Sưu tầm và thiết lập hệ thống lưu trữ các loài vi khuẩn phân lập trên tôm cá tại khoa thủy sản Đại học Cần Thơ mã số: t200416

đề tài sưu tầm xây dựng hệ thống bài tập nâng cao chương trình kim loại kiềm-kim loại kiềm thổ-nhôm để bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thpt

đề tài sưu tầm và xây dựng hệ thống bài tập nâng cao chương trình kim loại kiềm-kim loại kiềm thổ-nhôm để bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thpt
... pháp tổng quát Kim loại kiềm hỗn hợp kim loại kiềm tác dụng với nước axit n(H2) =1/2*n (kim loại) Kim loại kiềm thổ hỗn hợp kim loại kiềm thổ tác dụng với nước axit n(H 2) =n (kim loại) - Nếu toán ... hợp kim loại D luyện thêm 1,37g Ba thu hợp kim Ba chiếm 23,07% số mol Hỏi hỗn họp đầu oxit cá kim loại kiềm, kiềm thổ nào? Hướng dẫn giải: 1) Đặt công thức oxit kim loại kiềm oxit kim loai kiềm ... với kim loại kiềm kiềm thổ: Thông thường người ta thường cho hỗn hợp gồm nhôm kim loại kiềm kiềm thổ vào nước dư cho vào dung dịch kiềm, xảy phản ứng sau: 21 Sv: võ thị ánh hồng − Hỗn hợp vào...
 • 56
 • 209
 • 0

SƯU tầm xây DỰNG hệ THỐNG câu hỏi bài tập ôn THI học SINH GIỎI các cấp PHẦN NITƠ hợp CHẤT

SƯU tầm và xây DỰNG hệ THỐNG câu hỏi và bài tập ôn THI học SINH GIỎI các cấp PHẦN NITƠ và hợp CHẤT
... 2b) Bài tập ôn Olimpic đề Olimpic Bài 37 (Bài tập chuẩn bị Olympic hóa học Quốc tế lần thứ 33) Nitơ có nhiều oxit Một số oxit quan trọng nitơ NO 2, khí màu nâu đỏ hoạt động hóa học a Vẽ công thức ... Công thứ hai đồng phân là: HN = C = NH N  C – NH2 Hợp chất axit anion cacbondiimit hợp chất thứ hai xianamit Cân chuyển dịch phía tạo thành hợp chất có tính đối xứng cao Bài 39 (OLYMPIC HÓA HỌC ... 1999) Những hợp chất hóa học tổng hợp từ không khí (được xem hỗn hợp oxi nitơ) nướcBạn viết phương trình phản ứng cân Có thể kể đến qúa trình nhiều bước, nghĩa sản phẩm tổng hợp từ không khí tiếp...
 • 52
 • 201
 • 0

nghiên cứu công nghệ thiết bị hệ thống xử lý nước sinh hoạt phù hợp cho hộ gia đình tại thị trấn bến quan, huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị

nghiên cứu công nghệ và thiết bị hệ thống xử lý nước sinh hoạt phù hợp cho hộ gia đình tại thị trấn bến quan, huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị
... vụ sinh hoạt hộ gia đình phù hợp Chính định chọn đề tài: “ Nghiên cứu công nghệ thiết bị hệ thống xử nước sinh hoạt phù hợp cho hộ gia đình thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. ” ... cấp nước Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 3.3 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu công nghệ thiết bị hệ thống xử nước sinh hoạt phù hợp với quy mô hộ gia đình thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh ... PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu công nghệ thiết bị hệ thống xử nước sinh hoạt phù hợp với quy mô hộ gia đình thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng...
 • 61
 • 497
 • 2

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁC CHUYẾN BAY CỦA SAN BAY doc

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁC CHUYẾN BAY CỦA SAN BAY doc
... hệ thống thực PHẦN II: KHÁI QUÁT,PHÂN TÍCH Mục tiêu, phạm vi: 1.1 Mục tiêu Phân tích thiết kế hệ thống quản chuyến bay sân bay máy bay, về chuyến bay, lộ trình bay, trình đăng ký mua ,đổi vé ... chuyến bay, thiết lập hệ thống quản tốt hơn, cung cách phục vụ chu đáo hơn, … Trước yêu cầu cấp thiết ban quản nhận thức công việc cần phải thực tin học hoá toàn hệ thống quản chuyến bay ... vụ để sân bay dễ dàng quản hệ thống 1.2 Phạm vi Phạm vi nằm giới hạn môn học phân tích ,thiết kế hệ thống mục tiêu đề Khảo sát: - Do đề ban quản không nhắc đến lộ trình chuyến bay nên ta...
 • 57
 • 126
 • 0

Giáo trình hướng dẫn điều chỉnh hợp lý hệ thống vận chuyển hàng hóa thiết kế hệ thống gió phù hợp cho kho hàng phần 10 docx

Giáo trình hướng dẫn điều chỉnh hợp lý hệ thống vận chuyển hàng hóa và thiết kế hệ thống gió phù hợp cho kho hàng phần 10 docx
... 7,3 11 25 10 79 65 6,4 97 64 58 45 35 51 46 41 37 33 10, 5 12 > 12 > 12 > 12 46 43 40 37 25 21 47 42 38 35 33 28 8,1 8,6 8,9 9,4 9,9 10, 5 45 39 27 24 17 13 45 40 34 32 28 25 9,3 9,9 10, 5 7,8 8,8 ... thãø chn loải miãûng thäøi thêch håüp Vê dủ : Tênh chn miãûng giọ cho phng âiãưu ho våïi cạc thäng säú : Lỉu lỉåüng giọ u cáưu cho L = 0,8 m3/s Qung âỉåìng âi tỉì miãûng thäøi âãún vng lm viãûc ... thäøi n = miãûng - Lỉu lỉåüng giọ qua 01 miãûng thäøi LMT = 0,8 /8 = 0,1 m3/s = 100 Lêt/s 148 - Càn cỉï vo LMT = 100 Lit/s v T = 3,5m ta chn loải miãûng thäøi ACD 150 x 150 Täúc âäü giọ tải vo...
 • 5
 • 215
 • 0

Giáo trình hướng dẫn điều chỉnh hợp lý hệ thống vận chuyển hàng hóa thiết kế hệ thống gió phù hợp cho kho hàng phần 9 potx

Giáo trình hướng dẫn điều chỉnh hợp lý hệ thống vận chuyển hàng hóa và thiết kế hệ thống gió phù hợp cho kho hàng phần 9 potx
... nghiãûp khäng gian âiãưu räüng, täúc âäü cho phẹp låïn cọ thãø chn miãûng thäøi dẻt, cn cạc phng lm viãûc, phng åí khäng gian thỉåìng hẻp, tráưn tháúp, täúc âäü cho phẹp nh thç nãn chn miãûng thäøi ... tỉåìng, tráưn 0,12 0,24 o α =90 , bäú trê åí gọc - Làõp åí gọc 0,24 0,48 Tỉì giạ trë kH ta cọ nháûn xẹt l täúc âäü khäng khê tải tám lưng trỉåïc miãûng thäøi gim ráút nhanh tàng khong cạch x Vê dủ däúi ... âãưu khäng gian âiãưu ho v täúc âäü vng lm viãûc khäng vỉåüt quạ mỉïc cho phẹp - Tråí lỉûc củc bäü nh nháút - Cọ van diãưu chènh cho phẹp dãù dng âiãưu chènh lỉu lỉåüng giọ Trong mäüt säú trỉåìng...
 • 5
 • 202
 • 0

Giáo trình hướng dẫn điều chỉnh hợp lý hệ thống vận chuyển hàng hóa thiết kế hệ thống gió phù hợp cho kho hàng phần 8 potx

Giáo trình hướng dẫn điều chỉnh hợp lý hệ thống vận chuyển hàng hóa và thiết kế hệ thống gió phù hợp cho kho hàng phần 8 potx
... GH HK Lỉu lỉåüng % m3/s 100 2,56 87 ,5 2,24 75 1,92 62,5 1,60 50 1, 28 37,5 0,96 25 0,64 12,5 0,32 Tiãút diãûn % m2 100 0,32 90,2 0, 289 80 ,5 0,2 58 70 0,224 58 0, 186 46 0,147 32,5 0,104 19,5 0,062 ... lỉåüng Täúc âäü Ltâ L/Q0,61 m3/s CFM m/s FPM m FT AB 3.6 76 28 12 2362 15 49 0.211 BC 2.7 5721 10.16 2000 12 39 0.201 CD 1 .8 381 4 8. 53 1 680 10 33 0.214 DE 0.9 1907 7.32 11 36 0.360 139 Hçnh 6-16 ... dtâ = 5 98 mm - Täøn tháút cho 1m äúng : 0,4 Pa/m * Xạc âënh täúc âäü v kêch thỉåïc âoản tiãúp - T säú a= L/Q0,61 : L1/Q0,61 = 49 / 76 28 0,61 = 0,211 - Xạc âënh ω2 theo âäư thë våïi ω1 =76 28 FPM...
 • 5
 • 207
 • 0

Giáo trình hướng dẫn điều chỉnh hợp lý hệ thống vận chuyển hàng hóa thiết kế hệ thống gió phù hợp cho kho hàng phần 7 docx

Giáo trình hướng dẫn điều chỉnh hợp lý hệ thống vận chuyển hàng hóa và thiết kế hệ thống gió phù hợp cho kho hàng phần 7 docx
... säú ξ R/D 0,50 0 ,75 1,0 1,5 2,0 3,0 R/D L/D >5 2,5 1,6 0,80 1,6 1,0 0, 47 1,2 0,66 0,33 1,1 0,66 0,33 1,0 0,53 0,33 0,8 0, 47 0,26 a) Cụt ghẹp tỉì mnh L/D >5 0,50 1,8 1,0 0,53 0 ,75 1,4 0,80 0,40 ... : Hãû säú ξ R/D 0,50 0 ,75 1,0 1,5 2,0 2,5 2,0 1,2 1,0 0,8 L/D 2,5 1,6 1,2 0,66 0, 57 0, 47 R/D >6 0,80 0,66 0,33 0,30 0,26 0,50 1,0 1,5 2,0 0,80 0,53 0,40 0,26 L/D 2,5 0, 47 0,33 0,28 0,22 >6 0,26 ... R=1,25 W Hçnh dảng -Cụt cong 90o, cạnh hỉåïng dng, R = 0 ,75 .W -Cụt cong 90o, cạnh hỉåïng dng, R = 0 ,75 .W -Cụt cong 90o, cạnh hỉåïng dng, R = 0 ,75 .W -Cụt thàóng gọc 90o, nhiãưu cạnh hỉåïng cọ -Cụt...
 • 5
 • 195
 • 0

Giáo trình hướng dẫn điều chỉnh hợp lý hệ thống vận chuyển hàng hóa thiết kế hệ thống gió phù hợp cho kho hàng phần 6 pptx

Giáo trình hướng dẫn điều chỉnh hợp lý hệ thống vận chuyển hàng hóa và thiết kế hệ thống gió phù hợp cho kho hàng phần 6 pptx
... 1,3 0 ,60 B 2,8 2,4 1 ,6 0,72 C 4,0 3,3 2,2 1,0 D 4,0 3,3 2,2 1,0 A 1 ,6 1,3 0,88 0,40 B 2,0 1,7 1,1 0,52 C 2,9 2,4 1 ,6 0, 76 D 2,9 2,4 1 ,6 0, 76 A 1,1 0,88 0 ,60 0,28 B 1,3 1,1 0,72 0, 36 C 2,0 1 ,6 1,1 ... 50o 60 o 70o 75o 0,5 0,19 0,27 0,37 0,49 0 ,61 0,74 0, 86 0, 96 0,99 0 ,6 0,19 0,32 0,48 0 ,69 0,94 1,20 1,50 1,70 1,80 0,7 0,19 0,37 0 ,64 1,00 1,50 2,10 2,80 3,50 3,70 0,8 0,19 0,45 0,87 1 ,60 2 ,60 ... 0,28 B 1,3 1,1 0,72 0, 36 C 2,0 1 ,6 1,1 0,52 D 2,0 1 ,6 1,1 0,52 A 0, 76 0 ,64 0,44 0,20 B 0, 96 0,80 0,52 0,24 C 1,4 1,2 0, 76 0, 36 D 1,4 1,2 0, 76 0, 36 130 ...
 • 5
 • 202
 • 0

Giáo trình hướng dẫn điều chỉnh hợp lý hệ thống vận chuyển hàng hóa thiết kế hệ thống gió phù hợp cho kho hàng phần 5 pdf

Giáo trình hướng dẫn điều chỉnh hợp lý hệ thống vận chuyển hàng hóa và thiết kế hệ thống gió phù hợp cho kho hàng phần 5 pdf
... 0, 25 0, 25 0,33 0 ,50 0,67 1,00 1,00 1,33 2,00 0,2 0,3 0,4 0 ,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0 ,55 0, 35 0,62 0 ,52 0,44 0,67 0,70 0,60 0 ,50 0, 35 0,48 0,40 0,38 0 ,55 0,60 0 ,52 0,60 0 ,50 0,40 0,32 0,38 0,46 0 ,51 ... , tờnh cho ọỳng chờnh Lb/Lc Ab/As Ab/Ac 0,1 0, 75 1,0 0, 75 0 ,5 1,0 0, 75 0 ,5 0, 25 0 ,5 0 ,5 0 ,5 1,0 1,0 1,0 0,2 0,3 0,4 0 ,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,30 0,17 0,27 1,20 0,18 0, 75 0,80 0,30 0,16 0, 35 1,10 ... -0,10 0, 25 0, 65 0,26 0, 35 0,68 -0, 45 -0,08 0,12 0, 35 0,23 0,27 0 ,55 -0,92 -0,18 -0,03 0,18 0,18 0,40 -1 ,5 -0,27 -0,23 -0,40 0,10 0, 05 0, 25 -2,0 -0,37 -0,42 -0,80 -0,08 0,08 -2,6 -0,46 -0 ,58 -1,3...
 • 5
 • 194
 • 0

Giáo trình hướng dẫn điều chỉnh hợp lý hệ thống vận chuyển hàng hóa thiết kế hệ thống gió phù hợp cho kho hàng phần 4 pptx

Giáo trình hướng dẫn điều chỉnh hợp lý hệ thống vận chuyển hàng hóa và thiết kế hệ thống gió phù hợp cho kho hàng phần 4 pptx
... 4, 0 5,0 6,0 8,0 1,5 0,57 0,27 0,22 0,20 1 ,4 0,52 0,25 0,20 0,18 1,3 0 ,48 0,23 0,19 0,16 1,2 0 ,44 0,21 0,17 0,15 1,1 0 ,40 0,19 0,15 0, 14 1,0 0,39 0,18 0, 14 0,13 1,0 0,39 0,18 0, 14 0,13 1,1 0 ,40 ... 0, 24 0,28 0,32 0 ,46 0 ,48 0,59 0,60 0,23 0,36 0 ,44 0 ,43 0,52 0,33 0,61 0,66 0,76 0, 84 0,28 0,55 0,90 0,76 0,76 0,33 0,68 0,77 0,80 0,88 0,27 0,59 0,70 0,80 0,87 0,32 0, 64 0, 74 0,83 0,88 0,27 0,59 ... 10o 10 15o -40 o 50o-60o 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0, 04 0, 04 0,05 90o 150o 180o 0,12 0,17 0,18 0,19 0,06 0,07 0,07 0,08 120o 0,18 0,27 0,28 0,29 0, 24 0,35 0,36 0,37 0,26 0 ,41 0 ,42 0 ,43 c.5 Âoản...
 • 5
 • 138
 • 0

Giáo trình hướng dẫn điều chỉnh hợp lý hệ thống vận chuyển hàng hóa thiết kế hệ thống gió phù hợp cho kho hàng phần 3 docx

Giáo trình hướng dẫn điều chỉnh hợp lý hệ thống vận chuyển hàng hóa và thiết kế hệ thống gió phù hợp cho kho hàng phần 3 docx
... 2 131 21 73 22 13 22 53 2292 232 9 1600 1858 1912 1964 2014 20 63 2110 2155 2200 22 43 2285 232 7 236 7 2406 1700 1968 2021 20 73 2124 21 73 2220 2266 231 1 235 5 239 8 2 439 2480 1800 2077 2 131 21 83 2 233 22 83 ... 1097 1116 1 136 1154 11 73 1190 1208 500 1 137 1159 1180 1200 1220 1240 1259 1277 550 1195 1218 1241 1262 12 83 130 4 132 4 134 4 600 1251 1275 1299 132 2 134 4 136 6 138 7 1408 650 130 5 133 0 135 5 137 9 1402 ... 2 233 22 83 233 0 237 7 2422 2466 2510 2552 1900 1000 1100 1200 130 0 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 230 0 2400 2500 2600 2700 2800 2900 a, mm 10 93 1146 1196 1244 1289 133 2 137 3 14 13 1451...
 • 5
 • 139
 • 0

Giáo trình hướng dẫn điều chỉnh hợp lý hệ thống vận chuyển hàng hóa thiết kế hệ thống gió phù hợp cho kho hàng phần 2 pps

Giáo trình hướng dẫn điều chỉnh hợp lý hệ thống vận chuyển hàng hóa và thiết kế hệ thống gió phù hợp cho kho hàng phần 2 pps
... Becnuli ta cọ : H1 + ρ 21 /2 = Hn + ρω2n /2 + Σ∆p Hay: Hn = H1 + ρ( 21 - ω2n) /2 - Σ∆p Hay : ∆H = Hn - H1 = ρ( 21 - ω2n) /2 - Σ∆p (6-6) 2 Âãø ∆H = ta phi âm bo : ρ(ω - ω n) /2 - Σ∆p = Hay nọi cạch ... ÄÚng nhạnh ÄÚng âi ÄÚng vãư ÄÚng âi ÄÚng vãư 5 7,6 6,6 6 10 ,2 7,6 8,1 6,6 5,6 7,6 10 ,2 7,6 8,1 9,1 10 ,2 7,6 8,1 12, 7 15 ,2 9,1 11 ,2 7,6 2) Xạc âënh âỉåìng kênh tỉång âỉång ca âỉåìng äúng Âãø váûn ... âáưu l ω1 v H1 , ca miãûng hụt thỉï l 2 v H2 v ca miãûng hụt thỉï n l ωn v Hn Tråí khạng thy lỉûc täøng ca âỉåìng äúng l Σ∆p p ϖ1 H n p 2 v1 H p ϖn n H v2 n Hçnh 6.3 : Phán bäú cäüt ạp ténh...
 • 5
 • 140
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết lập hệ thống lưu trữ hồ sơ và văn bảnkhảo sát phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý văn bản tại trung tâm công nghệ thông tin ngân hàng công thương việt namphân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý sinh viên của trung tâm tin học rubikphan tich va thiet ke he thong phan mem ho tro lap ke hoach bay trong van tai hang khong cua tong cong ty va ket qua thu nghiemphân tích và thiết kế hệ thống quản lý bến xe miền đôngphan tich va thiet ke he thongquy hoach va thiet ke he thong thuy loiphân tích và thiết kế hệ thống thông tinphân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toánphân tích và thiết kế hệ thống mạngbài tập phân tích và thiết kế hệ thốngbài tập môn phân tích và thiết kế hệ thốngbài tập phân tích và thiết kế hệ thống thông tinnghiên cứu và thiết kế hệ thống voipv6phân tích và thiết kế hệ thống thi trắc nghiệmSinh _ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIỆU LẦN 1_2017Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán khối chuyên THPT đại học khoa học huếHóa _ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH 2017Tiếng anh _ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI, HÀ TĨNH 2017CHINH PHỤC bài tập vật lý điện XOAY CHIỀU tập 2Lý_ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIỆU LẦN 1_2017Sinh _ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH 2017De thi thu mon hoa truong THPT bac yen thanh nghe an lan 1 nam 2017giáo án ngữ văn lớp 6 bàigiáo án ngữ văn lớp 6 so sánhBÀI tập TRẮC NGHIỆM NGỮ âm + đáp án _ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 2017THPT BAC YEN THANH NGHE AN _ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 2017THPT CHUYEN BIEN HOA lan 1 _ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 201710 món ăn đặc trưng trong ẩm thực MỹDe kiem tra hoc ki van 6giáo án ngữ văn lớp 6 bài 31giáo án ngữ văn lớp 6 bài 22 (2)12 DẠNG câu đảo NGỮ cực kỳ HAY gặp _ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 2017KIỂM TRA 1 TIẾT TV t45T39 thầy bói xem voi
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập