phép cộng trong phạm vi 5

Phép cộng trong phạm vi 5

Phép cộng trong phạm vi 5
...  Trò chơi: Đố bạn  4+1 =5      1+4 =5   3+2 =5 2+3 =5 Phép cộng phạm vi 4+1=  + =  + =  + =  5 5 Trò chơi: Đọc+1 = nối   tiếp +4 =  3+2 =5 2+3 =5    Bài 1a/ Ca hát i tập) ... 2+1=3 1+1= 3+1= Bài 1b/Tính( tập) 2 + + + 5 1 + + + 5 Trò chơi: Nhanh tay bạn + = … + = … + = … 5 + = … = + … = + … = + … = + … Bài 3a/ :Vi t phép tính thích hợp + = Bài 3b/ + 3 = Dặn...
 • 15
 • 301
 • 1

Bai phep cong trong pham vi 5

Bai phep cong trong pham vi 5
... cộng phạm vi 3+2 =5 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TOÁ N Phép cộng phạm vi 4+1 =5 1+4 =5 3+2 =5 2+3 =5 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TOÁN : Phép cộng phạm vi +1 = … …+4 =5 3+… =5 2+… =5 Thứ ba ngày ... TOÁN : Phép cộng phạm vi Bài 4: Vi t phép tính thích hợp: a) + = = + = Hãy đọc bảng cộng phạm vi Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TOÁN Phép cộng phạm vi 4+1 =5 1+4 =5 3+2 =5 2+3 =5 ... phạm vi 5 + = + = 5 3+2 =5 2+3 =5 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TOÁN : Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính 4+1= 2+3= 2+2= 3+2= 1+4= 2+3= Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TOÁN : Phép cộng phạm vi BÀI...
 • 15
 • 328
 • 1

PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5

PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5
... Bài 29: Phép cộng phạm vi Giáo vi n thực hiện: Nguyễn Thò Kim Chung Bài 29: Phép cộng phạm vi 4+1= 1+4= 3+2= 2+3= Bài 29: Phép cộng phạm vi 5 + = 3+ = + = 2+ = Bài 29: Phép cộng phạm vi Bài tập: ... +3 +2 +2 +3 Bài 29: Phép cộng phạm vi Bài tập: Số: 5= 3+ … … 5= 2+ … 5= 4+ 5= 1+ … Bài 29: Phép cộng phạm vi Bài tập: Vi t phép tính thích hợp: b a + = + = Bài 29: Phép cộng phạm vi 1+4= 3+2= 4+1=...
 • 9
 • 254
 • 0

phep cong trong pham vi 5

phep cong trong pham vi 5
... vi TOÁN Phép cộng phạm vi 4+1 =5 TOÁN Phép cộng phạm vi 1+4 =5 TOÁN Phép cộng phạm vi 3+2 =5 2+3 =5 TOÁN Phép cộng phạm vi 4+1 =5 1+4 =5 3+2 =5 2+3 =5 TOÁN Phép cộng phạm vi 4+1 =5 1+4 =5 5 3+2 =5 2+3 =5 ... phạm vi + …= 1+ =5 …+ = 4+ + … =5 … +44= 55 … ++… = + =5 … ++… = + =5 TOÁN Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính + = + = + =4 + = + = + = + =5 + = TOÁN Phép cộng phạm vi Bài 2: Tính + D1 + + D2 + + 5 D3 ... + D1 + + D2 + + 5 D3 + + + TOÁN Phép cộng phạm vi Bài 4: Vi t phép tính thích hợp: a) = 1= + 44 + = + TOÁN Phép cộng phạm vi Đọc phép cộng phạm vi ...
 • 13
 • 200
 • 0

toan: Phép cộng trong phạm vi 5

toan: Phép cộng trong phạm vi 5
... ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán 4+1 = + =5 Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán 3+ = + = Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán Phép cộng phạm vi 5 4+1 =5 1+4 =5 3+2 =5 2+3 =5 Thứ sáu ngày 15 tháng ... cộng phạm vi Bài 2: Tính + + + + + + Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán Phép cộng phạm vi Bài 4: Vi t phép tính thích hợp: a) + = = + = Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán Phép cộng phạm vi ... Toán Phép cộng phạm vi + = + = + = + = Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính 4+1= 2+3= 2+2= 4+1= 3+2= 1+4= 2+3= 3+1= Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán Phép cộng...
 • 10
 • 175
 • 0

Toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 5

Toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 5
... = 15 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 3 + = + = + =5 + …= 4 …+2 =5 2+… =5 3 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TiÕt 29: 4+1= +4 = +2 = +3 = 5 5 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TiÕt 29: Bài 1: Tính ... Bài 1: Tính + =5 + = + = 4 + =5 + =5 + = + = + =4 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TiÕt 29: Bµi 2: TÝnh + + + + 3 + + 5 4 5 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TiÕt 29: Bài 4: Vi t phép tính thích ... tháng 10 năm 2010 TiÕt 29: Bài 4: Vi t phép tính thích hợp a) + = + = Hãy đọc bảng cộng phạm vi 4+1 =5 1+4 =5 3+2 =5 2+3 =5 ...
 • 13
 • 273
 • 2

Bài giảng toán lớp 1 phép cộng trong phạm vi 5

Bài giảng toán lớp 1 phép cộng trong phạm vi 5
... tháng 10 năm 2 013 Bài: Phép TOÁN cộng phạm vi 3+2 =5 Thứ tư, ngày tháng 10 năm 2 013 TOÁN Bài: Phép cộng phạm vi 2+3 =5 Thứ tư, ngày tháng 10 năm 2 013 TOÁN : Phép cộng phạm vi 4 +1= 5 1+ 4 =5 3+2 =5 2+3 =5 ... ngày tháng 10 năm 2 013 TOÁN Bài: Phép cộng phạm vi 4 +1= +4 = +2 = +3 = 5 5 Thứ tư, ngày tháng 10 năm 2 013 TOÁN Bài: Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính: 4 +1= 2+3 =5 2+2=4 4 +1= 3+2= 1+ 4 =5 2+3 =5 3 +1= Thứ ... tháng 10 năm 2 013 TOÁN Kiểm tra cũ + + + 2 Đọc bảng cộng phạm vi Thứ tư, ngày tháng 10 năm 2 013 TOÁN Bài: Phép cộng phạm vi 4 +1= 5 Thứ tư, ngày tháng 10 năm 2 013 TOÁN Bài: Phép cộng phạm vi 1+ 4=5...
 • 13
 • 3,488
 • 5

TOÁN- LỚP 1- PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5

TOÁN- LỚP 1- PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5
... 1+4 = 5 = +1 = +4 = +2 =5 +1 = +4 = +2 =5 +3 =5 + = + = + = + = + = + = + = + = 4+1 =5 1+4 =5 + = + = + = + = 3+2 =5 2+3 =5 Bài 1: Tính + = + = + =5 + = Bài 2: Tính + + + + Bài 3: Số? + = 5 = + ... 3+2 =5 2+3 =5 Bài 1: Tính + = + = + =5 + = Bài 2: Tính + + + + Bài 3: Số? + = 5 = + + = 5 = + Bài 4: Vi t phép tính thích hợp + = + = Trò chơi: Tìm nhà cho vật 1 + 3 + 2 1+ 2 + ...
 • 16
 • 94
 • 0

Bai : phep cong trong pham vi 5

Bai : phep cong trong pham vi 5
... = +4 = 5 = +1 = +4 = +2 =5 +1 = +4 = +2 =5 +3 =5 + = + = + = + = + = + = + = + = 4+1 =5 1+4 =5 + = + = + = + = 3+2 =5 2+3 =5 Bài 1: Tính + = + = + =5 + = Bài 2: Tính + + + + Bài 3: Số? + = 5 = + ... Tính + = + = + =5 + = Bài 2: Tính + + + + Bài 3: Số? + = 5 = + + = 5 = + Bài 4: Vi t phép tính thích hợp + = + = Trò chơi: Tìm nhà cho vật 1 + 3 + 2 1+ 2 + ...
 • 16
 • 160
 • 0

phép cộng trong phạm vi 5

phép cộng trong phạm vi 5
... 2010 TOÁN Phép cộng phạm vi 4+1 =5 1+4 =5 3+2 =5 2+3 =5 Thứ bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2010 TOÁN Phép cộng phạm vi 4+1= +4 = +2 = +3 = 5 5 Thứ bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2010 TOÁN Phép cộng phạm vi Bài ... tháng 10 năm 2010 TOÁN Phép cộng phạm vi 1+4 =5 Thứ bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2010 TOÁN Phép cộng phạm vi 3+2 =5 Thứ bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2009 TOÁN Phép cộng phạm vi 2+3 =5 Thứ bảy, ngày 16 tháng ... Phép cộng phạm vi Bài 2: Vi t số thích hợp vào chỗ chấm: 4+1=… 1+4=… 5= 1+… 3+2=… 2+3=… 3+1=… 2+2=… 5= 3+… = + Thứ bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2010 TOÁN Phép cộng phạm vi Bài 3: Vi t phép tính thích...
 • 18
 • 44
 • 0

bài giảng toán 1 chương 2 bài 5 phép cộng trong phạm vi 5

bài giảng toán 1 chương 2 bài 5 phép cộng trong phạm vi 5
... TRONG PHẠM VI +1 = +4 = +2 =5 +3 =5 Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI + 1= + 4= + = + = Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 4 +1= 5 1+ 4 =5 Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 3 +2= 5 2+ 3 =5 Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI ... Toán: KIỂM TRA BÀI CŨ: 2 +1+ 1= + + 1 1 +2 +1= Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI +1 = PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI Toán: +1 = +1 = 1+ 4 = + = Toán: +1 = +4 = +2 =5 PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI Toán: PHÉP CỘNG TRONG ... VI Bài 1: Tính 4 +1= 1+ 4= 3 +2= 2+ 2= 2+ 3= 3 +1= Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI Bài 2: Tính + + + + + + Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI Bài 4: Vi t phép tính thích hợp + = Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI...
 • 15
 • 214
 • 0

Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 5

Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 5
... TOÁN: Phép cộng phạm Bài 2: Tính + + + 2 + + + vi Thứ tư , ngày tháng 10 năm 2013 Toán: Phép cộng phạm vi Bài 4: Vi t phép tính thích hợp + = Thứ tư , ngày tháng 10 năm 2013 Toán: Phép cộng phạm ... 2013 TOÁN Tiết 30: Phép cộng phạm vi 4+1= +4 = +2 = +3 = 5 5 Thứ tư, ngày tháng 10 năm 2013 TOÁN Tiết 30: Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính: 4+1= 2+3 =5 2+2=4 4+1= 3+2= 1+4 =5 2+3 =5 3+1= Thứ tư, ngày ... tháng 10 năm 2013 Toán: Phép cộng phạm vi Trò chơi: +2= + = + = 5 2+ = + 3 =5 BẢNG CỘNG TRONG PHẠM VI 4+1 =5 ? 4+1 =5 1+4 =5 ? +4 =5 3+2 =5 ? 3+2 =5 2+3 =5 ? 2+3 =5 + = + = Kính chúc thầy cô giáo em mạnh...
 • 15
 • 414
 • 0

slide bài giảng toán 1 - bài phép cộng trong phạm vi 5

slide bài giảng toán 1 - bài phép cộng trong phạm vi 5
... 3+2 =5 2+3 =5 Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán : Phép cộng phạm vi + = + = + + = = Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán : Phép cộng phạm vi + = + = + + = = 34 55 12 4 +1= 5 3+2 =5 1+ 4 =5 2+3 =5 Thứ tư ... Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính: 2+3= 4 +1= 5 2+2=4 1+ 1= 3+2= 1+ 4 =5 2 +1= 3 3 +1= Thứ tư ng ày tháng 10 năm 2 012 To án: Phé p c ộ ng tro ng p hạm v i Bài 2: Tính: + + ... {max-score} Điểm bài: Số lần trả lời {total-attempts} Tiếp tục Xem lại + = +1 = 1+ = 1+ 5 = Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán: +1 = 1+ = 3+2 =5 Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán: +1 = 1+ = 3+2=5...
 • 22
 • 288
 • 0

slide thuyết trình Toán 1 Phép cộng trong phạm vi 5

slide thuyết trình Toán 1 Phép cộng trong phạm vi 5
... tháng 10 năm 2 012 Toán : Phép cộng phạm vi + = + = + + = = 34 55 12 4 +1= 5 3+2 =5 1+ 4 =5 2+3 =5 Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính: 2+3= 4 +1= 5 2+2=4 1+ 1= 3+2= 1+ 4 =5 2 +1= 3 ... lại + = +1 = 1+ = 1+ 5 = Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán: +1 = 1+ = 3+2 =5 Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán: +1 = 1+ = 3+2 =5 2+3 =5 Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán : Phép cộng phạm vi + = ... 2 +1= 3 3 +1= Thứ tư ngày tháng 10 năm Toán: 2 012 cộng phạm vi Phép Bài 2: Tính: + + + 2 + + + + Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán: Phép cộng phạm vi Bài 3: Số? 4 +1= 5= 4+… 1+ 4=… 5 =1+ … 3+2=… 5= 3+…...
 • 22
 • 205
 • 2

Toan Phep cộng trong phạm vi 5

Toan Phep cộng trong phạm vi 5
... 4+1 =5 1+4 =5 3+2 =5 2+3 =5 4+1 =5 1+4 =5 3+2 =5 2+3 =5 + = + = + = + = Bài 1: Tính + =5 + =5 + =5 + =5 Bài 2: Tính + + + + Bài 3: Số? + = 5 = + + = = + a) + = + = TRÒ CHƠI Thi ®äc b¶ng céng ph¹m vi...
 • 13
 • 155
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Căn cứ quyết định hình phạt những vấn đề lý luận và thực tiễnPhân tích chuỗi giá trị xuất khẩu dệt may Việt NamPhân tích mối quan hệ giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với các vùng kinh tế khác dựa trên mô hìNGÔN NGỮ HỌC KHỐI LIỆU TRONG NỀN KINH TẾ TOÀN CẦUNgười đại diện theo pháp luật trong Luật doanh nghiệp 2005Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo tiếng Anh không chuyên ở Đại học Quốc gia Hà NộiPháp luật giải quyết tranh chấp kết nối viễn thông tại Việt NamQuản lý kinh tế của cơ quan nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nướcViệc làm ở nông thôn Việt Nam hiện naySo sánh pháp luật về chống bán phá giá hàng hóa giữa Việt Nam và Hoa KỳThiết kế và biên soạn giáo trình lý thuyết dạy bằng ngoại ngữVấn đề nhận diện hành động thỉnh cầu trong giao tiếp bằng lời dưới góc độ dụng họcHÓA HỌC HEMOGLOBINNGHIÊN CỨU KẾT CẤU, QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHANH ABS XE SONATA G2.0NGHIÊN CỨU VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHUN NHIÊN LIỆU TRÊN ĐỘNG CƠ 2AZ – FE LẮP TRÊN DÒNG XE CAMRY CỦA HÃNG TOYOTANghiên cứu về hệ thống kiểm soát khí xả trên động cơ 2AZ-FE lắp trên dòng xeCAMRYcủa hãng TOYOTAThiết kế tính toán cầu chủ động xe tải 3 tấnThiết kế chế tạo mô hình hệ thống phanh thủy lực và bảo dưỡng, sửa chữa cơ cấu phanh bánh xe loại tang trống trên xe Toyota corollaGROUP 1 SAFETY HINTSGROUP 1 STRUCTURE AND FUNCTION
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập