Bài giảng phân tích và thiết kế vách cứng bê tông cốt thép chống động đất tài liệu, ebook, giáo trình, hướng dẫn

bài giảng phân tích thiết kế hệ thống thông tin- chương 4 mô hình hóa dữ liệu - cđ cntt hữu nghị việt hàn

bài giảng phân tích và thiết kế hệ thống thông tin- chương 4 mô hình hóa dữ liệu - cđ cntt hữu nghị việt hàn
... 4. 1 Khái niệm - hình hoá liệu (mô hình hoá CSDL, hình hoá thông tin) kỹ thuật tổ chức tư liệu hoá liệu hệ thống hình + Xác định yêu cầu nghiệp vụ CSDL - Biểu đồ thực thể quan hệ (Entity ... 28 4. 3 hình liệu quan hệ 4. 3.2 Chuẩn hóa: * Ví dụ 1: - Đơn hàng bán (Số hiệu đơn hàng, Mã số khách hàng, Ngày đặt hàng) - Khách hàng (Mã số khách hàng, Tên khách hàng, Địa khách hàng) - Dòng ... 17 -Mã phòng -Tên phòng 4. 2 Biểu đồ thực thể quan hệ 4. 2.2 Xây dựng biểu đồ thực thể quan hệ * Các bước hình hóa liệu logic • • • • hình liệu ngữ cảnh – Thiết lập phạm vi dự án hình liệu...
 • 49
 • 221
 • 0

BÀI GiẢNG PHÂN TÍCH THIẾT KẾ MẠNG pptx

BÀI GiẢNG PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ MẠNG pptx
... BÀI GiẢNG PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ MẠNG CHƢƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CHƢƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN BÀI GiẢNG PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ MẠNG CHƢƠNG II: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ MẠNG ... CHƢƠNG II: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ MẠNG Các bƣớc phân tích thiết kế mạng: 2.1 Khảo sát 2.2 Phân tích nhu cầu 2.3 Thiết kế giải pháp 2.4 Cài đặt 2.5 Kiểm tra mạng 2.6 Kế hoạch bảo trì 2.1 ... thiết kế sơ đồ mạng đƣợc chia thành bƣớc:  Thiết kế sơ đồ mạng tầng vật lý  Thiết kế sơ đồ mạng tầng liên kết liệu  Thiết kế sơ đồ mạng tầng mạng CHƢƠNG III: CÁP VÀ THIẾT KẾ MẠNG CÁP Cable...
 • 207
 • 523
 • 10

BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
... đoạn phân tích hệ thống: Phân tích sâu chức năng, liệu hệ thống cũ để đưa mô tả cho hệ thống (giai đoạn thiết kế logic) 1.3.3 Thiết kế hệ thống: Là nhằm đưa định cài đặt hệ thống, để cho hệ thống ... động hệ thống + Là số đầu vào cho trình thiết kế hệ thống - Phương pháp: Phương pháp phân tích top-down Hệ thống mô tả nhiều mô hình luồng liệu nhiều mức Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống ... Mức vật lý hệ thống Yêu cầu hệ thống Mức logic hệ thống Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống Mức logic hệ thống Trang Trường Cao đẳng KT-KT Quảng nam CHƯƠNG II: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC LẬP...
 • 38
 • 215
 • 0

Bài giảng phân tích thiết kế giải thuật Chương 2 : Phân tích độ phức tạp của một số giải thuật sắp thứ tự tìm kiếm

Bài giảng phân tích và thiết kế giải thuật Chương 2 : Phân tích độ phức tạp của một số giải thuật sắp thứ tự và tìm kiếm
... trí thứ mảng, tìm phần tử nhỏ thứ nhì mảng hoán đổi với phần tử vị trí thứ nhì mảng, toàn mảng thứ tự. ” 390 20 5 1 82 45 23 5  45 20 5 1 82 390 23 5 45  1 82 205 390 23 5 45 1 82 20 5 390 23 5 45 1 82 205 ... 1 82 45 23 5  20 5 390 1 82 45 23 5  1 82 205 390 45 23 5  45 1 82 205 390 23 5 45 1 82 20 5 23 5 390 Giải thuật thứ tự phương pháp chèn procedure insertion; var i; j; v:integer; begin for i: =2 to N ... Trong giải thuật thứ tự dựa vào số, giả sử tồn hàm bits(x,k,j :integer):integer mà trả j bit xuất cách k bit kể từ mốc bên phải số x 27 Giải thuật thứ tự hoán vị số Phương pháp giải thuật thứ tự...
 • 56
 • 257
 • 2

bài giảng phân tích thiết kế hệ thống thông tin- chương 5 thiết kế hế hệ thống thông tin - cđ cntt hữu nghị việt hàn

bài giảng phân tích và thiết kế hệ thống thông tin- chương 5 thiết kế hế hệ thống thông tin - cđ cntt hữu nghị việt hàn
... BỘ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN VIETHANIT2008, VIETHANIT Copyright © Trang 5. 1 THIẾT KẾ KiẾN TRÚC XÁC ĐỊNH PHÂN TÍCH Thiết kế kiến trúc Thiết kế phần mềm Thiết ... không? - Hệ thống thông tin phân tán nào? - Những phong cách kiến trúc thích hợp? - Hệ thống thông tin phân rã thành môđun nào? - Chiến lược điều khiển sử dụng? - Cách đánh giá thiết kế kiến trúc - ... 5. 3 Mô hình phân lớp hệ thống quản lý phiên VIETHANIT2008, VIETHANIT Copyright © Trang 18 5. 1.3 Phân hệ thống thông tin - Phân hệ thống thành m - un - Có hai cách phân - Phân rã hướng...
 • 57
 • 105
 • 0

Bài giảng Phân tích Thiết kế giải thuật nâng cao: Phần 1 PGS.TS. Trần Cao Đệ

Bài giảng Phân tích và Thiết kế giải thuật nâng cao: Phần 1 PGS.TS. Trần Cao Đệ
... Phần 1: KT phân tích thiết kế giải thuật PGS TS TRẦN CAO ĐỆ Đại Học Cần Thơ 2 014 Chương 1: KỸ THUẬT PHÂN TÍCH GIẢI THUẬT PGS TS TRẦN CAO ĐỆ Đại Học Cần Thơ 2 014 Thuật toán  Giải thuật / Thuật ... 8 12 0 0 0 5 10 12 0 0 0 10 12 0 0 10 12 13 48 F[5,V] = Max{F[4,(V – x5 *1) ] + x5 *1} k=5 g5 =1 v5 =1   V k X[5, V]=V /1 x5 =0 V /1 0 0 0 4 8 12 0 0 0 5 10 12 0 0 0 10 12 0 0 10 12 13 0 1 10 12 13 ... F[k, V ] V k 44 k =1 g1=3   V k 0 v1=4 F [1, V] = X [1, V] * 0 0 4 4 45 X [1, 0]=0/3=0 X [1, 1] =1/ 3=0 F [1, 0]=X [1, 0] * 4=0*4=04=0*4=0 F [1, 1]=X [1, 1] * X [1, V]=V/3 8 8 12 F[2,V] = Max{F [1, (V - x2*4)] + x2*5}...
 • 79
 • 424
 • 0

Bài giảng Phân tích Thiết kế giải thuật nâng cao: Chương 5 PGS.TS. Trần Cao Đệ

Bài giảng Phân tích và Thiết kế giải thuật nâng cao: Chương 5 PGS.TS. Trần Cao Đệ
... time ts+1 = 10(ts –10m-1 T[s+1])+ T[s+m+1] Example : T = 314 152  ts = 314 15, s = 0, m= and T[s+m+1] =  ts+1= 10(314 15 –10000*3) +2 = 14 152 Thus p and t0, t1, , tn-m can all be computed in O(n+m) ... (d(ts –T[s+1]h)+ T[s+m+1]) mod q h = dm-1(mod q) Example : d=10, alphabet = {0…9} T = 314 15; P = 26, n = 5, m = 2, q = 11 We have: p = 26 mod 11 = t0 = 31 mod 11 = t1 = (10(9 - 3(10) mod 11 ) + ... can compute p in O(m) time Similarly we can compute t0 from T[1 m] in O(m) time Pattern Matching 15 Example 6378 = + 10 (7 + 10 (3 + 10(6))) = + × 10 + × 102 + × 103 = + 70 + 300 + 6000 Pattern...
 • 20
 • 257
 • 0

Bài giảng Phân tích Thiết kế giải thuật nâng cao: Chương 4 PGS.TS. Trần Cao Đệ

Bài giảng Phân tích và Thiết kế giải thuật nâng cao: Chương 4 PGS.TS. Trần Cao Đệ
... FindAllInRange(x1,x2,y1,y2)   Tìm xe mô tô giá 25tr 40 tr, tiêu thụ xăng 40 50km/lít Giải thuật – –  14  – – – Tìm cấu trúc [x1,x2] Khi tìm thấy nút v, tìm đệ qui cấu trúc phụ [y1,y2] Nút phân phối (allocation node) ... gốc r kết Nếu R ∩ A ≠ ∅: tìm kiếm đệ qui v nút r Thời gian tìm kiếm O(D*n), với n số nút – Giải thuật tìm kiếm có thời gian > thời gian giải thuật tìm brute forte! – Trong thực hành TK tứ phân ...  Giải thuật tìm kiếm 1DTreeRangeSearch(k1,k2,v) – – Nếu v nút (V=NULL): dừng Nếu v nút    Key(v)k2: tìm đệ qui trái v Giải...
 • 52
 • 187
 • 0

Bài giảng Phân tích Thiết kế giải thuật nâng cao: Chương 3 PGS.TS. Trần Cao Đệ

Bài giảng Phân tích và Thiết kế giải thuật nâng cao: Chương 3 PGS.TS. Trần Cao Đệ
... +∞) Định lý: tìm kiếm đa phân chứa n phần tử có (n+1) nút Ví dụ: 3- cây 22 25 10 14 11 13 18 23 24 17 27 Xem thêm giải thuật B-Cây giáo trình GT Nguyễn Văn Linh Cây 2 -3- 4 (2,4)  Cây (2,4) 4-cây ... chiều cao Θ(logn) 19 25 50 15 79 17 19 20 40 70 Thêm phần tử vào (2,4) thêm 4,6,12,15 ,3, 5,10,8 12 4, 3, 12 4, 6, 12, 15 split 6,10 15 5, 12 15 3, 4, 5, 3, 6, 8, 10 15 split 5, 12 12 4, 15 3, 4, ... u u 30 v 30 w 10 v w 20 z 20 10 u u 10 v 30 20 z z 20 30 b 20 c a Rotation 10 w v w z 10 30 a,b,c nút theo thứ tự duyệt trung tự double red: Tô màu lại Trường hợp 1: w nút đỏ u 30 10 20 30 40...
 • 54
 • 169
 • 0

Bài giảng Phân tích Thiết kế giải thuật nâng cao: Chương 6 PGS.TS. Trần Cao Đệ

Bài giảng Phân tích và Thiết kế giải thuật nâng cao: Chương 6 PGS.TS. Trần Cao Đệ
... phức tạp thuật toán RSA 10.11 10.2.2 Qui trình Figure 10 .6 mã hóa, giải mã sinh khóa RSA 10.12 10.2.2 Sinh khóa RSA 10.13 10.2.2 Continued Mã hóa (Encryption) 10.14 10.2.2 Continued Giải mã (Decryption) ... 10.2.2 Continued Proof of RSA 10. 16 10.2.3 ví dụ đơn giản Ví dụ 10 Bob chọn p=7 q=11, tính n = pxq = 77 Tính φ(n) = (7 − 1)(11 − 1) = 60 Bob chọn e d Z60∗ cho ed = mod 60 (ví dụ e = 13, d = 37) Bob ... mã hóa Bob nhận C= 26 từ Alice Bob dùng d = 37 để giải mã: http://www.strangeattractor.ca/RSAdemo.html 10.17 10.2.3 ví dụ đơn giản (tt) Ví dụ 10 Giả sử John muốn gởi nội dung P =63 cho Bob John dùng...
 • 25
 • 264
 • 0

Bài giảng Phân tích thiết kế thuật toán (Phần 1) - ĐH Phương Đông

Bài giảng Phân tích và thiết kế thuật toán (Phần 1) - ĐH Phương Đông
... đầu Phân tích thuật toán Giả sử, với số toán có số thuật toán giải Một câu hỏi xuất là, cần chọn thuật toán số thuật toán để áp dụng Việc phân tích thuật toán, đánh giá độ phức tạp thuật toán ... Bài Giảng Môn Học Phân Tích Thiết Kế Thuật Toán Biên tập bởi: Đại Học Phương Đông Các tác giả: Đại Học Phương Đông Phiên trực tuyến: http://voer.edu.vn/c/d95aa558 ... số kỹ thuật thiết kế thuật toán chung như: Chia để trị (divide-and-conque), phương pháp tham ăn (greedy method), qui hoạch động (dynamic programming) Việc nắm chiến lược thiết kế thuật toán quan...
 • 20
 • 113
 • 1

Bài giảng phân tích thiết kế tổ chức chương i ths phan anh hồng

Bài giảng phân tích và thiết kế tổ chức chương i  ths phan anh hồng
... Thớch ng nhanh hn vi m i trng thay i v s nh hng ca m i trng; To giỏ tr cho nhiu ngi cú liờn quan; Thớch ng vi thỏch thc v dng, ủo ủc, i mi 14 hongtcns@yahoo.com II C cu t chc Quan nim v c cu ... Tng giỏm ủc Giỏm ủc nghiờn cu v phỏt trin Giỏm ủc tip th Giỏm ủc sn xut Giỏm ủc sn xut thuc khỏng sinh Giỏm ủc sn xut thuc b cỏc loi Giỏm ủc sn xut thuc dõn tc Giỏm ủc hnh chớnh Giỏm ủc ti chớnh ... riờng ca t chc, cú ranh gii phõn bit vi m i trng bờn ngoi T chc l mt ủn v xó hi, ủc ủiu phi mt cỏch cú ý thc, cú phm vi tng i rừ rng, hot ủng nhm ủt ủc mt hoc nhiu mc tiờu chung hongtcns@yahoo.com...
 • 47
 • 82
 • 1

Bài giảng phân tích thiết kế tổ chức chương II ths phan anh hồng

Bài giảng phân tích và thiết kế tổ chức chương II  ths phan anh hồng
... hongtcns@yahoo.com Phân tích tổ chức nhằm cách thức thay đổi tổ chức Mở rộng tổ chức Tách tổ chức Nhập tổ chức Thu hẹp tổ chức Duy trì tổ chức theo hớng ổn định 18 hongtcns@yahoo.com Giải thích đợc khứ tổ chức ... vic; - Giao tip t chc Phân tích tổ chức: hoạt động tìm kiếm/ nhận biết tổ chức để xác định loại dịch vụ mà tổ chức cung cấp Phân tích tổ chức: -Phân tích cấu -Văn hoá tổ chức -Mô hình lãnh đạo, ... chọn loại hình tổ chức; Mức độ áp dụng trờng phái khoa học tổ chức; Trình độ thiết kế tổ chức thiết kế công việc Mức độ thực nguyên tắc vận hành tổ chức; Hài hoà mục tiêu tổ chức mục tiêu cá...
 • 73
 • 69
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Khảo sát năng lực viết tiếng việt của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh sơn laBài tập tiếng anh 8 thí điểm unit 8Chuong 6 nhien lieu tai tao bachkhoa34so sánh giá trị nhân đạo trong vợ nhặt (Kim Lân) và vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)Phân tích tình hình chi phí sản xuất tại công ty TNHH Hưng LongGiới Monera, giới Protista và VirusDân ca của người Lô Lô và vận dụng vào công tác thông tin truyền thông hiện nay ở Đồng Văn tỉnh Hà GiangBài tập Tiếng Anh lớp 8 Thí Điểm (Lưu Hoằng Trí)MẪU HỒ SƠ MỜI THẤU GÓI KHẢO SÁT, LẬP THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CÀ DƯ TOÁN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNGTÔI TÀI GIỎI BẠN CŨNG VẬYbài thơ Tìm ổ của Võ QuảngThực trạng sản xuất và biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo ra thị trường thế giớiThực trạng bán hàng và marketting cho sản phẩm mới tại Công ty liên doanh TNHH Hải HàTenses review phần này phải dài hơn hai mươi ký tựGerund and infinitive presentationBiện pháp hoàn thiện công tác quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp vận tải hàng hóa bằng đường bộ vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hải PhòngLý Luận Và Thực Tiễn Xây Dựng Nông Thôn Mới Xã Hội Chủ NghĩaWish Câu điều ước câu giả định câu điều ướcKinh Nghiệm Thế Giới Về Xây Dựng Đường Sắt Cao Tốc Bài Học Chuyển Giao Công Nghệ, Đánh Giá Hiệu Quả Công Nghệ, Chi Phí, Tác Động Môi TrườngNâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Kiên Long
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập