Unit 6 places

Unit 6: Places

Unit 6: Places
... Warm up Things near your house hotel Saturday, December 1st 2007 Unit 6: places Lesson 3: B1 / Page65 Week: 12, period : 35 I-Vocabulary •True/ False statements Minh...
 • 24
 • 201
 • 0

unit 6: places

unit 6: places
...
 • 14
 • 246
 • 0

unit 6 Places

unit 6 Places
... : Điền (vào mẫu đơn ) 4.Outdoor activity ( n) : 5.Hobby = Interest ( n): 6. Sign ( V ) Hoạt động trời Sở thích Ký tên UNIT THE YOUNG PIONEERS CLUB Lesson 1:Getting started + Listen and Read Tuesday,November,4th,2008 ... Helping handicapped children  Cleaning up beaches  Caring for animals  Taking part in sports UNIT THE YOUNG PIONEERS CLUB Tuesday,November,4th,2008 Lesson 1:Getting started + Listen and Read ... waste paper - Planting trees and fowers -Support cultural activities -Guiding the traffic……………… UNIT THE YOUNG PIONEERS CLUB Tuesday,November,4th,2008 Lesson 1:Getting started + Listen and Read...
 • 13
 • 234
 • 0

Unit 6: Places ( cont)

Unit 6: Places ( cont)
... làm, làm việc bên cạnh Unit 6: Places ( cont) Period 35: B1,2,3 (page 65,66,67) I) Vocabulary: II) Presentation: *Set the scene: Minh Unit 6: Places ( cont) Period 35: B1,2,3 (page 65,66,67) I) Vocabulary: ... factory yard tree Unit 6: Places ( cont) Period 35: B1,2,3 (page 65,66,67) I) Vocabulary: II) Presentation: III) Practice: *Listen: Unit 6: Places ( cont) Period 35: B1,2,3 (page 65,66,67) I) ... đền miếu d, nhà hàng, tiệm ăn e, khu vực Unit 6: Places ( cont) Period 35: B1,2,3 (page 65,66,67) I) Vocabulary: II) Presentation: III) Practice: *Listen(B3) a) museum b) restaurant c) park d)...
 • 21
 • 202
 • 0

Unit 6 Places

Unit 6 Places
... November 26 th 2007 Period 36 Unit 6: Lesson 5: C3 P7071 Drugstore (n) Bookstore (n) Between (pre) NEW WORDS Toystore (n) Opposite (pre) Bakery (n) Movie Theater (n) Period 36 Unit 6: Lesson ... flowers * Learn by heart new words * Describe a street you know * Do exercies C2, P .64 , 65 (workbook) * Preprare Unit ( A1, 2) at home Thank you for THE END ! your listening ... th ea te r 2M ov ie re to ys To 1- KEYS ore gst Dru 5- 3- Photocopy store 4Ph oto sto cop re y 6- Complete the sentences: 1/ The toystore .is opposite the bakery 2/ The movie theater is between...
 • 29
 • 204
 • 0

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 6: PLACES - Lesson 1 (A1-2-3) doc

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 6: PLACES - Lesson 1 (A1-2-3) doc
... house T check and correct - T homework Ss the question: book) - Be ready for Unit 6- Lesson 2: A 4-5 - guides Answer - Do Ex1,2,3 /p .60 - 61 (work * For good students: - 2’ to the ... - T delivers hand out to Ss - A3 / P63 and A1 / P63 - T gets Ss’ hand out -> stick on (Questions) the board to check - TWC praise the winner What’s near your house? - Have Ss stand before class ... - T : uses pictures for eliciting the Vocabulary T new Vocab - T/ Ss read the Vocab - a lake: 5’ hồ - a river : sông - Ss read the Vocab chorally/ - trees : cối individually - flowers : hoa -...
 • 5
 • 6,366
 • 27

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 6 PLACES - Lesson 2 (A4-5-6) ppsx

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 6 PLACES - Lesson 2 (A4-5-6) ppsx
... their places lake near our house - Ss write in groups: A- B S4: …………… - Give feedback and correction IV Homework - 3’ Write sentences about your places - Do Ex1/ P 3 2- 3 3 ( exercise note book ) - ... Vocabulary - T uses some techniques for eliciting - a town : thị trấn 5’ the new Vocab - a village: làng xã - T/ Ss read the Vocab - a city : thành phố - Ss read the vocab Chorally/ - a country ... drill( a-> 15’ f/p .64 ) - Have Ss work in pairs to talk about the place they live basing on the pictures/ P 64 II Practice: A5/ P .64 Example exchange S1: There is a hotel near our house - T asks...
 • 4
 • 2,935
 • 9

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 6: PLACES - Lesson 3 :(B1-3) ppsx

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 6: PLACES - Lesson 3 :(B1-3) ppsx
... house city street restaurant III Homework - Learn by heart the Vocab - Do B 1-2 / P 62 - 63 ( work book) - Write sentences describing your house -Be ready for B 3- 4 ... pictures, explanation) - a restaurant: nhà hàng Ss: - repeat in chorus - a hospital : bệnh viện - repeat individually - a factory: nhà máy + Check: Matching: - a museum: bảo tàng - Have ss go to the ... F on P 65 - 66 , then check their Correct the false statements prediction a in the city - Ss read the text in three minus ( can e in a factory share woth their partners) f in a hospital - Have...
 • 5
 • 2,868
 • 16

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 6: PLACES Lesson 4 (C1-2) pps

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 6: PLACES Lesson 4 (C1-2) pps
... sentences - Learn by heart the Vocab 4 describing those houses - - Divide the class in to teams: Red- Blue - Give Ss minutes to Answer the questions C1/p .68 again - Do exercise 3/p. 34 ( exercise ... pictures/ - behind: đằng sau realias) - to the right of:ở bên phải - T / Ss read the Vocab - to the left of: bên trái - Ss read the Vocab chorally then - opposite: đối diện individually - a well: ... 10’ - T palys the tape – Ss listen e Where are the flowers? Practice f Where is the house? - Have Ss ask and answer the Example exchange: questions ( a-> f /p 68 ) S1: Where are the tall trees? -...
 • 4
 • 2,576
 • 9

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 6: PLACES Lesson 5 ( C3-4 ) ppt

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 6: PLACES Lesson 5 ( C3-4 ) ppt
... (using picture C3/P.7 0) - the drugstore T : hiệu thuốc - the toystore : cửa hàng đồ chơi - the movie theater : rạp chiếu phim ( picture) - the police station : đồn cảnh sát (nt) (nt) :tiệm bánh ... village, the III Homework - Write down newwords 2’ toystore -Ss write - T guides Ss to the homework - Learn by heart the structures and the uses - Do C4 (b) /P.7 - Revise Unit 3- for the written test ... picture) - the police station : đồn cảnh sát (nt) (nt) :tiệm bánh mì - the bakery (nt) - photocopy store (realia ) - between (pre): Ss: repeat the whole class and individually + Checkimg the Vocabulary:...
 • 5
 • 1,987
 • 11

UNIT 6: Places - C1,2.

UNIT 6: Places - C1,2.
... factory factory stadium 10 factory stadium restaurant school hotel bookstore museum hospital park Unit 6: PLACES C1, mountain to the right behind to the left In front of yard well flowers In front of...
 • 24
 • 288
 • 0

UNIT 6: Places

UNIT 6: Places
...
 • 25
 • 215
 • 0

Unit 6: Places - Our house

Unit 6: Places - Our house
... 12 UNIT SIX: PLACES I NEW WORDS: Nouns: lake /ei/ yard / river / hotel / rice paddy Adjective : / beautiful...
 • 9
 • 184
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Chuyên đề kết hợp sản xuất kinh tế với quốc phòng an ninh phối hợp hoạt động đối ngoại với quốc phòng an ninh ở việt nam hiện nayChương 8 chiến lược chiêu thịBài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)Thảo luận marketing căn bản câu 1 chương 1 tại sao thỏa mãn nhu cầu là vấn đề sống còn của công ty trình bày các thang bậc nhu cầu của maslowCâu 1 tại sao thỏa mãn nhu cầu là vấn đề sống còn của công ty trình bày các thang bậc nhu cầu của maslowChương 1 hệ thống thông tin và môi trường tiếp thịBài 29. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 -1973)Bài 29. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 -1973)Thảo luận ngân hàng trung ương trình bày về nghiệp vụ quản lý ngoại hối của ngân hàng trung ương cán cân thanh toán quốc tếBài 8: Cấu tạo và tính chất của xươngBệnh cây nông nghiệpbài 9 TUYẾN TRÙNGFile a chuyên đề 4 số phứcBài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)File b chuyên đề 2 hàm số mũ lũy thừa logaritFile b chuyên đề 4 số phứcFile b chuyên đề 6 mặt nón trụ cầuFile b chuyên đề 8 bài toán thưc tế (1)Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 -1953)Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)
Đăng ký
Đăng nhập