13 trừ 5

Bài giảng Toán 2 bài 13 trừ đi 1 số. 13 trừ 5

Bài giảng Toán 2 bài 13 trừ đi 1 số. 13 trừ 5
... cũ * Đặt tính tính: a/ 22 - b/ 32 -18 13 trừ số : 13 - 13 - = ? 13 – = ? 13 – = ? 13 – = 13 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = Bài Tính nhẩm : Bài tập a + = 13 + = 13 = = Khi đổi chỗ số ... tổng không đổi Lấy tổng trừ số hạng số hạng Bài tập Bài Tính nhẩm + = 13 + = 13 + = 13 + = 13 13 - = 13 - = 13 - = 13 - = Bài Tính 13 13 13 13 13 Bài tập Bài Cửa hàng có 13 xe đạp, bán xe đạp ... Cửa hàng có 13 xe đạp, bán xe đạp Hỏi cửa hàng lại xe đạp ? Trò chơi :Thi viết bảng trừ - Học thuộc bảng trừ 13 trừ số - Chuẩn bị sau : 33 - ...
 • 13
 • 62
 • 0

Bài giảng Toán 2 bài 13 trừ đi 1 số. 13 trừ 5

Bài giảng Toán 2 bài 13 trừ đi 1 số. 13 trừ 5
... = 13 – = TaiLieu.VN Toán 13 trừ số 13 - 1/ 57 Tính nhẩm: a + = 13 + = 13 13 + = 13 13 – = 13 – = 4+9= 13 – = 13 – = b 13 – – = 13 – – = 13 – = TaiLieu.VN Toán 13 trừ số 13 - 2/ 57 Tính: 13 13 13 ... TaiLieu.VN Toán 13 trừ số 13 - Trò chơi : 13 - Tìm nhà cho thú 13 - 13 - 13 - 13 - TaiLieu.VN Toán 13 trừ số 13 - 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = TaiLieu.VN Toán 13 trừ số 13 - 3 /57 Đặt ... 13 – = 13 – = TaiLieu.VN Toán 13 trừ số 13 - * Học thuộc bảng trừ: 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = TaiLieu.VN Toán 13 trừ số 13 - * Học thuộc bảng trừ: 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = 13 ...
 • 15
 • 67
 • 0

Bài giảng Toán 2 bài 13 trừ đi 1 số. 13 trừ 5

Bài giảng Toán 2 bài 13 trừ đi 1 số. 13 trừ 5
... bảng trừ 13 13 13 13 13 13 TaiLieu.VN - = = = = = = 8 Học thuộc bảng trừ 13 13 13 13 13 13 TaiLieu.VN - = = = = = = 9 Luyện tập: 1. Tính nhẩm: a) + = 13 + = 13 + = 13 + = 13 + = 13 + = 13 13 – = 13 ... = = = Cột số bị trừ Cột số trừ ì Có đi u g thú vị ? ố s t ộ c c cá Cột hiệu Học thuộc bảng trừ 13 13 13 13 13 13 TaiLieu.VN - = = = = = = 6 Học thuộc bảng trừ 13 13 13 13 13 13 TaiLieu.VN - = ... : x - 23 = 19 TaiLieu.VN x - 26 = 17 Bài toán: Toán 13 trừ số 13 - 13 – = ? Có 13 que tính, bớt que tính Hỏi lại que tính? 13 – = TaiLieu.VN Toán 13 trừ số 13 - Cách đặt thực phép tính 13 TaiLieu.VN...
 • 12
 • 50
 • 0

Bài giảng Toán 2 bài 13 trừ đi 1 số. 13 trừ 5

Bài giảng Toán 2 bài 13 trừ đi 1 số. 13 trừ 5
... bảng trừ 13 13 13 13 13 13 - = = = = = = Học thuộc bảng trừ 13 13 13 13 13 13 - = = = = = = Học thuộc bảng trừ 13 ? 13 13 ? 13 - ? = = = ? ? = = = ? 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ 13 - = 13 - = 13 - = 13 - = 13 ... = 13 - = 13 - = THỰC HÀNH + = 13 + = 13 13 - = 13 - = + = 13 + = 13 13 - = 13 - = b 13 - - = 13 - = 13 - - = 13 - =4 a 2 13 13 13 13 13 13 Cửa hàng có 13 quạt đi n Cửa hàng bán quạt đi n Vậy ... TaiLieu.VN 22 42 17 14 32 11 25 21 a x - = x=3+9 TaiLieu.VN b x - 19 = 20 x = 20 +19 Bài 13 trừ số: 13 -5 TaiLieu.VN Có 13 que tính ,bớt que tính Hỏi que tính? 13 - 13 – = ? 13 - 13 – = ? 13 – = Cách...
 • 26
 • 44
 • 0

Bài giảng Toán 2 bài 13 trừ đi 1 số. 13 trừ 5

Bài giảng Toán 2 bài 13 trừ đi 1 số. 13 trừ 5
... 13 trừ số 13 - + = 13 + = 13 13 – = 13 – = a) + = 13 1. Tính nhẩm + = 13 13 – = 13 – = 13 – – 13 – b) 13 – – = 13 – = TaiLieu.VN = = Tiết 57 : 13 TaiLieu.VN 13 trừ số 13 - Toán 13 trừ số 13 - 3.Đặt ... • 13 – = • 13 – = • 13 – = • 13 – = TaiLieu.VN TaiLieu.VN • 13 – = • 13 – = • 13 – = • 13 – = • 13 – = • 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = TaiLieu.VN 13 – = TaiLieu.VN Tiết 57 : 13 trừ ... biết số bò trừ số trừ là: Tiết 57 : a) 13 b) 13 c) 13 13 13 13 TaiLieu.VN Toán Tiết 57 : 13 trừ số 13 - • Cửa hàng có 13 xe đạp, bán xe đạp Hỏi cửa hàng lại xe đạp? Giả i : Tóm tắt Có : 13 xe đạp...
 • 21
 • 65
 • 0

Bài giảng Toán 2 bài 13 trừ đi 1 số. 13 trừ 5

Bài giảng Toán 2 bài 13 trừ đi 1 số. 13 trừ 5
... = 13 + = 13 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = + = 13 + = 13 13 – = 13 – = b .13 – – = 5; 13 – – = 9; 13 – – = 13 – = 5; 13 – = 9; 13 – =6 TaiLieu.VN Bài 2/ Tính: 13 TaiLieu.VN 13 13 13 13 Bài 4: Đặt ... bài: 13 - = TaiLieu.VN 13 trừ số 13 1. Tìm hiểu bài: //////// ///// 13 - = … TaiLieu.VN 13 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = Thực hành Bài 1/ Tính nhẩm: a + = 13 + = 13 + = 13 + = 13 ... cũ: 1- Đặt tính thực phép tính: a 32 - b 42 - 18 TaiLieu.VN 2- Tỡm x: a x – 14 = 62 b x – 13 = 30 13 trừ số 13 1. Tìm hiểu bài: 13 – = ? 13 //////// ///// 13 - = TaiLieu.VN 13 trừ số 13 1. Tìm...
 • 12
 • 56
 • 0

Bài giảng Toán 2 bài 13 trừ đi 1 số. 13 trừ 5

Bài giảng Toán 2 bài 13 trừ đi 1 số. 13 trừ 5
... trừ 13 13 13 13 13 13 TaiLieu.VN - = = = = = =  a     + = 13 + = 13 13 - = 13 - = 8 +5= 5+ 8= 13 - = 13 - = b 13 - - = 13 - = TaiLieu.VN 13 + = 13 + = 13 – = 13 - = 13 - - = 13 - = 13 13 13 ... đến TOÁN 13 trừbảng Học thuộc trừsố 13 -5 13 13 13 13 13 13 TaiLieu.VN - = = = = = = TOÁN 13 trừ số 13 -5 Học thuộc bảng trừ 13 13 13 13 13 13 TaiLieu.VN - = = = = = = TOÁN 13 trừ số 13 -5 Học thuộc ... = 13 - = TOÁN 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ :13 Bài Tính: - 13 TaiLieu.VN 13 - - 13 - 13 - 13 TOÁN 13 trừ số 13 - Bài 3: Đặt tính tính hiệu, biết số bị trừ số trừ là: a) 13 13 TaiLieu.VN b) 13 13 c) 13 13 TOÁN...
 • 18
 • 65
 • 0

13 trừ đi một số 13 - 5

13 trừ đi một số 13 - 5
... thuộc bảng trừ 13 13 13 13 13 13 - = = = = = = 6 Học thuộc bảng trừ 13 13 13 13 13 13 - = = = = = = Học thuộc bảng trừ 13 13 13 13 13 13 - = = = = = = Học thuộc bảng trừ 13 13 13 13 13 13 - = = = ... 1.Tính nhẩm: a) + = 13 + = 13 + = 13 + = 13 + = 13 + = 13 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = 10 Thứ ba, ngày tháng 11 năm 2010 Toán 13 trừ số 13 - 11 Bµi : Tãm t¾t Có : 13 xe đạp Đã bán : ... năm 2010 Toán 13 trừ số 13 - C¸ch ®Ỉt vµ thùc hiƯn phÐp tÝnh 13 * C¸ch ®Ỉt tÝnh: - Viết số 13 hàng - Viết số hàng cho số thẳng cột với chữ ố - Đặt dấu trừ phía trước số 13 -Sau kẻ gạch ngang thực...
 • 12
 • 233
 • 0

13 trừ đi một số. 13 - 5

13 trừ đi một số. 13 - 5
... x: a x-4=8 b x-9=18 c x-10= 25 10/19 /13 10:29 To¸n 13 trừ số 1 3- 5 = ? 1 3- 5 13 - 13 - = 13 - = 13 - = 13 - = 13 - = 13 - = 13 - = 13 13 13 13 13 13 - = = = = = = 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - = = ... 13 - = 13 - = 13 - = 13 - = 13 - = 13 - = 13 - = 13 - = 13 - = 13 - = 13 - = 13 - = 9+4= 4+9= 13 - = 13 - = 13 13 + = 13 + = 13 + = 13 13 - = + = 13 13 - = 13 - = 13 - = Làm vào 13 13 13 13 13 ... 13 xe đạp Đã bán : xe đạp Còn lại : …… xe đạp ? =7 =5 13 13 – =4 =8 =9 =6 13 13 13 13 – =2 10/19 /13 10:29 To¸n 13 trừ số 1 3- 5 = ? 1 3- 5 13 - 13 - = 13 - = 13 - = 13 - = 13 - = 13 - = 13...
 • 16
 • 172
 • 0

13 trừ đi một số 13-5

13 trừ đi một số 13-5
... TOÁN: 13 – = ? 13 – = 13 – = 13 13 – = 13 – = 13 - = 13 – = 13 – = Bài 2: Tính Bảng 13 13 13 13 13 7 Thứ ngày tháng 11 năm 2010 TOÁN: 13 – = ? 13 – = 13 – = 13 13 – = 13 – = 13 - = 13 – = 13 – ... 11 năm 2010 TOÁN: 13 – = ? 13 – = 13 – = 13 13 – = 13 – = 13 - = 13 – = 13 – = Tính nhẩm: 9+ = 13 8+5= 13 7+6= 13 4+ = 13 5+8= 13 6+7= 13 13 - = 13 - = 13 – = 13 – = 10 13 - = 13 - = Thứ ngày tháng ... tìm kết 13 – 5= 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = Thứ ngày tháng 11 năm 2010 TOÁN: 13 – = ? 13 – = 13 – = 13 13 – = 13 – = 13 - = 13 – = 13 – = Củng cố- Dặn dò: Đọc bảng trừ: 13 trừ số Về chuẩn...
 • 16
 • 186
 • 0

tiết 57 - bài 13 trừ đi một số . 13 - 5 toán 2

tiết 57 - bài 13 trừ đi một số . 13 - 5 toán 2
.. . – = 13 – = 13 13 7+6= 6+7= 13 – = 13 – = Bài 1( 57 ) Tính nhẩm: + = 13 + = 13 + = 13 + = 13 + = 13 + = 13 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = Bài 2( 57 ) Tính: 13 - 13 - P 13 13 - 13 - Thứ .. . trừ 13 13 13 13 13 13 - = = = = = = 13 – = 13 13 – = 13 13 – = 13 13 – = 13 13 – = 13 13 – = 13 Nhận xét số : Các số số trừ trừ Cột cột số số tăng dần mét ®¬n vÞ từ đến Các số cột Cột số bị trừ .. . 13 13 13 13 - =9 = = = = = Häc thc b¶ng trõ Cả lớp đọc to bảng trừ: 13 trừ số 13 13 13 13 13 13 - = = = = = = Thực hành 13 13 13 Bài 1( 57 ) Tính nhẩm: 13 9+4= 4+9= 8 +5= 5+ 8= 13 – = 13 – = 13...
 • 21
 • 895
 • 0

13 TRỪ ĐI MỘT SỐ 135 docx

13 TRỪ ĐI MỘT SỐ 13 – 5 docx
... Khi biết + = 13 có cần tính + - Không cần Vì đổi chỗ số không ? Vì ? hạng tổng tổng không đổi - Hỏi tiếp : Khi biết + = 13 ghi - Có thể ghi : 13 = kết 13 13 không ? 13 = số hạng Vì ? ... lại quy tắc làm - Muốn tính hiệu biết số bị trừ số - Ta lấy số bị trừ trừ số trừ trừ ta làm ? - Yêu cầu HS làm vào Vở tập Gọi HS lên bảng làm - 13 - 13 - 13 -Yêu cầu HS nêu cách đặt tính thực ... 13 Khi lấy tổng trừ số hạng số hạng - Yêu cầu HS tự làm tiếp phần b - Làm thông báo kết - Yêu cầu so sánh + - Ta có + = - Yêu cầu so sánh 13 13 - Có kết - Kết luận: Vì + = nên 13 –...
 • 7
 • 222
 • 1

Giáo án Toán lớp 2 - 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ 135 pps

Giáo án Toán lớp 2 - 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ 13 – 5 pps
... sánh + - Có kết - Yêu cầu so sánh 13 13 - Kết luận: Vì + = nên 13 13 Trừ liên tiếp số hạng trừ tổng - Nhận xét cho đi m HS Bài 2: - Yêu cầu HS nêu đề Tự làm sau - Làm trả lời câu ... - Nhận xét cho đi m HS 2. Dạy học : 2. 1 Giới thiệu : Trong học hôm nay, học phép tính phép trừ có dạng 13 trừ số 13 2. 2 Phép trừ 13 : Bước : Nêu vấn đề - Đưa toán : Có 13 que tính ... tính 13 ; 13 –4 Bài : - Gọi HS đọc đề - Nhắc lại quy tắc làm - Muốn tính hiệu biết số bị trừ - Ta lấy số bị trừ trừ số trừ số trừ ta làm ? - Yêu cầu HS làm vào Vở tập Gọi HS lên bảng làm -Yêu...
 • 9
 • 1,693
 • 9

TOAN - LOP 2 : 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 13 - 5

TOAN - LOP 2 : 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 13 - 5
... ngy 27 thỏng 10 nm 20 09 Toỏn T iết 5 7: 13 trừ s : 13 - 13 = ? 13 _ 13 = Lp bng tr 13 13 13 13 13 13 - =9 =8 = = = = 13 = 13 13 = 13 13 = 13 13 = 13 13 = 13 13 = 13 Nhn xột cỏc s : Cỏc ... tr : 13 tr i m t s Thc hnh B i + + 1( 57 ) Tớnh nh m: = + = 13 = + = 13 = 13 = 13 13 = 13 = 13 + 6 + 13 = = 13 = 13 = 13 13 B i 1( 57 ) Tớnh nh m: + = 13 + = 13 + = 13 + = 13 + = 13 ... 13 Cỏc s cthiu Ct hiu l cỏc s gim dn đơn vị t v Học thuộc bảng trừ 13 13 13 13 13 13 - =9 = = = = = Học thuộc bảng trừ 13 13 13 13 13 13 - =9 = = = = = Học thuộc bảng trừ 13 13 13 13 13 13 -...
 • 18
 • 128
 • 0

bài giảng toán 2 chương 3 bài 10 13 trừ đi 1 số 13-5

bài giảng toán 2 chương 3 bài 10 13 trừ đi 1 số 13-5
... Toán 13 trừ số 13 - 5 1. Tính nhẩm a)9+4= 13 4+9= 13 13 - 9= 13 - 4= b) 13 - 3-5= 13 - 8 =5 TaiLieu.VN 8+5= 13 5+8= 13 13 - 8= 13 - 5= 13 - 3 -1= 13 - 4 = 7+6= 13 6+7= 13 13 - 7= 13 - 6= 13 - 3-4= 13 - 7 =6 Toán 13 trừ số 13 - 5 ... TaiLieu.VN Toán Kiểm tra cũ X -10 =25 X- 12 = 9 Muốn tìm số bị trừ? TaiLieu.VN Toán 13 trừ số 13 - 5 TaiLieu.VN Toán 13 trừ số 13 - 5 - 13 – = TaiLieu.VN 13 Toán 13 trừ số 13 - 5 13 - 4= 13 - 5= 13 - 6= 13 - 7= 13 - 8= 13 - 9= ... Toán 13 trừ số 13 - 5 2. Tính 13 - 13 TaiLieu.VN - 13 13 13 Toán 13 trừ số 13 - 5 Đặt tính tính hiệu,biết số bị trừ số trừ a) 13 TaiLieu.VN b) 13 c) 13 Toán 13 trừ số 13 - 5 4.Cửa hàng có 13 xe đạp, bán xe...
 • 12
 • 203
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: máy dán siêu âmXây dựng hệ thống website thông tin cho trường chuyên nghiệpKhảo sát các giao thức báo hiệu trên mạng IP và ứng dụng xây dựng hệ thống thông tin đa phương tiệnNghiên cứu công nghệ gia công lỗ sâu chính xác áp dụng chế tạo xy lanh thủy lựcnghiên cứu hệ thống cân bằng định lượngthiết kế hệ dẫn động băng tải gồm có hộp giảm tốc phân đôi cấp chậm và bộ truyền đai dẹtVẽ kỹ thuậtgiáo trìnhThiết kế hệ dẫn động băng tải với hộp giảm tốc bánh răng trụ hai cấp, đồng trục, dẫn bằng động cơ điện thông qua khớp nối và bộ truyền xíchThiết kế hệ thống giảm chấn máy bay fokker 70thiết kế máy khoan bànVăn tả một em bé đang tuổi tập đi, tập nóiMột số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại nhà hàng QANTHỰC TRẠNG CÔNG tác đào tạo NHÂN lực tại CÔNG TY TNHH MEIKO ELECTRONICS VIETNAMThiết kế máy nghiền theo mẫu lập quy trình công nghệ gia công thân máyThực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH trường giangCÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN ACC244thiết kế quy tình công nghệ chế tạo chi tiết bánh răng lệch tâm của máy đâdm rung nềnThiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéoNấu mậtCREDIT ASSESSMENT OF BUSINESS IN THE JOINSTOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập