Bai 10 bac ho doc tuyen ngon doc lap

bai 10: Bac Ho dọc tuyen ngon doc lap

bai 10: Bac Ho dọc tuyen ngon doc lap
... gì? Trả lời - Thể lòng yêu nước,tinh thần cách mạng nhân dân ta - Mang lại độc lập cho nước nhà , đưa nhân dân thoát khỏi kiếp nô lệ Thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2009 Lịch sử: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn ... ngôn Độc lập 1.Quang cảnh ngày 2/9/1945 Hà Nội - Hà Nội tưng bừng màu đỏ - vùng trời bát ngát cờ hoa - Già trẻ gái trai tập trung Quảng trường Ba Đình Hà Nội - Đội danh dự đứng nghiêm trang xung ... nhóm Nhóm 1: - Nêu diễn biến buổi lễ ? Nhóm 2: - Nội dung đoạn trích tuyên ngôn độc lập sách giáo khoa? Thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2009 Lịch sử Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 1.Quang cảnh ngày 2/9/1945...
 • 15
 • 496
 • 4

Bai 10: Bac Ho Doc tuyen ngon doc lap

Bai 10: Bac Ho Doc tuyen ngon doc lap
... Bài 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 2) Diễn biến buổi lễ - Xem Phim + Nghiên cứu SGK Thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2009 Lịch sử Bài 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 2) Diễn biến buổi lễ - Ho t ... – - 1945 Thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2009 Lịch sử Bài 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập Thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2009 Lịch sử Bài 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập *) Nhiệm vụ: Tuyên ngôn ... bảy ngày 14 tháng 11 năm 2009 Lịch sử Bài 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 2) Diễn biến buổi lễ Nhóm 3: Giọng đọc Bác sao? Tôi nói, Nhóm 4: Chi tiết cho ta thấy Bác đồng bào quan tâm tới đồng...
 • 15
 • 242
 • 3

Bài 10: Bác hồ dọc tuyên ngôn độc lập

Bài 10: Bác hồ dọc tuyên ngôn độc lập
... Lễ tuyên bố Độc lập a) Tiến trình buổi lễ b) Nội dung tuyên ngôn - 14 Bác vị phủ lâm thời bước lên lễ đài - Khẳng định quyền độc lập, tự thiêng liêng dân tộc Việt Nam - Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập ... Lễ tuyên bố Độc lập a) Tiến trình buổi lễ b) Nội dung tuyên ngôn - 14 Bác vị phủ lâm thời bước lên lễ đài - Khẳng định quyền độc lập, tự thiêng liêng dân tộc Việt Nam - Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập ... tuyên ngôn - 14 Bác vị phủ lâm thời bước lên lễ đài - Khẳng định quyền độc lập, tự thiêng liêng dân tộc Việt Nam - Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập - Dân tộc Việt Nam tâm giữ vững quyền tự độc lập -...
 • 12
 • 147
 • 0

TẠO BIỂU TỰỢNG LỊCH SỬ CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở SƠN LA KHI DẠY BÀI 9: “CÁCH MẠNG MÙA THU” VÀ BÀI 10 “BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP” SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ LỚP 5

TẠO BIỂU TỰỢNG LỊCH SỬ CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở SƠN LA KHI DẠY BÀI 9: “CÁCH MẠNG MÙA THU” VÀ BÀI 10 “BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP” SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ LỚP 5
... ĐẠI HỌC TÂY BẮC KHOA TIỂU HỌC – MẦM NON o0o LÊ THỊ KIM CHI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TẠO BIỂU TƢỢNG LỊCH SỬ CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ SƠN LA KHI DẠY BÀI 9: “CÁCH MẠNG MÙA THU” VÀ BÀI 10 “BÁC ... Cách mạng mùa thu 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập” SGK Lịch sử Địa lớp 5 làm đề tài nghiên cứu có ý nghĩa khoa học thực tiễn Lịch sử nghiên cứu vấn đề Tạo biểu tượng lịch sử cho học sinh ... hỏi học sinh nắm nội dung hình ảnh học. Từ sở để nình thành biểu tượng lịch sử cho học sinh Ví dụ: Khi dạy bài: “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” giáo viên cho học sinh quan sát hình ảnh Bác Hồ đọc...
 • 76
 • 328
 • 0

bài giảng lịch sử 5 bài 10 bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập

bài giảng lịch sử 5 bài 10 bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập
... nói Bác Hồ lời khẳng định Tuyên ngôn Độc lập vọng người dân Việt Nam Hoạt động 3: Một số nội dung Tuyên ngôn Độc lập a Phần đầu Tuyên ngôn Độc lập nêu lên điều ? b Cuối Tuyên ngôn Độc lập khẳng ... lễ: Bác Hồ vị Chính phủ lâm thời bước lên lễ đail chào nhân dân Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập Các thành viên Chính phủ lâm thời mắt tuyên thệ trước đồng bào quốc dân Buổi lễ kết thúc giọng nói Bác ... bình đẳng Khẳng định quyền độc lập, tự chủ dân tộc Việt Nam Hoạt động 4: Ý nghĩa kiện lịch sử ngày 2-9-19 45 Em nêu ý nghĩa kiện lịch sử ngày 2-9-19 45 Khẳng định quyền độc lập, tự thiêng liêng dân...
 • 14
 • 380
 • 0

slide thuyết trình Lịch sử 5 Bài 10-Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập

slide thuyết trình Lịch sử 5 Bài 10-Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập
... lại LỊCH SỬ BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP TUYENNGONDOCLAP.flv LỊCH SỬ BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP Em hiểu Tuyên ngôn Độc lập ? * Tuyên ngôn Độc lập văn tuyên bố cho nước giới biết quyền độc lập, ... (Ngày tết Độc lập nước ta) LỊCH SỬ Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập Quang cảnh Hà Nội ngày – - 19 45 Diễn biến buổi lễ tuyên ngôn độc lập Nội dung hai đoạn trích tuyên ngôn độc lập Ý nghĩa lịch sử kiện ... 2-9-19 45 LỊCH SỬ BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP HOẠT ĐỘNG DIỄN BIẾN BUỔI LỄ TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP - Buổi lễ bắt đầu ? - Trong buổi lễ, diễn việc ? - Buổi lễ kết thúc ? LỊCH SỬ BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC...
 • 29
 • 376
 • 0

Bài 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập

Bài 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập
... Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Lịch sử Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập Quang cảnh Hà Nội ngày 1945 Diễn biến buổi lễ tuyên bố độc lập Một số nội dung Tuyên ngôn Độc ... Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập HĐ2: Thảo luận nhóm phút Đọc sgk từ Đúng 14 đến hết Tìm hiểu buổi lễ tuyên bố độc lập dân tộc diễn nh ? Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Lịch sử Bác Hồ đọc Tuyên ngôn ... Cho biết nội dung hai đoạn trích Tuyên ngôn Độc lập em nghe sau Một số nội dung Tuyên ngôn Độc lập Một số nội dung Tuyên ngôn Độc lập - Khẳng định quyền độc lập, tự thiêng liêng dân tộc Việt...
 • 40
 • 201
 • 0

Bai 10: Bac Ho Doc Tuyenngon Doc lap

Bai 10: Bac Ho Doc Tuyenngon Doc lap
... nh©n d©n Hµ T¸m cho thÊy khëi nghÜa vµ vµ tinh thÇn lỵi, m¹ng vµ nh©n cho nh©n d©n c¶ yªu n­íc giµnh th¾ng c¸ch®i ®Çu cđacỉ vò d©n ta Chóng ta n­íc tiÕn lªn ®éc khëi nghÜa d©n ta tho¸t khái kiÕp ... LÞch sư: BÁC HỒ ĐỌC TUN NGƠN ĐỘC LẬP I.Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945 -Hà Nội tưng bừng cờ hoa.(Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình) -Đồng bào Hà Nội không kể già , trẻ , gái, trai, người xuống đường ... BÁC HỒ ĐỌC TUN NGƠN ĐỘC LẬP Em hiểu Tuyên ngôn Độc lập? Tuyªn ng«n §éc lËp lµ v¨n b¶n tuyªn bè cho c¶ n­íc vµ thÕ giíi biÕt vỊ qun ®éc lËp , tù cđa mét n­íc Thø ba ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2010 Lòch...
 • 26
 • 170
 • 0

Tài liệu bai 10.bac ho doc

Tài liệu bai 10.bac ho doc
... B¸c dõng l¹i hái nh©n d©n “ T«i nãi, ®ång bµo nghe râ kh«ng?“ cho thÊy t×nh c¶m cđa Bác ®èi víi nh©n d©n nh­ thÕ nµo? §iỊu ®ã cho thÊy B¸c rÊt gÇn gòi , gi¶n dÞ vµ rÊt ®çi t«n träng nh©n d©n; ... thµnh ngµy Qc kh¸nh cđa n­ íc Céng ho x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam Ngµy 2-9-1945, Chđ tÞch Hå ChÝ Minh ®äc b¶n Tuyªn ng«n Đéc lËp, khai sinh n­íc ViƯt Nam D©n chđ Céng ho Bác Hồ dành trọn ngày từ ... 4.Nêu ý nghĩa lịch sử ngày 2-91945  cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945 I.Quang S / 21 -Hà Nội tưng bừng cờ hoa.Nắng mùa thu làm đẹp thêm quảng trường Ba Đình -Đồng bào Hà Nội không kể già , trẻ , gái, trai,...
 • 27
 • 181
 • 0

Bài giảng bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập lịch sử 5

Bài giảng bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập lịch sử 5
... nói Bác Hồ lời khẳng định Tuyên ngôn Độc lập vọng người dân Việt Nam Lịch sử: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập * Hoạt động 1: Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-19 45 * Hoạt động : Diễn biến tuyên bố Độc lập ... tự do, độc lập Lịch sử: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập * Hoạt động 1: Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-19 45 * Hoạt động : Diễn biến tuyên bố Độc lập *Hoạt động 3: Một số nội dung Tuyên ngôn Độc lập * ... 2-9-19 45 * Hoạt động : Diễn biến tuyên bố Độc lập *Hoạt động 3: Một số nội dung Tuyên ngôn Độc lập Lịch sử: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập * Hoạt động 1: Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-19 45 * Hoạt...
 • 15
 • 137
 • 1

Bài giảng lịch sử 5- Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập

Bài giảng lịch sử 5- Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập
... biến tuyên bố Độc lập *Hoạt động 3: Một số nội dung Tuyên ngôn Độc lập Lịch sử: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập * Hoạt động 1: Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945 * Hoạt động 2: Diễn biến tuyên bố Độc ... tự do, độc lập Lịch sử: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập * Hoạt động 1: Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945 * Hoạt động : Diễn biến tuyên bố Độc lập *Hoạt động 3: Một số nội dung Tuyên ngôn Độc lập * ... Bác Hồ lời khẳng định Tuyên ngôn Độc lập vọng người dân Việt Nam Lịch sử: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập * Hoạt động 1: Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945 * Hoạt động : Diễn biến tuyên bố Độc lập...
 • 15
 • 214
 • 0

BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
... nhanh thắng nhanh thực dân Pháp Đ 4.Giai đoạn 1945 – 1954, mục tiêu nhân dân ta S đấu tranh giành độc lập 5.Căn địa Việt Bắc “ thủ đô kháng chiến 1947 § ta” , tập trung quan đầu não kháng chiến đội ... 20 12 1946 21 / 12 / 1946 22 / 12 / 1946 Lịch sử Thu – đông 1947, Việt bắc “ mồ chôn giặt Pháp.” Đọc tài liệu “ Sau đánh chiếm Tấn công Pháp.” sgk 30 Thực dân Pháp mở công Việt Bắc nhằm âm mưu ... não kháng chiến ta * Tiêu diệt đội chủ lực ta * Mau chóng kết thúc chiến tranh xâm lược nước ta Đọc tài liệu “ Tháng 10 / 1947 để chạy thoát thân.” lược đồ hình trang 31 SGK Trình bày diễn...
 • 14
 • 557
 • 3

Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập

Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập
... Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám cho thấy lòng u nước tinh thần cách mạng nhân dân ta.Chúng ta giành độc lập dân tộc, dân ta khỏi ách nơ lệ, ách thống trị thực dân,phong kiến Bài mới: BẠC HÄƯ ÂC TUN...
 • 42
 • 298
 • 0

LS5: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc Lập

LS5: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc Lập
... cần Hồ vàvàoc Độc lập Nơi Hồ đọc c điền ngơn trống Bác Bá Tunta cá chỗ trống: NgườiViệtTunnướci bư hồ. lập lễ hố cho đọc Tun CộngĐộc “Tạo gì? câuNgày 2-9 ngơn Độccngàychào sinh Nam… ngơn l lập: n ... 11 II/ Diễn biến buổi lễ Tun bố độc lập nội dung Tun ngơn Độc lập 12 Bác Hồ đứng lễ đài thành 13 viên Chính phủ lâm thời chào nhân dân Bác Hồ đọc Tun ngơn Độc lập Quảng trường Ba Đình, Hà Nội ... Buổi lễ kết thúc giọng nói Bác Hồ lời khẳng đònh Tuyên ngôn Độc lập vọng người dân Việt Nam 22 III.Ý nghĩa ngày - 23 Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tun ngơn Độc lập khai sinh nước Việt...
 • 34
 • 276
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án điện tử bài tuyên ngôn độc lậpngôi nhà 48 phố hàng ngang nơi bác hồ viết tuyên ngôn độc lậpgiáo án bác hồ kính yêugiao an bac ho kinh yeu mam nongiáo án bác hồ của embác hồ đọc tuyên ngôn độc lậptài liệu về bác hồ đọc tuyên ngôn độc lậpbác hồ đọc tuyên ngôn độc lập 1945bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập năm 1945bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập 2 9 1945bác hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập năm nàolời bác hồ đọc tuyên ngôn độc lậphình ảnh bác hồ đọc tuyên ngôn độc lậptải video bác hồ đọc tuyên ngôn độc lậpphim bác hồ đọc tuyên ngôn độc lậpHoàn thiện đề án xác định VTVL đối với cán bộ phòng, ban ở trường Đại học Hùng Vương tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Tổng hợp VẬT LIỆU POLYURETHANENHỮNG QUAN điểm cơ bản của hồ CHÍ MINH về vắn hóaQuy hoạch lưới điệnBài tập tình huống quản trị họcNâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hà Nội (LV thạc sĩ)BÁO cáo THỰC tập về THỪA kế THEO PHÁP LUẬTBÀI GIAO dục PHÁP LUẬT THỰC HÀNHsách Ngục kon tum của cựu tù chính trị Lê Vă HiếnThiết kế và xây dựng cầu bê tông cốt thép Đại học Xây dựngGiao trinh sinh hoc phan tu nguyen hoang loc, tran thi le, ha thi minh thiMô hình quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay (LA tiến sĩ)Tiểu luận môn quản trị tài chính phân tích tài chính của công ty cổ phần thép pomina (POM)khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện qui trình phục vụ tại CINNAMON CATHEDRAL hà nộiMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tổ chức sự kiện, tiệc, hội nghị tại khách sạn lotte hà nộiMỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC VÀ BẢO QUẢN VỐN TÀI LIỆU THƯ VIỆN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞHoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần sản xuất sông hồngNâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thái nguyênTài trợ xuất nhập khẩuTăng cường kiểm soát nguồn thu thuế GTGT từ các Doanh nghiệp trên địa bàn Hà nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập