So sánh đặc tính nông học, năng suất và phẩm chất 20 giốngdòng lúa a1 tại trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống Bình Đức An giang vụ ðông xuân 2005 – 2006

So sánh đặc tính nông học, năng suất phẩm chất 20 giốngdòng lúa a1 tại trung tâm nghiên cứu & sản xuất giống bình đức - an giang vụ đông xuân 2005 - 2006 docx

So sánh đặc tính nông học, năng suất và phẩm chất 20 giốngdòng lúa a1 tại trung tâm nghiên cứu & sản xuất giống bình đức - an giang vụ đông xuân 2005 - 2006 docx
... L25 0-2 - 8-1 -1 IR60819/IR59606 MTL460 L27 5-5 - 1-1 - 3-5 - 2-1 -1 OM1723/LTCN MTL471 L34 2-9 -1 0-2 -1 MTL233/AS996 MTL473 L31 8-1 -2 3-3 - 4-1 - 1-1 -1 MTL156/Khaohom MTL482 L31 8-1 - 2-2 - 8-3 - 1-1 MTL156/Khaohom MTL486 L33 5-1 7-3 - 2-1 ... MTL496 L32 8-2 - 9-1 -2 MTL145//P6/Jasmine 13 MTL497 L32 8-2 - 9-1 -1 MTL145//P6/Jasmine 14 MTL498 L31 8-2 - 1-2 - 1-1 - 2-1 MTL156/Khaohom 15 MTL499 L25 9-4 -1 7-1 -1 -N CK96/IR64 16 MTL500 L31 8-1 - 2-4 - 5-1 - 1-1 MTL156/Khaohom ... MTL156/Khaohom 17 MTL501 L33 7-1 0-1 - 3-1 -1 VD20//MTL156/N.Nhu n 18 MTL502 L26 4-1 - 1-2 - 1-1 - 3-1 -1 N MTL142/LTCN 19 MTL503 L33 7-1 0-1 - 1-2 -2 VD20//MTL156/N.Nhu n 20 MTL145 IR 6206 5-2 7-1 - 2-1 (ð/C) 14 3.2 Phương...
 • 68
 • 351
 • 1

Luận văn : So sánh đặc tính nông học, phẩm chất 20 giống/dòng lúa A1 tại trung tâm nghiên cứu sản xuất giống Bình Đức - An Giang vụ Đông Xuân 2005 - 2006 part 7 pptx

Luận văn : So sánh đặc tính nông học, phẩm chất 20 giống/dòng lúa A1 tại trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống Bình Đức - An Giang vụ Đông Xuân 2005 - 2006 part 7 pptx
... Giang v ðông Xuân 200 5 -2 00 6 Hình 7: Gi ng MTL500 c a 20 gi ng A1, ð i h c C n Thơ, thí nghi m t i Trung tâm Nghiên C u S n Xu t gi ng Bình ð c - An Giang v ðông Xuân 200 5 -2 00 6 Pc-5 Hình 8: Lo i b ... significant at 1% level * M t s hình nh trình ti n hành thí nghi m Pc-4 Hình 6: Ru ng thí nghi m 20 gi ng/dòng lúa A1, ð i h c C n Thơ, t i Trung tâm Nghiên C u S n Xu t gi ng Bình ð c - An Giang ... ========================================================================= LAPLAI (L) 5 .70 6 573 3 2.85328 67 ...
 • 8
 • 141
 • 1

Luận văn : So sánh đặc tính nông học, phẩm chất 20 giống/dòng lúa A1 tại trung tâm nghiên cứu sản xuất giống Bình Đức - An Giang vụ Đông Xuân 2005 - 2006 part 6 pptx

Luận văn : So sánh đặc tính nông học, phẩm chất 20 giống/dòng lúa A1 tại trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống Bình Đức - An Giang vụ Đông Xuân 2005 - 2006 part 6 pptx
... Nghiên C u S n Xu t gi ng Bình ð c - An Giang, v ðông Xuân 200 5 -2 00 6 45 * MTL473 Th i gian sinh trư ng: 103 ngày Cây cao 108 cm, ñ nhánh trung bình, th i gian tr trung bình ( 4-7 ngày), r y u H t to, ... e-h 6, 9 efg 3,01 abc MTL458 80 ,6 b-f 67 ,9ab 40,3 efg 4,3 b 7,1 cde 3,02 a-d MTL 460 79,4 gh 66 ,9ab 40,8 d-g 5,5 a 6, 8 gh MTL471 80,9 bcd 66 ,6ab 36, 8 fgh 1,7 hi 7,2 abc 2, 96 b-e MTL473 80 ,6 b-f 65 ,9ab ... MTL494 79 ,6 fgh 66 ,1ab 41,3 def 0,4 jk 7,2 a-d 2,95 cde MTL495 82,1 a 67 ,4ab 16, 7 i 5 ,6 a 7,2 a-d 3,01 abc MTL4 96 80,7 b-e 68 ,4ab 47,1 a-e 2,4 fgh 7,2 a-d 3,00 b-e MTL497 80,3 c-g 69 ,2a 48,4 a-e 2,3...
 • 10
 • 98
 • 1

Luận văn : So sánh đặc tính nông học, phẩm chất 20 giống/dòng lúa A1 tại trung tâm nghiên cứu sản xuất giống Bình Đức - An Giang vụ Đông Xuân 2005 - 2006 part 5 ppt

Luận văn : So sánh đặc tính nông học, phẩm chất 20 giống/dòng lúa A1 tại trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống Bình Đức - An Giang vụ Đông Xuân 2005 - 2006 part 5 ppt
... b-g 28,2 a MTL482 5, 44 abc 7,1 430 abc 63 e-h 86 ,59 a bc 74 ,56 d 84,44 a MTL486 5, 15 a-d 6,3 455 ab 54 h 67,34 c-f 25, 5 cde MTL487 4, 85 c-f 9,0 443 abc 80 abc 56 ,10 hi 25, 4 cde MTL488 3,81 g 5, 7 ... 60 fgh 50 ,21 i 22,4 h MTL494 5, 03 b-e 6,9 354 de 76 b-e 65, 82 def 25, 7 b-e MTL4 95 4,48 d-g 7,0 380 cde 66 c-h 53 ,61 hi 27,9 a MTL496 5, 93 ab 7,8 355 de 85 ab 60,72 fgh 25, 7 b-e MTL497 5, 84 ab ... 65 d-h 60,67 fgh 25, 9 bcd MTL498 5, 51 abc 7,9 4 35 abc 73 b-g 75, 33 bc 24,8 de MTL499 4,87 c-f 6,8 478 a 60 fgh 53 ,10 hi 23,6 fg MTL500 6, 05 a 7,7 341 de 90 a 71, 95 b-e 25, 2 cde MTL501 5, 18 a-d...
 • 10
 • 157
 • 0

Luận văn : So sánh đặc tính nông học, phẩm chất 20 giống/dòng lúa A1 tại trung tâm nghiên cứu sản xuất giống Bình Đức - An Giang vụ Đông Xuân 2005 - 2006 part 4 pot

Luận văn : So sánh đặc tính nông học, phẩm chất 20 giống/dòng lúa A1 tại trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống Bình Đức - An Giang vụ Đông Xuân 2005 - 2006 part 4 pot
... Duncan 27 Chương K T QU VÀ TH O LU N 4. 1 Tình hình chung - Tình hình khí tư ng th y văn: B ng 2: Tình hình khí tư ng th y văn t i Tp Long Xuyên t tháng 11 /200 5-2 /200 6 Th i gian Nhi t ñ trung bình( OC) ... tâm d báo khí tư ng th y văn An Giang, 200 6 ) B ng cho th y: + Nhi t ñ trung bình su t th i gian thí nghi m t 26 – 27,50 C + m ñ không kh : 77 – 82% + S gi n ng trung bình: 6,2 gi /ngày Nhìn chung ... m tính ch ng ch u r y nâu nhà lư i B ng 3: K t qu thí nghi m r y nâu nhà lư i ñ o ôn nương m (ðơn v : c p) Gi ng R y nâu ð o ôn MTL457 7 MTL458 MTL460 MTL471 MTL473 MTL482 MTL486 5 MTL487 MTL488...
 • 10
 • 130
 • 0

Luận văn : So sánh đặc tính nông học, phẩm chất 20 giống/dòng lúa A1 tại trung tâm nghiên cứu sản xuất giống Bình Đức - An Giang vụ Đông Xuân 2005 - 2006 part 3 doc

Luận văn : So sánh đặc tính nông học, phẩm chất 20 giống/dòng lúa A1 tại trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống Bình Đức - An Giang vụ Đông Xuân 2005 - 2006 part 3 doc
... L34 2-9 -1 0-2 -1 MTL 233 /AS996 MTL4 73 L31 8-1 -2 3- 3 - 4-1 - 1-1 -1 MTL156/Khaohom MTL482 L31 8-1 - 2-2 - 8 -3 - 1-1 MTL156/Khaohom MTL486 L 33 5-1 7 -3 - 2-1 MTL 233 //Khaohom/Jasmine MTL487 L31 8-1 -2 4 -3 - 6-1 - 1-1 MTL156/Khaohom ... L31 8-2 - 1-2 - 1-1 - 2-1 MTL156/Khaohom 15 MTL499 L25 9-4 -1 7-1 -1 -N CK96/IR64 16 MTL500 L31 8-1 - 2-4 - 5-1 - 1-1 MTL156/Khaohom 17 MTL501 L 33 7-1 0-1 - 3- 1 -1 VD20//MTL156/N.Nhu n 18 MTL502 L26 4-1 - 1-2 - 1-1 - 3- 1 -1 N ... Bình ð c - An Giang v ðông Xuân 200 5 – 200 6 STT Tên gi ng Tên g c T h p lai MTL457 U 1-1 - 1-1 - 1-2 -1 MTL458 L25 0-2 - 8-1 -1 IR60819/IR59606 MTL460 L27 5-5 - 1-1 - 3- 5 - 2-1 -1 OM17 23/ LTCN MTL471 L34 2-9 -1 0-2 -1 ...
 • 10
 • 157
 • 0

Luận văn : So sánh đặc tính nông học, phẩm chất 20 giống/dòng lúa A1 tại trung tâm nghiên cứu sản xuất giống Bình Đức - An Giang vụ Đông Xuân 2005 - 2006 part 2 pot

Luận văn : So sánh đặc tính nông học, phẩm chất 20 giống/dòng lúa A1 tại trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống Bình Đức - An Giang vụ Đông Xuân 2005 - 2006 part 2 pot
... ñ c tính t t b sung vào c u gi ng hi n t i c a vùng Trong khuôn kh ñó, v ðông Xuân 20 0 5 – 20 0 6 thí nghi m so sánh ñ c tính nông h c, su t ph m ch t c a 20 gi ng/dòng lúa A1 t i Trung tâm Nghiên ... Malaysia, Hongkong, Iran, Ir c, Trung Qu c, Cuba m t s nư c Châu Phi (Tr n Văn ð t, 20 0 2, ð ng Kim Sơn, 20 0 1) 2. 2 Tình hình canh tác lúa An Giang 2. 2.1 K thu t canh tác lúa c a ngư i dân Theo ... 20 0 4 – 20 0 5 * Tình hình s n xu t lúa năm 20 0 4 + Di n tích: 523 .037 chi m 92, 7% di n tích tr ng (564.416 ha) Trong ñó v ðông Xuân 22 0. 25 6 ha, Hè Thu 21 3.707 Thu ðông 80.340 + Năng su t: su t lúa...
 • 10
 • 144
 • 0

Luận văn : So sánh đặc tính nông học, phẩm chất 20 giống/dòng lúa A1 tại trung tâm nghiên cứu sản xuất giống Bình Đức - An Giang vụ Đông Xuân 2005 - 2006 part 1 pot

Luận văn : So sánh đặc tính nông học, phẩm chất 20 giống/dòng lúa A1 tại trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống Bình Đức - An Giang vụ Đông Xuân 2005 - 2006 part 1 pot
... Phương pháp thu th p s li u 3.2.3 .1 Ch tiêu sâu b nh Trang i ii iii iv v 1 2 2 3 3 5 8 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 13 13 15 15 16 16 16 iii 3.2.3.2 ð c tính nông h c 3.2.3.3 Năng su t th c ... SU T VÀ PH M CH T 20 GI NG/DÒNG LÚA A1 T I TRUNG TÂM NGHIÊN C U & S N XU T GI NG BÌNH ð C - AN GIANG V ðÔNG XUÂN 200 5 – 200 6 Do sinh viên: ðINH VĂN CHĂN Th c hi n b o v trư c H i ñ ng ngày : ………………………………… ... GIANG KHOA NÔNG NGHI P - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN SO SÁNH ð C TÍNH NÔNG H C, NĂNG SU T VÀ PH M CH T 20 GI NG/DÒNG LÚA A1 T I TRUNG TÂM NGHIÊN C U & S N XU T GI NG BÌNH ð C - AN GIANG V ðÔNG XUÂN...
 • 10
 • 123
 • 0

So sánh đặc tính nông học, năng suất phẩm chất 20 giống lúa lai tại trung tâm nghiên cứu sản xuất giống Bình Đức -An Giang

So sánh đặc tính nông học, năng suất và phẩm chất 20 giống lúa lai tại trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống Bình Đức -An Giang
... KHOA NÔNG NGHI P - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN SO SÁNH ð C TÍNH NÔNG H C, NĂNG SU T VÀ PH M CH T 20 GI NG/DÒNG LÚA A1 T I TRUNG TÂM NGHIÊN C U & S N XU T GI NG BÌNH ð C - AN GIANG V ðÔNG XUÂN 200 5 – 200 6 ... kèm v i tên ñ tài: SO SÁNH ð C TÍNH NÔNG H C, NĂNG SU T VÀ PH M CH T 20 GI NG/DÒNG LÚA A1 T I TRUNG TÂM NGHIÊN C U & S N XU T GI NG BÌNH ð C - AN GIANG V ðÔNG XUÂN 200 5 – 200 6 Do sinh viên: ðINH ... NG ð I H C AN GIANG KHOA NÔNG NGHI P - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ðINH VĂN CHĂN MSSV: DPN021352 SO SÁNH ð C TÍNH NÔNG H C, NĂNG SU T VÀ PH M CH T 20 GI NG/DÒNG LÚA A1 T I TRUNG TÂM NGHIÊN C U & S...
 • 68
 • 499
 • 1

So sánh đặc tính nông học, năng suất phẩm chất 20 giống lúa/ dòng lúa lai tại trung tâm nghiên cứu sản xuất giống Bình Đức -An Giang

So sánh đặc tính nông học, năng suất và phẩm chất 20 giống lúa/ dòng lúa lai tại trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống Bình Đức -An Giang
... KHOA NÔNG NGHI P - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN SO SÁNH ð C TÍNH NÔNG H C, NĂNG SU T VÀ PH M CH T 20 GI NG/DÒNG LÚA A1 T I TRUNG TÂM NGHIÊN C U & S N XU T GI NG BÌNH ð C - AN GIANG V ðÔNG XUÂN 200 5 – 200 6 ... kèm v i tên ñ tài: SO SÁNH ð C TÍNH NÔNG H C, NĂNG SU T VÀ PH M CH T 20 GI NG/DÒNG LÚA A1 T I TRUNG TÂM NGHIÊN C U & S N XU T GI NG BÌNH ð C - AN GIANG V ðÔNG XUÂN 200 5 – 200 6 Do sinh viên: ðINH ... NG ð I H C AN GIANG KHOA NÔNG NGHI P - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ðINH VĂN CHĂN MSSV: DPN021352 SO SÁNH ð C TÍNH NÔNG H C, NĂNG SU T VÀ PH M CH T 20 GI NG/DÒNG LÚA A1 T I TRUNG TÂM NGHIÊN C U & S...
 • 68
 • 237
 • 0

Luận văn : KHẢO NGHIỆM ĐẶC TÍNH NÔNG HỌC, NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT CỦA 15 GIỐNG LÚA QUỐC GIA A2 TẠI TRẠI GIỐNG BÌNH ĐỨC - AN GIANG VỤ ĐÔNG XUÂN 2004 -2005 part 7 pps

Luận văn : KHẢO NGHIỆM ĐẶC TÍNH NÔNG HỌC, NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT CỦA 15 GIỐNG LÚA QUỐC GIA A2 TẠI TRẠI GIỐNG BÌNH ĐỨC - AN GIANG VỤ ĐÔNG XUÂN 2004 -2005 part 7 pps
... (R) 16.60844444 8.30422222 7. 64 ** GIONG (G) 14 30.80 977 778 2.20069841 2.02 ns ERROR 28 30.4 5155 556 1.0 875 5556 TOTAL 44 77 .86 977 778 ======================================================= ... ======================================================= = LAPLAI (R) 17. 50 577 78 8 .75 28889 1.32 ns GIONG (G) 14 303.5311111 21.68 079 37 3.28 ** ERROR 28 185.2608889 6.6164603 TOTAL 44 506.2 977 778 ======================================================= ... LAPLAI (R) 9635.40 578 48 17. 70289 4.42 * GIONG (G) 14 33233.8 377 8 2 373 .84556 2.18 * ERROR 28 30 515. 83422 1089.85122 TOTAL 44 73 385. 077 78 =======================================================...
 • 5
 • 113
 • 0

Luận văn : KHẢO NGHIỆM ĐẶC TÍNH NÔNG HỌC, NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT CỦA 15 GIỐNG LÚA QUỐC GIA A2 TẠI TRẠI GIỐNG BÌNH ĐỨC - AN GIANG VỤ ĐÔNG XUÂN 2004 -2005 part 6 potx

Luận văn : KHẢO NGHIỆM ĐẶC TÍNH NÔNG HỌC, NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT CỦA 15 GIỐNG LÚA QUỐC GIA A2 TẠI TRẠI GIỐNG BÌNH ĐỨC - AN GIANG VỤ ĐÔNG XUÂN 2004 -2005 part 6 potx
... thống kê 15 giống lúa thí nghiệm trung tâm nghiên cứu sản xuất giống (Bình Đức An Giang) vụ Đông Xuân 2004 – 2005 rút số kết luận đề nghị sau: 5.1 Kết Luận Nhìn chung, hầu hết giống lúa có kiểu ... suất 20 giống / dòng lúa cải tiến, nhân so sánh suất giống/ dòng lúa cải tiến triển vọng vụ đông xuân 1987 – 1988 Bình Đức An Giang LVTNĐH ĐHCT Nguyễn Đức Mẫn.1991.Trắc nghiệm suất hậu kỳ 35 giống/ dòng ... ======================================================= = LAPLAI (R) 12.4333333 6. 2 166 667 ...
 • 10
 • 174
 • 0

Luận văn : KHẢO NGHIỆM ĐẶC TÍNH NÔNG HỌC, NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT CỦA 15 GIỐNG LÚA QUỐC GIA A2 TẠI TRẠI GIỐNG BÌNH ĐỨC - AN GIANG VỤ ĐÔNG XUÂN 2004 -2005 part 5 pptx

Luận văn : KHẢO NGHIỆM ĐẶC TÍNH NÔNG HỌC, NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT CỦA 15 GIỐNG LÚA QUỐC GIA A2 TẠI TRẠI GIỐNG BÌNH ĐỨC - AN GIANG VỤ ĐÔNG XUÂN 2004 -2005 part 5 pptx
... Bảng 7: Thời gian sinh trưởng, chiều dài 15 giống lúa thí nghiệm trại giống Bình Đức An Giang vụ Đông Xuân 2004 -2 0 05 TT Giống OM2492 TG sinh trưởng (ngày) 1 05 Chiều dài (cm) 21,7 ... MTL3 85, MTL389, MTL 352 , IR64, OM24 95 + Nhóm tấn/ha có giống OM2008, OM2490 Bảng 1 1: Thành phần suất suất thực tế 15 giống thí nghiệm trại giống Bình Đức An Giang vụ Đông Xuân 2004 - 20 05 Số ... thí nghiệm nương mạ cháy lá, rầy nâu tiến hành thí nghiệm nhà lưới có kết bảng Bảng 1 0: Kết thử nghiệm bệnh cháy rầy nâu 15 giống lúa thí nghiệm trại giống Bình Đức An Giang vụ Đông Xuân 2004...
 • 10
 • 144
 • 0

Luận văn : KHẢO NGHIỆM ĐẶC TÍNH NÔNG HỌC, NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT CỦA 15 GIỐNG LÚA QUỐC GIA A2 TẠI TRẠI GIỐNG BÌNH ĐỨC - AN GIANG VỤ ĐÔNG XUÂN 2004 -2005 part 4 docx

Luận văn : KHẢO NGHIỆM ĐẶC TÍNH NÔNG HỌC, NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT CỦA 15 GIỐNG LÚA QUỐC GIA A2 TẠI TRẠI GIỐNG BÌNH ĐỨC - AN GIANG VỤ ĐÔNG XUÂN 2004 -2005 part 4 docx
... cao 15 giống lúa thí nghiệm trại giống Bình Đức An Giang vụ Đông Xuân 20 04 – 2005 Tên Giống NGÀY SAU CẤY 10 20 30 40 50 60 85 OM 249 2 45 ,1 a-e 66,6 ab 76,8 abc 85,9 ab 91,7 bc 101,4bcd 101 ,4 bcd ... 5: Sự biến động số chồi 15 giống lúa thí nghiệm trại giống Bình Đức An Giang vụ Đông Xuân 20 04 – 2005 Tên Giống Ngày sau cấy Tỉ lệ chồi 10 20 30 Hữu hiệu (%) OM 249 2 6,8 d 12,5 12,5 68,7 OM 249 0 ... 6,6 d 14, 7 15, 3 60,0 OM3837 10,6 a 14, 8 14, 6 68,8 MTL385 8,2 bcd 14, 5 14, 8 59 ,4 MTL389 8,0 bcd 14, 4 14, 4 70,2 MTL3 64 7,9 bcd 14, 6 14, 6 64, 6 MTL352 9,1 ab 14, 6 14, 5 60,0 IR 64 10,3 a 13 ,4 13,7...
 • 10
 • 100
 • 0

Luận văn : KHẢO NGHIỆM ĐẶC TÍNH NÔNG HỌC, NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT CỦA 15 GIỐNG LÚA QUỐC GIA A2 TẠI TRẠI GIỐNG BÌNH ĐỨC - AN GIANG VỤ ĐÔNG XUÂN 2004 -2005 part 3 potx

Luận văn : KHẢO NGHIỆM ĐẶC TÍNH NÔNG HỌC, NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT CỦA 15 GIỐNG LÚA QUỐC GIA A2 TẠI TRẠI GIỐNG BÌNH ĐỨC - AN GIANG VỤ ĐÔNG XUÂN 2004 -2005 part 3 potx
... Giang vụ đông xuân 2004 – 2005 - Thời gian tiến hành thí nghiệm: từ ngày 22/11 /2004 đến 30 /3/ 2005 Bảng 2: Danh sách 15 giống lúa thí nghiệm trại giống Bình Đức An Giang vụ đông xuân 2004 - 2005 ... OM16 43 IR64 / OM 43 – 26 IR841 đột biến OM850 / IR59606 OM1706 / Khao 26 (ĐB) Tám xoan đột biến Nếp hoa vàng / NN6A OM2507 / 0M997 L27 4-4 -1 7-4 - 2-2 - 1-1 L26 4-1 - 3- 1 -1 L26 2-2 - 6-1 -1 L26 3- 2 - 5-2 - 2-1 IRRI ... IRRI 3. 1.2.Vật liệu thí nghiệm - Giống: giống khảo nghiệm gồm 15 giống, giống 100g nhận từ phòng khảo kiểm nghiệm giống trồng Quốc Gia phía nam, danh sách giống trình bày bảng - Đất đai: lô đất...
 • 10
 • 118
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: so sanh dac tinh nong hoc và nang suat cua 3 giông luađánh giá một số đặc điểm nông học của 6 giống sả trồng tại trung tâm nghiên cứu cây thuốc ngọc hồi thanh trì hà nộiđề tài nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn tại trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi bình thắng viện khoa học nông nghiệp miền namkết quả nghiên cứu một số chỉ tiêu về khả năng sản xuất của ngan pháp r71 nuôi tại trung tâm nghiên cứu vịt đại xuyênđiều tra tình hình mắc bệnh phân trắng lợn con và biện pháp phòng trị bệnh tại trung tâm nghiên cứu lợn thuỵ phươngkết quả bước đầu đánh giá khả năng sản xuất của giống dê chuyên thịt boer nhập về từ mỹ nuôi tại trung tâm nghiên cứu dê và thỏ sơn tâykết quả nghiên cứu khả năng sản xuất của vịt m14 nuôi tại trung tâm nghiên cứu vịt đại xuyêntieu luan so sanh nang suat va dac tinh nong hoc cua 3 giông luamột số đặc tính nông học ảnh hưởng đến năng suất cây lúaphương pháp đánh giá một số đặc điểm nông sinh học năng suất và chất lượng quả của các mẫu giốngđặc tính nông học cây lúađặc tính nông học của lúađặc tính nông học của cây lúaso sánh đặc điểm triết học phương đông và phương tâyđiều tra thành phần côn trùng bắt mồi sâu hại đậu tương một số đặc tính sinh học của loài harpalus sinicus hope carabidae; coleoptera vụ đông xuân 2005 2006 tại chương mỹ hà tâyĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu xây dựng định hướng chiến lược về cơ cấu sản phẩm hàng xuất khẩu của Việt Nam tới thị trường EU đến năm 2010Đề tài nghiên cứu Bê tông hạt mịn chất lượng caoĐề tài Nghiên cứu biện pháp móng Top - Base xử lý nền đất yếu dưới móngĐề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật vá nhĩ của viêm tai giữa mạn tínhĐề tài nghiên cứu khoa học Cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp Việt Nam phương pháp phân tích hồi quy theo ngưỡngĐề tài nghiên cứu khoa học Độ nhạy cảm dòng tiền của việc nắm giữ tiền mặt bằng chứng tại các công ty Việt NamĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khả năng sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học Ibi để đánh giá chất lượng môi trường nước hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng NamĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu phát triển loại hình du lịch MICE tại tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuĐề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Sử dụng thiết bị Hi_Class trong việc giảng dạy Tin học 10 nhằm nâng cao hứng thú học cho học sinhĐề tài Nghiên cứu Khoa học Tách chiết collagen từ da cá tra bằng phương pháp hoá sinhĐề tài nghiên cứu khoa học Vấn đề điểm vỡ cấu trúc và bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực và lãi suất thực ở Việt Nam và một số quốc gia Châu ÁĐề tài Nghiên cứu phân tích hệ điều khiển cầu rải Công Ty Xi Măng Hoàng ThạchĐề tài Nghiên cứu phương pháp thành lập một số ứng dụng của mô hình cao DEMĐề tài Nguyên lý và thiết bị trong nhà máy điệnĐề tài Phân vùng với tách ngưỡng tự độngĐề tài Phương pháp phân tích địa hóa dầu khíĐề tài Quản lý học viên của một trung tâm tin họcĐề tài Quản lý tour du lịch trong nướcĐề tài Quản lý tour du lịchĐề tài Quản lý tuyển sinh đại hoc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập