phép cộng trong phạm vi 5

Phép cộng trong phạm vi 5

Phép cộng trong phạm vi 5
...  Trò chơi: Đố bạn  4+1 =5      1+4 =5   3+2 =5 2+3 =5 Phép cộng phạm vi 4+1=  + =  + =  + =  5 5 Trò chơi: Đọc+1 = nối   tiếp +4 =  3+2 =5 2+3 =5    Bài 1a/ Ca hát i tập) ... 2+1=3 1+1= 3+1= Bài 1b/Tính( tập) 2 + + + 5 1 + + + 5 Trò chơi: Nhanh tay bạn + = … + = … + = … 5 + = … = + … = + … = + … = + … Bài 3a/ :Vi t phép tính thích hợp + = Bài 3b/ + 3 = Dặn...
 • 15
 • 359
 • 1

Bai phep cong trong pham vi 5

Bai phep cong trong pham vi 5
... cộng phạm vi 3+2 =5 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TOÁ N Phép cộng phạm vi 4+1 =5 1+4 =5 3+2 =5 2+3 =5 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TOÁN : Phép cộng phạm vi +1 = … …+4 =5 3+… =5 2+… =5 Thứ ba ngày ... TOÁN : Phép cộng phạm vi Bài 4: Vi t phép tính thích hợp: a) + = = + = Hãy đọc bảng cộng phạm vi Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TOÁN Phép cộng phạm vi 4+1 =5 1+4 =5 3+2 =5 2+3 =5 ... phạm vi 5 + = + = 5 3+2 =5 2+3 =5 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TOÁN : Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính 4+1= 2+3= 2+2= 3+2= 1+4= 2+3= Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TOÁN : Phép cộng phạm vi BÀI...
 • 15
 • 376
 • 1

PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5

PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5
... Bài 29: Phép cộng phạm vi Giáo vi n thực hiện: Nguyễn Thò Kim Chung Bài 29: Phép cộng phạm vi 4+1= 1+4= 3+2= 2+3= Bài 29: Phép cộng phạm vi 5 + = 3+ = + = 2+ = Bài 29: Phép cộng phạm vi Bài tập: ... +3 +2 +2 +3 Bài 29: Phép cộng phạm vi Bài tập: Số: 5= 3+ … … 5= 2+ … 5= 4+ 5= 1+ … Bài 29: Phép cộng phạm vi Bài tập: Vi t phép tính thích hợp: b a + = + = Bài 29: Phép cộng phạm vi 1+4= 3+2= 4+1=...
 • 9
 • 295
 • 0

phep cong trong pham vi 5

phep cong trong pham vi 5
... vi TOÁN Phép cộng phạm vi 4+1 =5 TOÁN Phép cộng phạm vi 1+4 =5 TOÁN Phép cộng phạm vi 3+2 =5 2+3 =5 TOÁN Phép cộng phạm vi 4+1 =5 1+4 =5 3+2 =5 2+3 =5 TOÁN Phép cộng phạm vi 4+1 =5 1+4 =5 5 3+2 =5 2+3 =5 ... phạm vi + …= 1+ =5 …+ = 4+ + … =5 … +44= 55 … ++… = + =5 … ++… = + =5 TOÁN Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính + = + = + =4 + = + = + = + =5 + = TOÁN Phép cộng phạm vi Bài 2: Tính + D1 + + D2 + + 5 D3 ... + D1 + + D2 + + 5 D3 + + + TOÁN Phép cộng phạm vi Bài 4: Vi t phép tính thích hợp: a) = 1= + 44 + = + TOÁN Phép cộng phạm vi Đọc phép cộng phạm vi ...
 • 13
 • 228
 • 0

toan: Phép cộng trong phạm vi 5

toan: Phép cộng trong phạm vi 5
... ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán 4+1 = + =5 Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán 3+ = + = Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán Phép cộng phạm vi 5 4+1 =5 1+4 =5 3+2 =5 2+3 =5 Thứ sáu ngày 15 tháng ... cộng phạm vi Bài 2: Tính + + + + + + Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán Phép cộng phạm vi Bài 4: Vi t phép tính thích hợp: a) + = = + = Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán Phép cộng phạm vi ... Toán Phép cộng phạm vi + = + = + = + = Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính 4+1= 2+3= 2+2= 4+1= 3+2= 1+4= 2+3= 3+1= Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán Phép cộng...
 • 10
 • 209
 • 0

Toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 5

Toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 5
... = 15 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 3 + = + = + =5 + …= 4 …+2 =5 2+… =5 3 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TiÕt 29: 4+1= +4 = +2 = +3 = 5 5 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TiÕt 29: Bài 1: Tính ... Bài 1: Tính + =5 + = + = 4 + =5 + =5 + = + = + =4 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TiÕt 29: Bµi 2: TÝnh + + + + 3 + + 5 4 5 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TiÕt 29: Bài 4: Vi t phép tính thích ... tháng 10 năm 2010 TiÕt 29: Bài 4: Vi t phép tính thích hợp a) + = + = Hãy đọc bảng cộng phạm vi 4+1 =5 1+4 =5 3+2 =5 2+3 =5 ...
 • 13
 • 323
 • 2

Bài giảng toán lớp 1 phép cộng trong phạm vi 5

Bài giảng toán lớp 1 phép cộng trong phạm vi 5
... tháng 10 năm 2 013 Bài: Phép TOÁN cộng phạm vi 3+2 =5 Thứ tư, ngày tháng 10 năm 2 013 TOÁN Bài: Phép cộng phạm vi 2+3 =5 Thứ tư, ngày tháng 10 năm 2 013 TOÁN : Phép cộng phạm vi 4 +1= 5 1+ 4 =5 3+2 =5 2+3 =5 ... ngày tháng 10 năm 2 013 TOÁN Bài: Phép cộng phạm vi 4 +1= +4 = +2 = +3 = 5 5 Thứ tư, ngày tháng 10 năm 2 013 TOÁN Bài: Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính: 4 +1= 2+3 =5 2+2=4 4 +1= 3+2= 1+ 4 =5 2+3 =5 3 +1= Thứ ... tháng 10 năm 2 013 TOÁN Kiểm tra cũ + + + 2 Đọc bảng cộng phạm vi Thứ tư, ngày tháng 10 năm 2 013 TOÁN Bài: Phép cộng phạm vi 4 +1= 5 Thứ tư, ngày tháng 10 năm 2 013 TOÁN Bài: Phép cộng phạm vi 1+ 4=5...
 • 13
 • 4,715
 • 5

TOÁN- LỚP 1- PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5

TOÁN- LỚP 1- PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5
... 1+4 = 5 = +1 = +4 = +2 =5 +1 = +4 = +2 =5 +3 =5 + = + = + = + = + = + = + = + = 4+1 =5 1+4 =5 + = + = + = + = 3+2 =5 2+3 =5 Bài 1: Tính + = + = + =5 + = Bài 2: Tính + + + + Bài 3: Số? + = 5 = + ... 3+2 =5 2+3 =5 Bài 1: Tính + = + = + =5 + = Bài 2: Tính + + + + Bài 3: Số? + = 5 = + + = 5 = + Bài 4: Vi t phép tính thích hợp + = + = Trò chơi: Tìm nhà cho vật 1 + 3 + 2 1+ 2 + ...
 • 16
 • 130
 • 0

Bai : phep cong trong pham vi 5

Bai : phep cong trong pham vi 5
... = +4 = 5 = +1 = +4 = +2 =5 +1 = +4 = +2 =5 +3 =5 + = + = + = + = + = + = + = + = 4+1 =5 1+4 =5 + = + = + = + = 3+2 =5 2+3 =5 Bài 1: Tính + = + = + =5 + = Bài 2: Tính + + + + Bài 3: Số? + = 5 = + ... Tính + = + = + =5 + = Bài 2: Tính + + + + Bài 3: Số? + = 5 = + + = 5 = + Bài 4: Vi t phép tính thích hợp + = + = Trò chơi: Tìm nhà cho vật 1 + 3 + 2 1+ 2 + ...
 • 16
 • 185
 • 0

phép cộng trong phạm vi 5

phép cộng trong phạm vi 5
... 2010 TOÁN Phép cộng phạm vi 4+1 =5 1+4 =5 3+2 =5 2+3 =5 Thứ bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2010 TOÁN Phép cộng phạm vi 4+1= +4 = +2 = +3 = 5 5 Thứ bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2010 TOÁN Phép cộng phạm vi Bài ... tháng 10 năm 2010 TOÁN Phép cộng phạm vi 1+4 =5 Thứ bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2010 TOÁN Phép cộng phạm vi 3+2 =5 Thứ bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2009 TOÁN Phép cộng phạm vi 2+3 =5 Thứ bảy, ngày 16 tháng ... Phép cộng phạm vi Bài 2: Vi t số thích hợp vào chỗ chấm: 4+1=… 1+4=… 5= 1+… 3+2=… 2+3=… 3+1=… 2+2=… 5= 3+… = + Thứ bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2010 TOÁN Phép cộng phạm vi Bài 3: Vi t phép tính thích...
 • 18
 • 87
 • 0

bài giảng toán 1 chương 2 bài 5 phép cộng trong phạm vi 5

bài giảng toán 1 chương 2 bài 5 phép cộng trong phạm vi 5
... TRONG PHẠM VI +1 = +4 = +2 =5 +3 =5 Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI + 1= + 4= + = + = Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 4 +1= 5 1+ 4 =5 Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 3 +2= 5 2+ 3 =5 Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI ... Toán: KIỂM TRA BÀI CŨ: 2 +1+ 1= + + 1 1 +2 +1= Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI +1 = PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI Toán: +1 = +1 = 1+ 4 = + = Toán: +1 = +4 = +2 =5 PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI Toán: PHÉP CỘNG TRONG ... VI Bài 1: Tính 4 +1= 1+ 4= 3 +2= 2+ 2= 2+ 3= 3 +1= Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI Bài 2: Tính + + + + + + Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI Bài 4: Vi t phép tính thích hợp + = Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI...
 • 15
 • 263
 • 0

Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 5

Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 5
... TOÁN: Phép cộng phạm Bài 2: Tính + + + 2 + + + vi Thứ tư , ngày tháng 10 năm 2013 Toán: Phép cộng phạm vi Bài 4: Vi t phép tính thích hợp + = Thứ tư , ngày tháng 10 năm 2013 Toán: Phép cộng phạm ... 2013 TOÁN Tiết 30: Phép cộng phạm vi 4+1= +4 = +2 = +3 = 5 5 Thứ tư, ngày tháng 10 năm 2013 TOÁN Tiết 30: Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính: 4+1= 2+3 =5 2+2=4 4+1= 3+2= 1+4 =5 2+3 =5 3+1= Thứ tư, ngày ... tháng 10 năm 2013 Toán: Phép cộng phạm vi Trò chơi: +2= + = + = 5 2+ = + 3 =5 BẢNG CỘNG TRONG PHẠM VI 4+1 =5 ? 4+1 =5 1+4 =5 ? +4 =5 3+2 =5 ? 3+2 =5 2+3 =5 ? 2+3 =5 + = + = Kính chúc thầy cô giáo em mạnh...
 • 15
 • 478
 • 0

slide bài giảng toán 1 - bài phép cộng trong phạm vi 5

slide bài giảng toán 1 - bài phép cộng trong phạm vi 5
... 3+2 =5 2+3 =5 Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán : Phép cộng phạm vi + = + = + + = = Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán : Phép cộng phạm vi + = + = + + = = 34 55 12 4 +1= 5 3+2 =5 1+ 4 =5 2+3 =5 Thứ tư ... Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính: 2+3= 4 +1= 5 2+2=4 1+ 1= 3+2= 1+ 4 =5 2 +1= 3 3 +1= Thứ tư ng ày tháng 10 năm 2 012 To án: Phé p c ộ ng tro ng p hạm v i Bài 2: Tính: + + ... {max-score} Điểm bài: Số lần trả lời {total-attempts} Tiếp tục Xem lại + = +1 = 1+ = 1+ 5 = Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán: +1 = 1+ = 3+2 =5 Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán: +1 = 1+ = 3+2=5...
 • 22
 • 397
 • 0

slide thuyết trình Toán 1 Phép cộng trong phạm vi 5

slide thuyết trình Toán 1 Phép cộng trong phạm vi 5
... tháng 10 năm 2 012 Toán : Phép cộng phạm vi + = + = + + = = 34 55 12 4 +1= 5 3+2 =5 1+ 4 =5 2+3 =5 Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính: 2+3= 4 +1= 5 2+2=4 1+ 1= 3+2= 1+ 4 =5 2 +1= 3 ... lại + = +1 = 1+ = 1+ 5 = Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán: +1 = 1+ = 3+2 =5 Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán: +1 = 1+ = 3+2 =5 2+3 =5 Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán : Phép cộng phạm vi + = ... 2 +1= 3 3 +1= Thứ tư ngày tháng 10 năm Toán: 2 012 cộng phạm vi Phép Bài 2: Tính: + + + 2 + + + + Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán: Phép cộng phạm vi Bài 3: Số? 4 +1= 5= 4+… 1+ 4=… 5 =1+ … 3+2=… 5= 3+…...
 • 22
 • 239
 • 2

Toan Phep cộng trong phạm vi 5

Toan Phep cộng trong phạm vi 5
... 4+1 =5 1+4 =5 3+2 =5 2+3 =5 4+1 =5 1+4 =5 3+2 =5 2+3 =5 + = + = + = + = Bài 1: Tính + =5 + =5 + =5 + =5 Bài 2: Tính + + + + Bài 3: Số? + = 5 = + + = = + a) + = + = TRÒ CHƠI Thi ®äc b¶ng céng ph¹m vi...
 • 13
 • 173
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Giải pháp định danh toàn cục trong quản trị mạngBAO CHI VOI DAN CA VI DAMHệ logic mờ loại hai dựa trên đại số gia tử và ứng dụngHệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhậpKiểm soát chất lượng dịch vụ trong mạng thế hệ mới (quality or service control in next generation networks)Kỹ thuật kiểm thử an ninh bảo mật dựa trên công nghệ FUZZING phân tánKỹ thuật mã hóa và nén tín hiệu âm thanh ứng dụng trong truyền hình sốKỹ thuật mô phỏng màu sắc và cấu trúc ứng dụng trong thiết kế mẫu vải dệt kimKỹ thuật, công cụ phân tích mạng xã hội và thử nghiệm ứng dụng trong phân tích số liệu viễn thôngNghiên cứu chế tạo màng phủ chậm cháy ứng dụng bảo vệ bề mặt vật liệu xốp polystyrenluận văn nghiên cứu dịch vụ WEB, kiến trúc hướng dịch vụ và ứng dụngMô hình định tính dựa trên các giá trị ứng dụng trong lượng giá dự án phần mềmMô hình kênh dựa trên các bộ lọc và đánh giá dung lượng cho các hệ thốngMô hình kênh truyền dưới nướcMô hình thanh toán điện tử phục vụ cho các giao dịch trực tuyến có giá trịMô phỏng và tối ưu hóa, xử lý sự cố cho phân xưởng transalkyl hóa các hydrocacbon thơm (tatoray) của nhà cung cấp bản quyền UOPMột số biện pháp kỹ thuật quản lý và tối ưu tài nguyên vô tuyếnNghiên cứu các tính chất cơ, nhiệt và hình thái học của copolyme ghép styren với cao su thiên nhiênNghiên cứu cải thiện tốc độ và độ tin cậy giao dịch thời gian thực trong hệ thống thông tin chứng khoánNghiên cứu chuyển giao mềm khi tăng cường trạm lặp OFDMA trong celluar
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập