11 training OSHA silica presentation 3 31 10 larry joswial MPH

Giáo án 5 Tuần 31(10-11)

Giáo án 5 Tuần 31(10-11)
... giải sửa Giải Dân số nông thôn 7 751 5000 x 80 : 100 = 62012000 (người) Dân số thành thò năm 2000 7 751 5000 – 62012000 = 155 03000 (người) Đáp số: 155 03000 người 5  Hoạt động 2: Củng cố - Nêu lại ... số thập 3, 25 × 0,1 = 0,3 25 phân với 0,1 ; 0,01 ; 0,001 417 ,56 × 100 = 41 756 417 ,56 × 0,01 = 4,1 756 Bài 3: Tính nhanh - Học sinh vận dụng tính chất - Học sinh đọc đề học để giải tập - Giáo viên ... đình tháng chiếm: 1– 3 ( + )= = 20 15% - Nếu số tiền lướng 2000.000 đồng tháng để dành được: 2000.000 × 15 : 100 = 300.000 (đồng) Đáp số: a/ 15% b/ 300.000 đồng - Học sinh làm miệng Bai 5: - Học...
 • 42
 • 153
 • 0

gao an loi 3 (T9,10,11,12)

gao an loi 3 (T9,10,11,12)
... TG 3 Hoạt động học Hoạt động dạy Gấp lần - GV nhận xét làm HS + Bài toán giúp em hiểu gì? 3/ Củng cố- dặn do: - GV nhận xét chung học - Dặn hs làm BT CB bài: Luyện tập 6x3=18 12x3 =36 24x3=72 ... ®· häc Bµi tËp 4: - GV nh¾c HS: c¸c em cã thĨ chọn 2 -3 tõ ng÷ ®· cho để ®Ỉt ®ỵc 2 -3 c©u - Gọi hs đọc câu đặt - GV nhËn xÐt ch÷a bµi 3 3/ Chi an nón … - HS lµm vµo vë bµi tËp Cđng cè dỈn dß: - ... đặt tính - Thực từ phải sang trái - HS làm nháp nêu cách tính 1 23 x 246 - HS đọc - HS nêu - Làm phiếu HT - HS làm bảng 34 1 2 13 212 x x x 110 x - Chấm bài, nhận xét 682 639 848 - Nhận xét làm bạn...
 • 49
 • 51
 • 0

DE THI TU LUAN 3 KHOI 10,11,12 CHUAN

DE THI TU LUAN 3 KHOI 10,11,12 CHUAN
... đình xã hội ? Câu 2: ( 3. 5 điểm ) Em trình bày quy luật lưu thông tiền tệ? Theo em, công dân phải làm phát triển kinh tế thò trường giảm bớt tỉ lệ lạm phát nước ta ? Câu 3: (3. 5 điểm ) Thế cạnh ... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Đề 2: Câu 1: ( 3. 5 điểm) Hàng hóa gì? Phân tích hai thuộc tính hàng hóa? Tại giá trò hàng hóa không TGLĐCB đònh, mà TGLĐXHCT đònh? Câu 2: ( 3. 5 điểm) Nêu vai trò quan hệ cung ... quy luật giá trò? Câu 2: ( 3. 5 điểm ) Trình bày nội dung quy luật lưu thông tiền tệ? Thế lạm phát? Nguyên nhân hậu lạm phát? Em nêu giải pháp để hạn chế lạm phát? Câu 3: ( điểm ) Nêu thành phần...
 • 4
 • 166
 • 0

Bài soạn Toán 3 GKI 10-11

Bài soạn Toán 3 GKI 10-11
... ……………………………………………………………………………… … BIỂU ĐIỂM & ĐÁP ÁN MÔN TOÁN 3- KTĐKGKI Năm học: 2010-2011 PHẦN I: Trắc nghiệm: (3 điểm) Câu 1: B ( 0,5 đ) Câu 2: C ( 0.5 đ) Câu 3: D (0,5 đ) Câu 4: a/ 0,25 đ b/ 0,25 đ Câu ... (2 điểm) a/ 627 + 265 b/ 660 – 35 1 ………… ………… ………… ………… 70 : = …… : = …… c/ 57 × ……… ………… d/ 45 : ………… ………… HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY ………… ………… Câu 3: Tìm X: (1 điểm) a/ X × = 49 ... ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… Bài giải: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………...
 • 4
 • 158
 • 0

Gián án TIẾNG VIỆT 3 CKI 10-11

Gián án TIẾNG VIỆT 3 CKI 10-11
... ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP Năm học : 2010 - 2011 I Kiểm tra đọc: ( 10 điểm) Đọc thành tiếng :(6 điểm) Đọc hiểu: (4 điểm) ... , trình bày -Tùy mức độ sai sót ý, diễn đạt , chữ viết cách trình bày cho mức điểm: 4,5; 4; 3, 5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5 2.Hình thức : 0,5 điểm – Bài viết trình bày sạch, đẹp, rõ ràng Lưu ý: ... Học sinh không viết vào ô Câu 4: Trong câu đây, câu có hình ảnh so sánh? A Đôi bờ thôn xóm mướt màu xanh lũy tre làng rặng phi lao rì rào gió thổi B Nơi dòng Bến Hải...
 • 4
 • 171
 • 0

Gián án TIẾNG VIỆT 3 CKI 10-11

Gián án TIẾNG VIỆT 3 CKI 10-11
... ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP Năm học : 2010 - 2011 I Kiểm tra đọc: ( 10 điểm) Đọc thành tiếng :(6 điểm) Đọc hiểu: (4 điểm) ... , trình bày -Tùy mức độ sai sót ý, diễn đạt , chữ viết cách trình bày cho mức điểm: 4,5; 4; 3, 5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5 2.Hình thức : 0,5 điểm – Bài viết trình bày sạch, đẹp, rõ ràng Lưu ý: ... Học sinh không viết vào ô Câu 4: Trong câu đây, câu có hình ảnh so sánh? A Đôi bờ thôn xóm mướt màu xanh lũy tre làng rặng phi lao rì rào gió thổi B Nơi dòng Bến Hải...
 • 4
 • 116
 • 0

Bài soạn MTCT 10-11 Mon Sinh thi thu 3 thpt nong cong

Bài soạn MTCT 10-11 Mon Sinh thi thu 3 thpt nong cong
... alen A qua 34 6570 hệ tần số tơng đối alen A bao nhiêu? Cho biết tốc độ đột biến 10-5 Cõu Cho khoảng cách gen (cM) nh sau: OR RA MR GA MG 12 GN Lập đồ gen 13 10 RG OG ON 18 Cõu g, cho u thun chng ... Cõu g, cho u thun chng mang gen tng phn lai c F1 ton lụng xỏm, cú sc Cho g mỏi F1 lai phõn tớch thu c th h lai cú 25% g mỏi lụng vng, cú sc; 25% g mỏi lụng vng, trn; 20% g trng lụng xỏm, cú sc; ... Bit tn s trao i chộo A v B l 10%; tn s ab eH trao i chộo gia E v h l 20% a Khi c th trờn phỏt sinh giao t thỡ giao t ABdEH chim bao nhiờu % b Cho c th trờn t th phn thỡ t l cõy cú ớt nht mt...
 • 2
 • 174
 • 2

Gián án MTCT 10-11 Mon Sinh thi thu 3 thpt nong cong

Gián án MTCT 10-11 Mon Sinh thi thu 3 thpt nong cong
... alen A qua 34 6570 hệ tần số tơng đối alen A bao nhiêu? Cho biết tốc độ đột biến 10-5 Cõu Cho khoảng cách gen (cM) nh sau: OR RA MR GA MG 12 GN Lập đồ gen 13 10 RG OG ON 18 Cõu g, cho u thun chng ... Cõu g, cho u thun chng mang gen tng phn lai c F1 ton lụng xỏm, cú sc Cho g mỏi F1 lai phõn tớch thu c th h lai cú 25% g mỏi lụng vng, cú sc; 25% g mỏi lụng vng, trn; 20% g trng lụng xỏm, cú sc; ... Bit tn s trao i chộo A v B l 10%; tn s ab eH trao i chộo gia E v h l 20% a Khi c th trờn phỏt sinh giao t thỡ giao t ABdEH chim bao nhiờu % b Cho c th trờn t th phn thỡ t l cõy cú ớt nht mt...
 • 2
 • 149
 • 0

Gián án DE THI CUOI KI 1 KHOI 3 NH 10 - 11

Gián án DE THI CUOI KI 1 KHOI 3 NH 10 - 11
... Đốc, ngày 21 tháng 12 năm 2 010 ĐỀ KI M TRA Đ NH KÌ CUỐI HỌC KÌ I MÔN: TIẾNG VIỆT (Thời gian: 40 phút) Năm học: 2 010 – 2 011 A- KI M TRA ĐỌC: (10 đ) I/ Đọc thầm làm tập: (4đ) GV cho học sinh đọc thầm ... Trang 10 9 – Đoạn - Bài: Người liên lạc nh – SGK – TV3 – Tập – Trang 11 2 – Đoạn - Bài: Hũ bạc người cha – SGK – TV3 – Tập – Trang 12 1 – Đoạn - Bài: Đôi bạn – SGK – TV3 – Tập – Trang 13 0 – Đoạn - ... 534 84 x x 84 33 6 99 : 99 19 24 99 : = 24 ( dư ) Đặt t nh t nh phép t nh 0,5 điểm Bài Tìm X ( điểm ): a) X : = 14 1 X = 14 1 x X = 705 b) 819 : X = 819 X = 819 : X = 91 Viết phép t nh tìm x tính...
 • 7
 • 204
 • 0

Gián án DE THI CUOI KI 4 KHOI 3 NH 10 - 11

Gián án DE THI CUOI KI 4 KHOI 3 NH 10 - 11
... TON - Thi gian: (phỳt) Nm hc: 2 010 - 2 011 Lp: Bi 1: T nh nhm ( im) 9000 : 10 = 34 x 11 = 2000 : 100 0 = 82 x 11 = Bi 2: ( im) Tỡm x a) x + 207 = 815 b) x 36 3 = 975 Bi 3: t t nh ri t nh: ... 937 2 x 30 ; 248 5 : 35 Bi : Vit s thớch hp vo ch trng : (1im) 1m2 = dm2 40 0 dm2 = m2 Bi 5: (3) Lp 4A cú 32 hc sinh chia thnh cỏc nh m, mi nh m cú hc sinh.Lp 4B cú 28 hc sinh cng chia thnh ... phỏp, tr nh by bi vit sch s Tu theo mc sai sút v ý, v din t v ch vit, cú th cho cỏc mc im : 4, 5 -4 -3 , 5 3- 2,5 -2 -1 , 5-1 -0 ,5 P N TON Bi 1: T nh nhm ( 1im) Mi phộp t nh ỳng cho 0,25 im 9000 :10 =...
 • 14
 • 127
 • 0

eléments civilisationnels dans les manuels tieng phap 10, 11 et 12 (cycle de 3 ans) problèmes et solutions proposées

eléments civilisationnels dans les manuels tieng phap 10, 11 et 12 (cycle de 3 ans) problèmes et solutions proposées
... Iouri Yorkaef 0 /33 5 (0%) 34 Qui a jouộ dans le film Le Alain Delon Gộrard Dộpardieu 31 2/ 33 5 19 /33 5 4 /33 5 ( 93, 1%) Victor Hugo (5,7%) A Daudet (1,2%) H de Balzac 30 5 /33 5 0 /33 5 30 /33 5 (91%) Canal ... ? plus 0 /33 5 0% Oui 0% Non 100% 100% Ne sait pas 0 /33 5 33 5 /33 5 0 /33 5 0% Est il facile didentifier ces ộlộments? 0 /33 5 33 5 /33 5 33 5 /33 5 100% 0% Si oui, donnez un exemple! Les contenus civilisationnels ... domaine? 0 /33 5 33 5 /33 5 0 /33 5 0% 0% 100% II Prộsence des ộlộments civilisationnels dans les manuels: Dans les Unitộs, oự les ộlộments Grammaire Exercice 126 /33 5 37 ,6% Texte Un pas de civilisationnels...
 • 59
 • 193
 • 0

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THÁNG 7, THÁNG 8, THÁNG 9 VÀ QUÍ 3 NĂM 2011 (CÔNG BỐ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 950/QĐ - BXD NGÀY 31/10/2011 CỦA BỘ XÂY DỰNG) pdf

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THÁNG 7, THÁNG 8, THÁNG 9 VÀ QUÍ 3 NĂM 2011 (CÔNG BỐ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 950/QĐ - BXD NGÀY 31/10/2011 CỦA BỘ XÂY DỰNG) pdf
... thải -3 0 - II III Máy TC 1 68 ,3 2 195 ,01 1 77 ,9 3 299 , 23 299 , 23 299 , 23 1 57 ,9 7 1 57 ,9 7 1 57 ,9 7 1 67,1 5 1 93 ,18 1 77,4 4 299 , 23 299 , 23 299 , 23 1 57 ,9 7 1 57 ,9 7 1 57 ,9 7 182, 39 299 , 23 1 57 ,9 7 180,77 299 , 23 1 57 ,9 7 1 93 ,47 ... 185, 53 299 , 23 299 , 23 1 57 ,9 7 1 57 ,9 7 191 ,46 1 83, 82 299 , 23 299 , 23 1 57 ,9 7 1 57 ,9 7 174,07 299 , 23 1 57 ,9 7 1 73 ,92 299 , 23 1 57 ,9 7 160,24 1 83, 09 299 , 23 299 , 23 1 57 ,9 7 1 57 ,9 7 160, 09 181 ,36 299 , 23 299 , 23 1 57 ,9 7 ... 1 57 ,9 7 1 57 ,9 7 200,44 299 , 23 1 57 ,9 7 1 98 ,2 1 299 , 23 1 57 ,9 7 1 79, 05 299 , 23 1 57 ,9 7 1 77,8 3 299 , 23 1 57 ,9 7 184 ,30 299 , 23 1 57 ,9 7 1 83, 01 299 , 23 1 57 ,9 7 205,24 299 , 23 1 57 ,9 7 2 03, 31 299 , 23 1 57 ,9 7 - Đường nhựa...
 • 304
 • 470
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Thiết kế và bảo mật web serverCông nghệ HSDPA và ứng dụngTruyện cười song ngữso sánh đặc điểm phát triển trí tuệ của HS THPT với HS THCSLHS-Nguyễn Thùy Linh-Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm sát xét xử vụ án hình sự của viện kiểm sát nhân dânLHS-Phạm Ngọc Thành-Vai trò của thực tiễn xét xử trong việc phát triển và hoàn thiện các quy định của phần chung luật Hình sự Việt NamCác yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn thương hiệu bia của khách hàng tại thành phố hồ chí minhHoàn thiện hoạt động chuổi cung ứng tại công ty dược phẩm EUVIPHARMCác nhân tố tác động đến hệ số giá trên thu nhập của các công ty niêm yết trên sàn hoseĐo lường mức độ hài lòng khách hàng về dịch vụ của sacombankMối quan hệ giữa hài lòng khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại đại lý dịch vụ xe ô tô khu vực TP HCMNghiên cứu nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro cho các doanh nghiệp thủy sản ở việt namLL_Nguyễn Thu Hường_Áp dụng pháp luật của tòa án nhân dân trong giải quyết án hôn nhân và gia đình qua thực tiển tỉnh Thái NguyênLL_Phạm Thị Mai_ Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hải DươngLL_Phạm Tiến Thành_Từ biện phaspxuwr lý hành chính đưa và cơ sở chwuax bệnh đến biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcLL_Trần THị Phương_ Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra ở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc GiangKhảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung tỷ lệ phần trăm bột cám gạo, cám bắp đến sự phát triển sợi tơ của nấm rơm (volvarielle volvacea)LL-Nguyễn Mạnh Hà-Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền và sự vận dụng trong quá trình đổi mới ở Việt NamTìm hiểu hoạt động tài trợ nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu ACBLL-Phạm Anh Tuấn-Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam hiện nay và vấn đề hoàn thiện
Đăng ký
Đăng nhập