Đánh giá hiệu suất phân ly của thiết bị phân ly dầu – nước bằng phương pháp điện từ trường

TỔNG QUAN về THIẾT bị PHÂN LY dầu nước BẰNG PHƯƠNG PHÁP điện từ TRƯỜNG

TỔNG QUAN về THIẾT bị PHÂN LY dầu – nước BẰNG PHƯƠNG PHÁP điện từ TRƯỜNG
... trường CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ PHÂN LY DẦU NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ TRƯỜNG 1.1 Tổng quan công trình nghiên cứu Hiện giới, phương pháp phân ly dầu nước công nghệ điện từ trường giai ... Chương Tổng quan thiết bị phân ly dầu nước phương pháp điện từ trường DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Kết thử nghiệm thiết bị phân ly dầu nước với mẫu dầu A 35 Bảng 2.2 Kết thử nghiệm thiết bị phân ly dầu ... Chương Tổng quan thiết bị phân ly dầu nước phương pháp điện từ trường Hình 1.1.Nguyên lý phân tách dầu nước biển thủy động học từ trường b Quan sát kết bên thiết bị phân tách dầu khỏi nước thủy...
 • 46
 • 72
 • 3

Tài liệu Chương 2: Chu trình nhiệt và hiệu suất tuyệt đối của thiết bị tuốc bin hơi nước. pdf

Tài liệu Chương 2: Chu trình nhiệt và hiệu suất tuyệt đối của thiết bị tuốc bin hơi nước. pdf
... ca chu trçnh phủ (T’td), cao hån nhiãût âäü tỉång âỉång Ttd ca chu trçnh chênh, thç hiãûu qu f kinh tãú ca chu trçnh phủ s cao hån To d To1 hiãûu qu kinh tãú ca chu trçnh chênh v hiãûu sút ca chu ... âáy diãûn têch ca chu trçnh tỉång âỉång s bàòng diãûn têch âỉåüc giåïi hản båíi âỉåìng viãưn ca chu trçnh Renkin Tỉïc l hiãûu sút ca chu trçnh Renkin ηt s bàòng hiãûu sút ca chu trçnh Cạcnä tỉång ... sút ca chu trçnh s tàng lãn Vç chu trçnh âáưu To' d' nhiãût âäü cáúp nhiãût trung bçnh Ttâ tháúp hån nhiãût âäü trung To d bçnh Ttâ’ ca chu trçnh sau, cn c b nhiãût âäü håi thi ca hai chu trçnh...
 • 22
 • 230
 • 0

Chương 2 CHU TRÌNH NHIỆT VÀ HIỆU SUẤT TUYỆT ĐỐI CỦA THIẾT BỊ TUỐC BIN HƠI NƯỚC

Chương 2 CHU TRÌNH NHIỆT VÀ HIỆU SUẤT TUYỆT ĐỐI CỦA THIẾT BỊ TUỐC BIN HƠI NƯỚC
... håi måïi trỉåïc túc bin ata 29 ,0 90 130 24 0 bar 28 ,5 88 128 23 6 MPa 2, 85 8,8 12, 8 23 ,6 o C 23 0,9 301,9 329 ,3 Nhiãût âäü håi bo ho o C 150 21 5 23 5 26 0 Nhiãût âäü âun nỉåïc cáúp 2. 3.6 Phäúi håüp sn ... âäúi våïi túc bin ngỉng håi ik - i’k = 22 00 23 00kJ/kg Tỉì (2- 23) tháúy ràòng, bäüi säú lm lảnh m cng låïn, âäü hám nỉåïc lm mạt cng êt, nhiãût âäü ngỉng tủ tk cng tháúp (theo 2- 22) , tỉïc l ạp ... (Hçnh 2. 9) Chu trçnh nhiãût våïi quạ nhiãût trung gian trãn âäư thë i-s (Hçnh 2. 10) cọ thãø âỉåüc xem l täø håüp ca hai chu trçnh chênh thỉï nháút l 1abcde21 v chu trçnh phủ thỉï hai l 2ee’fg 32 -...
 • 22
 • 1,016
 • 0

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế thiết bị lọc bụi khí thải bằng phương pháp khô từ máy sấy vật liệu có độ ẩm tới 17

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế thiết bị lọc bụi khí thải bằng phương pháp khô từ máy sấy vật liệu có độ ẩm tới 17
... tham quan, kho sỏt v ngoi nc, tỡm phng ỏn nghiên cứu, tính toán, thiết kế thiết bị lọc bụi khí thải phơng pháp khô từ máy sấy vật liệu độ ẩm tới 17% công nghiệp nhằm gii quyt ny Vỡ cụng on ... trình sấy 2.1.5 Không khí ẩm Không khí loại tác nhân sấy sẵn tự nhiên, không gây độc hại không làm hỏng sản phẩm sấy Không khí hỗn hợp không khí khô nớc 44 Không khí khô hỗn hợp khí gồm: 78% khí ... độ gần tới trạng thái bão hoà không khí ẩm hay đặc trng cho khả nhân thêm nớc khả sấy không khí ẩm : = : Không khí khô (Ph= 0) = : Không khí ẩm bão hoà c Độ chứa ẩm không khí ẩm Độ chứa ẩm...
 • 89
 • 336
 • 2

đánh giá hiệu suất xử một số chỉ tiêu của hệ thống xử nước thải tại công ty cổ phần thủy sản mekong

đánh giá hiệu suất xử lý một số chỉ tiêu của hệ thống xử lý nước thải tại công ty cổ phần thủy sản mekong
... trình công nghệ chế biến cá tra Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong 14 Hình 2.3: Hệ thống xử nước thải Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong .15 Hình 2.4: Công nghệ xử nước thải Công ty Cổ phần ... hệ thống hoạt động bình thường Công ty tăng công suất sản lượng (Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong, 2004) Hình 2.3: Hệ thống xử nước thải Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong 15 Theo Công ty Cổ phần ... Đánh giá hiệu suất xử số tiêu hệ thống xử nước thải Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong thực nhằm đánh giá hiệu suất xử lý: COD, chất rắn lơ lửng, tổng Nitơ, Amoni Chất lượng nước đầu hệ thống...
 • 71
 • 179
 • 1

XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC CỦA TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN INTIMEX

XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC CỦA TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN INTIMEX
... tài: Việc nghiên cứu nhằm tìm hiểu rõ công việc hay nhiệm vụ trưởng phòng hành Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn INTIMEX để từ hiểu cách xây dựng tiêu chí để đánh giá hiệu suất công việc Công Ty Cổ Phần Tập ... trưởng phòng hành Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn INTIMEX Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng lựa chọn việc nghiên cứu tiêu chí đánh giá hiệu suất công việc Trưởng phòng hành Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn INTIMEX ... : Xây dựng tiêu chí đánh giá  Chương : Kết luận CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LÝ THUYẾT ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC 1. 1Đánh giá hiệu suất công việc 1.1.1Khái niệm đánh giá hiệu suất công việc Đánh...
 • 24
 • 2,075
 • 7

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC CỦA TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC CỦA TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU
... ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC CỦA TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU Ưu điểm • Quy trình mang tính logic, chặt chẽ 3.1 Quy trình đánh giá hiệu suất công việc trưởng phòng ... hiệu suất công việc rõ ràng, cụ thể Qua trình tìm hiểu phân tích quy trình đánh giá hiệu suất công việc trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Mau, thấy công ty trọng việc đánh ... phê duyệt 2.2 Quy trình đánh giá hiệu suất công việc trưởng phòng kinh doanh Trưởng phòng kinh doanh công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Mau thực đánh giá hiệu suất công việc qua năm bước chính:...
 • 38
 • 894
 • 3

ĐỀ TÀI MÔN HỌC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC CỦA TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH THÁI HÀ

ĐỀ TÀI MÔN HỌC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC CỦA TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH THÁI HÀ
... đánh giá Trang / 22 Chương II: QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC CỦA TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH THÁI HÀ Giới thiệu Công ty cổ phần sách Thái 1.1 Giới thiệu Công ty cổ phần ... lượng công việc Trưởng phòng nhân Lên kế hoạch sơ cho lần đánh giá Trang 16 / 22 Chương LXX: NHẬN XÉT VỀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC CỦA TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH THÁI HÀ ... Quy trình đánh giá hiệu suất công việc Trưởng phòng nhân Công ty cổ phần sách Thái Chương XXXIX: Thời gian đánh giá định kì: tháng/lần Cuối năm tiến hành đánh giá dựa bảng đánh giá hoàn thành...
 • 22
 • 433
 • 3

luận văn tốt nghiệp đánh giá hiệu suất xử nước thải của nhà máy chế biến thủy sản thiên mã - trà nóc - cần thơ

luận văn tốt nghiệp đánh giá hiệu suất xử lý nước thải của nhà máy chế biến thủy sản thiên mã - trà nóc - cần thơ
... Đánh giá hiệu suất xử nƣớc thải Nhà máy chế biến thủy Sản Thiên Trà Nóc Cần Thơ đƣợc thực với mục tiêu đánh giá đƣợc hiệu suất xử nƣớc thải sản xuất nhà máy chế biến thủy sản Thiên ... biến thủy sản, đề tài Đánh giá hiệu suất xử nƣớc thải nhà máy chế biến thủy sản Thiên Trà Nóc Cần Thơ đƣợc thực Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá đƣợc hiệu suất xử nƣớc thải sản xuất nhà ... nƣớc thải nhà máy chế biến thủy sản Thiên  Tìm hiểu nguyên vận hành hệ thống xử nƣớc thải nhà máy chế biến thủy sản Thiên Đánh giá hiệu suất xử nƣớc thải nhà máy thông qua xác định...
 • 53
 • 219
 • 1

đánh giá hiệu suất xử nước thải từ nhà máy bia và nhà máy giấy của bể usbf

đánh giá hiệu suất xử lý nước thải từ nhà máy bia và nhà máy giấy của bể usbf
... Trang 24 Đánh giá hiệu suất xử nước thải từ nhà máy bia nhà máy giấy bể USBF 2.3.7 Một số hệ thống xử nước thải từ nhà máy bia nhà máy giấy áp dụng  Hệ thống xử nước thải nhà máy giấy Tân ... vii Đánh giá hiệu suất xử nước thải từ nhà máy bia nhà máy giấy bể USBF DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT SVTH: Trần Trọng Duy- Võ Thế Nghiêm Trang viii Đánh giá hiệu suất xử nước thải từ nhà máy bia nhà ... iv Đánh giá hiệu suất xử nước thải từ nhà máy bia nhà máy giấy bể USBF Bảng 4.16 Nồng độ lại số tiêu nước thải giấy sau xử bể USBF (  t =19h) 61 Bảng 4.17 Hiệu suất xử nước...
 • 82
 • 101
 • 0

Phân tích, đánh giá hiệu suất tác động của một số thuật toán điều khiển tắc nghẽn số liệu TCP

Phân tích, đánh giá hiệu suất tác động của một số thuật toán điều khiển tắc nghẽn số liệu TCP
... thu từ cá c đổ thị mô Nguyễn Hoàng Linh Điều khiển tắc nghẽn T C P Trang 4 3.1 Điểu khiển tắc nghẽn số liệu TCP 3.1.1 Các phiên điều khiển tắc nghẽn số liệu TCP Chúng ta so sánh T a h o e R e n ... ế tắc) Thường cá c thủ tục điều khiển lưu lượng sử dụng để trợ giúp cho thủ tục điều khiển tắc nghẽn ngược lại Nguyễn Hoàng Linh Điều khiển tắc nghẽn TC P Trang 14 1.1.3 Điều khiển tắc nghẽn số ... Hoàng Linh Điều khiển tắc nghẽn T C P Trang MỞ ĐẦU Nội dung cu a luận văn nghiên cứu c c h ế hoạt động củ a m ột số thuật toán điều khiển tắc nghẽn số liệu T C P , cụ thể c c thuật toán “K h i...
 • 91
 • 124
 • 0

Phân tích đánh giá hiệu suất hoạt động của giao thức định tuyến theo vùng ZRP trong mạng ad hoc bằng phương pháp mô phỏng máy tính

Phân tích đánh giá hiệu suất hoạt động của giao thức định tuyến theo vùng ZRP trong mạng ad hoc bằng phương pháp mô phỏng máy tính
... định tuyến RREQ Route Request – gói tin yêu cầu định tuyến ZRP Zone Routing Protocol – giao thức định tuyến theo vùng, giao thức định tuyến cho mạng ad- hoc 5 Danh mục hình vẽ Hình Mạng máy tính ... chiều định tuyến nội vùng 3.2.2 Định tuyến liên vùng Trong thành phần định tuyến nội vùng IARP trì thông tin định tuyến tới trạm làm việc nằm vùng định tuyến thành phần định tuyến liên vùng IERP ... lớn, mạng ổn định kích thước vùng định tuyến lớn làm cho việc định tuyến hiệu Zygmunt J Haas giới thiệu hai phương pháp xác định kích thước vùng tối ưu Phương pháp thứ gọi phương pháp xác định...
 • 76
 • 93
 • 0

đánh giá hiệu suất xử 1 số loại xiclon và xác định hiệu suất xử ô nhiễm không khí cho các nhà máy đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam

đánh giá hiệu suất xử lý 1 số loại xiclon và xác định hiệu suất xử lý ô nhiễm không khí cho các nhà máy đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam
... - Đánh giá hiệu suất xử số loại xiclon để sử dụng loại xiclon phù hợp hiệu - Xác định nồng độ chất ô nhiễm, tính hiệu suất xử đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam - Lựa chọn số lượng, loại ... xiclon để xem xét lựa chọn xiclon tối ưu đặc trưng riêng nhà máy - Cần sử dụng chương trình tính hiệu suất xử SO2 - bụi để tư vấn cho nhà máy việc xác định hiệu suất xử đạt TCVN 5937-2005; tính ... Đà Nẵng - 2008 - Hiệu suất xiclon tăng không nhiều tăng vận tốc dòng khí V vào xiclon 2.2 Xác định hiệu suất xử SO2 bụi đạt TCVN 5937 - 2005 BẮT ĐẦU Lượng nhiên liệu (B) Loại nhiên liệu (Cp,...
 • 5
 • 390
 • 5

ĐáNH GIá HIệU QUả Xử CHấT THảI BằNG Bể BIOGAS CủA MộT Số TRANG TRạI CHĂN NUÔI LợN VùNG ĐồNG BằNG SÔNG HồNG

ĐáNH GIá HIệU QUả Xử Lý CHấT THảI BằNG Bể BIOGAS CủA MộT Số TRANG TRạI CHĂN NUÔI LợN VùNG ĐồNG BằNG SÔNG HồNG
... thống biogas sử dụng đợc thời gian bỏ, hay thể tích hầm biogas không xử hết lợng chất thải tạo từ chăn nuôi Chính vậy, nghiên cứu ny đánh giá hiệu xử chất thải bể biogas số trang trại chăn nuôi ... cho rằng, lợn nái ngoại thải từ 0,94 đến 1,79 kg/ngy, lợn thịt từ 0,6 - 1,0 kg/ngy tuỳ theo mùa khác 3.2 Lợng chất thải v phơng pháp xử trại chăn nuôi Số lợng chất thải chăn nuôi lợn phụ thuộc ... chuồng lợn thịt trớc v sau biogas bình từ 70 - 350 lợn thịt Lợng chất thải tạo từ chăn nuôi lớn, trại chăn nuôi lợn tạo từ 0,55 - 2,55 chất thải rắn ngy Lợng chất thải ỏnh giỏ hiu qu x cht...
 • 6
 • 712
 • 10

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập