Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu LTVC lớp 5

Soạn bài: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

Soạn bài: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu
... học Quang Trung Kế hoạch dạy học Luyện từ câu Luyện tập thay từ ngữ để liên kết câu Bài tập 1: Bài tập Bảng phụ đáp án Bảng phụ Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực tập Hồ Thị Băng Thanh Nguyễn Võ ... nhóm thời gian phút: Thay từ ngữ lặp lại đoạn văn đại từ từ đồng nghĩa” - Nhắc nhở nhóm: Khi thay dùng đại từ từ khĩa khác nhau, có trường hợp nên giữ lại từ ngữ lặp lại Sau thay cần đọc lại đoạn ... Trung 29p Kế hoạch dạy học thay nhằm cho câu văn liên kết, mạch lạc - Gv ghi bảng Hướng dẫn học sinh luyện tập Bài tập 1: - Yêu cầu HS đọc yêu cầu tập 1, lớp đọc thầm ? Bài tập yêu cầu làm gì? -Mời...
  • 4
  • 4,086
  • 45

luyen tap thay the tu ngu de lien ket cau

luyen tap thay the tu ngu de lien ket cau
... từ ngữ thay có tác dụng tránh việc lặp từ, giúp cho diễn đạt sinh động Luyện từ câu Luyện tập thay từ ngữ để liên kết câu Bài 3: Viết đoạn văn ngắn kể gương hiếu học, có sử dụng phép thay từ ... giản dị tâm hồn tất người thời xưa Tráng sĩ gặp lúc quốc gia lâm nguy xông pha trận, đem sức khoẻ mà đánh tan giặc, bị thương nặng Tuy người trai làng Phù Đổng ăn bữa cơm ( chỗ lập đền thờ làng ... ÂN Luyện từ câu Luyện tập thay từ ngữ để liên kết câu Bài 1: Trong đoạn văn, người viết dùng từ để nhân vật Phù Đổng Thiên Vương ( Thánh Gióng) ? Việc dùng nhiều từ ngữ thay cho có tác dụng gì?...
  • 14
  • 1,729
  • 3

Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu
... ngày 11 tháng năm 2010 Luyện từ câu Luyện tập thay từ ngữ để liên kết câu Luyện từ câu Luyện tập thay từ ngữ để liên kết câu Bài 1: Trong đoạn văn, người viết dùng từ ngữ để nhân vật Phù Đổng Thiên ... phép thay từ ngừ để liên kết câu Thứ năm ngày 11 tháng năm 2010 Luyện từ câu Luyện tập thay từ ngữ để liên kết câu Ghi nhớ Khi câu đoạn văn nói người, vật, việc ta dùng đại từ từ đồng nghĩa thay ... thông tin để người đọc biết rõ đối tượng * Liên kết câu cách dùng từ ngữ thay có tác dụng tránh việc lặp từ, giúp cho diễn đạt sinh động Luyện từ câu Luyện tập thay từ ngữ để liên kết câu Bài...
  • 17
  • 881
  • 3

luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu
... Luyện từ câu Luyện tập thay từ ngữ để liên kết câu Kiểm tra cũ: thay từ ngữ để liên kết câu có tác dụng ? CHàNG GIóNG ĐáNH GIặC ÂN Thứ sáu ngày 12 tháng năm 2010 Luyện từ câu Luyện tập thay từ ... phép thay từ ngữ để liên kết câu Thứ sáu ngày 12 tháng năm 2010 Luyện từ câu Luyện tập thay từ ngữ để liên kết câu Bài 3: Viết đoạn văn ngắn kể gương hiếu học, có sử dụng phép thay từ ngữ để liên ... 2008 Luyện từ câu Luyện tập thay từ ngữ để liên kết câu Khi câu đoạn văn nói ngư ời, vật, việc ta dùng đại từ từ đồng nghĩa thay cho từ ngữ dùng câu đứng trước để tạo mối liên hệ câu tránh lặp từ...
  • 15
  • 876
  • 2

Bài giảng LTVC: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

Bài giảng LTVC: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu
... KiĨm tra bµi cò * Em lưạ chọn câu trả lời cách chän ý A, B, C, D Câu 1: C©u v¨n cã sư dơng viƯc thay thÕ tõ lµ: a)T«i ®· cã dÞp ®i nhiỊu n¬i trªn kh¾p ®Êt n­íc ... cã sư dơng phÐp thay thÕ tõ ng÷ ®Ĩ liªn kÕt c©u Trò chơi củng cố Tõ ®­ỵc dïng ®Ĩ thay thÕ Ngäc Hµ c©u: “ Ngäc Hµ rÊt xinh ®Đp“ Lµ: a) T«i b) B¹n Êy c) Chóng nã C¸c tõ ®­ỵc thay thÕ c¸ch liªn ... Ngun §×nh Thi ViƯc dïng nhiỊu tõ ng÷ thay thÕ cho cã t¸c dơng lµ: Tr¸nh viƯc lỈp tõ, gióp diƠn ®¹t sinh ®éng h¬n, râ ý h¬n mµ vÉn ®¶m b¶o sù liªn kÕt Bµi 2: H·y thay thÕ nh÷ng tõ ng÷ lỈp l¹i hai...
  • 27
  • 681
  • 5

Luyện từ và câu:Luyên tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

Luyện từ và câu:Luyên tập thay thế từ ngữ để liên kết câu
... năm 2010 Luyện từ câu Luyện tập thay từ ngữ để liên kết câu Bài tập 1: Trong đoạn văn sau, người viết dùng từ ngữ để nhân vật Phù Đổng Thiên Vương (Thánh Gióng)? Việc dùng nhiều từ ngữ thay cho ... nhiều từ ngữ thay cho để tránh việc lặp từ, giúp cho việc diễn đạt sinh động hơn, rõ ý mà đảm bảo liên kết Để thay từ ngữ cho ta dùng đại từ từ đồng nghĩa Bài tập * Đoạn văn viết ai? Từ lặp ... có câu? Từ Triệu Thị Trinh câu ta thay không? Làm việc nhóm 4: Thực hành đánh số thứ tự câu dùng đại từ từ đồng nghĩa thay cho từ Triệu Thị Trinh Chú ý: Trong qua trình thay ta lặp lại số từ...
  • 11
  • 1,286
  • 2

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: LUYỆN TẬP THAY THẾ TỪ NGỮ ĐỂ LIÊN KẾT CÂU pot

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: LUYỆN TẬP THAY THẾ TỪ NGỮ ĐỂ LIÊN KẾT CÂU pot
... chì 30’ – 31’ - Cho HS làm (GV đánh thứ tự tập đánh thứ tự số câu - Làm trên đoạn văn bảng bảng phụ) - Lớp nhận xét - Nhận xét + chốt lại kết HĐ 2: Hướng dẫn HS - HS đọc to, làm BT2: lớp đọc thầm ... 4’ Bài - GV giới thiệu - HS lắng nghe Giới thiệu 1’ HĐ 1: Hướng dẫn HS làm BT1: Luyện - Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc to, lớp đọc thầm BT + đọc đoạn văn - Lắng nghe - GV giao việc - Dùng bút ... hành tương tự - Lắng nghe BT1) - Làm + HĐ 3: Hướng dẫn HS trình bày làm BT3: - Lớp nhận xét - GV nhắc lại yêu cầu - Cho HS làm + trình bày - Nhận xét + khen HS viết hay Củng cố, dặn dò - Nhận xét...
  • 5
  • 528
  • 0

LTVC: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

LTVC: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu
... KiĨm tra bµi cò * Em lưạ chọn câu trả lời cách chän ý A, B, C, D Câu 1: C©u v¨n cã sư dơng viƯc thay thÕ tõ lµ: a)T«i ®· cã dÞp ®i nhiỊu n¬i trªn kh¾p ®Êt n­íc ... cã sư dơng phÐp thay thÕ tõ ng÷ ®Ĩ liªn kÕt c©u Trò chơi củng cố Tõ ®­ỵc dïng ®Ĩ thay thÕ Ngäc Hµ c©u: “ Ngäc Hµ rÊt xinh ®Đp” Lµ: a) T«i b) B¹n Êy c) Chóng nã C¸c tõ ®­ỵc thay thÕ c¸ch liªn ... Ngun §×nh Thi ViƯc dïng nhiỊu tõ ng÷ thay thÕ cho cã t¸c dơng lµ: Tr¸nh viƯc lỈp tõ, gióp diƠn ®¹t sinh ®éng h¬n, râ ý h¬n mµ vÉn ®¶m b¶o sù liªn kÕt Bµi 2: H·y thay thÕ nh÷ng tõ ng÷ lỈp l¹i hai...
  • 27
  • 222
  • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 26 bài luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

Giáo án tiếng việt 5 tuần 26 bài luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu
... thiệu bài: LUYỆN TẬP THAY THẾ TỪ NGỮ ĐỂ LIÊN KẾT CÂU + Ghi tựa - Nêu lại tựa Bài tập: Bài 1: Gọi HS đọc tập - HS đọc, lớp lắng nghe - GV giao việc: HS đọc đoạn văn, rõ người viết dùng từ ngữ để ... Vương, Tráng sĩ ấy,Người trai làng Phù Đổng - HS lắng nghe + Tác dụng việc dùng từ thay thế: tránh lặp lại từ, giúp cho việc diễn đạt sinh động hơn, rõ ý ma bảo đảm liên kết Bài 2:Gọi HS đọc yc tập ... rõ tác dụng việc dùng nhiều từ ngữ để thay -Cho HS làm -Cho HS trình bày, nhận xét -GV nhận xét, chốt lại - HS làm vào BT, HS lên làm bảng phụ -Lớp nhận xét + Các từ ngữ Phù Đổng Thiên Vương là:...
  • 3
  • 150
  • 0

Bài giảng tiếng việt 5 tuần 26 bài luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

Bài giảng tiếng việt 5 tuần 26 bài luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu
... trường Luyện từ câu : Luyện tập thay từ ngữ để liên kết câu Hai câu sau liên kết với cách ? Tết đến ,hoa đào nở thắm Nó mùa xuân a Lặp từ ngữ b Thay từ ngữ b Luyện từ câu : Luyện tập thay từ ngữ ... Luyện từ câu : Luyện tập thay từ ngữ để liên kết câu Tác dụng việc dùng từ ngữ thay : Tránh việc lặp từ ,giúp cho diễn đạt sinh động ,rõ ý mà đảm bảo liên kết Luyện từ câu : Luyện tập thay từ ... Theo từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam Luyện từ câu : Luyện tập thay từ ngữ để liên kết câu 3.Viết đoạn văn ngắn kể gương hiếu học ,trong có sử dụng phép thay từ ngữ để lên kết câu Luyện từ câu...
  • 17
  • 170
  • 0

LTVC: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

LTVC: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu
... Thứ tư, ngày 23 tháng 02 năm 2011 Luyện từ câu * KiĨm tra bµi cò: * Em lưạ chọn câu trả lời cách chän ý A, B, C Câu 1: C©u v¨n cã sư dơng viƯc lỈp l¹i tõ liªn kÕt c¸c c©u ... thËt ngät ngµo C) Thun líi mui b»ng Thun gi· ®«i mui cong Thứ tư, ngày 23 tháng 02 năm 2011 Luyện từ câu Câu 2ø:ViƯc liªn kÕt c¸c c©u bµi b»ng c¸ch lỈp tõ ng÷ cã t¸c dơng lµ: a) §Ĩ c©u ®ì bÞ dµi ... nhiỊutõ tõng÷ ng thay thaythÕ thÕcho cho nhaucã cãt¸c t¸cdơng dơnglµ: lµ: Tr¸nh viƯc lỈp tõ, gióp diƠn ®¹t sinh ®éng h¬n, râ ý h¬n mµ vÉn ®¶m b¶o sù liªn kÕt.§ã gäi lµ phÐp thay thÕ tõ ng÷ II...
  • 26
  • 53
  • 0

bài giảng luyện từcâu lớp 5 tuần 26 luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

bài giảng luyện từ và câu lớp 5 tuần 26 luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu
... va lm nhm ụn bi (1) Vỡ th, tụi thng l a phỏt hin bụng hoa go u tiờn n trờn cõy go trc n Ngc Sn (5) Ri bụng n gi bụng kia, bụng n ganh bụng kia, ch vi hụm sau, cõy go ó nh mt cõy uc ln chỏy rng ... Nhng ni cõu vi cõu ON Vỡ th, tụi thng l a phỏt hin bụng hoa go u tiờn n trờn cõy go trc n Ngc Sn (5) Ri bụng n gi bụng kia, bụng n ganh bụng kia, ch vi hụm sau, cõy go ó nh mt cõy uc ln chỏy rng ... cu Thờ Hỳc (7) Ri thỡ c mt bói vụng li bng lờn, gay, gt sut c thỏng t (6) Nhng ni cõu vi cõu 5, ni on vi on Ri ni cõu vi cõu QUA NHNG MA HOA ( Ba on u) Trờn ng t nh n trng, tụi phi i qua b...
  • 17
  • 82
  • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 26 bài luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu2

Giáo án tiếng việt 5 tuần 26 bài luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu2
... *Bài tập 2: - Mời HS nêu yêu cầu - GV nhắc HS ý yêu cầu BT: + Thay từ lặp lại…: + Xác định từ ngữ lặp lại hai đoạn văn Câu 2: Người thiếu nữ họ Triệu xinh xắn… + Thay từ ngữ đại từ từ ngữ ... Đạt… - Cả lớp GV nhận xét chốt lời giải Câu 7: Tấm gương anh dũng Bà sáng mãi… Củng cố Chuẩn bị: Tổng kết - dặn dò: “Mở rộng vốn từ: “Truyền thống” Nhận xét tiết học ... xắn… + Thay từ ngữ đại từ từ ngữ nghĩa Câu 3: Nàng bắn cung giỏi… - Cho HS thảo luận nhóm 4, ghi kết vào bảng nhóm - Mời đại diện số nhóm trình bày Câu 4: Có lần, nàng bắn hạ báo… Câu 6: người...
  • 2
  • 124
  • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 26 bài luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu3

Giáo án tiếng việt 5 tuần 26 bài luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu3
... Giáo án Tiếng việt Gọi HS đọc yêu cầu nội dung tập Yêu cầu HS làm Cho điểm HS đạt yêu cầu HĐ2 :Củng cố, dặn dò: Nhận xét ... xét tiết học Dặn HS nhớ hoàn thành đoạn văn Chuẩn bị cho sau Lớp nhóm Cả lớp làm vào HS báo cáo kết làm việc – HS đọc đoạn văn viết  Rút kinh nghiệm: ...
  • 2
  • 121
  • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 26 bài luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu4

Giáo án tiếng việt 5 tuần 26 bài luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu4
... Giáo án tiếng việt lớp – Tuần 26 -Y/c: Làm cn -Làm cn vào vbt -1 số hs nối tiếp đọc viết -Nx, góp ý -Nx, đánh giá Củng cố, dặn dò: - Hệ thống lại nd...
  • 2
  • 87
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câubai hoc mon luyen tu va cau lo bai luyen tap thay the tu ngu de lien ket cau tuan 26 tiet2bai 2 cua bai luyen tap thay the tu ngu de lien ket caubai luyện tu va cau tuan 26 bai luyen tap thay the tu ngu de lien ket caugiai bai ltvc ve luyen tap thay the tu ngu de lien ket cauluyện từ và câu luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câultvc lop 5 luyen tap thay the tu ngu de lien ket cauluyen tu va cau lop 5 luyen tap thay the tu ngu de lien ket caubai 3 luyen tu va cau lop 5 luyen tap thay the tu ngu de lien ket cauluyen tap thay the tu ngu de lien ket cao trang 86luyện tập thay thêù từ ngữ để liên kết câuthay thế từ ngữ để liên kết câuluyện tù và câu tiết luyện tập thay thế từ ngữ để lien kết câuluyện từ và câu lớp 5 bài liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữluyện từ và câu liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữmerge min(4) tieng anh a1merge hoc tieng y thanh congBÁO CÁO GIÁO DỤC DÂN TỘCBAO CAO CONG TAC KIEM TRA NOI BO TRUONG HOCBÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU LĐTT15 đề thi thử tốt nghiệp lý 12bài thuyết trình môn quản lí chuỗi cung ứng của SamsungThe impact of transformational leadership on employee engagement in banking sector at ho chi minh city of vietnamPhân tích các nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP á châu khu vực thành phố hồ chí minhSlide thuyết trình chủ đề Tổ chức quản lý khoThiết kế máy điện không đồng bộ roto lồng sốc, trục nằm ngangĐánh giá sự ảnh hưởng lợi ích thương hiệu xi măng holcim đến sự thỏa mãn thương hiệu của các cửa hàng bán lẻ trong thị trường xi măng TPHCMỨng dụng các mô hình định giá quyền chọc vào việc phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư chứng khoán tại thị trường chứng khoán việt namXây dựng kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất tại thành phố hồ chí minhThe impact of bank service quality on customer loyalty a study of banks in ho chi minh cityHiệu quả của thị trường chứng khoán trước thông tinbài tập ôn tập cấu kiện có lời giảihoc tieng phap du lichCÂY CON mọc lên từ hạtHỆ THỐNG BIỂU ĐẠT CỦA HÀM SỐ TRONG NGHIÊN CỨU HÀM SỐ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập