Module giáo dục thường xuyên 9 hướng dẫn, tư vấn cho học viên giáo dục thường xuyên kiều thị bình

Module Giáo dục thường xuyên 9- Hướng dẫn, vấn cho học viên giáo dục thường xuyên - Kiều Thị Bình

Module Giáo dục thường xuyên 9- Hướng dẫn, tư vấn cho học viên giáo dục thường xuyên - Kiều Thị Bình
... VỚI GIÁO VIÊN TRONG VAI TRÒ HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Ho t ng 1: Tìm hi u m t s h ng d n, t v n cho h yêu c u i v i giáo viên vai c viên giáo d c th trò ng xuyên HƯỚNG ... nh m c tiêu giáo d c HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 13 Ví d , m t h c viên g p khó kh n vi c gi i m t t p ó Giáo viên c n a nh ng g i ý d n d t t xa n g n h c viên nh n ... a giáo viên h c viên h ng d n, t v n cho h c viên Khi h ng d n, t v n cho h c viên, giáo viên c n l u ý: Giúp h c viên bi t cách i u ch nh thói quen, hành vi cu c s ng HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN CHO HỌC...
 • 40
 • 81
 • 0

Module TH 9 Hướng dẫn, vấn cho học sinh Tiểu hoc

Module TH 9 Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh Tiểu hoc
... n n d gn h i gn a c hn hc óc gn cát hnìrt áuq àl n d gn H )90 02 ,7002 ,6002 ,5002 ,3002 ,0002 , 899 1 m n n b t ux ,snilloC repraH @ 6 891 hnA gn it n i T oehT( íl mât c oh hgn y d ,c d oáig n v ... )90 02/8/4 — i N àH maN t iV i t gn c h íl mât o t oà àv gn h hn ,u c uhN : t c uq c h aohk o ht i H u y K 49 09 gnart( p l hnis c h gn c h uâ oL agN hT n yugN NC ,gn H hniM hT n yugN ST )90 02/8/4 ... púig rt s n ión n v t m in iáhk ó oD n v t n mìt i gn noc y cúht t r õr c gn àl íl mât t u y , )99 91( J ekleiM oehT )0002 ,p ihgn nêyuhc c d oáiG àv c h i íhc p T ,n v t gn t uht v nàB ,c hniM...
 • 52
 • 721
 • 5

Module THCS 8 :Phương pháp và kỹ thuật hướng dẫn, vấn cho học sinh THCS

Module THCS 8 :Phương pháp và kỹ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
... tỏhp gn n yut gn hn oeht ớl mõt hcớt nõhp hgn duerF annA ,gn ht n yurt c h mõt nõhp i v cỏhK :) 289 1 5 981 ( duerF annA cỏhk i gn ov c uht ut nõhn ỏc i m :i h óx cỳrt u c t m gnort nờb n irt tỏhp ... l )dI( gn gnux g n n n B :l ú n v t cỏt gnục n gn h hn p it c rt gn t ý gn hn n p c ó )9391 6 581 ( duerF S duerF dnumgi S ac mõt nõhp nc pit hcỏc nờrt ad nv t pỏhp gnhP 1.1 nb c ni t gnụ hT SCHT ... n um ý n n h hn m n hn v n irt tỏhp s gnort c d c hn a c gn rt nauq m t k gnỏ p h uhT :)3791 0 781 ( reldA derflA t uht hgn v n n t ,tỏc yahk gnựd ihk me rt n v t cỏt gnục gnort p h hcớht t ib...
 • 38
 • 1,191
 • 0

MODULE THCS 7 HƯỚNG DẪN, VấN CHO HỌC SINH trung HỌC Cơ SỞ

MODULE THCS 7 HƯỚNG DẪN, TƯ VấN CHO HỌC SINH trung HỌC Cơ SỞ
... hng dn cho hc sinh nh trung THCS Tụn trng cỏc nguyấn tc o ỳc thc hin hot ng t vn, hng dn (D^ c NI DUNG TT Tốn ch S tit Quan nim v hng dn, t ch hc sinh Cỏc lnh vc cn hng dn, t ch hc sinh THCS Cng ... HNG DN, T VN CHO HC SINH MC TIấU Ve kin thc Phõn tớch c cỏc khỏi nim C bn: hng dn, t cho hc sinh; cỏc giai on hng dn, t v nhng yu t nh I 10 hng n quỏ trỡnh hng dn, t cho hc sinh THCS v k nng ... dung cỏc cỏch gii quyt c th t cho hc sinh ỳng phú vớ d Bi 3: Phõn tớch nhng yu t nh n quỏ trỡnh t cho hc sinh Ni dung CC LNH Vc CN T VN, HNG DN CHO HC SINH TRUNG HC C S I MC TIấU Ve kin thc...
 • 38
 • 1,704
 • 2

MODULE THCS 8 PHƯƠNG PHÁP VÀ Kĩ THUẬT HƯỚNG DẪN, VẤN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC Cơ sở

MODULE THCS 8 PHƯƠNG PHÁP VÀ Kĩ THUẬT HƯỚNG DẪN, Tư VẤN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC Cơ sở
... dn, t cho hc sinh TH c s - Nm c nhng yấu cu i vi giỏo vấn THCS vi vai trũ l ngi hng dn, t cho h c sinh Ve k nng - Vn dng c cỏc phng phỏp, k thut hng dn, t t mt s c bn cho hc sinh nh trng THCS ... phỏp t vỏn phự hp vi hc sinh THCS Ve thỏi C thỏi ng n v hp lớ i vi cỏc phung phỏp tu cho hc sinh THCS II CC HOT NG Hot ng: Cỏc phng phỏp hng dn, t vón cho hc sinh THCS Thụng tin c bn 1.1 Phng ... hc sinh theo ỳng quy trỡnh lụgic, khoa h c (fc^c 44 NI DUNG TT Tốn ch S tit Phng phỏp dn, t h c sinh Nhng k thut c bn dn, tu cho hcsinh THCS YấU cu i vi giỏo viấn THCS vai trũ ngui hng dn, t cho...
 • 37
 • 1,823
 • 4

Hướng dẫn vấn cho trẻ em nhiễm HIV PGS TS nguyễn thanh long (chủ biên)

Hướng dẫn tư vấn cho trẻ em nhiễm HIV  PGS TS nguyễn thanh long (chủ biên)
... TẾ Nguyễn Thanh Long HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU Mục đích tài liệu Cuốn tài liệu "Hướng dẫn vấn cho trẻ em nhiễm HIV" xây dựng nhằm cung cấp hướng dẫn kỹ thuật vấn cho trẻ em nhiễm HIV cho ... cho trẻ em nhiễm HIV 22 II ĐẶC ĐIỂM TƯ VẤN CHO TRẺ NHIỄM HIV 23 Người vấn 23 Đặc điểm vấn cho trẻ em nhiễm HIV 24 III NGUYÊN TẮC VÀ CÁC HÌNH THỨC TƯ VẤN CHO ... VẤN CHO TRẺ EM NHIỄM HIV 24 Nguyên tắc vấn cho trẻ em nhiễm HIV 24 Các hình thức vấn cho trẻ em nhiễm HIV 25 2.1 vấn trực tiếp 25 2.2 vấn gián...
 • 109
 • 147
 • 3

một số biện pháp rèn kĩ năng học văn cho học viên ở trung tâm giáo dục thường xuyênhướng nghiệp tỉnh

một số biện pháp rèn kĩ năng học văn cho học viên ở trung tâm giáo dục thường xuyên – hướng nghiệp tỉnh
... HIỆU QUẢ "MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG HỌC VĂN CHO HỌC VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HƯỚNG NGHIỆP TỈNH’’ Với việc rèn văn học cho học viên, giáo viên rèn luyện lực quan sát tưởng tượng ... số biện pháp, học văn làm văn cho em Nguyễn Thị Hà Trung tâm GDTX HN tỉnh Lai Châu 12 CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH DẠY VĂN TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HƯỚNG NGHIỆP TỈNH ... VIÊN HỌC MÔN NGỮ VĂN TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HƯỚNG NGHIỆP TỈNH: CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH DẠY VĂN TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HƯỚNG NGHIỆP 13 TỈNH CHƯƠNG IV: HIỆU...
 • 29
 • 248
 • 0

Module Giáo dục thường xuyên 11- Chăm sóc và trợ giúp tâm lí cho học viên giáo dục thường xuyên - Kiều Thị Bình

Module Giáo dục thường xuyên 11- Chăm sóc và trợ giúp tâm lí cho học viên giáo dục thường xuyên - Kiều Thị Bình
... ch m sóc tâm cho CHĂM SÓC V TRỢ GIÚP TÂM LÍ CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 61 Nội dung NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TÂM LÍ VÀ CÁC RÀO CẢN VỀ TÂM LÍ MÀ HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THƯỜNG ... giáo d c th ng xuyên CHĂM SÓC V TRỢ GIÚP TÂM LÍ CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 59 Thông tin c b n * C n ph i quan tâm ch m sóc, tr giúp tâm vì: Ch m sóc, tr giúp tâm t t li u thu c quý ... ng tr giúp tâm c ng ho t ng ch m sóc tâm CHĂM SÓC V TRỢ GIÚP TÂM LÍ CHO HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 55 Ho t ng Tìm hi u m t s thu t ng có liên quan n ch m só c tr giú p tâm Nhi...
 • 44
 • 80
 • 0

Module Giáo dục thường xuyên 23- Một số vấn đề về công tác chủ nhiệm lớp ở trung tâm giáo dục thường xuyên - Kiều Thị Bình

Module Giáo dục thường xuyên 23- Một số vấn đề về công tác chủ nhiệm lớp ở trung tâm giáo dục thường xuyên - Kiều Thị Bình
... GDTX 23 F XÂY DỰNG MODULE Hoạt động TÌM HIỂU MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN (VỊ TRÍ, VAI TRÒ, SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP) MỤC TIÊU Sau ... trung tâm ph i h p m c ích giáo d c HV c n thi t MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 23 NHIỆM VỤ HỌC TẬP Phi u h c t p 3.3 Theo Th y/cô, làm t t công tác ... gi i pháp t t nh t công tác CNL MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 19 NHIỆM VỤ HỌC TẬP Phi u h c t p 3.1 Theo Th y/cô, làm t t công tác CNL, nh ng vai...
 • 48
 • 132
 • 0

Giáo dục đạo đức sinh thái thông qua giảng dạy môn ngữ văn cho học viên trung tâm giáo dục thường xuyên huyện điên biên đông

Giáo dục đạo đức sinh thái thông qua giảng dạy môn ngữ văn cho học viên trung tâm giáo dục thường xuyên  huyện điên biên đông
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN TRUNG TÂM GDTX HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC SINH THÁI THÔNG QUA GIẢNG DẠY MÔN NGỮ VĂN CHO HỌC VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN - HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG ... giảng dạy môn Ngữ văn trách nhiệm công dân, lựa chọn: Giáo dục đạo đức sinh thái thông qua giảng dạy môn Ngữ văn cho học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Huyện Điên Biên Đông làm đề tài ... ghép giáo dục đạo đức sinh thái cho học viên dạy môn Ngữ văn ………………………… 1.1 Mục tiêu dạy học môn Ngữ văn ……………………………… 1.2 Mục tiêu cần đạt từ việc lồng ghép giáo dục đạo đức sinh thái giảng dạy môn...
 • 32
 • 9
 • 0

ĐỀ 9( Hướng dẫn tự ôn tập NV 9 )

ĐỀ 9( Hướng dẫn tự ôn tập NV 9 )
... thắm với hình ảnh, màu sắc âm sống động Một không gian cao rộng với dòng sông, mặt đất bầu trời bao la Sắc thắm mùa xuân thể hiên màu xanh dòng sông, sắc tím biếc- sắc màu đặc trng xứ Huế nhành ... hoàn chỉnh đoạn văn Phần II ( 3điểm ) Bằng hiểu biết văn học trung đại, em : Giới thiệu tác phẩm Hoàng Lê thống chí : - Hoàng Lê thống chí ( Ngô gia văn phái ) đợc viết nhóm tác giả thuộc dòng ... cho vua Lê + Hoàng Lê thống chí tiểu thuyết lịch sử viết theo lối chơng hồi ( gồm 17 hồi )và đạt đợc thành công xuất sắc mặt nghệ thuật, đặc biệt lĩnh vực tiểu thuyết + Nội dung : Tái giai đoạn...
 • 4
 • 180
 • 4

sách hướng dẫn tiếng anh A1 học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 9 docx

sách hướng dẫn tiếng anh A1 học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 9 docx
... ngữ Bạn nhớ phải đọc kỹ phần mục đích học thực hướng dẫn cách cẩn thận học, kiểm tra trình độ phần tự kiểm tra để xem có đạt yêu cầu đề học không MỤC ĐÍCH CỦA BÀI HỌC Học xong 10A, bạn : - Làm ... break 11 fall 18 ride build 12 feel 19 sing buy 13 fly 20 swim catch 14 go 21 take draw 15 hide 22 teach drink 180 Simple Past Unit 9: Ordering and asking 9C PLANS & EXCUSES Hội thoại A: B: A: ... too Bye 187 Unit 9: Ordering and asking 1-some 10- any 2- any 11- any 3- some 12- some 4-some 13- any 5- any 14-any 6-any 15- some 7-any 16-some 8- some 17- some 9- some 18-some 9B bit drove 16...
 • 22
 • 178
 • 0

Giáo dục lý luận chính trị trong lực lượng công an nhân dân từ thực tiễn học viện chính trị công an nhân dân

Giáo dục lý luận chính trị trong lực lượng công an nhân dân từ thực tiễn học viện chính trị công an nhân dân
... 1:Nhận thức chung giáo dục luận trị lực lượng Công an nhân dân Chương 2: Thực trang giáo dục luận trị lực lượng Công an nhân dân từ thực tiễn Học viện Chính trị Công an nhân dân Chương 3: Mục ... CÔNG AN NHÂN DÂN 1.1 Giáo dục luận trị 1.2 Giáo dục luận trị lực lượng công an nhân dân 18 Chƣơng 2THỰC TIỄN GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊTẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN ... chất lượng giáo dục luận trị lực lượng Công an nhân dân Chƣơng NHẬN THỨC CHUNG VỀ GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG LỰC LƢỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN 1.1 Giáo dục luận trị 1.1.1.Một sốkhái niệm giáo...
 • 109
 • 74
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: THƠ KHUYNH HƯỚNG điền VIÊN – sơn THỦY VIỆT NAM THẾ kỷ XV – XVI NHÌN từ góc độ đặc TRƯNG THẨM mỹXây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động rd ở các trường đại học tại việt nam thông qua thông tin sáng chếCác nhân tố quyết định cho vay tiêu dùng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh hòa lạcluận án đặc khu kinh tế kinh nghiệm của trung quốc và đề xuất chính sách cho việt nam (TT)luận án đặc khu kinh tế kinh nghiệm của trung quốc và đề xuất chính sách cho việt namTIỂU LUẬN CHỦ ĐỘNG đấu TRANH làm THẤT bại mọi âm mưu THỦ đoạn PHÁ HOẠI KHỐI đại đoàn kết dân tộc ở nước TA HIỆNTIỂU LUẬN GIÁ TRỊ địa HÌNH và sự vận DỤNG xây DỰNG căn cứ địa CÁCH MẠNG, KHU vực PHÒNG THỦ bảo vệ tổ QUỐC TRONG tác PHẨM PHÉP DÙNG BÌNH của tôn tử hồ CHÍ MINHTIỂU LUẬN hồ CHÍ MINH với xây DỰNG nền văn hóa mới VIỆT NAMĐặc điểm của triết học cổ điển đứcphân tích thực trạng tăng trưởng kinh tế việt nam trong giai đoạn 2008 – 2012 theo phương pháp giá trị gia tăngĐỒ án điều KHIỂN LOGIC và TRUYỀN ĐỘNG điệnTIỂU LUẬN một bài học đắt GIÁ đối với CHỐNG QUAN LIÊU, THAM NHŨNGTÌM HIỂU VÀ THỰC HÀNH ẢNH BÁO CHÍTIỂU LUẬN NÂNG CAO đạo đức CÁCH MẠNG, CHỐNG CHỦ NGHĨA cá NHÂN với VIỆC CHỐNG SUY THOÁI đạo đức của một bộ PHẬN KHÔNG NHỎ cán bộ ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY THEO tư TƯỞNG hồ CHÍ MINHTIỂU LUẬN NÂNG CAO NHẬN THỨC về vị TRÍ của CHỦ NGHĨA xã hội KHOA học TRƯỚC NHỮNG THÁCH THỨC mới HIỆN NAYTIỂU LUẬN NGHỆ THUẬT tạo lực, lập THẾ TRONG NGHỆ THUẬT QUÂN sự hồ CHÍ MINH và sự vận DỤNG của ĐẢNG TA TRONG sự NGHIỆP bảo vệ tổ QUỐC HIỆN NAYChuyên đề Nhà nước và pháp luật Việt Nam thời trung đạiBài 29 oxiĐẠI VIỆT ở THẾ kỉ XV với sự XUẤT HIỆN DANH NHÂN NGUYỄN TRÃIBài 4 các nước đông nam á và ấn độ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập