SKKN một số kinh nghiệm hình thành khái niệm về chất ở môn hóa học lớp 8 theo phương pháp mới

SKKN: Một số kinh nghiệm hình thành và bồi dưỡng kỹ năng nói cho học sinh lớp 1

SKKN: Một số kinh nghiệm hình thành và bồi dưỡng kỹ năng nói cho học sinh lớp 1
... tài xin trình bày vấn đề: Một số kinh nghiệm hình thành bồi dưỡng kỹ nói cho học sinh lớp 1 I.5 Phương pháp nghiên cứu Trong trình hình thành bồi dưỡng kỹ nói cho học sinh kết hợp phương pháp ... luyện nói cho học sinh chưa cao Đề xuất, áp dụng số nội dung kinh nghiệm hình thành bồi dưỡng kỹ nói cho học sinh lớp giúp học sinh học tốt phần luyện nói môn học Tiếng Việt môn học khác sống ... cho học sinh, giúp em trở thành người có ích cho xã hội Thực nhiệm vụ năm học 2 012 -2 013 , phân công đạo nhà trường mạnh dạn nghiên cứu đề tài: Một số kinh nghiệm hình thành bồi dưỡng kỹ nói cho...
 • 27
 • 1,124
 • 1

skkn một số KINH NGHIỆM HÌNH THÀNH và bồi DƯỠNG kỹ NĂNG nói CHO học SINH lớp 1

skkn một số KINH NGHIỆM HÌNH THÀNH và bồi DƯỠNG kỹ NĂNG nói CHO học SINH lớp 1
... vấn đề: Một số kinh nghiệm hình thành bồi dưỡng kỹ nói cho học sinh lớp 1 Người thực hiện: Hoàng Thị Hồng Vân ĐỀ TÀI: MỘT SỐ KINH NGHIỆM HÌNH THÀNH VÀ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NÓI CHO HỌC SINH LỚP I.5 ... luyện nói cho học sinh chưa cao Đề xuất, áp dụng số nội dung kinh nghiệm hình thành bồi dưỡng kỹ nói cho học sinh lớp giúp học sinh học tốt phần luyện nói môn học Tiếng Việt môn học khác sống ... đề luyện nói, giúp học sinh hiểu rõ chủ đề gợi ý cho tất học sinh nói Người thực hiện: Hoàng Thị Hồng Vân 19 ĐỀ TÀI: MỘT SỐ KINH NGHIỆM HÌNH THÀNH VÀ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NÓI CHO HỌC SINH LỚP * Các...
 • 25
 • 58
 • 0

SKKN: một số kinh nghiệm dạy các khái niệm và tính chất hóa học

SKKN: một số kinh nghiệm dạy các khái niệm và tính chất hóa học
... pháp nêu vận dụng để nghiên cứu khái niệm : nồng độ, độ rượu, độ tan, số phản ứng hóa học tính chất hóa học nhiều chất 3-4 : Hoạt động tìm kiến thức thí nghiệm hóa học Ví dụ 6: Nghiên cứu phản ứng ... học sinh yếu Đa số học sinh cho hoá học môn học khó, em sợ học tập môn hóa, học sinh nắm vững kiến thức kỹ Vì họ thụ động tiết học không hứng thú học tập môn Nhiều học sinh không đủ sách để học ... 4: Nghiên cứu tính chất hóa học phi kim ( Hóa ) HS: Hoàn thành phản ứng hóa hợp sau đây: Cl2 + Na → ? ; S + Mg → ? P + O2 →? ; H2 + Cl2 →? HS: Phân loại chất, từ rút tính chất hóa học phi kim GV:...
 • 9
 • 403
 • 1

Một số kinh nghiệm hình thành và bồi dưỡng kỹ năng nói cho học sinh lớp 1

Một số kinh nghiệm hình thành và bồi dưỡng kỹ năng nói cho học sinh lớp 1
... tài xin trình bày vấn đề: Một số kinh nghiệm hình thành bồi dưỡng kỹ nói cho học sinh lớp 1 I.5 Phương pháp nghiên cứu Trong trình hình thành bồi dưỡng kỹ nói cho học sinh kết hợp phương pháp ... luyện nói cho học sinh chưa cao Đề xuất, áp dụng số nội dung kinh nghiệm hình thành bồi dưỡng kỹ nói cho học sinh lớp giúp học sinh học tốt phần luyện nói môn học Tiếng Việt môn học khác sống ... cho học sinh, giúp em trở thành người có ích cho xã hội Thực nhiệm vụ năm học 2 012 -2 013 , phân công đạo nhà trường mạnh dạn nghiên cứu đề tài: Một số kinh nghiệm hình thành bồi dưỡng kỹ nói cho...
 • 10
 • 93
 • 0

SKKN: Một số kinh nghiệm làm và sửa chữa Đ D DH môn Vật lí lớp 6,7

SKKN: Một số kinh nghiệm làm và sửa chữa Đ D DH môn Vật lí lớp 6,7
... ®éng d y vµ häc VËt lý ë líp - ( Vßng 1) - Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn sưa ch÷a vµ lµm ®å d ng d y häc bé m«n vËt lý ë trêng THCS Hång Thủ - ViƯc lµm ®å d ng d y häc cđa gi¸o viªn vµ häc sinh líp ... Trêng THCS Hång Thđy Trang: 15 Sµng kiÕn kinh nghiƯm: “ Mét sè biƯn ph¸p sưa ch÷a vµ lµm ®å d ng d y häc ë líp vµ líp bé m«n VËt Lý” - D y âäưng di 50 cm; φ 0.4cm - Giạ âåí d y - Qu nàûng - ... sè ®å d ng d y häc phơc vơ cho thÝ nghiƯm ë líp, ë nhµ nh: nhãm vµ cđa líp 72, nhãm vµ cđa líp 6.2 ( häc sinh trêng THCS Hång Thủ) Bµi häc kinh nghiƯm: - VËt lÝ lµ m«n häc thùc nghiƯm nªn d y häc...
 • 21
 • 294
 • 0

skkn một số kinh nghiệm giảng dạy nội dung vẽ tranh tiểu học nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy mĩ thuật

skkn một số kinh nghiệm giảng dạy nội dung vẽ tranh ở tiểu học nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy mĩ thuật
... lp v tng cỏ nhõn HS Vi mong mun nõng cao cht lng dy hc ni dung v tranh, thc t ging dy tụi ó tỡm tũi a mt s kinh nghim dy ni dung v tranh tiu hc nhm nõng cao hiu qu gi dy M thut II GII QUYT ... Phỳ + Môi trờng có ảnh hởng nh đến đời sống ngời? + Những hành vi nh đợc coi phá hoại môi trờng? + Mỗi cần phải làm để bảo vệ môi trờng? + Vẽ tranh đề tài môi trờng vẽ nội dung nào? - Nhận xét, ... v tranh ti ngy hi quờ em ( lp 4) - GV yờu cu hc sinh xem tranh, nh v cỏc hot ng l hi v hi: (?) Trong tranh, nh cú nhng hot ng l hi gỡ? (?) Hỡnh nh chớnh tranh, nh ny l hỡnh nh no? (GV ch vo tranh, ...
 • 19
 • 30
 • 0

NGHIÊN cứu THIẾT kế một số CHUYÊN đề môn hóa học lớp 11 THEO PHƯƠNG PHÁP TÍCH hợp

NGHIÊN cứu THIẾT kế một số CHUYÊN đề môn hóa học lớp 11 THEO PHƯƠNG PHÁP TÍCH hợp
... biên soạn chuyên đề - Thiết kế số chuyên đề môn Hóa học lớp 11 theo phƣơng pháp tích hợp phần mềm Mindjet - Áp dụng kết nghiên cứu đề tài vào dạy học số chuyên ề chƣơng trình Hóa học lớp 11, ban ... tạo học sinh Do đó, việc triển khai đề tài Nghiên cứu thiết kế số chuyên đề môn Hóa học lớp 11 theo phương pháp tích hợp cần thiết đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tiễn 1.1 Mục tiêu đề tài Nghiên cứu ... lý luận làm tảng cho đề tài Tác giả thiết kế đƣợc 03 chuyên đề giảng dạy hóa học lớp 11 ban theo phƣơng pháp tích hợp trung học phổ thông Một số giảng theo phƣơng pháp tích hợp đƣợc thực nghiệm...
 • 97
 • 181
 • 1

một số kinh nghiệm hình thành các khái niệm về chất chương trình hóa học lớp 8

một số kinh nghiệm hình thành các khái niệm về chất ở chương trình hóa học lớp 8
... chương trình hóa học là: - Khái niệm nguyên tử - Khái niệm nguyên tố hóa học - Khái niệm đơn chất- hợp chất- phân tử Hình thành khái niệm giai đoạn quan trọng giai đoạn hình thành khái niệm hoá học ... học thành công Nội dung: Sau số kinh nghiệm để hình thành khái niệm chất mà sử dụng thành công: Các khái niệm chất thể nguyên tử, nguyên tố hoá học, đơn chất- hợp chất- phân tử a) Bài: NGUYÊN ... Mà nguyên tử loại học sinh học rồi, từ học sinh hình thành nên khái niệm nguyên tố -Đặc trưng cho nguyên tố hóa học số proton -Yếu tố đặc trưng cho nguyên tố hóa học? Khái niệm khó là: Nguyên...
 • 19
 • 352
 • 0

SKKN một số kinh nghiệm khi thành lập hội đồng tự quản của mô hình VNEN

SKKN một số kinh nghiệm khi thành lập hội đồng tự quản của mô hình VNEN
... kinh nghiệm thành lập Hội đồng tự quản hình VNEN Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Mục tiêu: Áp dụng số kinh nghiệm để thành lập Hội đồng tự quản hình trường học VNEN Nhiệm vụ đề tài: Thành lập thành ... Hà Huy Tập Page Một số kinh nghiệm thành lập Hội đồng tự quản hình VNEN Giới hạn phạm vi nghiên cứu Ở đề tài thân nghiên cứu khuôn khổ: Một kinh nghiệm lập Hội đồng tự quản Đối tượng khảo ... Chủ tịch Hội đồng tự quản; Phó Hội đồng tự quản tiến hành sau: Người thực hiện: Văn Thị Dung – Trường Tiểu học Hà Huy Tập Page 10 Một số kinh nghiệm thành lập Hội đồng tự quản hình VNEN Cho...
 • 22
 • 156
 • 1

SKKN Một số kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động các tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy – học trường THCS Hạ Trung – Bá Thước – Thanh Hoá

SKKN Một số kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động các tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy – học ở trường THCS Hạ Trung – Bá Thước – Thanh Hoá
... bị thí nghiệm trường trung học tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học nhóm môn học cấp học THCS, THPT Mỗi tổ chuyên môn tổ trưởng, từ đến tổ phó chịu quản lý đạo Hiệu trưởng, Hiệu trưởng bổ ... biện pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dạy học học kỳ Sau tổ chuyên môn họp sơ kết học kỳ đề kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học Trên sở kế hoạch giáo viên, tổ chuyên môn, ban giám hiệu ... hoạch, tổ chức hoạt động nội, ngoại khóa để thực mục tiêu giáo dục - Các hoạt động khác (theo phân công Hiệu trưởng) Sinh hoạt tổ chuyên môn - Sinh hoạt tổ chuyên môn hoạt động chuyên môn thiếu hoạt...
 • 15
 • 381
 • 3

Một số kinh nghiệm dạy các khái niệm và tính chất HH

Một số kinh nghiệm dạy các khái niệm và tính chất HH
... sinh động theo hướng tích cực C- BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯC 1- Bài học kinh nghiệm Qua thời gian nghiên cứu vận dụng phương pháp, rút cho số kinh nghiệm sau: Hoàn toàn sử dụng phương ... Phương pháp nêu vận dụng để nghiên cứu khái niệm : nồng độ, độ rượu, độ tan, số phản ứng hóa học tính chất hóa học nhiều chất 3-4 : Hoạt động tìm kiến thức thí nghiệm hóa học Ví dụ 6: Nghiên cứu ... bày vài kinh nghiệm sử dụng phương pháp kết đạt II.NỘI DUNG THỰC HIỆN A- LÝ THUYẾT CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP Đổi phương pháp dạy học vấn đề quan trọng để nâng cao chất lượng dạy học nói chung dạy...
 • 9
 • 191
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm hình thành khái niệm trong dạy học lịch sử

sáng kiến kinh nghiệm hình thành khái niệm trong dạy học lịch sử
... pháp dạy học lịch sử Có thể nói, muốn đổi phơng pháp dạy học lịch sử không hình thành khái niệm cho học sinh trình dạy học lịch sử trờng phổ thông Bởi vì, đổi phơng pháp dạy học lịch sử trờng ... khái niệm nh để góp phần đổi phơng pháp dạy học lịch sử trờng phổ thông? B Nội dung sáng kiến Chơng I: Cơ sở lí luận kinh nghiệm Hình thành khái niệm lịch sử nhiệm vụ trung tâm việc dạy học lịch ... pháp dạy học lịch sử liên quan chặt chẽ đến việc hình thành khái niệm cho học sinh , Nhng cần tiến hành nh cho ? Việc hình thành khái niệm phải nằm trình dạy học, tách rời khỏi giảng Trong dạy học...
 • 14
 • 378
 • 0

Kinh nghiệm hình thành khái niệm lịch sử và nêu quy luật lịch sử trong giảng dạy môn lịch sử lớp 8 bậc THCS

Kinh nghiệm hình thành khái niệm lịch sử và nêu quy luật lịch sử trong giảng dạy môn lịch sử lớp 8 bậc THCS
... tượng lịch sử trình lịch sử khái niệm lịch sử hình thành từ dẫn học sinh đến hiểu tính quy luật phát triển lịch sử Chính hệ thống khái niệm lịch sử phản ánh phát triển theo quy luật lịch sử xã ... khái niệm lịch sử cần hình thành chương trình cho học sinh, chuyên đề tập trung vào khái niệm lịch sử : khái niệm :cách mạng tư sản, cách mạng vô sản -Quy luật lịch sử : tập trung vào qui luật đấu ... người PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN Hình thành khái niệm lịch sử nêu quy luật lịch sử học tập lịch sử nắm công thức mà phải thông qua kiện lịch sử học, thông qua vận động lịch sử mà phân tích rút chất nhìn...
 • 19
 • 827
 • 2

SKKN Một số kinh nghiệm quản lý chỉ đạo phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực trường thcs

SKKN Một số kinh nghiệm quản lý chỉ đạo phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực ở trường thcs
... sở luận quản thực trạng tồn tại, hạn chế công tác quản xây dựng trường học thân thiện sở để để biện pháp, giải pháp quản xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực Trường THCS ... thái độ học sinh phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực Chúng có khảo sát nhỏ mức độ nhận thức học sinh THCS nội dung xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, kết thu ... PHÁP QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG NHẰM XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC CÁC TRƯỜNG THCS THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN 1 .Một số nguyên tắc để xây dựng biện pháp xây dựng trường học thân...
 • 26
 • 461
 • 0

SKKN Một số kinh nghiệm khi dạy văn bản Nhật dụng THCS

SKKN Một số kinh nghiệm khi dạy văn bản Nhật dụng Ở THCS
... phương pháp dạy văn nhật dụng Xuất phát từ lý trên, mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “ Một số kinh nghiệm dạy văn Nhật dụng ” để góp phần nâng cao hiệu dạy văn Nhật dụng để học sinh yêu thích học văn II ... việc dạy văn nhật dụng trường THCS Các nội dung cụ thể đề tài a/Hệ thống văn nhật dụng SGK Ngữ văn THCS Lớp Đề tài nhật dụng Tên văn - Cầu Long Biên - chứng nhân văn - Di tích lịch sử Ngữ văn ... Thanh Huyền Trường THCS Hồng Dương b/Đặc điểm nội dung hình thức văn nhật dụng Các văn nhật dụng SGK Ngữ văn “Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử” văn mở đầu cho cụm văn nhật dụng dạy học lớp Đây...
 • 34
 • 420
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: skkn một số kinh nghiệm dạy các yếu tố hình học lớp 3thcs ai thươngskkn một số kinh nghiệm dạy học văn miêu tả cho hs lớp 4 5skkn một số kinh nghiệm chọn lọc và bồi dưỡng học sinh giỏi môn văn ở các lớp ban khtn để đạt kết quả caoskkn một số kinh nghiệm giúp học sinh dân tộc thiểu số học tốt phân môn tập đọc lớp 2skkn một số kinh nghiệm hướng dẫn tự học môn bơi lội cho học sinh trường thcs lý tự trọngskkn một số kinh nghiệm rèn học sinh giỏi kỹ năng nhận dạng toán có lời văn tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đóskkn một số kinh nghiệm khi dạy toán chuyển động đều cho học sinh lớp 5skkn một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng nghĩa từ nhiều nghĩa từ đồng âm thcs quang trungskkn một số kinh nghiệm dạy toán lớp 4 5 cho học sinh khá giỏiskkn một số kinh nghiệm chữa lỗi viết câu cho học sinh lớp 4skkn một số kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm lớpskkn một số kinh nghiệm rèn đọc cho học sinh lớp 2skkn một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 4 giải toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳngskkn một số kinh nghiệm bồi dưỡng phương pháp tự học môn tiếng anh cho học sinh lớp 8skkn một số kinh nghiệm lồng ghép kiến thức giáo dục giới tính trong giảng dạy môn sinh học lớp 11 ở trung tâm gdtxbai tap tieng anh lop 4Nghiên cứu điều trị tuỷ răng hàm lớn thứ nhất, thứ hai hàm dưới có sử dụng trâm protaper và máy x smartTăng cường thu hút FID của Malaysia vào Việt NamĐÀO tạo NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ hà nộiĐánh giá kết quả điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật tại bệnh viện việt đứcMô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nguyên nhân gây hồng ban nút tại khoa cơ xương khớp – bệnh viện bạch maiKhảo sát đặc điểm z score của mật độ xương ở bệnh nhân nữ viêm khớp dạng thấpTƯ DUY NGHỆ THUẬT của MA văn KHÁNG TRONG TIỂU THUYẾT ĐỒNG bạc TRẮNG HOA xòe và mùa lá RỤNG TRONG vườnNghiên cứu, chế tạo vật liệu compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh và nanoclayĐề thi tiếng nhật JTEST AD 108Đề thi tiếng nhật JTEST AD 109Đề thi tiếng nhật JTEST AD 110Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật kasai điều trị teo đường mật bẩm sinh tại bệnh viện nhi trung ương từ năm 2005 2012NGHIÊN cứu THƠ CHỮ hán của NGUYỄN THÔNGNHÓM TÍNH từ CHỈ đặc điểm về LƯỢNG của sự vật đặc điểm NGỮ NGHĨA và kết TRỊVAI TRÒ của các CƯỜNG QUỐC TRONG CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 1945)NGHIÊN cứu BIỂU HIỆN GEN GP5 của VIRUS gây hội CHỨNG rối LOẠN SINH sản và hô hấp ở lợn (PRRS) TRÊN tế bào THUỐC lá và hạt đậu TƯƠNGTỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÊMINA TRONG GIẢNG dạy học PHẦN PHƯƠNG PHÁP dạy học TOÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO dục TIỂU họcXÂY DỰNG và HƯỚNG dẫn HOẠT ĐỘNG GIẢI bài tập TRONG dạy học CHƯƠNG ĐỘNG lực học CHẤT điểm vật lí 10 NHẰM bối DƯỠNG NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề THỰC TIỄNCambridge practice tests for IELTS 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập