phép cộng trong phạm vi 5

Phép cộng trong phạm vi 5

Phép cộng trong phạm vi 5
...  Trò chơi: Đố bạn  4+1 =5      1+4 =5   3+2 =5 2+3 =5 Phép cộng phạm vi 4+1=  + =  + =  + =  5 5 Trò chơi: Đọc+1 = nối   tiếp +4 =  3+2 =5 2+3 =5    Bài 1a/ Ca hát i tập) ... 2+1=3 1+1= 3+1= Bài 1b/Tính( tập) 2 + + + 5 1 + + + 5 Trò chơi: Nhanh tay bạn + = … + = … + = … 5 + = … = + … = + … = + … = + … Bài 3a/ :Vi t phép tính thích hợp + = Bài 3b/ + 3 = Dặn...
 • 15
 • 316
 • 1

Bai phep cong trong pham vi 5

Bai phep cong trong pham vi 5
... cộng phạm vi 3+2 =5 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TOÁ N Phép cộng phạm vi 4+1 =5 1+4 =5 3+2 =5 2+3 =5 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TOÁN : Phép cộng phạm vi +1 = … …+4 =5 3+… =5 2+… =5 Thứ ba ngày ... TOÁN : Phép cộng phạm vi Bài 4: Vi t phép tính thích hợp: a) + = = + = Hãy đọc bảng cộng phạm vi Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TOÁN Phép cộng phạm vi 4+1 =5 1+4 =5 3+2 =5 2+3 =5 ... phạm vi 5 + = + = 5 3+2 =5 2+3 =5 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TOÁN : Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính 4+1= 2+3= 2+2= 3+2= 1+4= 2+3= Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TOÁN : Phép cộng phạm vi BÀI...
 • 15
 • 343
 • 1

PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5

PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5
... Bài 29: Phép cộng phạm vi Giáo vi n thực hiện: Nguyễn Thò Kim Chung Bài 29: Phép cộng phạm vi 4+1= 1+4= 3+2= 2+3= Bài 29: Phép cộng phạm vi 5 + = 3+ = + = 2+ = Bài 29: Phép cộng phạm vi Bài tập: ... +3 +2 +2 +3 Bài 29: Phép cộng phạm vi Bài tập: Số: 5= 3+ … … 5= 2+ … 5= 4+ 5= 1+ … Bài 29: Phép cộng phạm vi Bài tập: Vi t phép tính thích hợp: b a + = + = Bài 29: Phép cộng phạm vi 1+4= 3+2= 4+1=...
 • 9
 • 258
 • 0

phep cong trong pham vi 5

phep cong trong pham vi 5
... vi TOÁN Phép cộng phạm vi 4+1 =5 TOÁN Phép cộng phạm vi 1+4 =5 TOÁN Phép cộng phạm vi 3+2 =5 2+3 =5 TOÁN Phép cộng phạm vi 4+1 =5 1+4 =5 3+2 =5 2+3 =5 TOÁN Phép cộng phạm vi 4+1 =5 1+4 =5 5 3+2 =5 2+3 =5 ... phạm vi + …= 1+ =5 …+ = 4+ + … =5 … +44= 55 … ++… = + =5 … ++… = + =5 TOÁN Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính + = + = + =4 + = + = + = + =5 + = TOÁN Phép cộng phạm vi Bài 2: Tính + D1 + + D2 + + 5 D3 ... + D1 + + D2 + + 5 D3 + + + TOÁN Phép cộng phạm vi Bài 4: Vi t phép tính thích hợp: a) = 1= + 44 + = + TOÁN Phép cộng phạm vi Đọc phép cộng phạm vi ...
 • 13
 • 208
 • 0

toan: Phép cộng trong phạm vi 5

toan: Phép cộng trong phạm vi 5
... ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán 4+1 = + =5 Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán 3+ = + = Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán Phép cộng phạm vi 5 4+1 =5 1+4 =5 3+2 =5 2+3 =5 Thứ sáu ngày 15 tháng ... cộng phạm vi Bài 2: Tính + + + + + + Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán Phép cộng phạm vi Bài 4: Vi t phép tính thích hợp: a) + = = + = Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán Phép cộng phạm vi ... Toán Phép cộng phạm vi + = + = + = + = Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính 4+1= 2+3= 2+2= 4+1= 3+2= 1+4= 2+3= 3+1= Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán Phép cộng...
 • 10
 • 182
 • 0

Toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 5

Toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 5
... = 15 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 3 + = + = + =5 + …= 4 …+2 =5 2+… =5 3 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TiÕt 29: 4+1= +4 = +2 = +3 = 5 5 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TiÕt 29: Bài 1: Tính ... Bài 1: Tính + =5 + = + = 4 + =5 + =5 + = + = + =4 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TiÕt 29: Bµi 2: TÝnh + + + + 3 + + 5 4 5 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TiÕt 29: Bài 4: Vi t phép tính thích ... tháng 10 năm 2010 TiÕt 29: Bài 4: Vi t phép tính thích hợp a) + = + = Hãy đọc bảng cộng phạm vi 4+1 =5 1+4 =5 3+2 =5 2+3 =5 ...
 • 13
 • 282
 • 2

Bài giảng toán lớp 1 phép cộng trong phạm vi 5

Bài giảng toán lớp 1 phép cộng trong phạm vi 5
... tháng 10 năm 2 013 Bài: Phép TOÁN cộng phạm vi 3+2 =5 Thứ tư, ngày tháng 10 năm 2 013 TOÁN Bài: Phép cộng phạm vi 2+3 =5 Thứ tư, ngày tháng 10 năm 2 013 TOÁN : Phép cộng phạm vi 4 +1= 5 1+ 4 =5 3+2 =5 2+3 =5 ... ngày tháng 10 năm 2 013 TOÁN Bài: Phép cộng phạm vi 4 +1= +4 = +2 = +3 = 5 5 Thứ tư, ngày tháng 10 năm 2 013 TOÁN Bài: Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính: 4 +1= 2+3 =5 2+2=4 4 +1= 3+2= 1+ 4 =5 2+3 =5 3 +1= Thứ ... tháng 10 năm 2 013 TOÁN Kiểm tra cũ + + + 2 Đọc bảng cộng phạm vi Thứ tư, ngày tháng 10 năm 2 013 TOÁN Bài: Phép cộng phạm vi 4 +1= 5 Thứ tư, ngày tháng 10 năm 2 013 TOÁN Bài: Phép cộng phạm vi 1+ 4=5...
 • 13
 • 3,797
 • 5

TOÁN- LỚP 1- PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5

TOÁN- LỚP 1- PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5
... 1+4 = 5 = +1 = +4 = +2 =5 +1 = +4 = +2 =5 +3 =5 + = + = + = + = + = + = + = + = 4+1 =5 1+4 =5 + = + = + = + = 3+2 =5 2+3 =5 Bài 1: Tính + = + = + =5 + = Bài 2: Tính + + + + Bài 3: Số? + = 5 = + ... 3+2 =5 2+3 =5 Bài 1: Tính + = + = + =5 + = Bài 2: Tính + + + + Bài 3: Số? + = 5 = + + = 5 = + Bài 4: Vi t phép tính thích hợp + = + = Trò chơi: Tìm nhà cho vật 1 + 3 + 2 1+ 2 + ...
 • 16
 • 106
 • 0

Bai : phep cong trong pham vi 5

Bai : phep cong trong pham vi 5
... = +4 = 5 = +1 = +4 = +2 =5 +1 = +4 = +2 =5 +3 =5 + = + = + = + = + = + = + = + = 4+1 =5 1+4 =5 + = + = + = + = 3+2 =5 2+3 =5 Bài 1: Tính + = + = + =5 + = Bài 2: Tính + + + + Bài 3: Số? + = 5 = + ... Tính + = + = + =5 + = Bài 2: Tính + + + + Bài 3: Số? + = 5 = + + = 5 = + Bài 4: Vi t phép tính thích hợp + = + = Trò chơi: Tìm nhà cho vật 1 + 3 + 2 1+ 2 + ...
 • 16
 • 169
 • 0

phép cộng trong phạm vi 5

phép cộng trong phạm vi 5
... 2010 TOÁN Phép cộng phạm vi 4+1 =5 1+4 =5 3+2 =5 2+3 =5 Thứ bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2010 TOÁN Phép cộng phạm vi 4+1= +4 = +2 = +3 = 5 5 Thứ bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2010 TOÁN Phép cộng phạm vi Bài ... tháng 10 năm 2010 TOÁN Phép cộng phạm vi 1+4 =5 Thứ bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2010 TOÁN Phép cộng phạm vi 3+2 =5 Thứ bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2009 TOÁN Phép cộng phạm vi 2+3 =5 Thứ bảy, ngày 16 tháng ... Phép cộng phạm vi Bài 2: Vi t số thích hợp vào chỗ chấm: 4+1=… 1+4=… 5= 1+… 3+2=… 2+3=… 3+1=… 2+2=… 5= 3+… = + Thứ bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2010 TOÁN Phép cộng phạm vi Bài 3: Vi t phép tính thích...
 • 18
 • 48
 • 0

bài giảng toán 1 chương 2 bài 5 phép cộng trong phạm vi 5

bài giảng toán 1 chương 2 bài 5 phép cộng trong phạm vi 5
... TRONG PHẠM VI +1 = +4 = +2 =5 +3 =5 Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI + 1= + 4= + = + = Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 4 +1= 5 1+ 4 =5 Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 3 +2= 5 2+ 3 =5 Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI ... Toán: KIỂM TRA BÀI CŨ: 2 +1+ 1= + + 1 1 +2 +1= Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI +1 = PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI Toán: +1 = +1 = 1+ 4 = + = Toán: +1 = +4 = +2 =5 PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI Toán: PHÉP CỘNG TRONG ... VI Bài 1: Tính 4 +1= 1+ 4= 3 +2= 2+ 2= 2+ 3= 3 +1= Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI Bài 2: Tính + + + + + + Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI Bài 4: Vi t phép tính thích hợp + = Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI...
 • 15
 • 225
 • 0

Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 5

Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 5
... TOÁN: Phép cộng phạm Bài 2: Tính + + + 2 + + + vi Thứ tư , ngày tháng 10 năm 2013 Toán: Phép cộng phạm vi Bài 4: Vi t phép tính thích hợp + = Thứ tư , ngày tháng 10 năm 2013 Toán: Phép cộng phạm ... 2013 TOÁN Tiết 30: Phép cộng phạm vi 4+1= +4 = +2 = +3 = 5 5 Thứ tư, ngày tháng 10 năm 2013 TOÁN Tiết 30: Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính: 4+1= 2+3 =5 2+2=4 4+1= 3+2= 1+4 =5 2+3 =5 3+1= Thứ tư, ngày ... tháng 10 năm 2013 Toán: Phép cộng phạm vi Trò chơi: +2= + = + = 5 2+ = + 3 =5 BẢNG CỘNG TRONG PHẠM VI 4+1 =5 ? 4+1 =5 1+4 =5 ? +4 =5 3+2 =5 ? 3+2 =5 2+3 =5 ? 2+3 =5 + = + = Kính chúc thầy cô giáo em mạnh...
 • 15
 • 426
 • 0

slide bài giảng toán 1 - bài phép cộng trong phạm vi 5

slide bài giảng toán 1 - bài phép cộng trong phạm vi 5
... 3+2 =5 2+3 =5 Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán : Phép cộng phạm vi + = + = + + = = Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán : Phép cộng phạm vi + = + = + + = = 34 55 12 4 +1= 5 3+2 =5 1+ 4 =5 2+3 =5 Thứ tư ... Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính: 2+3= 4 +1= 5 2+2=4 1+ 1= 3+2= 1+ 4 =5 2 +1= 3 3 +1= Thứ tư ng ày tháng 10 năm 2 012 To án: Phé p c ộ ng tro ng p hạm v i Bài 2: Tính: + + ... {max-score} Điểm bài: Số lần trả lời {total-attempts} Tiếp tục Xem lại + = +1 = 1+ = 1+ 5 = Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán: +1 = 1+ = 3+2 =5 Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán: +1 = 1+ = 3+2=5...
 • 22
 • 302
 • 0

slide thuyết trình Toán 1 Phép cộng trong phạm vi 5

slide thuyết trình Toán 1 Phép cộng trong phạm vi 5
... tháng 10 năm 2 012 Toán : Phép cộng phạm vi + = + = + + = = 34 55 12 4 +1= 5 3+2 =5 1+ 4 =5 2+3 =5 Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính: 2+3= 4 +1= 5 2+2=4 1+ 1= 3+2= 1+ 4 =5 2 +1= 3 ... lại + = +1 = 1+ = 1+ 5 = Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán: +1 = 1+ = 3+2 =5 Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán: +1 = 1+ = 3+2 =5 2+3 =5 Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán : Phép cộng phạm vi + = ... 2 +1= 3 3 +1= Thứ tư ngày tháng 10 năm Toán: 2 012 cộng phạm vi Phép Bài 2: Tính: + + + 2 + + + + Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán: Phép cộng phạm vi Bài 3: Số? 4 +1= 5= 4+… 1+ 4=… 5 =1+ … 3+2=… 5= 3+…...
 • 22
 • 211
 • 2

Toan Phep cộng trong phạm vi 5

Toan Phep cộng trong phạm vi 5
... 4+1 =5 1+4 =5 3+2 =5 2+3 =5 4+1 =5 1+4 =5 3+2 =5 2+3 =5 + = + = + = + = Bài 1: Tính + =5 + =5 + =5 + =5 Bài 2: Tính + + + + Bài 3: Số? + = 5 = + + = = + a) + = + = TRÒ CHƠI Thi ®äc b¶ng céng ph¹m vi...
 • 13
 • 158
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Luận văn về sự tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền.tổng hợp các kỹ năng giải toán bằng máy tính casioĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ))CONG PHA BAI TOAN OXI HOA KHU500 bài tập hóa hay và khó có giải thíchNâng cao chất lượng cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Bắc Ninh (LV thạc sĩ))VỀ HỌC CHẾ TÍN CHỈ VÀ VIỆC ÁP DỤNG Ở VIỆT NAMMỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ 18 – 24 THÁNG Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA TRUNGMỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG TRƯỜNG MẦM NON NGA LĨNHMột số biện pháp xây dựng chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường Mầm non Nga Liên năm học 2015 – 2016MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN LÀM ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA YÊNMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON NGA ĐIỀNbí kíp ôn thi đại họcSKKN mầm non: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỔ CHƯC CÁC BÀI ĐỒNG GIAO CHO TRẺ 4 – 5 TUỔI THEO CHỦ ĐỀ Ở TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN NGA SƠNBỘ đề THI CHUẨN cấu TRÚC TOÁN 2017 CHÍ BẰNGTài liệu về các loại PLC đầy đủ nhấtMỘT SỐ KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN TRẺ MẪU GIÁO 56 TUỔI LÀM ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA ĐIỀNMột số kinh nghiệm giáo dục tiết kiệm năng lượng cho trẻ 56 tuổi ở trường mầm non Nga TiếnPP_Bàn tay nặn bột dạy các môn khoa học cho cấp Tiểu học và Trung học cơ sởMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI LÀM QUEN VỚI BIỂU TƯỢNG TOÁN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập