Nghiên cứu kĩ thuật cố định vi khuẩn Streptococcus thermophillus và Lactobacillus bulgaricus trên cellulose sản xuất từ vi khuẩn Acetobacter xylinum

Đồ án tổng hợp nghiên cứu thuật cố định vi khuẩn streptococcus thermophillus lactobacillus bulgaricus trên cellulose sản xuất từ vi khuẩn acetobacter xylinum

Đồ án tổng hợp nghiên cứu kĩ thuật cố định vi khuẩn streptococcus thermophillus và lactobacillus bulgaricus trên cellulose sản xuất từ vi khuẩn acetobacter xylinum
... saccharose 1.2 Gi i thi u v vi khu n ST LB 1.2.1 c m hình thái c a vi khu n Streptococcus thermophillus Lactobacillus bulgaricus 1.2.1.1 Streptococcus thermophillus (ST) LƠ vi khu n có t bƠo gram ... que, không di đ ng Hình 1.9 Lactobacillus bulgaricus 1.2.2 c m sinh lý, sinh hóa c a Streptococcus thermophillus Lactobacillus bulgaricus Hai ch ng vi khu n đ u lƠ vi khu n hi u khí, lên men đ ... LU N VÀ KI N NGH 46 TÀI LI U THAM KH O 48 PH L C DANH M C CH VI T T T STT Ký hi u Tên đ y d BC Bacterial cellulose ST Streptococcus thermophillus LB Lactobacillus bulgaricus...
 • 59
 • 27
 • 0

Đồ án tổng hợp nghiên cứu thuật cố định vi khuẩn streptococcus thermophillus lactobacillus bulgaricus trên cellulose sản xuất từ vi khuẩn acetobacter xylinum

Đồ án tổng hợp nghiên cứu kĩ thuật cố định vi khuẩn streptococcus thermophillus và lactobacillus bulgaricus trên cellulose sản xuất từ vi khuẩn acetobacter xylinum
... động vi c sử dụng giống, đặc biệt chế phẩm vi khuẩn lactic chất mang BC hệ thứ Từ thực tiễn yêu cầu em tiến hành đề tài Nghiên cứu thuật cố định vi khuẩn Streptococcus thermophillus Lactobacillus ... Lactobaccillus bulgaricus Đông khô vi khuẩn Bảo quản lạnh Sơ đồ phân lập hai chủng vi khuẩn ST LB Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất sữa chua Khuẩn lạc hỗn hợp hai vi khuẩn ST LB từ sữa chua ... nghiên cứu cố định vi sinh vật chất mang BC Vi t Nam ngày nhân rộng nhiều đối tượng vi sinh vật, có nhiều đề tài nghiên cứu thành công: Đề tài “Một số ứng dụng cellulose vi khuẩn (Bacterial cellulose...
 • 58
 • 65
 • 0

Nghiên cứu khả năng cố định đạm của đậu phộng (arachis hypogaea l) trên đất xám bằng phương pháp đồng vị đánh dấu 15n

Nghiên cứu khả năng cố định đạm của đậu phộng (arachis hypogaea l) trên đất xám bằng phương pháp đồng vị đánh dấu 15n
... Dang CBB hi~n hanh: ho~t dQ Nase b~g 15N1 , an bdng- va khac bi~t- N, khd' c acetyIen, ureid, d5ng vi danh dIlu 15N( pha Ioang d5ng vi 15N, gia trj 'A', phan b6 15NtI! nhien) Nh~n xet va t6ng ke't ... d~utieDsii'dl).ng phuongphap dong vi danh dilu 15N nghien CUll nang k CBB cay d~u phQng a Vi~t Nam, cling cilp s6li~u ve luqng N-c6 dinh cay d~u phQng lien dill xam, ma fa huang ling dl).ngphuong ... Dang cai t:).odlft cua cay d~u phQng d wng la mQtthl)'cti~n he't sac cifp thie't MQc dich nghien cuu Lu~n an su d~ng phuC1nghap d6ng vi daub difu 15NnhAmnghien cau kha p Dang CBB cua d~u phQng tren...
 • 27
 • 222
 • 0

Nghiên cứu kỹ thuật bản búng cầu, giật cầu phương pháp giảng dạy - huấn luyện ban đầu đối với vận động viên đá cầu trẻ

Nghiên cứu kỹ thuật cơ bản búng cầu, giật cầu và phương pháp giảng dạy - huấn luyện ban đầu đối với vận động viên đá cầu trẻ
... nhóm kỹ thuật môn đá cầu: - Nhóm hoạt động cầu gồm: t chuẩn bị di chuyển - Nhóm hoạt động cầu gồm: kỹ thuật phát cầu, kỹ thuật búng cầu, kỹ thuật giật cầu, kỹ thuật chuyền cầu, kỹ thuật đập cầu ... cầu: - Nhóm hoạt động cầu gồm: t chuẩn bị di chuyển - Nhóm hoạt động cầu gồm: kỹ thuật phát cầu, kỹ thuật búng cầu, kỹ thuật giật cầu, kỹ thuật chuyền cầu, kỹ thuật đập cầu (tấn công), kỹ thuật ... luận án: Nghiên cứu kỹ thuật búng cầu, giật cầu v phơng pháp giảng dạy- huấn luyện ban đầu vận động viên đá cầu trẻ Chuyên ng nh: Huấn luyện thể thao M số: 62.81.02.01 Họ v tên nghiên cứu sinh:...
 • 25
 • 651
 • 5

Nghiên cứu khả năng cố định kim loại nặng của than sinh học trên đất bạc màu trồng rau

Nghiên cứu khả năng cố định kim loại nặng của than sinh học trên đất bạc màu trồng rau
... than sinh học sản xuất từ phụ phẩm lúa đất ô nhiễm kim loại nặng lựa chọn đề tài: Nghiên cứu khả cố định kim loại nặng than sinh học đất bạc màu trồng rau để có nhìn rộng sâu tác dụng TSH khả ... Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu tính chất lý hoá TSH - Nghiên cứu ảnh hưởng TSH tới sinh trưởng suất trồng - Nghiên cứu khả cố định kim loại nặng đất bạc màu TSH 3.4 Phương pháp nghiên cứu 3.4.1 ... cố định kim loại nặng đất, cung cấp sở khoa học cho việc ứng dụng TSH nhằm cải tạo đất bạc màu cải tạo ô nhiễm môi trường đất 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Xác định hiệu TSH việc cố định kim loại nặng...
 • 65
 • 523
 • 1

Nghiên cứu khả năng cố định kim loại nặng của than sinh học trên đất bạc màu trồng rau

Nghiên cứu khả năng cố định kim loại nặng của than sinh học trên đất bạc màu trồng rau
... than sinh học sản xuất từ phụ phẩm lúa đất ô nhiễm kim loại nặng lựa chọn đề tài: Nghiên cứu khả cố định kim loại nặng than sinh học đất bạc màu trồng rau để có nhìn rộng sâu tác dụng TSH khả ... Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu tính chất lý hoá TSH - Nghiên cứu ảnh hưởng TSH tới sinh trưởng suất trồng - Nghiên cứu khả cố định kim loại nặng đất bạc màu TSH 3.4 Phương pháp nghiên cứu 3.4.1 ... cố định kim loại nặng đất, cung cấp sở khoa học cho việc ứng dụng TSH nhằm cải tạo đất bạc màu cải tạo ô nhiễm môi trường đất 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Xác định hiệu TSH việc cố định kim loại nặng...
 • 55
 • 5
 • 0

Nghiên cứu các thuật toán mã hóa khóa công khai ứng dụng trong chữ ký điện tử

Nghiên cứu các thuật toán mã hóa khóa công khai và ứng dụng trong chữ ký điện tử
... hóa công khai thuật toán thiết kế cho khóa hóa khác so với khóa giải khóa giải hóa tính toán từ khóa hóa Khóa hóa gọi khóa công khai (public key), khóa giải gọi khóa riêng (private ... KHÓA CÔNG KHAI 1.1 Khái niệm hóa khóa công khai 1.1.1 Mật hóa khóa đối xứng 1.1.2 Mật hóa khóa công khai 1.2 Các thuật toán mật hóa khóa công khai ... hóa khóa công khai, khóa cá nhân phải giữ bí mật khóa công khai phổ biến công khai Trong khóa, dùng để hóa khóa lại dùng để giải Điều quan trọng hệ thống tìm khóa bí mật biết khóa công khai...
 • 65
 • 381
 • 2

Nghiên cứu các thuật toán mã hóa khóa công khai ứng dụng trong chữ ký điện tử

Nghiên cứu các thuật toán mã hóa khóa công khai và ứng dụng trong chữ ký điện tử
... hóa công khai thuật toán thiết kế cho khóa hóa khác so với khóa giải khóa giải hóa tính toán từ khóa hóa Khóa hóa gọi khóa công khai (public key), khóa giải gọi khóa riêng (private ... KHÓA CÔNG KHAI 1.1 Khái niệm hóa khóa công khai 1.1.1 Mật hóa khóa đối xứng 1.1.2 Mật hóa khóa công khai 1.2 Các thuật toán mật hóa khóa công khai ... hóa khóa công khai, khóa cá nhân phải giữ bí mật khóa công khai phổ biến công khai Trong khóa, dùng để hóa khóa lại dùng để giải Điều quan trọng hệ thống tìm khóa bí mật biết khóa công khai...
 • 65
 • 267
 • 0

nghiên cứu hệ thống ổn định nhiệt độ làm mát keo trong dây chuyền sản xuất keo nhũ

nghiên cứu hệ thống ổn định nhiệt độ làm mát keo trong dây chuyền sản xuất keo nhũ
... định nhiệt độ làm mát keo dây chuyền sản xuất keo nhũ" Mục đích nghiên cứu Đề tài có mục đích nghiên cứu là: Xây dựng hệ thống ổn định nhiệt độ đầu máy làm mát keo dây chuyền sản xuất keo nhũ ... khởi động dây chuyền sản xuất 22 phút 63 Hình 4.11 Đồ thị nhiệt độ keo đầu máy làm mát sau khởi động dây chuyền sản xuất 22 phút Hình 4.12 Đồ thị nhiệt độ keo đầu máy làm mát sau loại bỏ hệ thống ... điều khiển dây chuyền sản xuất 57 Hình 4.3 Màn hình hiển thị thông số công nghệ dây chuyền 58 Hình 4.4 Tủ điều khiển hệ thống ổn định nhiệt độ máy làm mát keo dây chuyền sản xuất keo nhũ 59 Hình...
 • 76
 • 202
 • 0

Nghiên cứu về nguyên liệu, các tính chất biển đổi quy trình công nghệ sản xuất ứng dụng pectin

Nghiên cứu về nguyên liệu, các tính chất biển đổi và quy trình công nghệ sản xuất và ứng dụng pectin
... Chương TỔNG QUAN VỀ PECTIN 1.1 Tình hình nghiên cứu pectin [25], [26], [27] 1.1.1 Tình hình nghiên cứu nước - Có công trình nghiên cứu thu nhận pectin từ phế liệu bưởi ứng dụng để sản xuất mứt xoài ... có sử dụng pectin Việc sử dụng pectin sản phẩm đồ uống phù hợp chúng có cacbonhydrate tự nhiên lượng thấp ổn định tính đục sản phẩm e Các ứng dụng khác pectin công nghệ thực phẩm - Dùng pectin ... Chiết xuất pectin từ phế liệu bưởi 2.5.2 Phế liệu bưởi GVHD: Nguyễn Thị Thanh Nga - Chiết xuất pectin naringin Được ứng dụng công nghệ thực phẩm (như phần ứng dụng bưởi trên), ứng dụng công nghệ...
 • 47
 • 323
 • 0

Nghiên cứu lựa chọn loại hình sử dụng đất hiệu quả bền vững trên đất sản xuất nông nghiệp huyện bạch thông, tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu lựa chọn loại hình sử dụng đất hiệu quả bền vững trên đất sản xuất nông nghiệp huyện bạch thông, tỉnh bắc kạn
... hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp - Lựa chọn loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hiệu bền vững 2.2.4 Đề xuất giải pháp phát triển loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hiệu ... đến sản xuất nông nghiệp huyện - Đánh giá thực trạng loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện - Lựa chọn loại hình sử dụng đất hiệu bền vững đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện ... huyện Bạch Thông - Nghiên cứu hệ thống sử dụng đất loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Bạch Thông 2.2.3 Đánh giá hiệu lựa chọn loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp - Đánh giá hiệu...
 • 96
 • 142
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu nội dung và tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập theo chương trình môn học giáo dục thể chất các trường đại họcTIỂU LUẬN bài học KINH NGHIỆM độc lập, tự CHỦ, SÁNG tạo, tự lực, tự CƯỜNG, tìm RA CON ĐƯỜNG THÍCH hợp THỰC HIỆN mục TIÊU cụ THỂ PHÙ hợp với điều KIỆN VIỆT NAM ý NGHĨA CÔNG CUỘC đổi mớiTIỂU LUẬN CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc TRONG tác PHẨM bản án CHẾ độ THỰC dân PHÁP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINHDi chúc chung của vợ chồngHợp đồng mua bán nhà ở thương mại theo pháp luật việt namPháp điển hóa cơ sở nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật việt namthần tốc luyện đề trung học phổ thông quốc gia môn tiếng anh năm 2017 PHẦN 1Pháp luật về doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểmQuá trình phát triển của chế định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tếViệt nam trung quốc với triển vọng giải quyết tranh chấp ở biển đôngTình hình bệnh viêm khớp do vi khuẩn streptococcus suis gây ra ở lợn nuôi tại huyện phú bình tỉnh thái nguyên và thử nghiệm phác đồ điều trịtài liệu ôn thi trung họcBài giảng giáo dục quốc phòng an ninhGiáo trình chính trị họcGiáo trình hình họa“Đảng bộ huyện lương sơn (hòa bình) lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2005 đến năm 2014”Đảng bộ quận hoàng mai (hà nội) lãnh đạo công tác thanh niên từ năm 2004 đến năm 2014Một số vấn đề vể con người trong triết học phật giáoĐạo đức phật giáo đối với văn hóa đạo đức người dân quận long biên, hà nộiNghiên cứu giá trị sống của người già việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập