Toán tiết 12 trung điểm của đoạn thẳng

TIET 12 TRUNG DIEM CUA DOAN THANG

TIET 12 TRUNG DIEM CUA DOAN THANG
... TIếT12 :TRUNG ĐIểM CủA đoạn thẳng 1 .Trung điểm đoạn thẳng : a m b Minh hoạ trung điểm a.định nghĩa :trung điểm m đoạn thẳng ab điểm nằm a,b cách a,b đ/n Ma+mb=ab M trung điểm ab Ma=mb b .Trung ... gọi điểm ab TRUNG ĐIểM CủA đoạn thẳng Trong hình sau hình có i trung điểm mn : n m m i h1 n m h2 i i n h3 TRUNG ĐIểM CủA đoạn thẳng 2.Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng ?3 nêu cách xác định trung diểm ... :cho đoạn thẳng ab=10cm ,c điểm nằm a,b M trung điểm ac, n trung điểm bc.tính mn a m c b n cm Hướng dẫn: Dự ĐOáN Về Độ DàI MN M trung điểm ac nên : N trung điểm Bc nên : Từ (1) (2) ta có : CM...
 • 10
 • 258
 • 3

Tiet - 12: Trung diem cua doan thang

Tiet - 12: Trung diem cua doan thang
... 2008 Tiết 12 Bài 10: trung điểm đoạn thẳng 1) Trung điểm đoạn thẳng * Định nghĩa: A M B Trung điểm M đoạn thẳng AB điểm nằm A, B cách A, B (MA=MB) * Ví dụ:Cho hình sau Điểm M trung điểm đoạn thẳng ... Ghi nhớ: Điểm M trung điểm đoạn thẳng AB AM + MB = AB AM = MB 2) Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng *Ví dụ : Đoạn thẳng AB có độ dài cm Hãy vẽ trung điểm M đoạn thẳng A Giải: Ta có M trung điểm đoạn ... AB (câu b) Nên điểm A trung điểm đoạn thẳng AB *Bài 2: Bài 63(SGK-Tr126): Khi ta kết luận điểm I trung điểm đoạn thẳng AB? Em chọn câu trả lời câu trả lời sau: Điểm I trung điểm đoạn thẳng AB...
 • 42
 • 218
 • 0

Tiết 12 : Trung điểm của đoạn thẳng

Tiết 12 : Trung điểm của đoạn thẳng
... Tiết 12 Trung điểm đoạn thẳng Trường THCS Đồng _ Tường Trung điểm đoạn thẳng Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng NHÓM NHÓM 1và A M B Giải: n thẳng AB dài Cho đoạ a) cm.Trên n thẳny điểm M 16 ... trung điểm của … ……… m B, D BC = CD AB b) Điểm C không trung điểm … C không thuộc đoạn thẳng AB c) Điểm A không trung điểm BC A không thuộc đoạn thẳng BC Khi ta kết luận điểm I trung điểm đoạn thẳng ... MB) Trung điểm M gọi điểm đoạn thẳng AB Bài Tập 61 trang 125 SGK: Cho hai tia đối Ox , Ox’ Trên tia Ox vẽ điểm A cho OA = 2cm Trên tia Ox’ vẽ điểm B cho OB = 2cm Hỏi O có trung điểm đoạn thẳng...
 • 11
 • 265
 • 0

Tiet 12: Trung diem cua doan thang

Tiet 12: Trung diem cua doan thang
... c¸ch ®Ĩ nhËn biÕt ®iĨm I lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng AM? Trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng M trung điểm AB MA + MB = AB MA = MB AB MA = MB = Trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng Cách vẽ trung điểm M đoạn thẳng AB: ... cm AM = MB = 2,5 cm B Trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng §iĨm M cã tÝnh chÊt nh­ trªn gäi lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng AB VËy trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng lµ g×? §iĨm M mn trë thµnh trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng ... a) §iĨm C lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n BD C nằm B, th¼ng …… v×……………… vµ………….D ø BC = CD §iĨm C kh«ng lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n AB th¼ng ……… V× C kh«ng thc ®o¹n th¼ng AB B §iĨm A kh«ng lµ trung ®iĨm cđa...
 • 10
 • 228
 • 0

Tiết 12: Trung điểm của đoạn thẳng

Tiết 12: Trung điểm của đoạn thẳng
... : Một đoạn thẳng trung điểm (điểm giữa) có vô số điểm nằm hai mút Trong VậyMhìnhnằmđiểm củavàgiữaMcủa nhiêuđẳng thức ? Điểm điểm điểm hai điểm vị tới điểm điểm hai ? trung vẽ cách A thẳng ... cách hai đầu A , B Tiết 12 Đ trung điểm đoạn thẳng A M B - Điểm MAM + MBhaiAB A B M trung điểm nằm = điểm đoạn thẳng AB AM = MB a) Định nghĩa : Trung điểm M đoạn thẳng AB điểm nằm A , B cách ... Nếu M trung điểm AB : AM = MB = Cho đoạn thẳng EF (chưa có số đo độ dài) Vận dụng tính chất em nêu cách vẽ trung điểm K đoạn thẳng EF Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng Ví dụ : Cho đoạn thẳng...
 • 8
 • 261
 • 1

Tài liệu Tiết 12. Trung điểm của đoạn thẳng

Tài liệu Tiết 12. Trung điểm của đoạn thẳng
... Tiết 12 Bài 10: trung điểm đoạn thẳng 1) Trung điểm đoạn thẳng * Định nghĩa: A M B Trung điểm M đoạn thẳng AB điểm nằm A, B cách A, B (MA=MB) * Ví dụ:Cho hình sau Điểm M trung điểm đoạn thẳng ... nhớ: Điểm M trung điểm đoạn thẳng AB AM + MB = AB AM = MB 2) Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng *Ví dụ : Đoạn thẳng AB có độ dài cm Hãy vẽ trung điểm M đoạn thẳng A Giải: Ta có M trung điểm đoạn thẳng ... giao điểm đường thẳng xx, yy Trên xx vẽ đoạn thẳng CD dài 3cm, yy vẽ đoạn thẳng EF dài 5cm cho O trung điểm đoạn thẳng y Giải: F x C O D y E x Kiến thức bản: * Điểm M trung điểm AM AB AM + MB = đoạn...
 • 42
 • 165
 • 1

Tiết 12 Trung điểm của đoạn thẳng

Tiết 12 Trung điểm của đoạn thẳng
... BM ( = cm) B M A B Điểm M điểm nằm (hay trung điểm) đoạn thẳng AB Tiết 12: TRUNG ĐIỂM ĐOẠN THẲNG 1/ Trung điểm đoạn thẳng  A M trung điểm AB M ⇔ B M nằm giữanằmB (MA trí Điểm M A vị + MA = AB) ... MB) Chú ý a/ Trung điểm đoạn thẳng AB gọi điểm đoạn thẳng AB Cho hình vẽ Điểm trung điểm K đoạn thẳng AB? Vì sao? M I A cm B cm M trung điểm AB Vì AM + MB = AB MA = MB K khơng trung điểm AB Vì ... (A cách O B) ⇒ A trung điểm đoạn thẳng AB Bài tập: Đoạn thẳng AB có độ dài cm M trung điểm đoạn thẳng AB Tính MA MB Giải M trung điểm AB ⇒ MA + MB = AB Nếu M trung điểm đoạn thẳng Và MA = MB...
 • 20
 • 516
 • 0

Tiết 12-Trung điểm của đoạn thẳng

Tiết 12-Trung điểm của đoạn thẳng
... Tiết: 11 Bài 10 TRUNG ĐIỂMCỦA ĐOẠN THẲNG Mục tiêu Bài Phương pháp Phương tiện §10 Sgk/124 Kiểm tra Củng cố I MỤC TIÊU: -Học sinh hiểu trung điểm đoạn thẳng gì? -Biết vẽ trung điểm đoạn thẳng ... đoạn thẳng: Trung điểm M đoạn thẳng AB điểm nằm A, B cách A, B ( MA = MB) A M B M nằm A,B M trung điểm AB ⇔ { MA = MB Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng: * Ví dụ: Hãy vẽ trung điểm đoạn thẳng AB có độ ... thước thẳng, CNTT III NỘI DUNG: Ổn đònh lớp: Kiểm tra só số – tâm học tập ( 1’ ) Kiểm tra cũ: - Cho tia Ox, vẽ đoạn thẳng OP = cm (nêu cách vẽ) - Bài tập 54 trang 124 3.Bài 1.Trung điểm đoạn thẳng: ...
 • 9
 • 126
 • 0

TIẾT 12 :TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG

TIẾT 12 :TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG
... dài đoạn thẳng ? a b 2? Nêu cách vẽ đoạn thẳng om=4cm tia ox ? BGGADT m TUAN ANH-THCS K x TIếT1 1 :TRUNG ĐIểM CủA đoạn thẳng 1.Trung điểm đoạn thẳng : a m b Minh hoạ trung điểm a.định nghĩa :trung ... a.định nghĩa :trung điểm m đoạn thẳng ab điểm nằm a,b cách a,b đ/n Ma+mb=ab M trung điểm ab Ma=mb b.Trung điểm đoạn thẳng ab gọi điểm ab BGGADT TUAN ANH-THCS K TRUNG ĐIểM CủA đoạn thẳng Trong hình ... sau hình có i trung điểm mn : n m m BGGADT i h1 n m h2 i i n TUAN ANH-THCS K h3 TRUNG ĐIểM CủA đoạn thẳng 2.Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng ?3 nêu cách xác định trung diểm đoạn thẳng ab ? a m đo...
 • 10
 • 66
 • 0

Giáo án hình học lớp 6 - Tiết 12 TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG potx

Giáo án hình học lớp 6 - Tiết 12 TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG potx
... 3./ Bài : Giáo viên Học sinh - Dựa vào kiểm tra đầu GV giới thiệu trung điểm Bài ghi I .- Trung điểm - Trung đoạn thẳng : điểm M A đoạn thẳng AB đoạn thẳng M B - Trung điểm AB điểm đoạn thẳng AB ... SGK đoạn thẳng AB thước có chia gọi khoảng vẽ trung điểm đoạn thẳng - Làm ? SGK điểm đoạn thẳng AB - Diễn tả trung II .- Cách vẽ điểm M AB - Củng cố : Làm tập * M trung điểm đoạn 61 , 63 SGK trung ... nằm A, Trung điểm M ? B cách đoạn thẳng - GV nhấn mạnh A AB điểm nằm ý trung điểm phải thỏa mãn hai điều kiện A, B - Củng cố cách A, B Làm tập (MA = MB) - Cho đoạn thẳng 65 60 Trung điểm AB...
 • 6
 • 868
 • 4

Tiết 12 -TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG

Tiết 12 -TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG
... trung điểm đoạn thẳng AB Định nghĩa: Trung điểm M đoạn thẳng AB điểm nằm cách A,B M trung điểm đoạn thẳng AB  M nằm A B MA = MB Một vài hình ảnh minh họa ứng dụng thực tế trung điểm đoạn thẳng: ... trung điểm đoạn thẳng: Một vài hình ảnh minh họa ứng dụng thực tế trung điểm đoạn thẳng: Cầu Bập bênh PHẦN THƯỞNG CỦA EM LÀ MỘT ĐIỂM 10 NẾU TRẢ LỜI ĐÚNG CÂU HỎI DƯỚI ĐÂY Đố em hình cho ta trung điểm ... IB = AB IA = IB AB d) IA = IB = Quay lai Ví dụ: Cho đoạn thẳng AB = 5cm Làm để vẽ trung điểm M đoạn thẳng ấy? Giải + Vì M trung điểm đoạn thẳng AB nên ta có: AM+ MB = AB MA = MB  MA = MB = AB...
 • 15
 • 149
 • 0

tiet 12 trung diem cua doan thang

tiet 12 trung diem cua doan thang
... cỏch u A v B B Tit 12 : TRUNG IM CA ON THNG Tit: 12 Đ10 TRUNG IM CA ON THNG Trung im ca on thng: a) nh ngha: Trung im M ca on thng AB l im nm gia A, B v cỏch u A, B a m b M l trung im ca on thng ... thẳng Tiết: 12 Trung điểm đoạn thẳng a) Định nghĩa: SGK - 112 a m b M trung điểm đoạn thẳng AB AM + MB = AB MA = MB b) M đợc gọi điểm đoạn thẳng AB Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng VD: SGK M trung điểm ... 2cm Điểm O .là trung điểm đoạn thẳng MN cm x M cm O N y b Cho AB = 12 cm Nếu I trung điểm đoạn thẳng AB IA = .cm c Cho M trung điểm đoạn thẳng AB Biết MB = 2cm suy AB = .cm Đ10 Trung điểm đoạn...
 • 17
 • 79
 • 0

Hinh 6 Tiet 12 Trung diem cua doan thang

Hinh 6 Tiet 12 Trung diem cua doan thang
... lµ cïng hai hiĨu bµi TiÕt 12- Bµi 10 : Trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng phambayss.violet.vn Trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng Trung ®iĨm cđa ®o¹n A th¼ng M  H·y cho biÕt trªn h×nh vÏ 61 ®iĨm ®iĨm nµo n»m gi÷a ... I lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng AM? phambayss.violet.vn Trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng M trung điểm AB MA + MB = AB MA = MB phambayss.violet.vn AB MA = MB = Trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng Cách vẽ trung ... phambayss.violet.vn B Trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng §iĨm M cã tÝnh chÊt nh trªn gäi lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng AB VËy trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng lµ g×? §iĨm M mn trë thµnh trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng...
 • 15
 • 96
 • 0

HÌNH HỌC 7 TIẾT 1: TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG ppt

HÌNH HỌC 7 TIẾT 1: TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG ppt
... với A B? Cho điểm M trung điểm đoạn AB Chứng minh MA=MB=AB/2 Cho tam giác ABC, lấy E trung điểm đoạn thẳng AC Nối B với E Đoạn thẳng BE gọi trung tuyến tam giác? Trong tam giác có trung tuyến? ... động 1: Với thước dài đo chiều dài thước Trên thước xác định điểm cách hai đầu thước Có điểm Hoạt động 2: Điểm nằm cách hai đầu đoạn thẳng gọi trung điểm đoạn thẳng Hãy dùng thước để xác định trung ... trung điểm mép bàn, mép bảng Hoạt động 3: Với đoạn dây cho trước xác định trung điểm đoạn dây Dùng đoạn dây để xác định trung điểm mép bàn, mép bảng Hoạt động 4: Trung tuyến tam giác đoạn thẳng...
 • 5
 • 165
 • 0

Tiết 12 Hình 6:Trung điểm của đoạn thẳng

Tiết 12 Hình 6:Trung điểm của đoạn thẳng
... điểm M đoạn thẳng AB ABđiểm Trung điểm M đoạn thẳng *M nằm A, B A, B ⇔ nằm A, B cách đoạn gọi điểm *M cách A, B thẳng A B ⇔ *AM+MB = AB *AM = MB ⇔ MA =MB = AB 2 Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng: ... Cho hình vẽ: A M B a) Đo độ dài: AM = cm MB = cm? So sánh MA, MB b) Tính AB? c) Nhận xét vị trí M A, B? Tiết 12: Trung điểm đoạn thẳng: (Sgk) A M B M trung điểm đoạn thẳng AB Trung điểm ... cm Đoạn thẳng AB cóAB = 5cm) Hãy vẽ 2 trung điểm M đoạn thẳng Cách 1: Trên tia AB, vẽ điểm M cho AM=2,5 cm A M B Cách 2: gấp giấy (sgk) Điền từ thích hợp vào ô trống: a) Điểm trung điểm đoạn...
 • 9
 • 1,376
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: TỰ LUẬN +TRẮN NGHIỆM ĐƯỜNG lốiThuyết trình việt nam và các khu vực mậu dịch tự do FTA của aseans với các nước, cơ hội và thách thức đối với hoạt động xuất nhập khẩu của việt namPhát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện khoái châu, tỉnh hưng yênQuản lý ngân sách nhà nước cấp phường ở quận hà đông, thành phố hà nộiPhát triển du lịch di sản văn hóa dưới nước ở quảng namCột xơnur trong đời sống văn hóa tín ngưỡng của dân tộc cơtu ở tỉnh quảng namVận dụng marketing mix tại công ty truyền thông và quảng cáo alphaLiên kết sản xuất và tiêu thụ măng tây xanh tại xã hiệp thuận huyện phúc thọ thành phố hà nộinghiên cứu hành vi tiêu dùng thịt bò của hộ gia đình tại phường mường thanh,thành phố điện biên phủ,tỉnh điện biênPhân tích hiệu quả kinh tế nuôi trồng thủy sản của các hộ nông dân trên địa bàn xã gia vượng, huyện gia viễn, tỉnh ninh bìnhnghiên cứu rủi ro trong sản xuất và tiêu thụ gia cầm tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện thái thụy tỉnh thái bìnhTHIẾT KẾ KỸ THUẬT NHÀ MÁY GIẤY LEE&MAN VIỆT NAMPhát triển năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học chủ đề phương trình vô tỉluận văn Thạc sĩ Ứng dụng khai phá dữ liệu tìm hiểu thông tin khách hàng Viễn ThôngNghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất mô hình nông nghiệp sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng đất cát ven biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng NamNghiên cứu cơ sở tính toasn thiết kế thiết bị tích trữ năng lượng nhiệt mặt trời dùng môi chất nóng chảyPhát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề phương trình lượng giác ở lớp 11 trung học phổ thôngNghiên cứu độ nhám bề mặt gia công của một số loại thép cacbon khi gia công trên máy phay CNCNghiên cứu khả năng xây dựng nhà máy điện mặt trời ở điều kiện Việt NamNghiên cứu kỹ thuật phân loại ảnh viễn thám ứng dụng trong giám sát hiện trạng sử dụng đất đai
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập