Toán tiết 12 trung điểm của đoạn thẳng

TIET 12 TRUNG DIEM CUA DOAN THANG

TIET 12 TRUNG DIEM CUA DOAN THANG
... TIếT12 :TRUNG ĐIểM CủA đoạn thẳng 1 .Trung điểm đoạn thẳng : a m b Minh hoạ trung điểm a.định nghĩa :trung điểm m đoạn thẳng ab điểm nằm a,b cách a,b đ/n Ma+mb=ab M trung điểm ab Ma=mb b .Trung ... gọi điểm ab TRUNG ĐIểM CủA đoạn thẳng Trong hình sau hình có i trung điểm mn : n m m i h1 n m h2 i i n h3 TRUNG ĐIểM CủA đoạn thẳng 2.Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng ?3 nêu cách xác định trung diểm ... :cho đoạn thẳng ab=10cm ,c điểm nằm a,b M trung điểm ac, n trung điểm bc.tính mn a m c b n cm Hướng dẫn: Dự ĐOáN Về Độ DàI MN M trung điểm ac nên : N trung điểm Bc nên : Từ (1) (2) ta có : CM...
 • 10
 • 271
 • 3

Tiet - 12: Trung diem cua doan thang

Tiet - 12: Trung diem cua doan thang
... 2008 Tiết 12 Bài 10: trung điểm đoạn thẳng 1) Trung điểm đoạn thẳng * Định nghĩa: A M B Trung điểm M đoạn thẳng AB điểm nằm A, B cách A, B (MA=MB) * Ví dụ:Cho hình sau Điểm M trung điểm đoạn thẳng ... Ghi nhớ: Điểm M trung điểm đoạn thẳng AB AM + MB = AB AM = MB 2) Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng *Ví dụ : Đoạn thẳng AB có độ dài cm Hãy vẽ trung điểm M đoạn thẳng A Giải: Ta có M trung điểm đoạn ... AB (câu b) Nên điểm A trung điểm đoạn thẳng AB *Bài 2: Bài 63(SGK-Tr126): Khi ta kết luận điểm I trung điểm đoạn thẳng AB? Em chọn câu trả lời câu trả lời sau: Điểm I trung điểm đoạn thẳng AB...
 • 42
 • 229
 • 0

Tiết 12 : Trung điểm của đoạn thẳng

Tiết 12 : Trung điểm của đoạn thẳng
... Tiết 12 Trung điểm đoạn thẳng Trường THCS Đồng _ Tường Trung điểm đoạn thẳng Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng NHÓM NHÓM 1và A M B Giải: n thẳng AB dài Cho đoạ a) cm.Trên n thẳny điểm M 16 ... trung điểm của … ……… m B, D BC = CD AB b) Điểm C không trung điểm … C không thuộc đoạn thẳng AB c) Điểm A không trung điểm BC A không thuộc đoạn thẳng BC Khi ta kết luận điểm I trung điểm đoạn thẳng ... MB) Trung điểm M gọi điểm đoạn thẳng AB Bài Tập 61 trang 125 SGK: Cho hai tia đối Ox , Ox’ Trên tia Ox vẽ điểm A cho OA = 2cm Trên tia Ox’ vẽ điểm B cho OB = 2cm Hỏi O có trung điểm đoạn thẳng...
 • 11
 • 283
 • 0

Tiet 12: Trung diem cua doan thang

Tiet 12: Trung diem cua doan thang
... c¸ch ®Ĩ nhËn biÕt ®iĨm I lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng AM? Trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng M trung điểm AB MA + MB = AB MA = MB AB MA = MB = Trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng Cách vẽ trung điểm M đoạn thẳng AB: ... cm AM = MB = 2,5 cm B Trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng §iĨm M cã tÝnh chÊt nh­ trªn gäi lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng AB VËy trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng lµ g×? §iĨm M mn trë thµnh trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng ... a) §iĨm C lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n BD C nằm B, th¼ng …… v×……………… vµ………….D ø BC = CD §iĨm C kh«ng lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n AB th¼ng ……… V× C kh«ng thc ®o¹n th¼ng AB B §iĨm A kh«ng lµ trung ®iĨm cđa...
 • 10
 • 232
 • 0

Tiết 12: Trung điểm của đoạn thẳng

Tiết 12: Trung điểm của đoạn thẳng
... : Một đoạn thẳng trung điểm (điểm giữa) có vô số điểm nằm hai mút Trong VậyMhìnhnằmđiểm củavàgiữaMcủa nhiêuđẳng thức ? Điểm điểm điểm hai điểm vị tới điểm điểm hai ? trung vẽ cách A thẳng ... cách hai đầu A , B Tiết 12 Đ trung điểm đoạn thẳng A M B - Điểm MAM + MBhaiAB A B M trung điểm nằm = điểm đoạn thẳng AB AM = MB a) Định nghĩa : Trung điểm M đoạn thẳng AB điểm nằm A , B cách ... Nếu M trung điểm AB : AM = MB = Cho đoạn thẳng EF (chưa có số đo độ dài) Vận dụng tính chất em nêu cách vẽ trung điểm K đoạn thẳng EF Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng Ví dụ : Cho đoạn thẳng...
 • 8
 • 273
 • 1

Tài liệu Tiết 12. Trung điểm của đoạn thẳng

Tài liệu Tiết 12. Trung điểm của đoạn thẳng
... Tiết 12 Bài 10: trung điểm đoạn thẳng 1) Trung điểm đoạn thẳng * Định nghĩa: A M B Trung điểm M đoạn thẳng AB điểm nằm A, B cách A, B (MA=MB) * Ví dụ:Cho hình sau Điểm M trung điểm đoạn thẳng ... nhớ: Điểm M trung điểm đoạn thẳng AB AM + MB = AB AM = MB 2) Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng *Ví dụ : Đoạn thẳng AB có độ dài cm Hãy vẽ trung điểm M đoạn thẳng A Giải: Ta có M trung điểm đoạn thẳng ... giao điểm đường thẳng xx, yy Trên xx vẽ đoạn thẳng CD dài 3cm, yy vẽ đoạn thẳng EF dài 5cm cho O trung điểm đoạn thẳng y Giải: F x C O D y E x Kiến thức bản: * Điểm M trung điểm AM AB AM + MB = đoạn...
 • 42
 • 172
 • 1

Tiết 12 Trung điểm của đoạn thẳng

Tiết 12 Trung điểm của đoạn thẳng
... BM ( = cm) B M A B Điểm M điểm nằm (hay trung điểm) đoạn thẳng AB Tiết 12: TRUNG ĐIỂM ĐOẠN THẲNG 1/ Trung điểm đoạn thẳng  A M trung điểm AB M ⇔ B M nằm giữanằmB (MA trí Điểm M A vị + MA = AB) ... MB) Chú ý a/ Trung điểm đoạn thẳng AB gọi điểm đoạn thẳng AB Cho hình vẽ Điểm trung điểm K đoạn thẳng AB? Vì sao? M I A cm B cm M trung điểm AB Vì AM + MB = AB MA = MB K khơng trung điểm AB Vì ... (A cách O B) ⇒ A trung điểm đoạn thẳng AB Bài tập: Đoạn thẳng AB có độ dài cm M trung điểm đoạn thẳng AB Tính MA MB Giải M trung điểm AB ⇒ MA + MB = AB Nếu M trung điểm đoạn thẳng Và MA = MB...
 • 20
 • 544
 • 0

Tiết 12-Trung điểm của đoạn thẳng

Tiết 12-Trung điểm của đoạn thẳng
... Tiết: 11 Bài 10 TRUNG ĐIỂMCỦA ĐOẠN THẲNG Mục tiêu Bài Phương pháp Phương tiện §10 Sgk/124 Kiểm tra Củng cố I MỤC TIÊU: -Học sinh hiểu trung điểm đoạn thẳng gì? -Biết vẽ trung điểm đoạn thẳng ... đoạn thẳng: Trung điểm M đoạn thẳng AB điểm nằm A, B cách A, B ( MA = MB) A M B M nằm A,B M trung điểm AB ⇔ { MA = MB Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng: * Ví dụ: Hãy vẽ trung điểm đoạn thẳng AB có độ ... thước thẳng, CNTT III NỘI DUNG: Ổn đònh lớp: Kiểm tra só số – tâm học tập ( 1’ ) Kiểm tra cũ: - Cho tia Ox, vẽ đoạn thẳng OP = cm (nêu cách vẽ) - Bài tập 54 trang 124 3.Bài 1.Trung điểm đoạn thẳng: ...
 • 9
 • 135
 • 0

TIẾT 12 :TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG

TIẾT 12 :TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG
... dài đoạn thẳng ? a b 2? Nêu cách vẽ đoạn thẳng om=4cm tia ox ? BGGADT m TUAN ANH-THCS K x TIếT1 1 :TRUNG ĐIểM CủA đoạn thẳng 1.Trung điểm đoạn thẳng : a m b Minh hoạ trung điểm a.định nghĩa :trung ... a.định nghĩa :trung điểm m đoạn thẳng ab điểm nằm a,b cách a,b đ/n Ma+mb=ab M trung điểm ab Ma=mb b.Trung điểm đoạn thẳng ab gọi điểm ab BGGADT TUAN ANH-THCS K TRUNG ĐIểM CủA đoạn thẳng Trong hình ... sau hình có i trung điểm mn : n m m BGGADT i h1 n m h2 i i n TUAN ANH-THCS K h3 TRUNG ĐIểM CủA đoạn thẳng 2.Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng ?3 nêu cách xác định trung diểm đoạn thẳng ab ? a m đo...
 • 10
 • 76
 • 0

Giáo án hình học lớp 6 - Tiết 12 TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG potx

Giáo án hình học lớp 6 - Tiết 12 TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG potx
... 3./ Bài : Giáo viên Học sinh - Dựa vào kiểm tra đầu GV giới thiệu trung điểm Bài ghi I .- Trung điểm - Trung đoạn thẳng : điểm M A đoạn thẳng AB đoạn thẳng M B - Trung điểm AB điểm đoạn thẳng AB ... SGK đoạn thẳng AB thước có chia gọi khoảng vẽ trung điểm đoạn thẳng - Làm ? SGK điểm đoạn thẳng AB - Diễn tả trung II .- Cách vẽ điểm M AB - Củng cố : Làm tập * M trung điểm đoạn 61 , 63 SGK trung ... nằm A, Trung điểm M ? B cách đoạn thẳng - GV nhấn mạnh A AB điểm nằm ý trung điểm phải thỏa mãn hai điều kiện A, B - Củng cố cách A, B Làm tập (MA = MB) - Cho đoạn thẳng 65 60 Trung điểm AB...
 • 6
 • 929
 • 4

Tiết 12 -TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG

Tiết 12 -TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG
... trung điểm đoạn thẳng AB Định nghĩa: Trung điểm M đoạn thẳng AB điểm nằm cách A,B M trung điểm đoạn thẳng AB  M nằm A B MA = MB Một vài hình ảnh minh họa ứng dụng thực tế trung điểm đoạn thẳng: ... trung điểm đoạn thẳng: Một vài hình ảnh minh họa ứng dụng thực tế trung điểm đoạn thẳng: Cầu Bập bênh PHẦN THƯỞNG CỦA EM LÀ MỘT ĐIỂM 10 NẾU TRẢ LỜI ĐÚNG CÂU HỎI DƯỚI ĐÂY Đố em hình cho ta trung điểm ... IB = AB IA = IB AB d) IA = IB = Quay lai Ví dụ: Cho đoạn thẳng AB = 5cm Làm để vẽ trung điểm M đoạn thẳng ấy? Giải + Vì M trung điểm đoạn thẳng AB nên ta có: AM+ MB = AB MA = MB  MA = MB = AB...
 • 15
 • 161
 • 0

tiet 12 trung diem cua doan thang

tiet 12 trung diem cua doan thang
... cỏch u A v B B Tit 12 : TRUNG IM CA ON THNG Tit: 12 Đ10 TRUNG IM CA ON THNG Trung im ca on thng: a) nh ngha: Trung im M ca on thng AB l im nm gia A, B v cỏch u A, B a m b M l trung im ca on thng ... thẳng Tiết: 12 Trung điểm đoạn thẳng a) Định nghĩa: SGK - 112 a m b M trung điểm đoạn thẳng AB AM + MB = AB MA = MB b) M đợc gọi điểm đoạn thẳng AB Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng VD: SGK M trung điểm ... 2cm Điểm O .là trung điểm đoạn thẳng MN cm x M cm O N y b Cho AB = 12 cm Nếu I trung điểm đoạn thẳng AB IA = .cm c Cho M trung điểm đoạn thẳng AB Biết MB = 2cm suy AB = .cm Đ10 Trung điểm đoạn...
 • 17
 • 90
 • 0

Hinh 6 Tiet 12 Trung diem cua doan thang

Hinh 6 Tiet 12 Trung diem cua doan thang
... lµ cïng hai hiĨu bµi TiÕt 12- Bµi 10 : Trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng phambayss.violet.vn Trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng Trung ®iĨm cđa ®o¹n A th¼ng M  H·y cho biÕt trªn h×nh vÏ 61 ®iĨm ®iĨm nµo n»m gi÷a ... I lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng AM? phambayss.violet.vn Trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng M trung điểm AB MA + MB = AB MA = MB phambayss.violet.vn AB MA = MB = Trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng Cách vẽ trung ... phambayss.violet.vn B Trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng §iĨm M cã tÝnh chÊt nh trªn gäi lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng AB VËy trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng lµ g×? §iĨm M mn trë thµnh trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng...
 • 15
 • 121
 • 0

HÌNH HỌC 7 TIẾT 1: TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG ppt

HÌNH HỌC 7 TIẾT 1: TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG ppt
... với A B? Cho điểm M trung điểm đoạn AB Chứng minh MA=MB=AB/2 Cho tam giác ABC, lấy E trung điểm đoạn thẳng AC Nối B với E Đoạn thẳng BE gọi trung tuyến tam giác? Trong tam giác có trung tuyến? ... động 1: Với thước dài đo chiều dài thước Trên thước xác định điểm cách hai đầu thước Có điểm Hoạt động 2: Điểm nằm cách hai đầu đoạn thẳng gọi trung điểm đoạn thẳng Hãy dùng thước để xác định trung ... trung điểm mép bàn, mép bảng Hoạt động 3: Với đoạn dây cho trước xác định trung điểm đoạn dây Dùng đoạn dây để xác định trung điểm mép bàn, mép bảng Hoạt động 4: Trung tuyến tam giác đoạn thẳng...
 • 5
 • 175
 • 0

Tiết 12 Hình 6:Trung điểm của đoạn thẳng

Tiết 12 Hình 6:Trung điểm của đoạn thẳng
... điểm M đoạn thẳng AB ABđiểm Trung điểm M đoạn thẳng *M nằm A, B A, B ⇔ nằm A, B cách đoạn gọi điểm *M cách A, B thẳng A B ⇔ *AM+MB = AB *AM = MB ⇔ MA =MB = AB 2 Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng: ... Cho hình vẽ: A M B a) Đo độ dài: AM = cm MB = cm? So sánh MA, MB b) Tính AB? c) Nhận xét vị trí M A, B? Tiết 12: Trung điểm đoạn thẳng: (Sgk) A M B M trung điểm đoạn thẳng AB Trung điểm ... cm Đoạn thẳng AB cóAB = 5cm) Hãy vẽ 2 trung điểm M đoạn thẳng Cách 1: Trên tia AB, vẽ điểm M cho AM=2,5 cm A M B Cách 2: gấp giấy (sgk) Điền từ thích hợp vào ô trống: a) Điểm trung điểm đoạn...
 • 9
 • 1,472
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: bài tập tính coppa tham khảo khá hayKinh nghiệm chạy quảng cáo facebook ads tôi là QUẢN TRỊ BLOGĐỀ CƯƠNG KHỐI 11LUẬN văn THẠC sĩ KINH tế CHÍNH TRỊ PHÁT TRIỂN VÙNG CHUYÊN CANH cây NÔNG sản của TỈNH HƯNG yênTÀI LIỆU THAM KHẢO GIỚI THIỆU một số tác PHẨM KINH điển của c mác, PH ĂNG GHEN v i lê NIN và hồ CHÍ MINH về KINH tế học, KINH tế CHÍNH TRỊBTL mo phong khu nha tro svCác nguyên lý và kỹ thuật kiểm chứng chất lượng phần mềmCông nghệ tính toán hiệu năng cao sử dụng card đồ họa trong diễn họa1Gameguard hệ thống phần mềm bảo vệ trò chơi trực tuyến trên nền windows chống lại các hackerHọc mối quan hệ trong trích rút thông tin tiếng việtKỹ thuật tìm kiếm dựa trên từ khóa trong cơ sở dữ liệu và ứng dụngMô phỏng chuyển động của con người cho robot sử dụng hệ thống bắt chuyển động theo thời gian thựcNghiên cứu các cách tiếp cận trong tóm tắt văn bản và thử nghiệmNghiên cứu các giải pháp kiểm soát và nâng cao chất lượng dịch vụ mạng viễn thông điện lựcNghiên cứu giải pháp hệ thống truyền dòng video qua kênh vệ tinh VSATNghiên cứu hệ thống truyền dẫn quang SDH các giải pháp kỹ thuậtNghiên cứu mô hình giao tiếp máy não và ứng dụngNghiên cứu một số kỹ thuật khai phá dữ liệu XML ứng dụng trong thực hiện xử lý dữ liệu quan hệNghiên cứu xử lý tín hiệu trong thiết bị theo dõi bệnh nhânPhân cụm mờ với đại số gia tử và ứng dụng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập