ÔN TẬP AMIN POLIME, KIM LOẠI

on tap trac nghiem kim loai

on tap trac nghiem kim loai
... KOH D A, B, C + 2+ 2+ 2+ Cõu 34 Một dung dịch chứa ion Na , Mg , Ca , Ba , Cl , H+ Để tách đợc nhiều cation khỏi dung dịch mà không đa ion lạ vào, ngời ta cho dung dịch tác dụng với chất số ... Cu(NO3)2 bỡnh kớn khụng cha khụng khớ, sau mt thi gian thu c 4,96 gam cht rn v hn hp khớ X Hp th hon ton X vo nc c 300 ml dung dch Y Dung dch Y cú pH bng A B C D Cõu 15.in phõn cú mng ngn 500 ml ... 100 ml dung dch hn hp gm Cu(NO 3)2 0,2M v AgNO3 0,2M Sau mt thi gian ly kim loi ra, sch lm khụ cõn c 101,72 gam (gi thit cỏc kim loi to thnh u bỏm ht vo st) Khi lng st ó phn ng l A 2,16 gam B 0,84...
 • 3
 • 79
 • 2

Ôn tập đại cương kim loại pps

Ôn tập đại cương kim loại pps
... nói kim loại kiềm thổ : A Tính khử kim loại tăng bán kính nguyên tử tăng B Tính khử kim loại tăng bán kính nguyên tử giảm C Tính khử kim loại giảm bán kính nguyên tử tăng D Tính khử kim loại không ... chảy không bị oxi hoá oxi không khí 51 Điện phân muối clorua kim loại kiềm X nóng chảy thu 1,344 lít khí (đktc) Anốt 2,76 gam kim loại Catốt (cho Na = 23, K = 39, Rb = 85, Li = ) Kim loại X : ... Nhóm kim loại tan vào nước tạo dung dịch kiềm : A Na, K, Ba, Sr B Na, K, Ba, Mg C Na, K, Mg,Ca 23 Kết luận sau tính chất Al không : A Al kim loại có tính lưỡng tính C Al tan dung dịch NaOH B Al kim...
 • 5
 • 69
 • 0

ÔN TẬP HỖN HỢP KIM LOẠI

ÔN TẬP HỖN HỢP KIM LOẠI
... thể áp dụng KLMTB hỗn hợp vào toán xác định tên kim loại Thông thường toán hỗn hợp hai kim loại thuộc chu kỳ, hai phân nhóm kế tiếp, Ví dụ 2: Khi cho 3,1 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm thuộc hai ... (đktc) Xác định hai kim loại tính thành phần % theo khối lượng hỗn hợp Bài giải Vì phản ứng xảy hoàn toàn nên ta thay hỗn hợp hai kim loại kiềm kim loại tương đương A có hoá trị (kim loại kiềm)  → ... thiết hỗn hợp A, B chứa chất A B - Với MA < MB hỗn hợp chứa A thì: nA = mhh MA > nhh = mhh M hh Như X, Y tác dụng với A mà dư, X, Y có dư để tác dụng hết với hỗn hợp A, B - Với MA < MB, hỗn hợp...
 • 10
 • 67
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập máy cắt KIM LOẠI

ĐỀ CƯƠNG ôn tập máy cắt KIM LOẠI
... toán điều chỉnh động học máy 5A250 để gia công bánh răn côn thẳng có thông số sau: Chiều côn chia dài Khoảng chạy Tốc độ cắt Thời gian gia Số bánh chạy công tới răng gia công Xác định tốc độ max ... chỉnh máy phay lăn 5K324 để gia công bánh trụ có thông số sau: z 33 38 39 47 48 58 61 64 65 68 79 86 mn 5 4 3 3 2 1,5 βo 15 20 25 30 35 25 20 30 40 35 25 Tính toán điều chỉnh máy xọc 514 để gia công ... 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 k 2 2 3 3 12 1 2 3 Tính toán điều chỉnh đầu phân độ để gia công máy phay vạn trường hợp gia công sau: z mn Bước ren vít me tx Đặc tính N βo 35 40 37 15 60 39 20 12,7 40 45...
 • 4
 • 328
 • 5

Bài tập ôn chương đại cương kim loại

Bài tập ôn chương đại cương kim loại
... 42,5%, 32,5% 15% 18 Sự ăn mòn kim loại là: A Sự khử kim loại B Sự oxi hóa kim loại C Sự phá hủy kim loại hợp kim tác dụng chất môi trường D Sự biến đơn chất kim loại thành hợp chất 19 Đinh sắt ... lớp thiếc bị xước sâu tói lớp sắt kim loại bị ăn mòn trươc là: A thiếc B sắt C hai bị ăn mòn D Không kim loại bị ăn mòn 21 Sự phá hủy kim loại hay hợp kim kim loại tác dụng trực tiếp với chất ... A khử kim loại B tác dụng kim loại với nước C ăn mòn hóa học D ăn mòn điện hóa 22 Ngâm 9g hợp kim Cu – zn dung dịch HCl dư thu 896ml khí H2(đktc) Phần trăm theo khối lượng kim loại hợp kim là:...
 • 4
 • 1,003
 • 69

on tap amin aminoaxit - polime

on tap amin aminoaxit - polime
... polime sau: (-CH 2- CH 2-) n ; (- CH 2- CH=CH- CH 2-) n ; (- NH-CH2-CO-)n Công thức monome để trùng hợp trùng ngưng tạo polime là: A CH2=CHCl, CH 3- CH=CH- CH3, CH 3- CH(NH2 )- COOH B CH2=CH2, CH2=CH- ... (1) NH2-CH2-COOH, (2) Cl-NH3+-CH2-COOH, (3) NH2-CH2-COONa, (4) NH2-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, (5) HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH A (2) B (1) (5) C (2) (5) D (1) (4) Phân biệt dung dịch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH ... tạo Trong số loại tơ sau: (1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n; (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n; (3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n Tơ nilon-6,6 là: A (1) B (1), (2), (3) C (3) D (2) Trong số loại tơ sau: (1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n;...
 • 4
 • 307
 • 1

Đề ôn tập Amin-AminoAxit-Pôlime

Đề ôn tập Amin-AminoAxit-Pôlime
... Isopropylamin Câu 11: Trong tên gọi đây, chất có lực bazơ mạnh ? A NH3 B C6H5CH2NH2 C C6H5NH2 D (CH3)2NH Ơn tập Hóa học 12 ‘Niềm tin sức mạnh’ Phần Amin-Aminoaxit-Protein-Pơlime TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI trang ... C4H11N Câu 42: Cho m gam Anilin tác dụng hết với dung dịch Br2 thu 9,9 gam kết tủa Giá trị m dùng Ơn tập Hóa học 12 ‘Niềm tin sức mạnh’ Phần Amin-Aminoaxit-Protein-Pơlime TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI trang ... thức cấu tạo X A CH3-CH(NH2)–COOH B H2N-CH2-CH2-COOH C H2N-CH2-COOH D H2N-CH2-CH(NH2 )-COOH Ơn tập Hóa học 12 ‘Niềm tin sức mạnh’ Phần Amin-Aminoaxit-Protein-Pơlime TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI trang...
 • 10
 • 239
 • 8

BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI ( ÔN THI ĐẠI HỌC)

BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI ( ÔN THI ĐẠI HỌC)
... biểu sau không đúng? A ăn mòn kim loại huỷ hoại kim loại hợp kim duới tác dụng môi trường xung quanh Trang Giáo viên:Nguyễn Văn Huy (0 93.2421.725) Bài tập Đại cương kim loại B ăn mòn kim loại trình ... cấu tạo kim loại sau: (I): Hầu hết kim loại có từ 1e đến 3e lớp (II): Tất nguyên tố nhóm B kim loại (III): Ở trạng thái rắn, đơn chất kim loại có cấu tạo tinh thể (IV): Liên kết kim loại liên ... D) 46,15%; 53,85%; 1M 58 Cho dung dịch:(a)HCl ,(b)KNO3 ,(c) HCl+KNO3 ,(d)Fe2(SO4)3 Bột Cu bị hoà tan dung dịch A) (c), (d) B) (a), (b) C) (a), (c) D) (b), (d) 59 Cho phương trình điện phân sau,...
 • 9
 • 409
 • 22

bai tap hay ve kim loai/ on dai hoc

bai tap hay ve kim loai/ on dai hoc
... ñi n phân nóng ch y Câu 53: Nguyên t c ñi u ch kim lo i A oxi hoá kim lo i C oxi hoá cation kim lo i B kh cation kim lo i D kh kim lo i Câu 54: Các kim lo i sau ñây ñư c ñi u ch b ng phương pháp ... ch m B không thay ñ i D kh ng x y Câu 32: M t h n h p kim lo i g m Cu, Fe, Ag Dung d ch sau ñây có th dùng ñ tách l y Ag mà không làm thay ñ i kh i lư ng c a kim lo i h n h p ? Hocmai.vn – Ngôi ... b t kim lo i g m Zn, Ni, Mg Fe vào dung d ch CuSO4 kim lo i ph n ng ñ u tiên A Zn B Ni C Mg D Fe − Câu 30: Khi cho b t kim lo i Mg vào dung d ch ch a ion sau ñây: Cu2+; Fe3+ ; Ag+ ; NO , ion s...
 • 20
 • 155
 • 0

Bài tập điều chế kim loại ôn thi đại học Luyện thi đại học môn hóa

Bài tập điều chế kim loại ôn thi đại học Luyện thi đại học môn hóa
... thu 4,48 lít khí (đktc) anot M kim loại kim loại cho đây? A Mg B Ba C Ca D Be Câu 25(SP.L4.12): Điện phân nóng chảy muối A tạo kim loại M halogen X thu 0,96 gam kim loại catot 0,896 lít khí (đktc) ... 1,93A Nếu thời gian điện phân t (s) thu kim loại M catot 156,8 ml khí anot Nếu thời Page gian điện phân 2t (s) thu 537,6 ml khí Biết thể tích khí đo đktc Kim loại M thời gian t là: A Cu 1400 s B ... gam Kim loại M là: A Cu B Fe C Zn D Ni Câu 21: Hòa tan 4,41 gam tinh thể MSO4.5H2O vào nước dung dịch X Điện phân dung dịch X với điện cực trơ, I = 1,93A Nếu thời gian điện phân t giây thu kim loại...
 • 5
 • 139
 • 2

ÔN tập AMIN, AMINO AXIT, PROTEIN, POLIME

ÔN tập AMIN, AMINO AXIT, PROTEIN, POLIME
... chất CH -CH(NH2)-COOH có tên là: A Alanin B Axit β - amino propanoic C Axit α - amino propanoic D Axit - amino propionic Câu 45: Glixin không tác dụng với A H2SO4 loãng B NaCl C CaCO3 D C2H5OH ... B có liên kết peptit mà phân tử có gốc amino axit giống C có liên kết peptit mà phân tử có gốc amino axit khác D có liên kết peptit mà phân tử có gốc α -amino axit Câu 30: Dung dịch làm quỳ tím ... Công thức phân tử X là: A C2H7N B CH5N C C3H5N D C3H7N Câu 20: Một amin đơn chức có chứa 31,111%N khối lượng Công thức phân tử amin là: A CH5N B C2H7N C C3H9N D C4H11N Câu 21: Nhận xét sau không...
 • 3
 • 130
 • 0

ÔN TẬP AMIN-AMINOAXIT LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP

ÔN TẬP AMIN-AMINOAXIT LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP
... vàng C Là protein vùng da bò đông tụ màu vàng tác dụng axit HNO3 D Là tỏa nhiệt axit, nhiệt tỏa làm đông tụ protein vùng da Câu 36 : sau làm cho protein bò đông tụ: (1) Do nhiệt ; (2) Do axit ... da chỗ da màu vàng: Điều giải thích sau A Là protein vùng da có phản ứng màu biurê tạo màu vàng B Là phản ứng protein vùng da có chứa gốc hidrocacbon thơm với axit tạo sản phẩm màu vàng C Là protein ... tử khối aminoaxit ( gồm chức NH2 chức COOH ) luôn số lẻ (3) Các aminoaxit tan nước (4) Dung dòch aminoaxit không làm quỳ tím đổi màu Có nhận đònh không đúng: A B.2 C.3 D.4 Câu 46 : Cho nhận đònh...
 • 6
 • 869
 • 39

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập máy cắt kim loạiôn tập ăn mòn kim loạibài tập ôn chương đại cương kim loạicâu hỏi ôn tập sự hình thành loài mớiôn thi công nghệ kim loạibài tập hợp chất kim loại kiềmbài tập tổng hợp kim loạibài tập điều chế kim loạibài tập điều chế kim loại co dap anbài tập vật liệu kim loạihướng dẫn giải bài tập máy cắt kim loạicác bài tập máy cắt kim loạigiải bài tập máy cắt kim loạibài tập hay về kim loại kiềmbài tập khó về kim loại kiềm thổNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc cimetidine của màng bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngỨng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng và quản lý thư viện tư liệu hình ảnh phục vụ dạy học môn sinh lý người động vật từ chương i đến chương VIIBài tập tình huống quản trị học 2Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)BÁO cáo THỰC tập về THỪA kế THEO PHÁP LUẬTBÀI GIAO dục PHÁP LUẬT THỰC HÀNHsách Ngục kon tum của cựu tù chính trị Lê Vă HiếnGiao trinh sinh hoc phan tu nguyen hoang loc, tran thi le, ha thi minh thiMô hình quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay (LA tiến sĩ)giải pháp nằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại khách sạn du lịch và xây dựng nam thanhCâu hỏi và đáp án thi tìm hiểu về an toàn vệ sinh lao độngChủ đề tích hợp nhôm và ứng dụng của nhômHoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần sản xuất sông hồngĐấu tranh phòng chống tội chống người thi hành công vụ ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Kinh nghiệm quản lý trong xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia ở thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninhTài trợ xuất nhập khẩuTăng cường kiểm soát nguồn thu thuế GTGT từ các Doanh nghiệp trên địa bàn Hà nộiBộ đề thi và đáp án kỳ thi tuyển công chức 2016-2017 các môn nghiệp vụ chuyên ngành [full]Bộ 839 Câu trắc nghiệm Tin học thi công chức năm 2016-2017BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN NGÀNH THUẾ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập