70 cau trac nghiem Mác Lenin

70 CÂU TRẮC NGHIỆM MACLENIN CÓ ĐÁP ÁN

70 CÂU TRẮC NGHIỆM MAC – LENIN CÓ ĐÁP ÁN
... triển, 44 Con người khả nhận thức giới không? Chọn phán đoán a b Không , c ,có không d .Có nhận thức được.nhưng thượng đế mách bảo 46 Tiêu chuẩn chân lý gì? Chọn phán đoán a tiêu chuẩn ... chọn phán đoán sai? a Coi trọng nhận thức kinh nghiệm nhận thức lý luận b Cần chống “chủ nghĩa kinh nghiệm c Cần chống “chủ nghĩa giáo điều” “giáo điều kinh nghiệm d Không phán đoán sai ... đủ người gì? Chọn câu trả lới a Con người động vật cao cấp b Con người vật lao động, ngôn ngữ ý thức c Con người vừa chất tự nhiên vừa chất xã hội d Các phán đoán 68 Quan hệ cá...
 • 12
 • 9,790
 • 20

70 CÂU TRẮC NGHIỆM MACLENIN CÓ ĐÁP ÁN - NGUYỄN PHƯỚC pdf

70 CÂU TRẮC NGHIỆM MAC – LENIN CÓ ĐÁP ÁN - NGUYỄN PHƯỚC pdf
... triển, 44 Con người khả nhận thức giới không? Chọn phán đoán a b Không , c ,có không d .Có nhận thức được.nhưng thượng đế mách bảo 46 Tiêu chuẩn chân lý gì? Chọn phán đoán a tiêu chuẩn ... chọn phán đoán sai? a Coi trọng nhận thức kinh nghiệm nhận thức lý luận b Cần chống “chủ nghĩa kinh nghiệm c Cần chống “chủ nghĩa giáo điều” “giáo điều kinh nghiệm d Không phán đoán sai ... đủ người gì? Chọn câu trả lới a Con người động vật cao cấp b Con người vật lao động, ngôn ngữ ý thức c Con người vừa chất tự nhiên vừa chất xã hội d Các phán đoán 68 Quan hệ cá...
 • 12
 • 572
 • 19

70 câu trắc nghiệm Mác - Lênin HP1 - có đáp án ppt

70 câu trắc nghiệm Mác - Lênin HP1 - có đáp án ppt
... triển, 44 Con người khả nhận thức giới không? Chọn phán đoán a b Không , c ,có không d .Có nhận thức được.nhưng thượng đế mách bảo 46 Tiêu chuẩn chân lý gì? Chọn phán đoán a tiêu chuẩn ... chọn phán đoán sai? a Coi trọng nhận thức kinh nghiệm nhận thức lý luận b Cần chống “chủ nghĩa kinh nghiệm c Cần chống “chủ nghĩa giáo điều” “giáo điều kinh nghiệm d Không phán đoán sai ... đủ người gì? Chọn câu trả lới a Con người động vật cao cấp b Con người vật lao động, ngôn ngữ ý thức c Con người vừa chất tự nhiên vừa chất xã hội d Các phán đoán 68 Quan hệ cá...
 • 11
 • 1,038
 • 31

70 câu trắc nghiệm mác lênin có đáp án

70 câu trắc nghiệm mác  lênin có đáp án
... 44 Con người khả nhận thức giới không? Chọn phánđoán a , b b Không , c ,có không d .Có nhận thức được.nhưng thượng đế mách bảo 46 Tiêu chuẩn chân lý gì? Chọn phán đoán a tiêu chuẩn ... chọn phán đoán sai? a Coi trọng nhận thức kinh nghiệm nhận thức lý luận b Cần chống “chủ nghĩa kinh nghiệm c Cần chống “chủ nghĩa giáo điều” “giáo điều kinh nghiệm d Không phán đoán sai ... đủ người gì? Chọn câu trả lới a Con người động vật cao cấp b Con người vật lao động, ngôn ngữ ý thức c Con người vừa chất tự nhiên vừa chất xã hội d Các phán đoán 68 Quan hệ cá...
 • 5
 • 255
 • 1

878 câu trắc nghiệm Mac - Lenin docx

878 câu trắc nghiệm Mac - Lenin docx
... tự năm sinh trước - sau nhà triết học sau - 11 - a Cantơ - Phoi-ơ-bắc - Hêghen b Cantơ - Hêghen - Phoi-ơ-bắc (b) c Hêghen - Cantơ - Phoi-ơ-bắc d Phoi-ơ-bắc - Cantơ - Hêghen Câu 139: Khi đưa quan ... triết học nào? - 18 - a Đê-mô-rít, chủ nghĩa vật tự phát (a) b Hê-ra-clít, - chủ nghĩa vật tự phát c Đê-mô-crít, chủ nghĩa tâm khách quan d A-ri-xtốt, - chủ nghĩa vật tự phát Câu 228: Đồng vật ... triết học nào? a Đê-mô-crít, - chủ nghĩa vật tự phát b Hê-ra-clít, - chủ nghĩa vật tự phát (b) c Hê-ra-clít, - chủ nghĩa tâm khách quan d Ana-ximen, - chủ ngiã vật tự phát Câu 227: Nhà triết...
 • 73
 • 175
 • 2

200 câu trắc nghiệm mác lênin có đáp án

200 câu trắc nghiệm mác lênin có đáp án
... tự giáo dục Câu 779: Đặc trưng phản ánh khoa học? a Khoa học phản ánh thực hệ thống phạm trù, quy luật b Khoa học phản ánh thực tư trừu tượng c Khoa học phản ánh thực tổng kết kinh nghiệm d Khoa ... người quan điểm trái ngược b Đấu tranh giai cấp đấu tranh tập đoàn người lợi ích đối lập c Đấu tranh giai cấp động lực trực tiếp lịch sử xã hội giai cấp d Cả b c Câu 774: Tiêu chí để đánh ... Phoiơbắc d Hệ tư tưởng Đức Câu 777: Đặc trưng phản ánh nghệ thuật: a Nghệ thuật phản ánh thực ngôn ngữ nghệ thuật b Nghệ thuật phản ánh thực cách chỉnh thể c Nghệ thuật phản ánh thực hình tượng nghệ...
 • 23
 • 899
 • 3

80 câu trắc nghiệm mác lênin

80 câu trắc nghiệm mác  lênin
... (Khoa Y) Trang 19 Trắc nghiệm Những nguyên lí chủ nghĩa Mác- Lênin – Đại học Võ Trường Toản ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN TRẮC NGHIỆM MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN CHÚC CÁC BẠN ... Huỳnh Thịnh (Khoa Y) Trang 10 Trắc nghiệm Những nguyên lí chủ nghĩa Mác- Lênin – Đại học Võ Trường Toản Câu 48: Chọn phương án đầy đủ theo quan điểm vật lịch sử: Theo V.I Lênin, để có quan niệm đúng, ... huyền thoại S.V Nguyễn Huỳnh Thịnh (Khoa Y) Trang 11 Trắc nghiệm Những nguyên lí chủ nghĩa Mác- Lênin – Đại học Võ Trường Toản Câu 52: Chọn câu trả lời theo tinh thần khoa học: Lý luận hình thái...
 • 20
 • 74
 • 0

111 câu trắc nghiệm mác lênin

111 câu trắc nghiệm mác lênin
... Trắc nghiệm Những nguyên lí chủ nghĩa Mác- Lênin – Đại học Võ Trường Toản c Nguyên tử luận d Học thuyết tế bào Triết học Mác Lênin ? Chọn phán đoán a khoa học ... nhiên 13 Thế giới thống gì? Chọn câu trả lời a Thống Vật chất Tinh thần b Ta cho thống thống c Thống tính vật chất Trang Trắc nghiệm Những nguyên lí chủ nghĩa Mác- Lênin – Đại học Võ Trường Toản ... vật gì? Chọn câu trả lời a Phép biện chứng khoa học mối liên hệ phổ biến b phép biện chứng, tức học thuyết phát triển, hình thức Trang Trắc nghiệm Những nguyên lí chủ nghĩa Mác- Lênin – Đại học...
 • 16
 • 12
 • 0

Giáo án Bài giảng về: 70 câu trắc nghiệm môn triết học mác lênin có đáp án

Giáo án Bài giảng về: 70 câu trắc nghiệm môn triết học mác lênin có đáp án
... 44 Con người khả nhận thức giới không? Chọn phánđoán a , b b Không , c ,có không d .Có nhận thức được.nhưng thượng đế mách bảo 46 Tiêu chuẩn chân lý gì? Chọn phán đoán a tiêu chuẩn ... chọn phán đoán sai? a Coi trọng nhận thức kinh nghiệm nhận thức lý luận b Cần chống “chủ nghĩa kinh nghiệm c Cần chống “chủ nghĩa giáo điều” giáo điều kinh nghiệm d Không phán đoán sai ... đủ người gì? Chọn câu trả lới a Con người động vật cao cấp b Con người vật lao động, ngôn ngữ ý thức c Con người vừa chất tự nhiên vừa chất xã hội d Các phán đoán 68 Quan hệ cá...
 • 5
 • 2,381
 • 30

70 câu trác nghiệm môn Mac Lenin có đáp án

70 câu trác nghiệm môn Mac Lenin có đáp án
... 44 Con người khả nhận thức giới không? Chọn phánđoán a , b b Không , c ,có không d .Có nhận thức được.nhưng thượng đế mách bảo 46 Tiêu chuẩn chân lý gì? Chọn phán đoán a tiêu chuẩn ... chọn phán đoán sai? a Coi trọng nhận thức kinh nghiệm nhận thức lý luận b Cần chống “chủ nghĩa kinh nghiệm c Cần chống “chủ nghĩa giáo điều” “giáo điều kinh 10 nghiệm d Không phán đoán sai ... đủ người gì? Chọn câu trả lới a Con người động vật cao cấp b Con người vật lao động, ngôn ngữ ý thức c Con người vừa chất tự nhiên vừa chất xã hội d Các phán đoán 68 Quan hệ cá...
 • 14
 • 75
 • 0

70 câu trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế

70 câu trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế
... kết tổ chức kinh tế quốc tế d b c 19 Tự hóa thương mại xu chính, đồng nghĩa với việc rào cản bảo hộ không tồn Đáp án : Đúng Sai 20 Quan hệ kinh tế quốc tế tổng thể mối quan hệ kinh tế đối ngoại ... hình thức liên kết kinh tế quốc tế xem hình thức liên kết cao nhất? a Liên minh thuế quan b Liên minh kinh tế c Liên minh tiền tệ d Khu vực mậu dịch tự e Diễn đàn hợp tác kinh tế 16 Một số kết ... ngành 10 Nền kinh tế tri thức kinh tế: a Không sử dụng yếu tố vật chất tài nguyên hữu hình hữu hạn b Là kinh tế mà vai trò tri thức, thông tin lao động trí tuệ chủ đạo c Là kinh tế dựa sở khai...
 • 11
 • 377
 • 7

70 câu trắc nghiệm vật rắn (Có đáp án)

70 câu trắc nghiệm vật rắn (Có đáp án)
... động vật rắn quanh trục cố định điểm vật rắn có góc quay B Trong chuyển động vật rắn quanh trục cố định điểm vật rắn có chiều quay C Trong chuyển động vật rắn quanh trục cố định điểm vật rắn chuyển ... quán tính vật rắn trục quay lớn sức ì vật chuyển động quay quanh trục lớn B Mômen quán tính vật rắn phụ thuộc vo vị trí trục quay v phân bố khối lợng trục quay C Mômen lực tác dụng vo vật rắn lm ... Phát biểu no sau l đúng? A Khối tâm vật l tâm vật; B Khối tâm vật l điểm vật; C Khối tâm vật l điểm không gian có tọa độ xác định mi r i ; mi D Khối tâm vật l điểm luôn đứng yên X.42 Có chất...
 • 14
 • 211
 • 1

70 câu trắc nghiệm cơ học vật rắn có đáp án

70 câu trắc nghiệm cơ học vật rắn có đáp án
... A Khối tâm vật tâm vật; B Khối tâm vật điểm vật; C Khối tâm vật điểm không gian tọa độ xác định mi r i công thức r c = ; mi D Khối tâm vật điểm luôn đứng yên X.42 chất điểm khối lợng ... xoy Vật kg tọa độ (0,0) vật 4kg tọa độ (3,0) vật 3kg tọa độ (0,4) Khối tâm hệ chất điểm tọa độ A (1,2) B (2,1) C (0,3) D (1,1) X.43 chất điểm nằm dọc theo trục ox Chất điểm khối ... quán tính vật rắn trục quay lớn sức ì vật chuyển động quay quanh trục lớn B Mômen quán tính vật rắn phụ thuộc vào vị trí trục quay phân bố khối lợng trục quay C Mômen lực tác dụng vào vật rắn làm...
 • 11
 • 297
 • 1

70 câu trắc nghiệm môn quan hệ kinh tế quốc tế

70 câu trắc nghiệm môn quan hệ kinh tế quốc tế
... ty quốc gia c Là liên kết tổ chức kinh tế quốc tế d b c 19 Điểm : Tự hóa thương mại xu chính, đồng nghĩa với việc rào cản bảo hộ không tồn Đáp án : Đúng Sai 20 Điểm : Quan hệ kinh tế quốc tế ... ưu đãi, thuế quan ưu đãi đặc biệt, thuế quan phổ thông b thuế quan ưu đãi, thuế quan phổ thông, thuế quan tự vệ 57 Điểm : Chính sách kinh tế chung có hình thức liên kết kinh tế quốc tế đây: Choose ... thuế quan, Thị trường chung, Liên minh kinh tế, Liên minh tiền tệ 31 Điểm : Biểu thuế quan chung có hình thức liên kết kinh tế quốc tế sau đây: Choose one answer a Diễn đàn hợp tác kinh tế b...
 • 18
 • 105
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu trắc nghiệm mac – lenincâu trắc nghiệm mác lênin về học thuyết giá trịcâu hỏi trắc nghiệm mác lêninnhững câu hỏi trắc nghiệm mác lêninnhung cau hoi trac nghiem mac lenin 2nhung cau hoi trac nghiem mac lenin co dap ancau hoi trac nghiem mac lenin co dap ancác câu hỏi trắc nghiệm mác lênincau hoi trac nghiem mac lenin 2trắc nghiệm mác lênin phần 1 có đáp ántrắc nghiệm mác lênin có đáp ántrắc nghiệm mác lênin học phần 2 có đáp ántrắc nghiệm mác lênin 2 có đáp ántrắc nghiệm mác lênin có đáp án chi tiếttrắc nghiệm mác lênin phần 2 có đáp án10 điều nên và không nên làm với đồng nghiệp cẩm nang nghề nghiệp10 điều nhân viên ghét nhất ở sếp cẩm nang nghề nghiệp10 điều sếp cần ở nhân viên cẩm nang nghề nghiệp10 điều sếp ghét nhất ở nhân viên cẩm nang nghề nghiệp10 động từ dành cho lãnh đạo cẩm nang nghề nghiệp10 hành động phản tác dụng của lãnh đạo cẩm nang nghề nghiệp10 kiểu thăng tiến thông minh cẩm nang nghề nghiệp10 loại đồng nghiệp không ai muốn gần cẩm nang nghề nghiệp10 lời khuyên cho người phát ngôn của doanh nghiệp cẩm nang nghề nghiệp10 lời khuyên để giúp bạn lạc quan trong nghề nghiệp cẩm nang nghề nghiệp10 lý do đưa internet vào hoạt động tiếp thị cẩm nang nghề nghiệp10 lý do khiến “cả đời” không thể thăng tiến cẩm nang nghề nghiệp10 mẹo hàng đầu cho các nhà lãnh đạo cẩm nang nghề nghiệp10 mẹo vặt của thiên tài ru ngủ cẩm nang nghề nghiệpĐể không sớm bịĐể không trở thành nạn nhân tại cơ quan mới cẩm nang nghề nghiệpĐể kiếm cơm, phải học hỏi nhiều cẩm nang nghề nghiệpĐể lại ấn tượng tốt khi rời khỏi công ty cẩm nang nghề nghiệpĐể làm việc có hiệu quả cao cẩm nang nghề nghiệpĐể làm việc hăng say cẩm nang nghề nghiệp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập