Tổng kết và theo dõi mô hình trồng bắp kết hợp chăn nuôi bò tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang năm 2004

Tổng kết theo dõi hình trồng bắp kết hợp chăn nuôi tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang năm 2004

Tổng kết và theo dõi mô hình trồng bắp kết hợp chăn nuôi bò tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang năm 2004
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA NÔNG NGHIỆP- TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TỔNG KẾT VÀ THEO DÕI MÔ HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 Do sinh viên: NGUYỄN ... rộng/phát triển hình huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 1.3 Mục đích Tìm hiểu hiệu kinh tế-xã hội kỹ thuật hình màu kết hợp chăn nuôi huyện Châu Thành, tỉnh An Giang năm 2004 1.4 Mục tiêu ... thống canh tác như: trồng bắp quanh năm + nuôi bò, trồng vụ bắp + nuôi bò, trồng mía vụ + nuôi bò, cỏ voi + nuôi quanh năm vụ bắp + nuôi (kết ghi nhận xã Bình Thạnh) Đặc biệt hình trồng...
 • 62
 • 437
 • 0

Luận văn TỔNG KẾT THEO DÕI HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 6 doc

Luận văn TỔNG KẾT VÀ THEO DÕI MÔ HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 6 doc
... phân trồng màu: 16. 1 Mục đích: 16. 2 Cách sử dụng (ủ hoai hay sử dụng trực tiêp) 16. 3 số lượng: 16. 4 Giá phân bò: 16. 5 Sử dụng nào: 16. 6 ... đất, phát triển nuôi bò, mở rộng vườn, mở rộng mua bán, mua máy cày làm dịch vụ,…) 14 So sánh thử hiệu hình áp dụng so với hình độc canh khác -Hiệu nhiều:……….……………………………………………… Tại sao? ... (đ/kg) 46 Thu nhập từ loại trồng vật nuôi khác: Cây trồng vật nuôi DT .trồng/ SL .nuôi Sản lượng (kg) Số lượng bán (kg) Giá bán (đồng/kg ) Giống Chi phí đầu tư (đồng) Vật tư L.động Chi khác Cây trồng, ...
 • 10
 • 226
 • 3

Luận văn TỔNG KẾT THEO DÕI HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 5 docx

Luận văn TỔNG KẾT VÀ THEO DÕI MÔ HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 5 docx
... rộng hình cần tăng số lượng tăng lợi nhuận cho hình, nguồn phụ phế phẩm trồng trọt tiềm phát triển để cung cấp cho 35 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5. 1 Kết luận - hình màu kết hợp chăn ... đề cho tồn mở rộng hình canh tác tổng hợp màu kết hợp chăn nuôi thời gian tới a Những khó khăn mở rộng/phát triển hình Hai thành phần sản xuất hình trồng trọt chăn nuôi, chúng tạo lợi ... thức ăn cho chăn nuôi vào mùa lũ sản xuất quanh năm Ngược lại, Các hình nằm đê bao, thức ăn cho chăn nuôi bị thiếu vào mùa lũ sản xuất vụ màu - Sự đóng góp màu chăn nuôi vào thu nhập...
 • 10
 • 211
 • 1

Luận văn TỔNG KẾT THEO DÕI HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 4 doc

Luận văn TỔNG KẾT VÀ THEO DÕI MÔ HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 4 doc
... hình canh tác tổng hợp màu kết hợp chăn nuôi hình thành phát triển 4. 4 Những thuận lợi trồng trọt chăn nuôi Thực tế cho thấy, thành phần sản xuất hình canh tác tổng hợp màu kết hợp chăn ... từ màu (40 %), có lợi nhuận cao (16,7%), hai (20%) Bảng trình bày kết theo dõi nông hộ áp dụng hình sản xuất kết hợp màu chăn nuôi năm 20 04 Tổng lợi nhuận trung bình năm hình mang lại ... 0,61 Tổng 0 ,45 (ha) 44 .287 18.123 26.1 64, 61 n=3 * Thu nhập từ hoạt động phi nông nghiệp 27 4. 3 Cơ cấu (% đóng góp) thành phần sản xuất hình canh tác màu kết hợp chăn nuôi Kết vấn theo dõi...
 • 10
 • 206
 • 2

Luận văn TỔNG KẾT THEO DÕI HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 3 pptx

Luận văn TỔNG KẾT VÀ THEO DÕI MÔ HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 3 pptx
... thống canh tác như: trồng bắp quanh năm + nuôi bò, trồng vụ bắp + nuôi bò, trồng mía vụ + nuôi bò, cỏ voi + nuôi quanh năm vụ bắp + nuôi (kết ghi nhận xã Bình Thạnh) Đặc biệt hình trồng ... 629 500 1999 2002 20 03 Năm Hình 2: Số lượng tăng qua năm huyện Châu Thành, tỉnh An Giang Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh An Giang 20 03 Về hình màu kết hợp chăn nuôi bò, áp dụng rộng rãi ... thức thống kê Theo dõi nông hộ có hình trồng màu kết hợp chăn nuôi điển hình, kết hợp điều tra 30 nông hộ ấp xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An giang chọn điều tra theo chủ đích Sử...
 • 10
 • 298
 • 2

Luận văn TỔNG KẾT THEO DÕI HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 2 pps

Luận văn TỔNG KẾT VÀ THEO DÕI MÔ HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 2 pps
... hay nghiên cứu hình sản xuất kết hợp trồng màu chăn nuôi vỗ béo huyện Châu Thành, tỉnh An Giang Vì đề tài Tổng kết theo dõi hình trồng bắp kết hợp chăn nuôi huyện Châu Thành” nhằm ... rộng/phát triển hình huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 1.3 Mục đích Tìm hiểu hiệu kinh tế-xã hội kỹ thuật hình màu kết hợp chăn nuôi huyện Châu Thành, tỉnh An Giang năm 20 04 1.4 Mục tiêu ... triển hình canh tác tổng hợp màu kết hợp chăn nuôi vỗ béo Trong theo dõi hoạt động nông hộ có quan sát kỹ thuật sản xuất, nhiên không sâu kỹ thuật canh tác màu hay chăn nuôi Địa bàn huyện...
 • 10
 • 242
 • 2

Luận văn TỔNG KẾT THEO DÕI HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 1 pps

Luận văn TỔNG KẾT VÀ THEO DÕI MÔ HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 1 pps
... Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp thuận luận văn đính kèm với tên đề tài: TỔNG KẾT VÀ THEO DÕI MÔ HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 Do sinh ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA NÔNG NGHIỆP- TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TỔNG KẾT VÀ THEO DÕI MÔ HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 Do sinh viên: NGUYỄN ... Hiệu hình màu kết hợp chăn nuôi ấp 26 iii đê bao Hiệu hình màu kết hợp chăn nuôi ấp đê bao 26 Hiệu hình màu kết hợp chăn nuôi ba nông hộ 10 theo dõi...
 • 10
 • 137
 • 2

Tổng kết theo dõi hình trồng bắp kết hợp chăn nuôi tại huyện Châu Thành

Tổng kết và theo dõi mô hình trồng bắp kết hợp chăn nuôi bò tại huyện Châu Thành
... tác tổng hợp màu kết hợp chăn nuôi hình thành phát triển 4.4 Những thuận lợi trồng trọt chăn nuôi Thực tế cho thấy, thành phần sản xuất hình canh tác tổng hợp màu kết hợp chăn nuôi có ... sản xuất kết hợp trồng màu chăn nuôi vỗ béo huyện Châu Thành, tỉnh An Giang Vì đề tài Tổng kết theo dõi hình trồng bắp kết hợp chăn nuôi huyện Châu Thành nhằm có đánh giá cụ thể hiệu ... 17 Hiệu hình màu kết hợp chăn nuôi xã Bình Thạnh, năm 2004 25 Hiệu hình màu kết hợp chăn nuôi ấp 26 iii đê bao Hiệu hình màu kết hợp chăn nuôi ấp đê...
 • 62
 • 669
 • 1

Nghiên cứu tình hình suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi đánh giá hiệu quả can thiệp truyền thông giáo dục phòng chống suy dinh dưỡng cho các bà mẹ tại huyện Châu Thành tỉnh An Giang năm 2013

Nghiên cứu tình hình suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi và đánh giá hiệu quả can thiệp truyền thông giáo dục phòng chống suy dinh dưỡng cho các bà mẹ tại huyện Châu Thành tỉnh An Giang năm 2013
... Nghiên cứu tình hình suy dinh dưỡng trẻ em tuổi đánh giá hiệu can thiệp truyền thông giáo dục phòng chống suy dinh dưỡng cho mẹ huyện Châu Thành tỉnh An Giang năm 2013 Mục tiêu nghiên cứu: ... độ suy dinh dưỡng yếu tố liên quan trẻ em tuổi huyện Châu Thành tỉnh An Giang năm 2013 Đánh giá hiệu can thiệp phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ suy dinh dưỡng tuổi huyện Châu Thành tỉnh An Giang ... thiệp phòng chống suy dinh dưỡng can thiệp * Mô hình can thiệp - Đối tượng can thiệp + Tất trẻ tuổi bị suy dinh dưỡng can thiệp + Các mẹ, người nuôi dưỡng trẻ tuổi bị suy dinh dưỡng xã can...
 • 124
 • 3,090
 • 2

điều tra đánh giá hiệu quả của chương trình “3 giảm 3 tăng” tại huyện chợ mới tỉnh an giang năm 2004-2005

điều tra và đánh giá hiệu quả của chương trình “3 giảm 3 tăng” tại huyện chợ mới tỉnh an giang năm 2004-2005
... Điều tra đánh giá hiệu chương trình 3G3T huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang thông qua đánh giá mặt giảm tăng nhằm củng cố hiệu chương trình 3G3T góp phần giúp chương trình phát triển nhanh sâu rộng huyện ... 2005 Điều tra đánh giá hiệu chương trình 3 giảm tăng” huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang năm 2004-2005 Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Phát Triển Nông Thôn Khoa Nông Nghiệp- TNTN, Đại Học An Giang Giáo ... 20 21 21 23 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 32 32 34 34 34 35 37 39 41 41 4.2.1.1 Giảm lượng lúa giống 4.2.1.2 Giảm lượng phân đạm (N) 4.2.1 .3 Giảm số lần phun thuốc trừ sâu 4.2.1.4 Giảm số lần...
 • 74
 • 503
 • 0

Khảo sát mức độ đáp ứng miễn dịch của vịt đối với vắc xin cúm gia cầm trên thực địa tại huyện châu thành tỉnh an giang

Khảo sát mức độ đáp ứng miễn dịch của vịt đối với vắc xin cúm gia cầm trên thực địa tại huyện châu thành tỉnh an giang
... chăn nuôi gia cầm huyện Châu hành tỉnh An Giang 42 Công tác tiêm phòng vắc- xin cúm gia cầm vịt tỉnh An Giang từ 2005-2007 .7 7.46 2.1 Tiẽm phòng vắc- xin cúm gia cầm An Giang năm ... TÓM LƯỢC Đe tài Khảo sát mức độ đáp ứng miễn dịch vịt vacxin cúm gia cầm thực địa huyện Châu Thành - tỉnh An Giang nhằm xác định hiệu đáp ứng miễn dịch vịt thông qua kiểm tra kháng ... bệnh cúm gia cầm Số lượng gà huyện Châu Thành so với huyện khác tỉnh An Giang 27 29 Số lượng Vịt huyện Châu Thành so với huyện khác tỉnh An Giang Số lượng gia cầm phân bố theo huyện, thị thành...
 • 55
 • 44
 • 0

phân tích hiệu quả tài chính giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ trong hình trồng mía nguyên liệu của nông hộ tại huyện phụng hiệp – tỉnh hậu giang

phân tích hiệu quả tài chính và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ trong mô hình trồng mía nguyên liệu của nông hộ tại huyện phụng hiệp – tỉnh hậu giang
... lại hiệu tài cao Xuất phát từ thực tiễn khách quan trên, đề tài Phân tích hiệu tài giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hình trồng mía nguyên liệu nông hộ huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang ... trồng mía nông hộ huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang 38 4.4.2 Điểm yếu hình trồng mía nông hộ huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang 48 4.4.3 Cơ hội hình trồng mía nông hộ huyện ... đến hiệu hình trồng mía nguyên liệu nông hộ huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang Mục tiêu 3: Đề xuất giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu tài tăng thu nhập cho nông hộ phát triển thị trường tiêu thụ...
 • 78
 • 133
 • 0

Điều tra tổng kết kỹ thuật hiệuquả nuôi TCX trên ruộng lúa trong mùa lũ xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang năm 2004

Điều tra tổng kết kỹ thuật và hiệuquả nuôi TCX trên ruộng lúa trong mùa lũ xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang năm 2004
... Bình An Thạnh Lợi, Vĩnh Thạnh Trung - huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 3.4 Nội dung điều tra - Điều kiện tự nhiên Vĩnh Thạnh trung - Tình hình nuôi TCX mùa - Kỹ thuật nuôi: Mùa vụ nuôi, cách ... nuôi TCX ruộng lúa mùa Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang năm 2004 thực Trang Chương LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 2.1 Tình hình nuôi TCX giới nước 2.1.1 Thế giới Thái Lan nước thuộc ... phiếu điều tra soạn sẵn Chọn mẫu điều tra ngẫu nhiên 22 hộ (trong có hộ lân cận để điều tra bổ sung) 3.3 Thời gian địa điểm điều tra Thời gian điều tra: từ 9 /2004 - 12 /2004 Địa điểm : Ấp Bình An...
 • 38
 • 149
 • 0

đánh giá hiện trạng sản xuất so sánh hiệu quả kinh tế các hình luân canh màu trên nền đất lúa tại huyện châu thành tỉnh đồng tháp

đánh giá hiện trạng sản xuất và so sánh hiệu quả kinh tế các mô hình luân canh màu trên nền đất lúa tại huyện châu thành tỉnh đồng tháp
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TRẦN VĂN NHÃN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ CÁC MÔ HÌNH LUÂN CANH MÀU TRÊN NỀN ĐẤT LÚA TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH ĐỒNG THÁP ... đề tài “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ CÁC MÔ HÌNH LUÂN CANH MÀU TRÊN NỀN ĐẤT LÚA TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH ĐỒNG THÁP” học viên TRẦN VĂN NHÃN thực báo cáo hội đồng chấm ... định so sánh hiệu kinh tế hình canh tác màu đất lúa - Mục tiêu 3: Đề xuất hình sản xuất màu thích hợp đất lúa huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Hiện trạng sản xuất mô...
 • 127
 • 656
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: kiểu hình và tỷ lệ đa kháng e coli esbl trên gà thịt khỏe tại huyện châu thành tỉnh sóc trănggiải pháp nâng cao thu nhập cho nông hộ trồng lúa huyện châu thành tỉnh an giangđiều tra tình hình phát triển chăn nuôi bò tại huyện đông triều tỉnh quảng ninh 42tổng kết và đánh giá các mô hình trồng rừng sản xuất ở công ty lâm nghiệp yên thế tỉnh bắc giangluận văn tốt nghiệp phân tích hiệu quả sản xuất lúa của nông hộ tham gia mô hình cánh đồng mẫu lớn tại huyện thoại sơn tỉnh an giangbản cam kết bảo vệ môi trường dự án trạm chiết nạp gas tiền giang ấp tây hòa xã song thuận huyện châu thành tỉnh tiền giangthực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển chăn nuôi lợn tại huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúcthực trạng xóa đói giảm nghèo tại huyện chợ mới tỉnh an giang từ năm 2001 đến naytình hình sản xuất mía tại huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang năm 2013mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôitài liệu luận văntheo dõi mô hình nuôi cá lóc trong vèo trong mùa lũ tại xã tân trung huyện phú tân tỉnh an giang pdfđánh giá sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của một số mô hình trồng bời lời đỏ litsea glutinosa roxb tại một số huyện ở gia laikhảo sát và theo dõi sâu hại trong đấtcông nghệ phần mềm và một số mô hình trong phát triển phần mềmcác tính năng dành cho việc chia sẻ và theo dõi trên trang trong librarytay ban nha lo so trong ki euroVở bài tập Tiếng anh 8 thí điểm - Tập 1Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcHướng dẫn nghiên cứu thực tế và viết tiểu luận Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục5 bước đánh giá rủi ro nơi làm việcTIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP SƯ PHẠM TIỂU HỌC HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN BẰNG SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG CHO HỌC SINH KHỐI 4TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP SƯ PHẠM TIỂU HỌC Đề tài HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN BẰNG SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG CHO HỌC SINH KHỐI 4SÁCH SCAN Tin học trong công nghệ sinh học (Chu Văn Mẫn).Giai toan co loi vanMột số tình huống sư phạm và cách giải quyết cực hayĐề thi lý thuyết giáo viên giỏi môn trắc nghiệm luật giáo dục 2005Bài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh 10 theo chương trình mới p01Câu hỏi trắc nghiệm về Điều lệ trường tiểu học cực hayVật lí trong hoá học sinh học và địa lýGIÁO ÁN GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG Chủ đề 3 Đi bộ an toànBí kíp trắc nghiệm nhanh môn toán109_Math Magic Pick a numberGiáo án khối 4 sách luyện tập tin học theo phân phối chương trình của sở GDĐT TP.HCMGiáo án khối 5 sách luyện tập tin học theo phân phối chương trình của sở GDĐT TP.HCM114_Math Magic Dr. Josip Pumpkin Derado
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập