Nghiên cứu thu nhận enzyme chitinase từ chủng nấm Trichoderma hazianum trên môi trường rắn và khảo sát khả năng chuyển hóa chitin trong quá trình lên men

Nghiên cứu thu nhận Enzyme xylanase từ chủng nấm Aspergillus niger trên môi trường lá mía - cám gạo

Nghiên cứu thu nhận Enzyme xylanase từ chủng nấm Aspergillus niger trên môi trường lá mía - cám gạo
... kết -1 ,4-D-xylosidic xylan;  Các tên khác gồm có: endo- -1 ,4-xylan 4-xylanohydrolase; endo-1,4 -xylanase; xylanase; -1 ,4 -xylanase; endo-1,4 -xylanase; endo- -1 , 4- xylanase; endo-1, 4- D -xylanase; ... Trang 15 Nghiên cứu thu nhận enzyme xylanase từ chủng nấm Aspergillus niger môi trường mía cám gạo (giờ) Nấm mốc Acrophialophora 22 7,0 55 - 60 (1) - 26 - Aspergillus 39 5, 5-6 55 - - 5, 7- 1,0 ... nghiên cứu : thu nhận enzyme xylanase từ chủng nấm mốc Aspergillus niger môi trường cám - mía - Nội dung nghiên cứu: Khảo sát khả sinh tổng hợp hệ enzyme xylanase môi trường mía - cám gạo, đồng...
 • 62
 • 483
 • 1

NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP ĐIỆN CỰC PbO2 TRÊN NỀN CARBON GRAPHIT KHẢO SÁT KHẢ NĂNG OXI HÓA PHENOL TRÊN ĐIỆN CỰC PbO2 pptx

NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP ĐIỆN CỰC PbO2 TRÊN NỀN CARBON GRAPHIT VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG OXI HÓA PHENOL TRÊN ĐIỆN CỰC PbO2 pptx
... thấy khả khoáng hóa chất dung dịch thành CO H2O điện cực PbO2 nghiên cứu tổng hợp tăng dần theo thời gian 2.2 Khả chuyển hóa phenol điện cực PbO2 Với điều kiện điện phân 2.1, khả oxi hóa điện hóa ... xuất PbO2 dạng α d = 2,78093 (2θ =32 o), Điều phù hợp với lý thuyết điện kết tinh PbO2 [2] Kết khảo sát khả oxi hóa điện cực PbO2 với phenol 2.1 Khả khoáng hóa dung dịch chứa phenol điện cực PbO2 ... điện cực PbO2 Khảo sát khả khoáng hóa (chuyển thành CO2 H2O) phản ứng oxi hóa phenol điện cực PbO2 tổng hợp thông qua việc đánh giá số COD ( nhu cầu oxi hóa học) với điều kiện điện phân [1] sau:...
 • 8
 • 324
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp một số oxit hỗn hợp kích thước nanomet hệ đất hiếmmangan khảo sát khả năng hấp phụ đối với amoni, asen, sắt, mangan trong nước sinh hoạt (tóm tắt)

Nghiên cứu tổng hợp một số oxit hỗn hợp kích thước nanomet hệ đất hiếmmangan và khảo sát khả năng hấp phụ đối với amoni, asen, sắt, mangan trong nước sinh hoạt (tóm tắt)
... tương đối thấp (3500C) có diện tích bề mặt lớn so với số tác giả khác 10 Đánh giá khả hấp phụ amoni, asen, sắt mangan oxit hỗn hợp hệ đất hiếm -mangan Các nghiên cứu khả hấp phụ hệ amoni, asen, ... SEM oxit hỗn hợpCeO2-MnOx Như vậy, tổng hợp hệ đất mangan kích thước nanomet với đặc trưng bật tổng hợp điều kiện tối ưu đưa bảng 3.1 Bảng 3.1 Các đặc trưng hệ đất hiếm- mangan kích thước nanomet ... amoni, asen, sắt mangan 3.1 Lựa chọn vật liệu hấp phụ amoni, asen, sắt, mangan Để lựa chọn loại vật liệu nano có khả ứng dụng hấp phụ amoni, asen, sắt mangan cao, kết nghiên cứu khả hấp phụ loại vật...
 • 24
 • 203
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp một số oxit hỗn hợp kích thước nanomet hệ đất hiếmmangan khảo sát khả năng hấp phụ đối với amoni, asen, sắt, mangan trong nước sinh hoạt

Nghiên cứu tổng hợp một số oxit hỗn hợp kích thước nanomet hệ đất hiếmmangan và khảo sát khả năng hấp phụ đối với amoni, asen, sắt, mangan trong nước sinh hoạt
... ỏn Nghiờn cu tng hp mt s oxit hn hp kớch thc nanomet h t him -mangan v kho sỏt kh nng hp ph i vi amoni, asen, st, mangan nc sinh hot vi nhim v tng hp bn oxit h t him -mangan: perovskit LaMnO3, ... kh nng hp ph i vi amoni, asen, st, mangan nc sinh hot vi cỏc ni dung chớnh cng l cỏc im mi ca lun ỏn: Tng hp oxit hn hp CeO2-MnOx, cỏc perovskit LaMnO3, NdMnO3, PrMnO3 kớch thc nanomet bng phng ... 1329/2002/BYT/Q quy nh gii hn cho phộp i vi amoni, asen, st v mangan c phộp cú mt nc n, ung ln lt l 1,5; 0,01; 0,5; 0,5 mg/l Loi b amoni, asen, st v mangan nc ngm khai thỏc t tiờu chun an ton...
 • 120
 • 336
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp một số oxit hỗn hợp kích thước nanomet hệ đất hiếmmangan khảo sát khả năng hấp phụ đối với amoni, asen, sắt, mangan trong nước sinh hoạt

Nghiên cứu tổng hợp một số oxit hỗn hợp kích thước nanomet hệ đất hiếmmangan và khảo sát khả năng hấp phụ đối với amoni, asen, sắt, mangan trong nước sinh hoạt
... nghiờn cu kh nng hp ph asen, amoni trờn vt liu nano oxit hn hp h t him mangan cũn rt hn ch Vỡ vy, chỳng tụi tin hnh ti Nghiờn cu tng hp mt s oxit hn hp kớch thc nanomet h t him -mangan v kho sỏt kh ... kh nng hp ph i vi amoni, asen, st, mangan nc sinh hot vi cỏc ni dung chớnh cng l cỏc im mi ca lun ỏn: Tng hp oxit hn hp CeO2-MnOx, cỏc perovskit LaMnO3, NdMnO3, PrMnO3 kớch thc nanomet bng phng ... 1329/2002/BYT/Q quy nh gii hn cho phộp i vi amoni, asen, st v mangan c phộp cú mt nc n, ung ln lt l 1,5; 0,01; 0,5; 0,5 mg/l Loi b amoni, asen, st v mangan nc ngm khai thỏc t tiờu chun an ton...
 • 140
 • 65
 • 0

Nghiên cứu cải tiến quá trình tổng hợp điện cực pbo2 trên nền carbon graphit khảo sát khả năng oxi hóa phenol trên điện cực pbo2

Nghiên cứu cải tiến quá trình tổng hợp điện cực pbo2 trên nền carbon graphit và khảo sát khả năng oxi hóa phenol trên điện cực pbo2
... 2.5 Khảo sát khả oxi hóa phenol điện cực PbO2 Khảo sát khả oxi hóa phenol điện cực PbO2 tổng hợp điều kiện tối ưu bao gồm: khảo sát khả khoáng hóa (chuyển thành CO2 H2O) phản ứng oxi hóa phenol, ... ứng α -PbO2 β -PbO2 tra bảng 1.1 3.2 Kết khảo sát khả oxi hóa phenol điện cực PbO2 3.2.1 Khả khoáng hóa dung dịch chứa phenol điện cực PbO2 Khả khoáng hóa dung dịch chứa phenol điện cực PbO2 với ... 3.2 Kết khảo sát khả oxi hóa phenol điện cực PbO2 .28 3.2.1 Khả khoáng hóa dung dịch chứa phenol điện cực PbO2 28 3.2.2 Khả chuyển hóa phenol điện cực PbO2 28 CHƯƠNG IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN...
 • 41
 • 5
 • 0

nghiên cứu thu nhận enzyme chitinase của vi khuẩn phân lập từ đất thuộc tỉnh khánh hoà

nghiên cứu thu nhận enzyme chitinase của vi khuẩn phân lập từ đất thuộc tỉnh khánh hoà
... nghiên cứu giới nay, để góp phần khai thác nguồn vi sinh vật vô phong phú nước ta Khánh Hoà nói riêng, thực đề tài: Nghiên cứu thu nhận enzyme chitinase vi khuẩn phân lập từ đất thu c tỉnh Khánh Hoà ... PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI T ƯỢNG VÀ VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1.1 Đối tượng Chủng vi khuẩn dùng nghiên cứu tuyển chọn từ nhiều chủng vi sinh vật phân lập từ mẫu đất đảo, vùng ven bờ biển thu c Khánh Hoà: ... THẢO LUẬN 3.1 KẾT QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN Từ mẫu đất đặc trưng đảo, vùng ven bờ biển thu c Khánh Hoà, phân lập nhiều chủng vi khuẩn có hoạt tính enzyme phân giải chất Qua sơ...
 • 67
 • 398
 • 2

Nghiên cứu thu nhận enzyme protease từ nội tạng cá chẽm (lates calcarifer) thử nghiệm ứng dụng để sản xuất bột cá thực phẩm

Nghiên cứu thu nhận enzyme protease từ nội tạng cá chẽm (lates calcarifer) và thử nghiệm ứng dụng để sản xuất bột cá thực phẩm
... lý nội tạng Chẽm để chiết rút, thu nhận dịch chiết nội tạng xử lý dịch chiết thu chế phẩm enzyme nội tạng Chẽm, từ xây dựng qui trình thu nhận chế phẩm protease nội tạng Chẽm Nghiên cứu ... enzyme protease từ nội tạng Chẽm (Lates calcarifer) thử nghiệm ứng dụng để sản xuất bột thực phẩm nhằm tăng giá trị sử dụng sử dụng triệt để nguồn phế liệu Chẽm nguyên liệu tạp, giảm ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG LÂM TUYẾT HẬN NGHIÊN CỨU THU CHẾ PHẨM ENZYME PROTEASE TỪ NỘI TẠNG CÁ CHẼM (Lates calcarifer) ỨNG DỤNG SẢN XUẤT BỘT CÁ THỰC PHẨM Chuyên ngành:...
 • 117
 • 494
 • 1

Nghiên cứu thu nhận enzyme α amylase từ trực khuẩn bacillus subtilis

Nghiên cứu thu nhận enzyme α amylase từ trực khuẩn bacillus subtilis
... ñ thu ñư c d ch enzyme α - amylase có ho t ñ cao Tách chi t enzyme α amylase t d ch lên men, nghiên c u ñ nhi t ñ pH t i thích c a enzyme α amylase Th nghi m kh th y phân tinh b t c a enzyme ... ch ph m enzyme thương m i thu c nhóm α - amylase ñ u có tính ch u nhi t cao B ng 1: ð b n nhi t c a α - amylase t ngu n khác STT Enzym Ngu n α - amylase vi Bacillus subtilis khu n α - amylase ... 2.2 Enzyme α - amylase 2.2.1 C u t o α - amylase Enzyme α - amylase enzyme th y phân tinh b t ñư c ng d ng r ng rãi công nghi p, y h c lĩnh v c khác ñ ng th i m t nh ng enzyme ñ u tiên ñư c nghiên...
 • 100
 • 316
 • 0

Nghiên cứu thu nhận enzyme gelatinase từ vi khuẩn

Nghiên cứu thu nhận enzyme gelatinase từ vi khuẩn
... tử vi khuẩn tự nhiên + Nghiên cứu số đặc tính enzyme gelatinase từ vi khuẩn tuyển chọn phân lập + Nghiên cứu tối ưu điều kiện nuôi sinh gelatinase từ vi khuẩn tuyển chọn phân lập + Nghiên cứu thu ... nhận enzyme từ vi khuẩn nói chung enzyme gelatinase từ vi khuẩn nói riêng, phục vụ giảng dạy nghiên cứu + Làm sở cho nghiên cứu tinh chế enzyme gelatinase nghiên cứu ứng dụng enzyme vào đời sống ... Nghiên cứu thu nhận enzyme gelatinase từ vi khuẩn cần thiết, bước đầu ứng dụng enzyme để thủy phân gelatin ứng dụng đời sống sản xuất - Mục tiêu nghiên cứu: + Phân lập tuyển chọn chủng vi khuẩn...
 • 116
 • 153
 • 1

Nghiên cứu thu nhận Coenzyme Q10 từ chủng Agrobacterium tumefaciens tái tổ hợp

Nghiên cứu thu nhận Coenzyme Q10 từ chủng Agrobacterium tumefaciens tái tổ hợp
... đề tài: Nghiên cứu thu nhận Coenzyme Q10 từ chủng A tumefaciens tái tổ hợp  Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu tạo chủng A tumefaciens tái tổ hợp sinh tổng hợp Coenzyme Q10 - Nghiên cứu quy trình ... chủng A tumefaciens tái tổ hợp sinh tổng hợp CoenzymeQ10 - Nghiên cứu thu nhận Coenzyme Q10 xác định đặc tính Coenzyme Q10 từ chủng A tumefaciens tái tổ hợp  Khảo sát khả ứng dụng Coenzyme Q10 ... sinh tổng hợp CoQ10 dxs dps, song khả tổng hợp CoQ10 thấp so với chủng đột biến Ngoài ra, chủng E coli tái tổ hợp không tổng hợp CoQ10 mà tổng hợp CoQ8 CoQ9 Đây điều bất lợi cho việc tách tinh thu...
 • 142
 • 81
 • 1

Tóm tắt luận án Nghiên cứu thu nhận Coenzyme Q10 từ chủng Agrobacterium tumefaciens tái tổ hợp

Tóm tắt luận án Nghiên cứu thu nhận Coenzyme Q10 từ chủng Agrobacterium tumefaciens tái tổ hợp
... sinh tổng hợp CoQ10 từ A tumefaciens tái tổ hợp 11 3.4 TỐI ƢU HÓA ĐIỀU KIỆN LÊN MEN SINH TỔNG HỢP COQ10 TỪ A TUMEFACIENS 3.4.3 Tối ƣu hóa trình sinh tổng hợp CoQ10 từ A tumefaciens tái tổ hợp ... tách chiết CoQ10 từ A tumefaciens tái tổ hợp luận án xây dựng quy trình thu nhận CoQ10 từ A tumefaciens tái tổ hợp hình 3.38 Thuyết minh quy trình: Lên men: A tumefaciens tái tổ hợp nuôi cấy chìm ... CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 CẤU TẠO COENZYME Q10 1.2 NGUỒN THU COENZYME Q10 1.2.1 Tổng hợp hóa học 1.2.2 Coenzyme Q10 từ động vật, thực vật 1.2.3 Coenzyme Q10 từ vi sinh vật 1.3 CON ĐƯỜNG TỔNG HỢP COENZYME...
 • 24
 • 68
 • 0

Nghiên cứu thu nhận Coenzyme Q10 từ chủng Agrobacterium tumefaciens tái tổ hợp

Nghiên cứu thu nhận Coenzyme Q10 từ chủng Agrobacterium tumefaciens tái tổ hợp
... sinh tổng hợp CoQ10 từ A tumefaciens tái tổ hợp 3.4 TỐI ƢU HÓA ĐIỀU KIỆN LÊN MEN SINH TỔNG HỢP COQ10 TỪ A TUMEFACIENS 3.4.3 Tối ƣu hóa trình sinh tổng hợp CoQ10 từ A tumefaciens tái tổ hợp Dựa ... CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 Cấu tạo Coenzyme Q10 1.2 Nguồn thu Coenzyme Q10 1.2.1 Tổng hợp hóa học 1.2.2 Coenzyme Q10 từ động vật, thực vật 1.2.3 Coenzyme Q10 từ vi sinh vật 1.3.Con đường tổng hợp Coenzyme ... đường sinh tổng hợp CoQ10 từ chủng A tumefaciens TT4 phân lập VN tạo chủng A tumefaciens tái tổ hợp mang gen cho suất sinh tổng hợp CoQ10 cao - Xây dựng quy trình tách chiết CoQ10 từ A tumefaciens...
 • 24
 • 5
 • 0

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất khảo sát khả năng thăng hoa tạo phức chất hỗn hợp của GADOLI, YTECBI với AXIT 2- METYLBUTYRIC O-PHENANTROLIN

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất và khảo sát khả năng thăng hoa tạo phức chất hỗn hợp của GADOLI, YTECBI với AXIT 2- METYLBUTYRIC và O-PHENANTROLIN
... thy: kh nng thng hoa cỏc phc hn hp ca gaoli v ytecbi u khụng cao Túm tt Cỏc phc cht hn hp ca gadoli, ytecbi vi axớt 2 -Metylbutyric v O-Phenantrolin ó c tng hp v kho sỏt kh nng thng hoa, chỳng c nghiờn ... sublimation of gadoli and ytecbi complexes with 2 -Metylbutyric acid and O-Phenantroline The preparation and sublimation of mixed ytecbi and gadoli complexes with 2 -Metylbutyric acid and O-Phenantroline ... vic so sỏnh ph ca cỏc phc cht vi ph ca axit 2 -Metylbutyric Trong ph hp th hng ngoi ca 2-HMeb, v trớ ca di C=O nhúm COOH cú s súng thp (1710 cm-1) chng t 2-HMeb tn ti dng dime liờn kt hiro [3]...
 • 6
 • 331
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát khả năng chuyển hóa các sản phẩm trung gian thành nhiên liệu sinh học của các chủng nấm mennghiên cứu thu nhận enzymenghiên cứu quy trình trích ly pectin từ vỏ bưởi và khảo sát khả năng ứng dụng làm màng bao bảo quản trái sơringhiên cứu chế tạo zêolit từ bùn đỏ và khảo sát khả năng loại bỏ ion amoni trong nướcnghiên cứu tổng hợp đặc trưng và khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu mil101khảo sát khả năng tạo bào tử của nấm colletotrichum sp trên môi trường nhân tạophan lap phân lập chủng vi khuẩn lactic và khảo sát khả năng sinh tổng hợp bacteriocintổng hợp tách tinh chế và khảo sát khả năng ứng dụng lipaza từ nấm men candida rugosathực hiện bố trí thí nghiệm khảo sát khả năng xử lý chrome trong nước thải thuộc da của các chủng vk phân lập đượcnghiên cứu thu nhận chế phẩm enzyme protease từ ruột cá basanghiên cứu thu nhận tinh sạch và xác định tính chất của chitinase từ mủ cây cao su hevea brasiliensisnghiên cứu thu nhận tổng oxit các nguyên tố đất hiếm từ quặng monazit quảng trịnghiên cứu thu nhận enzym từ bacillus subtilisnghiên cứu thu nhận sinh khối và quy trình đông khô sinh khối vi tảo lam độc m aeruginosa từ hồ hoàn kiếm với lượng lớnthu nhận enzyme ficin từ trái vả sungTiêu chuẩn Châu Âu EC9: Kết cấu nhôm phần 1.3: Kết cấu chịu mỏi (Eurocode9 BS EN1999 1 3 e 2007 structures susceptible to fatigue Design of aluminum structures part 1.3: Structures susceptible to fatigue)Tiêu chuẩn Châu Âu EC9: Kết cấu nhôm phần 1.4: Cừ nhôm cán nguội (Eurocode9 BS EN1999 1 4 e 2007 cold formed structural sheeting Design of aluminum structures part 1.4: Coldformed structural sheeting)Tiểu luận bản chất, đặc trưng bước đi và biện pháp xây dựng CNXH ở việt nam và đảng ta đã vận dụng tư tưởng đó của HCM trong công cuộc đổi mới hiện nay ra saoTiểu luận quan điểm của đảng về phát triển kinh tế hàng hoá thị trường định hướng XHCNTiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 4: Bể chúa, ống dẫn (Eurocode8 BS EN1998 4 e 2006 Design of structure for earthquake resistance part 4:Silos, tanks and pipelines)Tiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 5: Thiết kế nền móng, tường chắn (Eurocode8 BS EN1998 5 e 2004 Design of structure for earthquake resistance part 5: Foundations, reaining structures and geotechnical aspects)30 cau hoi trac nghiem GPPTiểu luận HCM người là hiện thân sáng chói của tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, là mẫu mực của tinh thần độc lập tự chủ tự lực tự cường, đổi mới và sáng tạo (5)Tiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 2: Thiết kế cầu (Eurocode8 BS EN1998 2 e 2005 Design of structure for earthquake resistance part 2:Bridges)Tiểu luận phân tích sự phát triển vật chất trong lịch sử triết họcTiểu luận lý luận tích luỹ tư bản và vận dụng vào tình hình thực tiễn ở việt nam trong giai đoạn hiện nayTiêu chuẩn Châu Âu EC5: Kết cấu gỗ phần 2: Thiết kế cầu (Eurocode5 EN1995 2 e 2004 Design of timber structures part 2: Bridge)Tiêu chuẩn Châu Âu EC6: Kết cấu gạch đá phần 1.2: Kết cấu chịu lửa (Eurocode6 EN1996 1 2 e 2005 Design of masonry structures part 1.2: General rules and structural fire design)Các giải pháp hoàn thiện phương thức chuyển tiền ngoại tệ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt NamCác giải pháp nhằm tạo động lực cho nguồn nhân lực chất lượng cao của tổng công ty Hàng không Việt namTiêu chuẩn Châu Âu EC4: Kết cấu bê tông cốt thép liên hợp phần 2: Thiết kế cầu (Eurocode4 BS EN1994 2 e 2005 Design of composite structures part 2: General rules and rules for bridges)Cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh Nghệ AnCải thiện môi trường đầu tư ở các tỉnh vùng trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam.PDFChất lượng bảo đảm tiền vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt namNhom1 sxsh ngành chế biến gỗ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập