chapt 09 lecture 2

Lecture 2 - RF Fundamentals

Lecture 2 - RF Fundamentals
... http://www.fab-corp.com February 20 05 Copyright 20 05 All Rights Reserved 22 External Antenna Contd 2. 4 Gz dB Log Periodic Antenna 2. 4 Gz dB Magnetic Mount Omni Antenna February 20 05 Copyright 20 05 All ... ARSINIDE February 20 05 LIGHT VELOCITY (km/s) 1.0 1.00003 1.33 1.46 1.5 2. 0 3.4 3.6 Copyright 20 05 All Rights Reserved 300,000 300,000 22 5,000 20 5,000 20 0,000 150,000 88,000 83,000 14 RF Behavior Contd ... Rights Reserved 23 2. 4 Gz 10 dBi Omni-Directional Antenna February 20 05 Copyright 20 05 All Rights Reserved 24 15.5 dBi Flat Panel Panel (6 – 90 degree beamwidth) February 20 05 Copyright 20 05 All Rights...
 • 32
 • 200
 • 1

Lecture 2 ArithCode

Lecture 2 ArithCode
... (0.10110111101100000101 )2 20 bits 0.71753375 < 0.71753407… < 0.71753500 b) Codelength m: m=-log2(r) = -log2(0.0000 125 ) = 19.6 =20 bits c) Bitrate: R =20 bits/10 chars = 2. 0 bits/char • Huffman coder: (1+3 +2+ 1+1+4+4 +2+ 1+1)/10 =2. 2 ... 2/ 10=0 .2 1/10=0.1 1/10=0.1 [C(si), C(si+1)) [0.5, 1.0) [0.4, 0.5) [0 .2, 0.4) [0.1, 0 .2) [0.0, 0.1) Example 1: Encoding S W I M 0.5 0.1 0 .2 0.1 0.1 [0.5, 1.0) [0.4, 0.5) [0 .2, 0.4) [0.1, 0 .2) ... m=-log2r = -log2(0.0000 125 ) = 19.6 =20 bits Example 1: Compression (2) • Entropy = 1.96 bits/char • Arithmetic coder: a) Codeword V: L ≤ V < H V = (0.71753407…)10 = (0.10110111101100000101)2...
 • 14
 • 162
 • 0

Tu chon 7AV 7 BO TRO- PHU DAO - BOI DUONG HKI 08-09 ( PHAN 2).DOC

Tu chon 7AV 7 BO TRO- PHU DAO - BOI DUONG HKI 08-09 ( PHAN 2).DOC
... evening ( watch- watches - is watching - watchs ) How …………… Quang son to Phan Rang ( far - often – long – old) ………… are you late for class? - Because I miss the bus .( Where - How -many - Why -What ... in our school Mr Tu (be) _ our librarian He (open) _ the library at 7: 00 and (close) _ it at 11:00 Students often (come) _ to the library (read) _ books He (be) _ in the ... school on…………………………… (foot - leg - bike - feet) There …………………………………some apples on the table (is - isn’t - are - aren’t) My birth date is on ……………………… (June eight - June eighth - June the eight – June...
 • 18
 • 214
 • 3

Tieng anh 6 - 08-09-Ky 2(day du, dep).

Tieng anh 6 - 08-09-Ky 2(day du, dep).
... Nguyen Huu Thanh - Page - Contents * Ss’ describing New words: - colors - red - black - green - white - blue - yellow - brown - purple - grey - orange B3 Practice with a partner: Ex1: - What color ... vocabularyulary: - Ss listen and take note - T: ask - St: answer Written by: Nguyen Huu Thanh Contents Ss : noodles, sandwich… * Ss’ writing B4 Listen * Key: 1-e, 2-b, 3-i, 4-c, 5-f, 6- j, 7-h, 8-l B5 Listen ... Contents * Guided structures: - This is… - She/ He is …and… New words - hair(s) - mouth - ear(s) - nose - eye(s) - tooth (teeth) - lip(s) - round face - oval face - full lips B1 Listen and repeat...
 • 89
 • 82
 • 0

đề thi học kỳ 2 - 7 ( -08 - 09 ) de 2

đề thi học kỳ 2 - 7 ( -08 - 09 ) de 2
... / -4 x3y : 0.5 đ b/ -9 x2y3 Tính tích đ , tính điểm trung bình 6,68 (0 ,5 đ ) a)Tính f(x) = 2x 2-6 x (0 ,5 ) B) Tính H(x)= 2x 3-2 x2+2x -2 (0 ,5 ) c) Tính x=0 ; x=3 (0 ,5 ) Vẽ hình 0,5đ ; gt& kl 0 ,25 đ ... a) C/M góc ACB =Góc CBK ( 0 ,25 ) C/m góc ABC = Góc ACB (0 ,25 ) C/m góc ABC = góc CBK (0 ,25 ) b) C/m tam giác ABH= tan giác KBH (0 ,5 ) => AB=KB kl tam giác ABK cân B (0 ,25 ) c) C/m AK < 2AB (0 ,25 ... giác KBH (0 ,5 ) => AB=KB kl tam giác ABK cân B (0 ,25 ) c) C/m AK < 2AB (0 ,25 ) => AK < 2AC (0 ,25 ) Ma trận đề toán kỳ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu TN TL TN TL Đơn thức 0.5 Đa thức 1 0.5 0.5 Thống...
 • 3
 • 76
 • 0

Đề Anh HKI 08-09 đề 2

Đề Anh HKI 08-09 đề 2
... THE END ĐÁP ÁN ĐỀ THI MONÂ ANH VĂN KHỐI HKI I/ NGHE VÀ ĐIỀN TỪ VÀO CHỔ TRỐNG (2 Đ) 1.name 2. get 3.near 4.twelve II/ HÃY TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI THEO TỪ GI Ý (2 ) 1.I am fine Thank you 2. I live in My ... dụng TN Chủ đề TN TN TL TL Tổng TL I/ Listening II/ Language focus 2 III/ Reading 2 12 IV/ Writing Tổng 12 12 28 10 ... (2 ) 1/ Tuan gets up at half past five 2/ Yes, he does 3/ Classes start at seven 4/ No, he doesn’t Nhận Biết Thông hiểu Vận dụng TN Chủ đề TN TN TL TL Tổng TL I/ Listening II/ Language focus 2...
 • 4
 • 114
 • 0

Đề Anh 7 HKI 08-09 đề 2

Đề Anh 7 HKI 08-09 đề 2
... end – Good luck! Chủ đề Nhận Biết Thông hiểu Vận dụng TN TN TN TL TL Tổng TL I/ Listening 2. 0 8 II/ Language focus 2, 0 4 III/ Reading 2, 0 4 IV/ Writing 12 4,0 24 Tổng 2, 0 6,0 2, 0 10,0 ... tomorrow ……………………………………………………………………………………………………………………… V/ Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi: ( 2 iểm) The Vietnamese students take part in different activities after school Some students play ... their stamps * 1.Which sports some students often play? ……………………………………………………………………………………………………………… 2. Where some students often practice playing musical instrument? ………………………………………………………………………………………………………………...
 • 4
 • 110
 • 0

Đề thi HSG Toán 9 Huyện Tháp Mười 08-09 vòng 2

Đề thi HSG Toán 9 Huyện Tháp Mười 08-09 vòng 2
... nghĩa x = 3, x=1 x 2 1.5 2 Đặt u = x2 ≥ 0, ta có: 2u + 3y = 3u - 2y = ⇔ 13 y =− 13 u= 13 2 y =− 13 x2 = Do đó: Bài (5đ) ⇔ 2 26 =± 13 13 y =− 13 x=± 3đ Hệ PT có nghiệm là: 26 2 26 ( x, y ) = ( ... nghiệm x2 - 7x + 10 = (x-5)(x -2) Điều kiện để A có nghĩa x ≠5 x 2 Bài 2a (2 ) 1,0 0.5 x2 − x − 2x − x2 − x − 2x − A= + − = + − = x − x − x + 10 x − x − ( x − 5)( x − 2) x − x − + x − x − − (2 x ... x − 4)( x − 2) = ( x − 5)( x − 2) − x + x − 15 −( x − 5)( x − 3) − x + = = = ( x − 5)( x − 2) ( x − 5)( x − 2) x 2 −( x − 2) + 1 A= = −1 + , với x nguyên, A nguyên x 2 x 2 Bài 2a (2 ) nguyên,...
 • 4
 • 337
 • 10

Lecture 2 Wireless Environment and Wireless LANs

Lecture 2 Wireless Environment and Wireless LANs
... GHz Wireless Environment and Wireless LANs Wireless Spectrum (3) Wireless LAN (IEEE 8 02. 11b/g) • 2. 4 GHz 30 MHz 300 MHz Wireless LAN (IEEE 8 02. 11a) • GHz GHz Bluetooth • 2. 45 GHz Wireless Environment ... Spectrum Wireless Environment and Wireless LANs Agenda (2) Wireless networks ■ Mobile wireless WANs ■ Fixed wireless WANs ■ WLANs: the 8 02. 11 family ■ WLANs/WPANs: Bluetooth ● IEEE 8 02. 11 ■ Characteristics ... services Wireless Environment and Wireless LANs 41 Distribution Systems and Access Points BSS STA STA AP DS ESS BSS STA AP STA Wireless Environment and Wireless LANs 42 Integration with Wired LANs...
 • 51
 • 118
 • 0

Modulation and coding course- lecture 2

Modulation and coding course- lecture 2
... quantization levels and Lecture 10 Quantization example amplitude x(t) 111 3.1867 Quant levels 110 2. 27 62 101 1.3657 100 0.45 52 boundaries 011 -0.45 52 010 -1.3657 001 -2. 27 62 xq(nTs): quantized ... Quantization noise variance: ∞ 2 σ = E{[ x − q( x)] } = ∫ e ( x) p( x)dx = σ Lin + σ Sat q σ −∞ L / −1 Lin =2 l =0 ql2 p ( xl )ql Uniform q 12 Lecture σ Lin q2 = 12 13 Uniform and non-uniform quant Uniform ... Interference and noise immunity Implementation cost and complexity Lecture 19 Spectra of PCM waveforms Lecture 20 M-ary pulse modulation M-ary pulse modulations category: M-ary pulse-amplitude modulation...
 • 22
 • 112
 • 0

Tài liệu lecture 2: Communication Concepts ppt

Tài liệu lecture 2: Communication Concepts ppt
... transmission It is the mode of communication used on a PC’s serial port as well as on local area networks lecture 2.doc Page (3) CSN200 Introduction to Telecommunications, Fall 1999 Lecture_ 02 Point-to-point ... predominant method of transferring information in data communications Data bits are sent serially or sequentially bit-by-bit over a single wire or communications circuit Sending bits one after another ... CSN200 Introduction to Telecommunications, Fall 1999 Lecture_ 02 Parallel vs Serial Transmission: Parallel: In parallel transmission all...
 • 3
 • 150
 • 0

Tài liệu Lecture 2: HỆ ĐẾM-CƠ SỐ ppt

Tài liệu Lecture 2: HỆ ĐẾM-CƠ SỐ ppt
... Chuyển từ số hệ số B sang thập phân HỆ CƠ SỐ     Binary: hệ nhị phân (dùng kí số 0,1) Decimal: Hệ thập phân(dùng kí số 0,1…,9) Octave: Hệ bát phân (Dùng kí số 0,1, 7) Hexadecimal: Hệ thập lục ... SỐ NHỊ PHÂN, MỨC LOGIC  Hệ thống số thường dùng hệ thập phân dùng 10 kí số: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9  Hệ nhị phân sử dụng kí số  Trong hệ thống số, logic gọi HIGH (mức cao) ... + 2.10 −2 Chuyển số có phần nguyên phần phân hệ số B sang hệ thập phân: ( PN PN −1 P0 P−1 P−2 P− M ) B = PN B N + PN −1B N −1 + + P0 B + P−1B −1 + + P− M B − M Chuyển đổi số Thập phân  nhị...
 • 14
 • 144
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: 150 CÂU HỎI VI SINH VẬT HỌCHướng dẫn tự học môn an sinh xã hội đại học kinh tế quốc dânTUYỂN TẬP CÁC BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT 04NQTW KHÓA VII VÀ BẢN MẪU ĐĂNG KÍ HỌC TẬP LÀM THEO ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ CỦA ĐẢNG VIÊN GIÁO VIÊN NĂM 2017Hướng dẫn tự học môn dân số và phát triển đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn quản trị kinh doanh nông nghiệp 2TC đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn quản trị nhân lực trong du lịch, khách sạn đại học kinh tế quốc dânĐầu tư trực tiếp nước ngoài tại Đà NẵngDạy học phần vectơ của sách giáo khoa Hình học 10 nâng caotheo hướng tăng cường hoạt động tự học của học sinhHướng dẫn tự học môn đường lối cách mạng của đảng việt nam đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn quản trị chiến lược 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn quản trị chiến lược trong du lịch và lữ hành đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn hệ thống thông tin quản lý đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn kiểm toán tài chính 1 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn kinh tế thương mại 2 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn tư tưởng hồ chí minh đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn thẩm định dự án đầu tư đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn thị trường chứng khoán 2 đại học kinh tế quốc dânHướng dẫn tự học môn thống kê kinh tế đại học kinh tế quốc dânTừ truyện ngắn Đỗ Ngọc Thạch, trở lại một số cái khó của văn họcChia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập