Slide Kinh tế phát triển chương 2 cô Bảo Trâm Đại học Ngoại thương

Slide Kinh tế đầu tư chương 4 Việt Hoa Đại học Ngoại thương

Slide Kinh tế đầu tư chương 4 Cô Việt Hoa Đại học Ngoại thương
... Kết thúc 4. 2 PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 4. 2.1 Phân tích thị trường 4. 2.2 Phân tích kỹ thuật 4. 2.3 Phân tích tài dự án 4. 2 .4 Phân tích kinh tế xã hội dự án 4. 2.5 Các nội dung khác 4. 2.1 Phân ... tổng vốn đầu dự án 33 4. 2.3.5 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 34 4.3 Quản lý dự án đầu • • • • 4. 3.1 Khái niệm 4. 3.2 Mục tiêu quản lý dự án 4. 3.3 Nội dung quản lý dự án 4. 3 .4 Các mô ... quĩ lương dự án 15 Bảng 4. 6 Các hạng mục xây dựng 16 4. 2.3 Phân tích tài dự án 4. 2.3.1 Xác định tổng vốn đầu (hay tổng mức đầu tư) 4. 2.3.2 Xác định nguồn vốn đầu 4. 2.3.3 Xác định doanh thu,...
 • 43
 • 82
 • 3

Slide Kinh tế đầu tư chương 5 Việt Hoa Đại học Ngoại thương

Slide Kinh tế đầu tư chương 5 Cô Việt Hoa Đại học Ngoại thương
... dung • 5. 1 Khái niệm hiệu đầu 5. 2 Hiệu tài • 5. 3 Hiệu kinh tế - xã hội 5. 1 Khái niệm hiệu đầu • Hiệu dự án đầu chênh lệch kết thu với chi phí bỏ để thực dự án 5. 2 Hiệu tài • 5. 2.1 Các ... 7 .50 - 7 .50 - CF - 80.00 20.00 Doanh thu Khấu hao 100.00 100.00 70.00 - 70.00 7 .50 - 7 .50 - 100.00 70.00 7 .50 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 34 .50 34 .50 34 .50 34 .50 54 .50 Bài tập Một chủ đầu ... 300.00 50 0.00 - 100.00 700.00 400.00 50 0.00 - 400.00 1,300.00 1, 250 .00 600.00 41 5. 3 Hiệu kinh tế xã hội 5. 3.1 Các phương pháp tính hiệu kinh tế xã hội 5. 3.2 Các tiêu đánh giá hiệu kinh tế xã...
 • 46
 • 114
 • 3

kinh te phat trien-chuong 2 pps

kinh te phat trien-chuong 2 pps
... thức 2. 2 Vốn với phát triển kinh tế 2. 2.1 Vai trò vốn - Ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế - Quy mô vốn sản xuất tích lũy ảnh hưởng đến phát triển kinh tế 2. 2 Vốn với phát triển kinh tế 2. 2 .2 Phân ... tư liệu sản xuất 2. 2 .2. 1 Vốn sản xuất b) Tác động vốn sản xuất đến tăng trưởng kinh tế AS2 Po Mở rộng quy mô SX Eo E1 P1 Yo AS1 Y1 2. 2 .2 Phân tích vốn sản xuất vốn đầu tư 2. 2 .2. 2 Vốn đầu tư Là ... : Sản lượng đầu sf gf = ICOR Sf sf = Y 2. 2 .2. 2 Vốn đầu tư c) Vai trò vốn đầu tư với đến tăng trưởng kinh tế Tăng chi tiêu E1 P1 Po Eo AD1 ADo Yo Y1 2. 2 .2. 2 Vốn đầu tư d) Các yếu tố tác động đến...
 • 30
 • 138
 • 0

Bài giảng kinh tế phát triển chương 2 PGS TS nguyễn ngọc sơn

Bài giảng kinh tế phát triển chương 2  PGS TS nguyễn ngọc sơn
... nghiệp 28 26 32 41 Dich vụ 68 72 61 46 22 28 50 Nguồn: WB, báo cáo phát triển, 20 07 Cơ cấu ngành VN số nước khu vực Cơ cấu ngành kinh tế số nước Asean 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 32 40 53.5 ... phản ánh cấu trúc bên kinh tế, phản ánh mặt chất kinh tế kinh tế, phản ánh trình độ phát triển kinh tế  Các dạng cấu ngành giai đoạn phát triển Rostow Giai đoạn Truyền phátt riển thống Chuẩn ... thâm dụng vốn (Tại D) Phát triển kinh tế theo chiều rộng phát triển kinh tế theo chiều sâu   Vốn lao động kết hợp với theo tỷ lệ cố định để gia tăng đầu - phát triển kinh tế theo chiều rộng Vốn...
 • 142
 • 141
 • 0

Bài giảng kinh tế phát triển chương 2 ths bùi thị thanh huyền

Bài giảng kinh tế phát triển chương 2  ths bùi thị thanh huyền
... trưởng kinh tế Yếu tố đóng vai trò định đến tăng trưởng kinh tế theo Mục đích chương trường phái Sự vận động kinh tế Liên hệ vận dụng vào trình hoạch định tăng trưởng vào nước phát triển đặc ... VẬN ĐỘNG CỦA NỀN KINH TẾ -Nền kinh tế cân mức sản lượng tiềm dựa mức giá chung tiền lương danh nghĩa - E0 (Yf; PL0) - Mức giá tăng: PL  PL1  E1 (Y1; PL1) - PL : E2 (Y2 < Yf; PL2 < PL0) Trong ... xuất SỰ VẬN ĐỘNG CỦA NỀN KINH TẾ • Maxr bác bỏ lý thuyết “cung tạo nên cầu” • Nền kinh tế hoạt động cần có thống tiền – hàng thị trường Nếu không đảm bảo thống kinh tế rơi vào khủng hoảng Khủng...
 • 26
 • 115
 • 0

Bài giảng kinh tế phát triển chương 2 PGS TS đinh phi hổ

Bài giảng kinh tế phát triển chương 2  PGS TS đinh phi hổ
... K 2. 21 2. 71 1.80 3.33 1.74 1. 72 3.07 6 .20 Đóng góp (%) L 0 .22 0 .20 0.11 2. 19 0.04 0.96 2. 04 2. 72 Nguồn: W Easterly, World Bank Working Paper 20 02 TFP 2. 97 3.70 3.39 3.99 1. 92 1. 32 2.19 -0. 42 ... KHẢO Đinh Phi Hổ, 20 06 Kinh tế phát triển: Lý thuyết thực tiễn NXB Thống Kê Đinh Phi Hổ, 20 08 Kinh tế học nơng nghiệp bền vững NXB Phương Đơng I NGUỒN LAO ĐỘNG VAI TRỊ CỦA LAO ĐỘNG TRONG PHÁT TRIỂN ... VỐN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ VAI TRỊ CỦA VỐN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Vốn yếu tố ảnh hưởng quan trọng tăng trưởng kinh tế 14 - Qui mơ vốn sản xuất tích lũy chìa khóa phát triển kinh tế  Hàng...
 • 48
 • 267
 • 0

Bài thuyết trình nhóm kinh tế phát triển chương 2 các mô hình tăng trưởng kinh tế

Bài thuyết trình nhóm kinh tế phát triển  chương 2 các mô hình tăng trưởng kinh tế
... KINH TẾ PHÁT TRIỂN THÀNH VIÊN: CHƯƠNG 2: CÁC MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Nguyễn Thảo Hiền Trương Thị Huyền Mai Thị Thu Huyền Lê Phạm Quế Hương Nguyễn Việt Hùng Nguyễn Thị Huệ MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG ... động kinh tế thông qua mối liên hệ nhân biến số quan trọng trình phát triển sau loại bỏ phức tạp không cần thiết BÀI 1: MÔ HÌNH CỔ ĐIỂN VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Các yếu tố tăng trưởng kinh tế mối ... thuế cho nhà nước, điều làm giảm tích lũy để đầu tư phát triển BÀI 2: MÔ HÌNH CỦA K.MARX VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Các yếu tố tăng trưởng kinh tế Đó đất đai, lao động, vốn tiến kỹ thuật Đặc biệt...
 • 28
 • 138
 • 0

Slile Kinh tế đầu tư chương 1 2 Việt Hoa Đại học Ngoại thương

Slile Kinh tế đầu tư chương 1 2 Cô Việt Hoa Đại học Ngoại thương
... 10 0.00 63.53 40.89 6 .15 69.03 73. 21 -4 .18 20 06 10 0.00 63.35 41. 54 6.03 73. 61 78 .17 -4.56 20 07 10 0.00 64.76 46. 52 6.05 76.90 92. 75 -15 .85 20 08 10 0.00 67.40 41. 53 6 . 12 77. 92 93 .13 -15 . 21 20 09 10 0.00 ... tiếp 22 2. 2 Tác động đầu phát triển kinh tế 2. 2 .1 Tác động tới tăng trưởng kinh tế 2. 2 .2 Tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế 2. 2.3 Tác động đến tổng cung tổng cầu kinh tế 2. 2.4 Tác ... vốn đầu Lập dự án Đối ng Các vấn đề kinh tế đầu phát triển Chương 2: Những vấn đề lý luận chung đầu kinh tế đầu 2 .1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI ĐẦU TƯ • 2. 2 TÁ C ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ ĐỐI...
 • 99
 • 107
 • 3

bai giang kinh te phat trien ke toan lien thong va dai hoc

bai giang kinh te phat trien  ke toan lien thong va dai hoc
... sức ép thay đổi kinh tế thể chế - Vai trò kinh tế Chính phủ nhỏ bé giản đơn - Các lý thuyết kinh tế quản lý chưa làm rõ vai trò cầu vai trò Chính phủ kinh tế Chỉ đến học thuyết J Keynes (1936) ... TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ A CÁC LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Mô hình kinh tế cách diễn đạt quan điểm tăng trưởng, phát triển kinh tế thông qua biến số kinh tế mối quan hệ chúng ... nhà tư giữ vai trò quan trọng sản xuất phân phối, đặc biệt họ tầng lớp giữ vai trò thực tích lũy cho phát triển sản xuất Quan hệ cung cầu vai trò sách kinh tế với tăng trưởng Các nhà kinh tế học...
 • 56
 • 226
 • 0

Slide bài giảng môn Kinh tế phát triển chương 3

Slide bài giảng môn Kinh tế phát triển chương 3
... chuyển dịch cấu kinh tế Khái niệm: 1.1 Cơ cấu kinh tế: tổng thể phận hợp thành kinh tế với mối quan hệ chủ yếu định tính định lượng, ổn định phát triển phận hợp thành với điều kiện kinh tế- xã hội định ... đầu tầu cho phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng ngành CN cao, tác động mạnh mẽ đến ngành khác • Lao động NN có xu hướng chuyển dịch sang CN, tạo nhu cầu cho DV phát triển • G 3 kinh tế có biến ... điều kiện kinh tế- xã hội định 1.2.Chuyển dịch cấu kinh tế: trình cải biến phát triển kinh tế- xã hội dẫn đến tăng trưởng khác phận hợp thành kinh tế làm thay đổi mối quan hệ tỷ lệ chúng so với thời...
 • 33
 • 345
 • 2

Slide bài giảng môn Kinh tế phát triển chương 4

Slide bài giảng môn Kinh tế phát triển chương 4
... Nội dung chính: I.Tăng trưởng kinh tế mức độ đáp ứng phúc lợi cho người phát triển kinh tế II .Phát triển người phát triển kinh tế III.Bất bình đẳng phát triển kinh tế: 1.Thước đo bất bình đẳng ... KT-XH II .Phát triển người phát triển kinh tế: 1.Quan điểm phát triển người: LHQ : phát triển người trình nhằm mở rộng khả lựa chọn người dân Sự lựa chọn người dân bao gồm tự kinh tế, xã hội, ... 2.Các mô hình bất bình đẳng tăng trưởng kinh tế IV.Nghèo khổ nước phát triển I.Tăng trưởng kinh tế mức độ đáp ứng phúc lợi cho người phát triển kinh tạo TTKT tế: điều kiện vật chất cần thiết để nâng...
 • 26
 • 530
 • 1

Slide bài giảng môn Kinh tế phát triển chương 5

Slide bài giảng môn Kinh tế phát triển chương 5
... u t mi xõy dng c s h tng: BOT: xõy dng -kinh doanh-chuyn giao BTO: xõy dng-chuyn giao -kinh doanh BT: xõy dng-chuyn giao II.Vai trũ ca vi phỏt trin kinh t 2.1 Vai trũ ca mụ hỡnh HarrodDomar: ... ) cho thy mi quan h gia s gia tng u ca nn kinh t vi tng s t bn u t u t c coi l yu t v l ng lc c bn ca tng trng kinh t 2.2.Vai trũ ca u t v sn xut nn kinh t: Vn u t I l b phn ca AD: PL AS E1 ... doanh nghip (Tdc) Chu k kinh doanh i DI2 DIo E2 io I2 DI1 Eo Io E1 I1 I Mụi trng u t: H thng phỏp lut ng b, hp lý Mụi trng kinh t-chớnh tr- xó hi n nh Cỏc chớnh sỏch kinh t khuyn khớch u t...
 • 29
 • 570
 • 2

Slide bài giảng môn Kinh tế phát triển chương 7

Slide bài giảng môn Kinh tế phát triển chương 7
... qua sơ chế 2 Vai trò chiến lược xuất sản phẩm thô nước phát triển: Phát triển kinh tế theo chiều rộng  Góp phần chuyển dịch cấu kinh tế  Tạo vốn cho trình công nghiệp hoá 3 Trở ngại chiến ... thực tế nước thông qua việc mua bán, trao đổi hàng hoá với nước khác dựa sở chi phí so sánh 3 Vai trò ngoại thương với phát triển kinh tế:  Ngoại thương giữ vai trò quan trọng hoạt động kinh tế ... ngại : a.Trật tự kinh tế quốc tế :  Trật tự kinh tế quốc tế kêu gọi thành lập tổ chức mà thành viên tham gia có khả khống chế đại phận lượng cung loại sản phẩm thô thị trường quốc tế  Nội dung...
 • 36
 • 358
 • 2

KINH TẾ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC

KINH TẾ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC
... giá phát triểnChỉ số phát triển người HDI= 1/3(I1+I2+I3) I1: Chỉ số phát triển kinh tế I2: Chỉ số phát triển giáo dục I3: Chỉ biểu phát triển sức khỏe Chỉ số phát triển kinh tế Log GDP($PPP)i- ... hc (%) 70 100 100 Các quan niệm phát triển phát triển bền vưng Phát triển Tăng trưởng = kinh tế + (1) Sự chuyển dịch cấu kinh tế (2) Sự tiến + xã hội (3) Phát triển trinh giảm dần, đến loại bỏ ... nghiệp bất binh đẳng Phát triển là: Sự tăng trưởng kinh tế, tiến xã hội bền vững môi trường Phát triển bền vững bao trùm mặt đời sống xã hội, nghĩa phải gắn kết phát triển kinh tế với thực tiến công...
 • 238
 • 466
 • 7

Kinh tế phát triển. Chương trình giảng cho các lớp cao học kinh tế

Kinh tế phát triển. Chương trình giảng cho các lớp cao học kinh tế
... gia ca cỏc thnh viờn M U KINH T PHT TRIN NGHIấN CU Gè? Sự phân chia nước theo trỡnh độ phát triển kinh tế Các nước công nghiệp phát triển (developed countries - DCs) Các nước công nghiệp (new ... Mục tiê u kinh tế Kinh tế PTBV PTBV Mục tiê u Xã hội Xã hội Mục tiê u Môi trư ờng Môi Trư ờng Phỏt trin bn vng (tip) Bn vng kinh t: l la chn mt tc tng trng hp lý trờn c s mt c cu kinh t phự ... nghiệp (new industrial countries NICs) Các nước xuất dầu mỏ (OPEC) Các nước phát triển (less-developed countries LDCs) phát triển (developing countries) KINH T PHT TRIN NGHIấN CU Gè? PL AD u...
 • 102
 • 362
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Ảnh hưởng của thể chế đến quyết định đầu tư và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Namsinh học thực vật, lá cây, thân cây, rễ câyKế hoạch kinh doanh khu vui chơi trẻ em Kool Kidz tại Thủ Đứcdự án kinh doanh sữa gạo rmilkSKKN HOANH LOP 3 2017chăm sóc người cao tuổi tại nhàDAP AN TOAN BANG a 2017đáp án văn 9 bảng akế hoạch kinh doanh siro sản xuất theo công nghệ isarelĐỀ THI tiếng nhật n5 JLPT có đáp án (link tải file nằm ở trang cuối)Đồ án trung tâm tư vấn tâm lý LGBT COME OUTGiải pháp phát triển hàng hóa mang nhãn hiệu riêng tại Siêu thị Co.opmart Đà NẵngGiải pháp phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kon TumGiải pháp phát triển kinh tế tư nhân tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng BìnGiải pháp tạo việc làm cho người dân các xã vùng đệm của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhCác giải pháp tái cơ cấu hoạt động tài chính của tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản việt namChuyen de he thuc viet LBHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình ĐịnHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương - Chi nhánh Phú TàiPhát triển thị trường mua bán nợ xấu tại việt nam astract
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập