UNIT 15: SECTION A: PERIOD 91: LESSON A1 ... really I usually stay for about an hour I don’t spend much Lan: You must be careful Video games can be addictive Don’t spend too much of your time in the arcade Nam: Don’t worry, I won’t I have...
 • 9
 • 712
 • 4

unit 15 leson 1 -Ngoc Hoa LTT-Hai Phong

unit 15 leson 1 -Ngoc Hoa LTT-Hai Phong
... Quèc tÞch Unit 15 : Lesson1: A1-4/ p .15 4 -15 6 II Listen to the tape: Unit 15 : Lesson1: A1-4/ p .15 4 -15 6 III Read the text: My name’s Laura I’m from Canada Unit 15 : Lesson1: A1-4/ p .15 4 -15 6 III Read ... Unit 15 : Lesson1: A1-4/ p .15 4 -15 6 III Read the text: My name’s Lee I’m from China Unit 15 : Lesson1: A1-4/ p .15 4 -15 6 III Read the text: My name’s John I’m from the USA Unit 15 : Lesson1: A1-4/ ... A1-4/ p .15 4 -15 6 III Read the text: My name’s Yoko I’m from Japan Unit 15 : Lesson1: A1-4/ p .15 4 -15 6 III Read the text: My name’s Susan I’m from Great Britain Unit 15 : Lesson1: A1-4/ p .15 4 -15 6 III...
 • 27
 • 223
 • 0

unit 15 A 1-4

unit 15 A 1-4
... hay người khác từ đâu đến John Marie USA France Yoko Japan Lee China Minh Vietnam Name Country Nationality Language Minh Viet Nam Vietnamese Vietnamese Yoko Japan Japanese Japanese Lee China ... Chinese Bruce Australia Australian English Susan Laura Great Britain British Canadian Canada English English & French My name’s Minh Minh is from Viet Nam I’m from Viet Nam I speak Vietnamese Bruce ... Vietnam  Viet nam Australia  Úc France  Pháp China  Trung Quốc USA  Mỹ Japan  Nhật Britain  Canada  Anh Where is Laura from? are you She’s from Canada Laura Vietnam I’m Form: Where + be...
 • 11
 • 255
 • 0

unit 15 : Countries

unit 15 : Countries
... X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 Company Logo Unit 15 : Counties : lesson : C1-2 Homework: - Write and learn by heart vocabulary, structures - Prepare Unit 15 : C3- 4:( flow, sea , tibet, North , Africa) ... Matching a mountains beaches b rivers c lakes d Unit 15  LESSON : C1-2 Unit 15 : Counties : lesson : C1-2 LOGO New words Forest (n) = rừng Rain (n) = mưa Desert (n) = ... have TarTarany + N ? get get item Yes , it does / No , it doesn’t item mountains Unit 15 : Counties : lesson : C1-2 ex: Does Viet Nam have any mountains ? Yes , it does No , it doesn’t a/  forests...
 • 13
 • 235
 • 0

E10 UNIT 15 TEST 1

E10 UNIT 15 TEST 1
... brought back 12 Valerie Polkoff, , escaped from Russia with her family in 19 17 a who has died aged 90 b whose age 90 when she died c that-has died aged 90 d aged 90 when She died 13 He has been ... started in 19 05 as a small train stop There were only a few buildings in the middle of the desert In 19 46 a famous gangster named Bugsy Seigel built the first casino Re was murdered in 19 -17 "Iris ... in 16 24 by the Dutch, who called it New Amsterdam d New York, which was founded in 16 24 by the Dutch, called New Amsterdam 16 64/ the English/ gained/ control/ changed/ name/ New York 'a In 16 64...
 • 5
 • 480
 • 0

unit 15-lesson 1

unit 15-lesson 1
... Printer(n) : UNIT 15 : Computers Lesson 1: Listen and read máy in phích cắm plug(n): Socket(n) : ổ điện Manual(n) : sách hướng dẫn to connect: kết nối Guarantee: bảo hành, bảo đảm UNIT 15 : Computers ... Lesson 1: Listen and read * Matching (to) connect Printer a GiÊy b¶o hµnh b C¸i phÝch c¾m Guarantee c S¸ch chØ dÉn Manual d M¸y in Socket e Nèi, m¾c nèi Plug f æ ®iÖn UNIT 15 : Computers Lesson 1: ... wouldn’ t anything with his computer because it’ s too far from his place II Practice UNIT 15 : Computers Lesson 1: Listen and read Nam: Dad, the printer isn’t working Mr Nhat: It is new There shouldn’t...
 • 10
 • 299
 • 0

Unit 15 Lesson 1

Unit 15 Lesson 1
... company UNIT 15 : Computers Lesson 1: Listen and read *Structure: Have you turned it yet? Yes, I have already done it IV Homework Learn by heart the new word Exercises 1, (workbook) Prepare Unit 15 ... information UNIT 15 : Computers Lesson 1: Listen and read I Vocabulary printer : máy in plug : phích cắm socket : ổ điện manual : sách hướng dẫn to connect: kết nối guarantee: bảo hành, bảo đảm UNIT 15 : ... letter, e – mails or play games + It begins with letter C UNIT 15 : COMPUTERs LESSON 1: GETTING STARTED + LISTEN AND READ ( p 13 8- 13 9) GETTING STARTED Computers save time GETTING STARTED Computers...
 • 13
 • 450
 • 0

Unit 15- lesson 1 (getting started- listen and read)

Unit 15- lesson 1 (getting started- listen and read)
... √ Date: Unit 15 : Computers Lesson 1: Getting started- Listen and read Vocabulary Read Write ** Use reported speech to rewrite the dialogue about or sentences in groups of Date: Unit 15 : Computers ... cắm ổ cắm sách hướng dẫn sử dụng máy in bảo hành Date: Unit 15 : Computers Lesson 1: Getting started- Listen and read Vocabulary Read * Nam and his father, Mr Nhat are talking about the problem ... composing music and so on Date: Unit 15 : Computers Lesson 1: read Vocabulary , - printer , - manual , - connect , , - under guarantee - plug , - socket Getting started- Listen and (n): máy in...
 • 13
 • 2,175
 • 1

Unit 15: A 1+ A 2

Unit 15: A 1+ A 2
... CHINA WHICH COUNTRY IS IT? CANADA WHICH COUNTRY IS IT? JAPAN LISTEN AND REPEAT: My name’s laura I’m from Canada LISTEN AND REPEAT: My name’s Marie I’m from France LISTEN AND REPEAT: My name’s ... China Mr Lee LISTEN AND REPEAT: My name’s John I’m from the USA LISTEN AND REPEAT: My name’s Yoko I’m from Japan LISTEN AND REPEAT: My name’s Susan I’m from Great Britain LISTEN AND REPEAT: ... IN PAIR ASK AND ANSWER ABOUT: 1.LAURA 2. MARIE 3.LEE 4.JOHN 5.YOKO 6.SUSAN 7.BRUCE 8.MINH LISTEN AND READ: My name’s Minh I’m from Viet nam I speak Vietnamese Minh is from Viet Nam He speaks vietnamese...
 • 29
 • 264
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu ảnh hưởng của lớp chức năng nano ZnO đến hoạt động của pin mặt trời màng mỏng glassTCOnanoZnOCdSCuInS2Me lắng đọng bằng phương pháp USPDILGAR (LA tiến sĩ)C 7 and .NET Core CookbookQuản lý nhà nước đối với khu vực giáo dục đại học cao đẳng tư thục ở Việt Nam. (LA tiến sĩ)báo cáo thưc tập mạng 4G LTE và 5GNghiên cứu đặc điểm giải phẫu, cơ học gân mác dài - ứng dụng làm mảnh ghép tái tạo dây chằng chéo trước (FULL TEXT)tài liệu ôn tập sử 12Nghiên cứu quy hoạch quản lý chất thải rắn quy mô cấp huyện áp dụng cho huyện Thủy Nguyên – thành phố Hải Phòng đến năm 2025 (LA tiến sĩ)Nghiên cứu phát triển cấu trúc EBG ứng dụng cho các hệ thống thông tin vô tuyến thế hệ mới (LA tiến sĩ)Nghiên cứu đặc tính năng lượng của tua bin tâm trục với bánh công tác có dãy cánh ngắn (LA tiến sĩ)BAI THUYET TRINH NHOM TAI CHINH 2Robot học là một ngành kỹ thuật bao gồm thiết kế, chế tạo, vận hành, và ứng dụng robot,Mô hình kết hợp logic mờ và giải thuật di truyền cho bài toán quán lý hàng đợi tích cực trên mạng TC PIP (LA tiến sĩ)BCCĐ lập kế hoạch kinh doanh của công ty TNHHQuản lý sinh thái và đề án kiểm toánTỷ suất hoàn vốn hayĐứng giảng và các sinh viênsửa sửa mã nguồnEFS 12 industrial AB pdfEnglish For Starter 12 AB8 phuong phap giai nhanh vat ly 12 bang may tinh casio cua thay tang van giapEFS 11 commercial SB pdf
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập