So sánh trình tự nucleotide của đoạn SSR có liên quan đến protein thực hiện chức năng trao đổi chất ở một số mẫu chè tại Thái Nguyên

So sánh ảnh hưởng của bột lá sắn và bột lá keo giậu đến năng suất và chất lượng thịt chim cút nuôi tại Thái Nguyên

So sánh ảnh hưởng của bột lá sắn và bột lá keo giậu đến năng suất và chất lượng thịt chim cút nuôi tại Thái Nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––––––– ĐỖ ĐÌNH TRUNG SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT LÁ SẮN VÀ BỘT LÁ KEO GIẬU ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CHIM CÚT NUÔI TẠI THÁI NGUYÊN ... sắn bột keo giậu thức ăn hỗn hợp đến khối lượng thể chim cút thí nghiệm 46 3.3 Ảnh hưởng bột sắn bột keo giậu phần ăn đến sinh trưởng tuyệt đối 49 3.4 Ảnh hưởng bột sắn bột keo ... văn Thái Nguyên, tháng 08 năm 2015 Tác giả Đỗ Đình Trung Mục đích đề tài - Xác định ảnh hưởng bột sắn bột keo giậu phần ăn đến khả sản xuất chất lượng thịt chim cút - Biết bột sắn hay bột keo giậu...
 • 94
 • 71
 • 0

BÁO CÁO KẾT QUẢ Đánh giá Nhu cầu Tăng cường Năng lực của các bên liên quan đến lâm nghiệp cấp sở nhằm giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng (REDD)

BÁO CÁO KẾT QUẢ Đánh giá Nhu cầu Tăng cường Năng lực của các bên có liên quan đến lâm nghiệp cấp cơ sở nhằm giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng (REDD)
... liên quan đến rừng ++++ +++ 31 Báo cáo Đánh giá NCTCNL Kết đánh giá mức độ quan tâm hoặc /và ảnh hưởng bên liên quan đến lâm nghiệp chủ chốt cấp sở nhằm giảm phát thải rừng suy thoái rừng (REDD) ... Đánh giá Nhu cầu Tăng cường Năng lực cho bên liên quan đế n lâm nghiệp cấp sở nhằm giảm phát thải rừng suy thoái rừng (REDD) Việt Nam thực khuôn khổ Dự án “Đào tạo Tăng cường lực cho bên ... giảm phát thải rừng suy thoái rừng (REDD) trình bày bảng Bảng 5: Mức độ quan tâm ảnh hưởng bên liên đến lâm nghiệp chủ chốt cấp sở nhằm giảm phát thải rừng suy thoái rừng (REDD) Số TT Bên liên...
 • 56
 • 198
 • 0

MỘT số yếu tố LIÊN QUAN đến sự cải THIỆN CHỨC NĂNG vận ĐỘNG KHỚP VAI của TRẺ bị xơ HOÁ DELTA KHÔNG CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT

MỘT số yếu tố LIÊN QUAN đến sự cải THIỆN CHỨC NĂNG vận ĐỘNG KHỚP VAI của TRẺ bị xơ HOÁ cơ DELTA KHÔNG có CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT
... [2] mối liên quan ý nghĩa thống kê mức độ hoá Delta trẻ (theo phân loại Bộ Y tế) chức vận động khớp vai sau can thiệp Những trẻ bị hoá Delta độ nguy chức vận động khớp vai không ... Trẻ bị hoá Delta độ nguy chức vận động khớp vai không tiến sau can thiệp cao gấp 51,1 lần trẻ bị hoá Delta độ Trẻ không tập luyện thường xuyên nguy chức vận động khớp vai không tiến ... Trịnh Quang Dũng, Nguyễn Thanh Liêm Chatterjee [1], [3], [4], [6] 2 .Một số yếu tố liên quan đến kết phục hồi chức vận động khớp vai Không tìm thấy mối liên quan nhóm tuổi trẻ chức vận động khớp...
 • 3
 • 50
 • 0

tìm hiểu ba vụ việc liên quan đến hình thức của giao dịch dân sự

tìm hiểu ba vụ việc có liên quan đến hình thức của giao dịch dân sự
... trọng hình thức giao dịch dân sự, giao dịch bị vô hiệu sở Tại Bản án, Tòa án sử dụng Điều luật Bộ luật dân 1995, nội dung sau: Điều 131 Điều kiện hiệu lực giao dịch dân Giao dịch dân hiệu ... hiệu lực giao dịch dân quy định điều 122, khoản hình thức giao dịch dân điều kiện hiệu lực giao dịch trường hợp pháp luật quy định” Ta hiểu trường hợp pháp luật quy định hình thức giao ... điều kiện hiệu lực giao dịch dân hình thức giao dịch dân điều kiện hiệu lực giao dịch trường hợp pháp luật quy định” Như vậy, thấy thay đổi điều kiện hiệu lực giao dịch dân hai luật...
 • 18
 • 296
 • 1

Nnhững tính chất vật lý của khối hạt liên quan đến công tác bảo quản

Nnhững tính chất vật lý của khối hạt có liên quan đến công tác bảo quản
... thüc vo âäü áøm ca khäng khê bao quanh khäúi hảt Âäü áøm ca khäng khê bao quanh låïn thç hảt s hụt thãm áøm v thy pháưn tàng lãn, ngỉåüc lải âäü áøm ca khäng khê bao quanh nh thç hảt nh båït håi ... âäü räùng âọng mäüt vai tr ráút quan trng vç nãúu âäü räùng nh lm cho hảt hä háúp úm khê v s lm gim âi âäü náøy máưm ca hảt Âäü räùng ca khäúi hảt cn giỉỵ vai tr quan trng viãûc thäng giọ (nháút ... no âọ nhỉng khäng phạt hiãûn këp thåìi, âàûc truưn v dáùn nhiãût cháûm nãn nhiãût khäng ta ngoi âỉåüc, chụng ám è v truưn dáưn âäü nhiãût cao sang cạc khu vỉûc khạc, âãún phạt hiãûn âỉåüc thç...
 • 17
 • 192
 • 1

Những tính chất vật lý của khối hạt liên quan đến bảo quản

Những tính chất vật lý của khối hạt có liên quan đến bảo quản
... thüc vo âäü áøm ca khäng khê bao quanh khäúi hảt Âäü áøm ca khäng khê bao quanh låïn thç hảt s hụt thãm áøm v thy pháưn tàng lãn, ngỉåüc lải âäü áøm ca khäng khê bao quanh nh thç hảt nh båït håi ... âäü räùng âọng mäüt vai tr ráút quan trng vç nãúu âäü räùng nh lm cho hảt hä háúp úm khê v s lm gim âi âäü náøy máưm ca hảt Âäü räùng ca khäúi hảt cn giỉỵ vai tr quan trng viãûc thäng giọ (nháút ... no âọ nhỉng khäng phạt hiãûn këp thåìi, âàûc truưn v dáùn nhiãût cháûm nãn nhiãût khäng ta ngoi âỉåüc, chụng ám è v truưn dáưn âäü nhiãût cao sang cạc khu vỉûc khạc, âãún phạt hiãûn âỉåüc thç...
 • 17
 • 344
 • 1

Các chức năng của quản lý giáo dục và những vấn đề mấu chốt cần quan tâm trong thực hiện chức năng quản lý trong trường đại học, cao đẳng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng việt nam

Các chức năng của quản lý giáo dục và những vấn đề mấu chốt cần quan tâm trong thực hiện chức năng quản lý trong trường đại học, cao đẳng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng việt nam
... đẳng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng Việt Nam 2.1 Vấn đề thực chức quản trường đại học, cao đẳng Hiện số trường đại học, cao đẳng, lãnh đạo gần trọng đến việc quản cấp ... cao đẳng có nhiều vấn đề cần thảo luận Trong tiểu luận xin đề cập vấn đề thân coi mấu chốt để nâng cao chất lượng giáo dục đại học vấn đề sách giáo dục; quản trường đại học, cao đẳng; quản ... mối quan hệ chủ thể đối tượng kiểm tra - Kiểm tra chủ thể quản đối tượng quản - Tự kiểm tra cá nhân, phận 2 Những vấn đề mấu chốt cần quan tâm thực chức quản trường Đại học, Cao đẳng nhằm...
 • 25
 • 627
 • 12

Tài liệu Đề tài ''''Tìm hiểu ba vụ việc liên quan đến hình thức của giao dịch dân sự" pptx

Tài liệu Đề tài ''''Tìm hiểu ba vụ việc có liên quan đến hình thức của giao dịch dân sự
... số tranh chấp liên quan đến hình thức giao dịch dân vấn đề đáng quan tâm Vì vậy, nhằm làm rõ vấn đề em xin chọn đề tài “ tìm hiểu ba vụ việc liên quan đến hình thức giao dịch dân sự” nội ... ĐỀ I.Cơ sở lí luận hình thức giao dịch dân Hình thức giao dịch dân phương nội dung giao dịch xác lập Thông qua phương tiện bên đối tác người thứ ba biết nội dung giao dịch xác lập Hình thức giao ... hiệu lực giao dịch dân quy định điều 122, khoản hình thức giao dịch dân điều kiện hiệu lực giao dịch trường hợp pháp luật quy định” Ta hiểu trường hợp pháp luật quy định hình thức giao...
 • 19
 • 199
 • 0

Những bài toán trong đại số cấp liên quan đến đa thức

Những bài toán trong đại số sơ cấp có liên quan đến đa thức
... Thông Chương Những toán đại số cấp liên quan đến đa thức Phần Đối với đa thức ẩn Bài toán 1: Trục thức mẫu Giả sử cần trục thức dạng    với    đa thức  với hệ số hữu tỉ,  dạng n ... loại ,hệ thống số toán đa thức Bên cạnh đó, thấy rõ vai trò đa thức môn toán nhà trường phổ thông Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu toán Đại số cấp liên quan đến đa thức ẩn đa thức nhiều ẩn Đối ... Đa thức đối xứng 2.1 Định nghĩa 2.2 Tính chất Chương Những toán đại số cấp liên quan đến đa thức 11 Phần Đối với đa thức ẩn 11 Bài toán Trục thức...
 • 78
 • 228
 • 0

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra được xác định như thế nào ? Và trên thực tế, việc áp dụng các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề này còn những điểm gì đáng quan tâm

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra được xác định như thế nào ? Và trên thực tế, việc áp dụng các quy định của pháp luật có liên quan đến vấn đề này còn những điểm gì đáng quan tâm
... thấy thiệt hại liên quan đến nguồn nguy hiểm cao độ áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, nguy n nhân gây thiệt hại người hay tự thân nguồn nguy hiểm cao độ gây ... thiệt hại khách quan bất ngờ xảy nằm kiểm soát Vậy, nguồn nguy hiểm cao độ ? Trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây xác định ? thực tế, việc áp dụng quy định pháp luật liên ... số vấn đề lý luận trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây : Khái niệm nguồn nguy hiểm cao độ trách nhiệm bồi thường thiệt hại nguồn nguy hiểm cao độ gây : Trách nhiệm bồi thường...
 • 22
 • 47
 • 0

BÀI GIẢNG điện tử CHIẾN lược của một số nước LIÊN QUAN đến QUỐC PHÒNG AN NINH của VIỆT NAM GIAI đoạn HIỆN NAY

BÀI GIẢNG điện tử  CHIẾN lược của một số nước có LIÊN QUAN đến QUỐC PHÒNG AN NINH của VIỆT NAM GIAI đoạn HIỆN NAY
... định Chiến lược Mỹ II CHIẾN LƯỢC MỘT SỐ NƯỚC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QP ,AN CỦA VN HIỆN NAY Chiến lược Trung Quốc Chiến lược Nga Một số nước khác a Chiến lược ANQG - CL ANQG Mỹ gì? - Mục tiêu chiến lược ... năm đầu kỷ XXI liên quan đến QP ,AN VN Gồm phần lớn Chiến lược số nước liên quan đến QP ,AN VN giai đoạn I TÌNH HÌNH THẾ GIỚI, KV NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QP, AN CỦA VN a Thuận ... khối ASEAN Bộ trưởng quốc phòng Nga thăm Việt Nam a Nhật Bản - Một số đặc điểm - Đối với Việt Nam Một số nước khác b Các nước ASEAN - Một số vấn đề ASEAN - Một số nước lớn muốn dùng ASEAN để chuyển...
 • 19
 • 84
 • 0

Thực trạng các hoạt động liên quan đến hoạt động đầu quản lý hoạt động đầu của sở kế hoạch và đầu tỉnh Bắc Ninh.DOC

Thực trạng các hoạt động có liên quan đến hoạt động đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư của sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh.DOC
... đến hoạt động đầu quản hoạt động đầu sở kế hoạch đầu tỉnh Bắc Ninh I Thực trạng hoạt động liên quan đến hoạt động đầu quản hoạt động đầu sở kế hoạch đầu Hợp tác đầu ... hoạt động liên quan đến hoạt động đầu quản hoạt động đầu sở kế hoạch đầu Bắc Ninh I Định hướng phát triển sở kế hoạch đầu tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 Nhằm nhanh chóng xây dựng Bắc ... 1996 sở kế hoạch đầu tỉnh Bắc tiến hành bàn giao chức năng, nhiệm vụ, tổ chức sở kế đầu Bắc với sở kế hoạch đầu Bắc Ninh Danh sách công chức, viên chức chia tách sở kế hoạch đầu tư...
 • 50
 • 484
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: mục công trình nghiên cứu của tác giả có liên quan đến đề tài nghiên cứutrách nhiệm của các cơ quan nhà nƣớc tổ chức cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện pháp luật thuế2 9 các bộ đếm của hệ thống có liên quan đến tiến trìnhmột số đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty có liên quan đến công tác quản lý chất lượng sản phẩmcác công trình khoa học đã công bố của tác giả có liên quan đến đề tài luận ánnộp thuế đầy đủ cho nhà nước thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật có liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh quan tâm hơn nữa đến các công tác xã hộimục các công trình đã được công bố của tác già có liên quan đến luận ánnhững công trình đã công bố cứa tác già có liên quan đến luận áncông trình của tác giả có liên quan đến luận ánmục công trình khoa học của tác giả có liên quan tới luận ánmục công trình đã công bố của tác giả có liên quan đến đề tài luận vănbản án liên quan của tòa án liên quan đến chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toánđặc điểm của dự án có liên quan đến môi trườngtên địa chỉ của những người có liên quan đến l cmẫu đánh giá người liên đới stakeholder model xuất phát từ đối tượng bị tác động bởi chính sách và hoặc liên quan đến việc thực hiện chính sáchBài dịch môn tài chính doanh nghiệp chính sách cổ tứcBài dịch môn tài chính doanh nghiệp phương thức các doanh nghiệp phát hành chứng khoánBài dịch môn tài chính doanh nghiệp tài trợ và định giáThuyết trình môn tài chính doanh nghiệp phương thức các doanh nghiệp phát hành chứng khoánThuyết trình phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần phân bón bình điền BFCThuyết trình tổng quan tài chính doanh nghiệpÁp dụng các tiêu chuẩn vốn theo quy định của Basel II, III nhằm tăng cường đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt NamChiến lược kinh doanh tại công ty TNHH MTV Nhựa Bình Minh miền BắcGia cố nền đất yếu bằng hệ cọc đất-tro bay-xi măng sử dụng tro bay từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà VinhGiải pháp thiết kế trắc dọc hợp lý đường ôtô cao tốc đoạn KM42 000--KM47+000 đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng NgãiHiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn HàHoàn thiện phương pháp tính lương trong xếp dỡ ở cảng Chùa VẽKiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Ba ĐìnhMô phỏng nồng độ chất ô nhiễm các công đoạn xử lý nước thải trạm xử lý nước thải KCN Hòa Cầm, đề xuất, cải tiến vận hành để nồng độ đầu ra đạt QCVNMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ nhà hàng tại khách sạn Xanh - HuếNâng cao hiệu quả quản lý thu Thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại Cục Thuế Ninh BìnhQuản trị quan hệ khách hàng tại Khu nghỉ mát Sandybeach Đà NẵngChính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ AnChính sách quản lý nhà nước đối với kinh doanh xăng dầu ở Việt NamChính sách tài chính nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập