Giáo trình giải phẫu sinh lý vệ sinh phòng bệnh trẻ em phần 2 bùi thúy ái (chủ biên)

Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 2 - Thạc sĩ Lê Thanh Vân

Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 2 - Thạc sĩ Lê Thanh Vân
... nhu cầu uống nhiều nớc Trẻ bé cần đợc cung cấp đủ nớc: trẻ tháng cần 0,8 1,1 lít ngày, trẻ 12 tháng cần 1,1 1,3 lít, trẻ 12 36 tháng cần 1,3 1,5 lít trẻ tuổi cần lít ngày (kể nớc có thức ... cửa, nanh hàm ngời lớn có 32 Mỗi nửa hàm dới đợc biểu diễn công thức sau: 137 2 C N TH H 2 trẻ em có 20 Răng trẻ em gọi sữa Và công thức trẻ em nh sau: 2 C N TH H 2 Răng trẻ em xuất sớm hay muộn ... trình trao đổi chất Trẻ lớn thở sâu Trẻ đẻ thể tích không khí trung bình 20 ml Cuối tháng 25 ml Cuối năm 80ml Trẻ tuổi 21 5ml Trẻ 12 tuổi 375ml 2. 3 Sự trao đổi khí Sự trao đổi khí trẻ em khác so với...
 • 67
 • 2,188
 • 16

Giáo trình tổng hợp các cách vẽ thiết kế trên nền maya phần 2 doc

Giáo trình tổng hợp các cách vẽ thiết kế trên nền maya phần 2 doc
... sổ Select Maya Unilmited Components xuất hiện, chọn thành phần muốn cài đặt thêm thành phần Nếu chọn hết bốn thành phần cửa sổ Select Maya Unilmited Components, ổ cứng cần có thêm 48.072K trống ... cài đặt chương trình vào máy Bước lại bạn cần phải cài đặt License chương trình chạy CHÉP CÁC FILE CẦN ĐỂ CÀI LICENSE Mở lại cửa sổ Explore Bạn mở lại đóa chứa chương trình cài đặt Maya để tìm file ... có thêm 48.072K trống Ở chọn hết thành phần Nhấp chuột vào nút Next : Tiến trình cài đặt lại tiếp tục, muốn dừng việc cài đặt nhấp vào nút Cancel Khi tiến trình cài đặt chấm dứt, cửa sổ Question...
 • 5
 • 154
 • 0

Tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên qua việc xây dựng các dự án học tập và tổ chức dạy học bằng phương pháp dạy học dự án trong học phần “vệ sinh phòng bệnh trẻ em”

Tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên qua việc xây dựng các dự án học tập và tổ chức dạy học bằng phương pháp dạy học dự án trong học phần “vệ sinh phòng bệnh trẻ em”
... (2013), Xây dựng dự án học tập tổ chức dạy học học phần phương pháp dạy học cho sinh viên đại học sư phạm Toán”, Tạp chí Khoa học Giáo dục, (91), tr.56-59 Nguyễn Thị Bích Hạnh (2011), Giáo dục học ... tra hoạt động dự án mà SV tham gia giúp em tích cực học tập, đa số hoạt động dự án SV lựa chọn với tỉ lệ cao (xem bảng 4) Bảng Tổng hợp kết khảo sát hoạt động dự án giúp SV chủ động tích cực học ... chương để xây dựng dự án học tập Các dự án giáo viên giảng dạy học phần Intel Trường ĐHSP TPHCM đánh giá góp ý 2.1 Các kế hoạch dự án 2.1.1 Kế hoạch dự án 1: Chúng chuyên gia - chương Các tác nhân...
 • 10
 • 103
 • 1

Giáo trình hướng dẫn cơ bản để chẩn đoán bệnh thú nuôi phần 2 ppsx

Giáo trình hướng dẫn cơ bản để chẩn đoán bệnh thú nuôi phần 2 ppsx
... (nhìn) Đây phương pháp khám b nh đơn gi n xác, đư c s d ng r ng rãi lâm sàng thú y, phương pháp đư c s d ng trư c tiên ch n đoán b nh gia súc Qua phương pháp ta có th bi t đư c tr ng thái gia súc, ... Hình 1. 12 Phương pháp quan sát Khi quan sát tùy theo m c đích v trí nhìn mà ta đ ng xa hay đ ng g n gia súc Nhìn chung ta nên quan sát t xa đ n g n, t t ng quát đ n t ng b ph n (hình 1. 12) - Nhìn ... m t vòng trư c đùi gia súc Đo n l i kéo th ng d c theo thân gia súc V t gia súc: Ti n hành theo trình t sau: M t ngư i kho m nh gi s ng đ b đ u v t ngư c theo chi u đ nh cho v t ngã Hai ho c ba...
 • 5
 • 258
 • 0

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 6 pptx

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 6 pptx
... ,ll I6 l6 t6 nr In{ ls ?ql 0J ?r.rc Surt sn 9Il t6 ]?trnq qurs r91 qqs 9€r ztt n.X ic xl IIJA urOIA ,8unqt lgu Suolql tg^ sns nl is B^ urrl^ AI SuoIqJ tqd 'H q.tlu ,!J D Igrlj lOtrnH c a 'L66I/l/ ... 9oq u3,{nq3 utot re'U l rtr6t^ rEt Sunqr dun wqd rrJ J "8 uEr{s u?,{n8N g 3um rec v 06 t8 ens nr luar^ Pn.r uJrq uJId a !xlr\ 96 06 t_?J ulqd qul ooqr ttot ulqd III 6q rnqJ gl oeqt rent u?qd ... re.{nq ?unr qr91 qteut qug lqfnq 6rnx uuD 10,{nq 6unx roqd q3nu qu! l?,(nq SunX II q.tu 6uop 1etrnq 6mX I oq \n) l )(n r/8ur)\ V u?oq uEnl unot !9U tft 8ltpnqJ rp iu ': \ rlu,tg Qr nW lQfnq rqg...
 • 5
 • 191
 • 0

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 5 pot

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 5 pot
... '(arelnllet olr.Iru s) dbt{ ugq tugcc€s '(plolEqdetrle-S :g1 ogu aatp urg'aes '(elEln ac - olue5r5 's) ol SEoq{ oPq 91 '"""1 "y1 ""'oqq: :r€ol '{gur el u9cces rllgrrBs '(oJ€In ac - osnJ €urorr€sJ ... ttoq 6un'^'n tEln 9rl uax $ pl 5ue0l 19J lpII 91 1!rl1 sugf urgx3uEr1 nPur SuQnI{l 'rugur urg"eB '3u4r urg'css 90 ''$€nb rsC: tunx qugqu ,9 9t 8uQnq1 -e^ n:et qu${ 'n:€c ugq r{u${ It rugit€S - i'gl ... 'uraru 'c9ql renb pr der{ €p lgur u?l I:ol rpq rn:er qulq n I.gqX '"aqt I*G 'd_pq] 1l r9$l senb p uqt '€p pnp 'eP uerl p dE3 SuQnqJ 'roq n E-^ 5u€ox {I 'quFI n : ?ol {€uI 91 9N 'gr{dull qttrll otl...
 • 5
 • 187
 • 1

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 4 doc

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 4 doc
... oqq :4 ueu 'u9o1 uPoq *n{" 9oq reig ,(eq 9oq 19Iq "nqc oPq u?{ Sullqu PI '{pu nql BtIn e}' gln nqN -.3 {4 5upnl 3u4^ t9r P (upt Ip n) ?9rld 4q1 n rgrfi rg, ,{BE 'opq Ip :uon1 (rOrq -'{93 gl{du4l ... 9oq 8u{rs oPq :4 ,9c 9' Sugr{{ n r-gq{ €!L€ 'reur trlqlu 9.{-eq? dtt4s 9o.I 3sgq4 lgl d ?4 ogq vell nqt aan 'qE€nb Sunx o€q d9^ qul(l qu!q1 04 9or{ 8u{rs oPq 1g{ uqll gur 9c '8uEEu 49 c qu?q dq nqu ... u?ru F^ ,tEu riro.I u9nb 9qd 'cYnb tq{ e1lc iu+ upp opq u?rl 41 IIFI Igp ''tIII "p p, j91 a9r1 opq'"!11 dpl 41 19qd l1nx alr46 ?oq lgl d ?4 o?q sall nql ?an '3u4s :dol leq 9c d€u nq1 Sull lgt d?{...
 • 5
 • 173
 • 1

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 3 pps

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 3 pps
... n -e^ {e:Icn'I rprSu cgq{ 38 gru1 qu{ rpol '8uq 19nqc '9q1 p r{uJl c9 d95 lnIln) r{rt sgrll t qrtq urqrrBs I9€ 3u4qc '1.9qu 3Edr1 u€nb 4q1 8sn n ,{ 93 (1nJl^xod NdV ln.ru B:clr,qu pl jJ.t:,'pdloq ... €,r €)llqtl e^ eae:Errrei! 3 qN rdq €oq{ lqs EII3 u?q ngp rgq u?l lgq oqu roq nl roq{ 5u-9 1?nb q-.'.a 3u9c tr6r !u-€u u9c *;,q;; "nqt';4, "!,q:" oqi i*q" p nlq nql Flrn d 93 ;uoq orII son{ 19qd ... 'tbq c4qr Bl oeql F^ 8u€s urPI ooql :r{t9c rer{ 9t d€u udq 'n r€ol u9qd 'ai etnocJesaalEo :8 upnx ILq1 5un 'eE o/esorpuoqt :uirs oE-q -91 nql 3an 'el$oeresorqtS :ox opq ,?1 nq? 8un irp tqJ ,,Eruorr€s,,...
 • 5
 • 184
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình giải phẫu sinh lýgiáo trình giải phẫu sinh lý vật nuôigiáo trình giải phẫu sinh lý ngườigiáo trình giải phẫu sinh lý trẻgiáo trình giải phẫu sinh lý trẻ emdownload giáo trình giải phẫu sinh lý ngườigiáo trình giải phẫu sinh lí ngườigiáo trình vệ sinh phòng bệnh trẻ emgiai phau sinh li ve sinh phong benh tre emgiai phau sinh li ve sinh phong benh tre em docbài giảng vệ sinh phòng bệnh trẻ emve sinh phong benh tre emthuyết trình giải phẫu sinh lýgiáo trình giải phẫu động vậtgiáo trình giải phẫu họcNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và tối ưu hoá quá trình sản xuất axit photphoric (PA) trong công nghiệp sản xuất phân bón DAPIelts Speaking Mat Clark (2007)Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định uran, thori và các nguyên tố đất hiếm trong quặng bằng kỹ thuật ICP MSQUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNGXuất khẩu xe đạp tre của ctcp ARTEX SAIGON sang thị trường hà lanBÀI GIẢNG XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNGNgữ pháp tiếng anh Master GrammarGiáo dục hòa nhập - Cánh cửa rộng mở cho trẻ em khuyết tật tại Việt NamĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA CÔNG NHÂN CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3Nghiên cứu bào chế nano nhũ tương nhỏ mắt Diclophenac và bước đầu đánh giá sinh khả dụng của chế phẩm (LA tiến sĩ)Nanotechnology applications for clean waterSolubility enhancement of hydrophobic drugs using synergistically interacting cyclodextrins and cosolventĐồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng khóa 2007 2012 thiết kế ký túc xá đại học nha trang phan đức huyĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẢI DƯƠNGgiáo án Bài 12: Kiểu xâu (t1)Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kế toán kiểm toánQuy trình nhận hàng SEAPHÂN TÍCH ĐƯỜNG lối đối NGOẠI TRƯỚC đổi mới và SAU đổi mới của ĐẢNG TAĐỀ HỌC SINH GIỎI CÁC MÔN KHTNKHXH LỚP 8Đề cương chi tiết môn học Quá trình thiết bị môi trường (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập