VẬN DỤNG các TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH dự án đầu tư TRONG THỰC TIỄN

CHUYÊN ĐỀ 4 VẬN DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TRONG THỰC TIỄN pptx

CHUYÊN ĐỀ 4 VẬN DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG THỰC TIỄN pptx
... a nh ng d án khơng bình th Năm ng Năm Dự án Dự án Dự án B 1500$ - 3000$ 2250$ -750$ 300$ C -20.000$ 64. 000$ -48 .000$ C -20.000$ 64. 000$ -48 .000$ Chun ngành TCDN Ho ch nh NS v n ut 34 Chun ngành ... giá trò so với năm trước (%) nh NS v n ut 13 Chun ngành TCDN Ho ch NPV 64, 4 +28,8 77,5 +20,3 89 ,4 +15 ,4 100 +11,9 109 ,4 +9 ,4 nh NS v n ut ut • NPV n u khai thác n m 58.500 la thá 58.500 • Giá tr ... xét NPV giá tr t ng thêm mà d án t o ra, xé ph i g n NPV vào y u t vòng i d án Chúng ta ch có th so Chú sánh NPV c a d án có vòng i b ng có • Trong tr ng h p d án có vòng i khác nhau, có th s...
 • 12
 • 268
 • 2

VẬN DỤNG các TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ dự án đầu TRONG THỰC TIỄN

VẬN DỤNG các TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ dự án đầu tư TRONG THỰC TIỄN
... Một dự án có thời gian thu hồi vốn có chiết khấu ngắn dự án khác khơng có nghĩa dự án có NPV lớn CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG THỰC TIỄN 2.1 Đánh giá dự án đầu ... : đầu ban đầu VD: Giả sử cho phí sử dụng vốn 10% dòng tiền dự án sau:  Chỉ số hiểu việc đầu thu hồi lại đầu ban đầu cộng thêm với NPV ng đương 32% đầu ban đầu 1.3.3 Ứng dụng tiêu ... 1.4.2 Ứng dụng tiêu chuẩn PP thẩm định dự án đầu  Xét theo tiêu chuẩn đánh giá thu hồi vốn, thời gian thu hồi vốn ngắn dự án đầu tốt  Trong thực tế, tiêu chuẩn tiến hành sau, trước hết phải...
 • 30
 • 365
 • 2

VẬN DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TRONG THỰC TIỄN

VẬN DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG THỰC TIỄN
... Một dự án có thời gian thu hồi vốn có chiết khấu ngắn dự án khác điều nghĩa dự án có NPV lớn  PHẦN 2: VẬN DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG THỰC TIỄN 1/ Đánh giá dự án đầu ... .9 VẬN DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN VÀO DỰ ÁN THỰC TIỄN Đánh giá dự án đầu trường hợp nguồn vốn bị giới hạn Thời điểm tối ưu để đầu dự án 11 Các dự án đầu không ... thường sử dụng việc đánh giá lựa chọn dự án đầu tư: 1) TIÊU CHUẨN HIỆN GIÁ THUẦN – THE NET PRESENT VALUE – NPV: Hiện giá (NPV) dự án giá trị dòng tiền dự kiến ng lai quy giá trừ vốn đầu dự kiến...
 • 29
 • 472
 • 2

vận dụng các phương pháp thẩm định dự án đầu trong thực tiễn

vận dụng các phương pháp thẩm định dự án đầu tư trong thực tiễn
... Hãy xác định w,x,y,z =? MBA NGUYEN VAN BINH 27/09/2010 10 Thời điểm tối ưu để đầu § Trong thực tế, dự án có NPV> nghĩa thực dự án tốt Dự án có giá trị thực ng lai § ng tư, dự án có NPV< ... dự án đầu trở nên phức tạp § Trong trường hợp ta sử dụng phương pháp qui hoạch tuyến tính để giải § Phương pháp qui hoạch tuyến tính cho kết với giả định dự án thực phần với tỷ trọng vốn đầu ... hiệu thực dự án v Nếu giá trị dự án NPV > ta không cần cộng thêm v Nếu giá trị dự án NPV < 0, cộng thêm khoản thu nhập chuyển nước cách bất hợp pháp nêu để đảm bảo dự án hiệu quả, định đầu ban...
 • 18
 • 417
 • 3

Tài liệu Các tiêu chuẩn thẩm định dự án đầu docx

Tài liệu Các tiêu chuẩn thẩm định dự án đầu tư docx
... NS v n ut 20 TIÊU CHU N PI PI quy t nh ch p nh n ho c lo i b d án Tr ng h p d án PI > 1: Ch p nh n d án PI < 1: Lo i b d án cl pl n Tr ng h p d án lo i tr l n PI > PI max -> Ch n d án Chun ngành ... Chun ngành TCDN Ho ch nh NS v n ut 10 TIÊU CHU N IRR ̇Tr ng h p d án có: ̇IRR > r : ch p nh n d án ̇IRR < r : lo i b d án c l p l n nhau, d án ̇Tr ng h p d án lo i tr l n ̇IRR > r ̇IRR l n nh t ... hi n t i ph i t ng x ng v i r i ro d án Th c t , a d án vào h at ng, th ng xem r i ro d án b ng v i r i doanh nghi p ph ng th c tài tr d án c ng ph ng th c tài tr c a cơng ty NPV=Giá tr hi n t...
 • 12
 • 332
 • 1

CÁC TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU doc

CÁC TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ doc
... Chương CÁC TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 4.1 Mối quan hệ dự án đầu - Các dự án độc lập - Các dự án phụ thuộc lẫn - Các dự án loại trừ lẫn 4.2 Tiêu chuẩn giá (NPV) - Khái ... toán IRR - Chọn lựa dự án tiêu chuẩn IRR - Ví dụ minh hoạ 25/06/2011 B02007 - Chương 4: Các tiêu chuẩn thẩm định DAĐT Chương CÁC TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ - Vận dụng thẩm định loại dự án ... B02007 - Chương 4: Các tiêu chuẩn thẩm định DAĐT Chương CÁC TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ - Vấn đề chọn lãi suất chiết khấu r cho dự án tính NPV dự án - Chọn lựa dự án tiêu chuẩn NPV - Ví dụ...
 • 8
 • 880
 • 7

bài giảng các tiêu chuẩn thẩm định dự án đầu investment capital budgeting criteria

bài giảng các tiêu chuẩn thẩm định dự án đầu tư investment capital budgeting criteria
... biểu diễn NPV dự án A r % TIÊU CHUẨN NPV Đối với dự án đầu độc lập NPV > 0: Chấp nhận dự án  NPV < 0: Loại bỏ dự án  NPV = 0: Tùy quan điểm nhà đầu   Đối với dự án đầu loại trừ lẫn ... 50000$ - 36.000$ 22 TIÊU CHUẨN IRR DỰ ÁN KHÔNG CÓ IRR 23 TIÊU CHUẨN IRR DỰ ÁN KHÔNG CÓ IRR Năm Dự án B 1500$ - 3000$ 2250$ -750$ 300$ 24 TIÊU CHUẨN IRR DỰ ÁN KHÔNG CÓ IRR 25 TIÊU CHUẨN IRR Sự mâu ... 36 12 TIÊU CHUẨN PP PP định lựa chọn dự án  Đối với dự án độc lập PP < [ PP] : chọn PP < [ PP] : Loại  Đối với dự án loại trừ lẫn nhau, dự án chọn dự án có: PP < [ PP] PP nhỏ 37 TIÊU CHUẨN...
 • 15
 • 180
 • 1

Bài giảng các tiêu chuẩn thẩm định dự án đầu (chuyên đề 3)

Bài giảng các tiêu chuẩn thẩm định dự án đầu tư (chuyên đề 3)
... với NPV thẩm định dự án đầu Chun ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu 22 TIÊU CHUẨN PP Thời gian thu hồi vốn dự án khoảng thời gian thu hồi lại vốn đầu ban đầu Xét theo tiêu chuẩn đánh giá ... diễn NPV dự án A r % Chun ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu TIÊU CHUẨN NPV ƒ Đối với dự án đầu độc lập ƒNPV > 0: Chấp nhận dự án ƒNPV < 0: Loại bỏ dự án ƒNPV = 0: Tùy quan điểm nhà đầu ƒ ... Chun ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu 10 TIÊU CHUẨN IRR ƒTrường hợp dự án độc lập lẫn nhau, dự án có: ƒIRR > r : chấp nhận dự án ƒIRR < r : loại bỏ dự án ƒTrường hợp dự án loại trừ lẫn ƒIRR...
 • 12
 • 61
 • 0

Hoàn thiện nội dung và phương pháp thẩm định dự án đầu trong hoạt động tín dụng đầu phát triển của Nhà nước

Hoàn thiện nội dung và phương pháp thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
... trạng nội dung phơng pháp thẩm định dự án đầu t hoạt động tín dụng đầu t phát triển Nhà nớc - Đề xuất hệ thống giải pháp hoàn thiện nội dung phơng pháp thẩm định dự án đầu t hoạt động tín dụng đầu ... trạng nội dung v phơng pháp thẩm định dự án đầu t hoạt động tín dụng đầu t nh nớc ngân hng phát triển việt nam 2.2.1 Quy định thẩm định dự án đầu t hoạt động tín dụng đầu t phát triển Nhà nớc ... vấn đề chung dự án đầu t v thẩm định dự án đầu t hoạt động tín dụng đầu t phát triển nh nớc 1.1 khái quát tín dụng đầu t phát triển nh nớc 1.1.1 Khái niệm Tín dụng đầu t phát triển Nhà nớc hình...
 • 27
 • 348
 • 1

Hoàn thiện nội dung và phương pháp thẩm định dự án đàu trong hoạt động tín dụng đầu phát triển của nhà nước

Hoàn thiện nội dung và phương pháp thẩm định dự án đàu tư trong hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước
... trạng nội dung phơng pháp thẩm định dự án đầu t hoạt động tín dụng đầu t phát triển Nhà nớc - Đề xuất hệ thống giải pháp hoàn thiện nội dung phơng pháp thẩm định dự án đầu t hoạt động tín dụng đầu ... trạng nội dung v phơng pháp thẩm định dự án đầu t hoạt động tín dụng đầu t nh nớc ngân hng phát triển việt nam 2.2.1 Quy định thẩm định dự án đầu t hoạt động tín dụng đầu t phát triển Nhà nớc ... vấn đề chung dự án đầu t v thẩm định dự án đầu t hoạt động tín dụng đầu t phát triển nh nớc 1.1 khái quát tín dụng đầu t phát triển nh nớc 1.1.1 Khái niệm Tín dụng đầu t phát triển Nhà nớc hình...
 • 27
 • 232
 • 0

những vấn đề cơ bản về thẩm định dự án đầu trong lĩnh vực dầu khí

những vấn đề cơ bản về thẩm định dự án đầu tư trong lĩnh vực dầu khí
... ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ i Thẩm định dự án NHTM i Thẩm định dự án đầu lĩnh vực dầu khí i CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ ... ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ i Thẩm định dự án NHTM i Thẩm định dự án đầu lĩnh vực dầu khí i CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ TẠI NGÂN ... MỞ ĐẦU CHƯƠNG .3 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ .3 1.1 Thẩm định dự án NHTM 1.1.1 Sự cần thiết phải thẩm định dự án...
 • 129
 • 170
 • 0

Vận dụng các tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế trong việc ban hành hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam

Vận dụng các tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế trong việc ban hành hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam
... VN DNG CA VIT NAM TRONG VIC BAN HNH TIấU CHUN THM NH GI 72 3.1 Nhng nguyờn tc xõy dng ban hnh H thng Tiờu chun Thm nh giỏ Vit Nam 72 3.2 Ni dung dng Tiờu chun ó c ban hnh 73 ... Vit Nam vic ban hnh H thng tiờu chun Thm nh giỏ Vit Nam Chương tập trung phân tích: - Nhng nguyờn tc xõy dng ban hnh H thng Tiờu chun Thm nh giỏ Vit Nam - Ni dung dng tiờu chun ó c B Ti chớnh ban ... Vit Nam cha c ban hnh y (mi ch cú tiờu chun c B Ti chớnh ban hnh nm 2005) nờn cụng tỏc thm nh giỏ cũn gp nhiu khú khn Vỡ th, vic phi nhanh chúng ban hnh h thng tiờu chun thm nh giỏ Vit Nam cng...
 • 140
 • 261
 • 0

VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TRONG THỰC TIỄN potx

VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TRONG THỰC TIỄN potx
... Trong điều kiện chắn 25/06/2011 B02007 - Chương 5: Vận dụng PP thẩm định DA thực tiễn Chƣơng VẬN DỤNG CÁC PHƢƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TRONG THỰC TIỄN - Trong điều kiện không chắn 5.3 Các dự án ... Vận dụng PP thẩm định DA thực tiễn Chƣơng VẬN DỤNG CÁC PHƢƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TRONG THỰC TIỄN 5.6 Nhân tố thời vụ (Xem xét dự án đầu tư thay điều kiện sản phẩm có tính thời vụ) 5.7 IRR dự ... thực tiễn Chƣơng VẬN DỤNG CÁC PHƢƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TRONG THỰC TIỄN - Công thức tính - Nội dung phương pháp 5.4 Quyết định thời điểm thay thiết bị hữu 5.5 Tận dụng thiết bị hữu cho dự án...
 • 6
 • 360
 • 2

Bài giảng quản lý dự án chương 4 các tiêu chuẩn thẩm định dự án

Bài giảng quản lý dự án chương 4 các tiêu chuẩn thẩm định dự án
... tiền tệ Xét qui mô dự án Phù hợp với mục tiêu tối đa nguồn lợi ích (của cải) ròng 04/ 08/09 NHƯC ĐIỂM Cần phải có suất chiết khấu cho dự án (vấn đề khó dự án) TD cho NPV Cơng ty dự tính mua máy Photocopy ... Chỉ dựa vào dòng ngân lưu dự án mà không cần thêm thông tin khác Hữu ích cho nhà cho vay vốn Không xét đến qui mô dự án Có nhiều kết gặp dòng ngân lưu bất đồng Dễ mắc sai lầm so sánh dự án loại ... ích dự án có mức độ rủi ro cao, cần thu hồi vốn nhanh 04/ 08/09 NHƯC ĐIỂM Khó so sánh, dễ nhầm lẫn so sánh dự án gốc độ lợi ích ròng khả sinh lợi Không tính đến giá trò thời gian tiền tệ qui mô dự...
 • 16
 • 119
 • 0

Nội dung thẩm định dự án đầu trong các ngân hang Thương mại ở Việt Nam

Nội dung thẩm định dự án đầu tư trong các ngân hang Thương mại ở Việt Nam
... nươc, luật đầu nước ngoài,thông số 07/2000/TT – BKH&ĐT kế hoach đầu hướng đẫn chung nội dung tổng múc đầu tư, hồ sơ thẩm định dự án báo cáo đầu ,thẩm định kết đầu ,thẩm định đánh ... trình Kinh tế đầu Thẩm định dự án việc tổ chức xem xét cách khách quan,có khoa học toàn diện nội dung ảnh hưởng trực tiếp tới tính khả thi dự án, từ định cho phép đầu Thẩm định dự án bước công ... đánh giá đắn chắn dự án nên tù khẳng điịnh Thẩm định nhân tố định đến hiệu đâu tín dụng theo dự án. vai trò thẩm định thể hịên cụ thể: * .Thẩm định giúp lựa chọn dự án tốt để đầu : Thẩm định...
 • 47
 • 321
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiêu chuẩn thẩm định dự án đầu tưtiểu luận thẩm định dự án đầu tư xây dựngtham dinh du an dau tu trong rau sach tieu chuan vietgapphần 2 các tiêu chuẩn đánh giá dự án đầu tư thông dụngcác tiêu chuẩn đánh giá dự án đầu tưcác phương pháp thẩm định dự án đầu tưmục tiêu của thẩm định dự án đầu tưbài tiểu luận thẩm định dự án đầu tưtiểu luận thẩm định dự án đầu tưcác nguyên tắc thẩm định dự án đầu tưcác chỉ số thẩm định dự án đầu tưcác giai đoạn thẩm định dự án đầu tưtieu lua tham dịnh du an dau tulời nói đầu tiểu luận thẩm định dự án đầu tưcác phương pháp thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàngCác tình tiết giảm nhẹ TNHS theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn huyện bù đăng, tỉnh bình phước (tt)Kiểm sát việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn thị xã đồng xoài, tỉnh bình phước (tt)Nguyên nhân và điều kiện của tội chứa mại dâm trên địa bàn thành phố hồ chí minh (tt)Pháp luật về thuế đối với hộ kinh doanh từ thực tiễn quận 7, thành phố hồ chí minh (tt)Phát triển đội ngũ giảng viên lý luận chính trị từ thực tiễn tỉnh lào cai (tt)Tư tưởng hồ chí minh về độc lập dân tộc và sự vận dụng vào giáo dục ý thức độc lập dân tộc cho học viên của trường cao đẳng an ninh nhân dân 2 hiện nay (tt)phát triển sản xuất na theo hướng bền vững trên địa bàn huyện chi lăng, tỉnh lạng sơngiải pháp nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nộiquản lý vốn đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh hưng yêntăng cường quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninhCHÍNH SÁCH CỦA CÁC NƯỚC ĐỒNG MINH HOA KỲ VÀ ANH ĐỐI VỚI ĐÔNG DƯƠNG GIAI ĐOẠN 1941 – 1946 (QUA TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM)HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ BIÊN GIỚI, BIỂN ĐẢO VIỆT NAM THỜI VƯƠNG TRIỀU NGUYỄN (1802 – 1883)MỐI QUAN HỆ CẠNH TRANH HOA KỲ- TRUNG QUỐC Ở ĐÔNG NAM Á SAU CHIẾN TRANH LẠNH (1991-2010)LDS_Bùi Thị Nga_thế chấp tài sản - biện pháp đảm bảo tiền vay qua thực tiễn tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt namLDS_Hoàng Thị Huyền Trang_Đương sự theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004LDS_Lê Trung Phước_Thừa kế quyền sử dụng đất ở và nhà ở gắn liền với đất (qua thực tiễn tại thành phố Huế).Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với doanh nghiệp kinh doanh nhà ở thương mại theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minhHóa đơn thuế theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minhNguyên nhân và điều kiện của tội chứa mại dâm trên địa bàn thành phố hồ chí minhNhân thân người phạm tội cướp tài sản trên địa bàn thành phố hồ chí minh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập