PRACTICE TEST 1 lóp 10 trơng ptt dn

REVISION UNIT 9,10 PRACTICE TEST 1 doc

REVISION UNIT 9,10 PRACTICE TEST 1 doc
... 31 The last time I played football was in 19 71 A I haven’t played football in 19 71 B I haven’t played football since 19 71 C I didn’t played football since 19 71 D I last played football since 19 71 ... the driving test until he was thirty A When he was thirty, he didn’t pass the driving test B It was not until he was thirty that he passed the driving test C Passing the driving test was what ... act b action c activity d acting 10 According to present law, the authorities can give poachers a severe _ a punish b punishable c punishment d punishing 11 Many Asian people _ like hunting...
 • 6
 • 276
 • 2

Giáo án tiếng anh lớp 7: Test 1 Grade: 10 Time limit: 45 minutes (0.5 point for each of a right pot

Giáo án tiếng anh lớp 7: Test 1 Grade: 10 Time limit: 45 minutes (0.5 point for each of a right pot
... eyes These social “rules” are the same for two men, two women, a man and a woman, or an adult and a child In the US and Canada, when you are having a conversation with someone,…… A not look directly ... freedom During his schooldays, he was educated by his father, a scholar and a village school teacher base on the key He was so brilliant that he got a Doctor’s degree at the age of twenty He helped ... best for the next test II Method: Integrated, mainly communicative III Teaching aids: board, the test paper, key for the test IV Procedures: Teacher’s activities Students’ Notes activities Warm-up:...
 • 14
 • 281
 • 0

Grade 10 unit five practice test 1

Grade 10 unit five practice test 1
... car Her phone number hasn't been found yet 10 That's the boy whose sister sits behind me at school Cấn Chính Trường EXTRA COURSE 10 - 2 016 UNIT PRACTICE TEST ... speedy capable helpful development famous mysterious central miraculous 10 technology VII 1A 2C 3D 4B 5A 6C 7D 8C 9B 10 A VIII 1C 2B 3B 4D 5C IX It's a long time since I went to an English restaurant ... yet (hasn't) Her phone number 10 That boy's sister sits behind me at school (whose) That's the boy UNIT PRACTICE TEST (*||*) ~ ANSWER KEY TO UNIT II daily speedy capable helpful...
 • 3
 • 602
 • 2

Bai tap chuong 1 lop 10

Bai tap chuong 1 lop 10
... Cho g = 10 m/s2 ĐS: a m b 80 m, 40 m/s Bài 10 : Một viên bi sắt thả rơi không vận tốc ban đầu từ độ cao m Hãy chia độ cao làm phần cho thời gian rơi phần 1/ 3 tổng thời gian rơi bi Bài 11 : Một người ... m vận tốc 21. 6 km/h a Tìm gia tốc xe lửa b Tính quãng đường xe lửa thêm kể từ lúc hãm phanh đến lúc dừng lại c Tính vận tốc xe sau nửa đầu quãng đường ĐS: a – 0.5 m/s2 b 10 0 m c 7 .1 m/s Bài 9: ... ĐS: a 8h 4’ 10 ”, 2500 m b 8h 6’ 40”, 4000 m, 17 50 m Bài 3: Một người ngồi ô tô tải chuyển động với vận tốc 18 km/h nhìn thấy xe ô tô du lịch cách xe 300 m...
 • 4
 • 669
 • 0

Đề kiểm tra học kỳ 1- Lớp 10 Ban B

Đề kiểm tra học kỳ 1- Lớp 10 Ban B
... ôtô tải bao nhiêu, b qua lực cản A m = 8000kg B m = 100< /b> 0kg C m = 500kg D m = 5000kg Câu 16: Một ôtô khối lượng m = 2,8 b t đầu rời b n Hệ số ma sát b nh xe với mặt đường 0,06 Lấy g = 10m/s2 Lực ... ma sát có độ lớn là: A 168N B 1,68N C 1680N D 16,8N Câu 17: vật b ném từ mặt đất với tốc độ ban < /b> đầu v0 không đổi góc ném α khác Hỏi α tầm bay cao lớn nhất? A 600 B 300 C 450 D 900 Câu 18: Có ... : A vật rơi tự B chuyển động vệ tinh nhân tạo C vật b ném D chuyển động phân tử Câu 20: Dưới tác dụng lực F, vật khối lượng 100< /b> kg b t đầu chuyển động nhanh dần từ nghỉ, sau 10m đạt vận tốc...
 • 3
 • 303
 • 2

kiem tra hoc ki 1 lop 10- 08- 09

kiem tra hoc ki 1 lop 10- 08- 09
... nh D C A v B Cõu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A Cõu 21 22 23 24 25 A Sở GD & ĐT Nghệ An TTGDTX Tân Kỳ Đề ki m tra hc kỡ I khối 10 Năm học 2008 2 009 Họ tên:.lớp:Mã đề: 0 01 Cõu Chn cõu sai ... Kitin D C A v B Cõu 25 Ti núi t bo vi khun l t bo nhõn s? A Vỡ ch cú chui ADN vũng, xon kộp B Vỡ cha cú mng nhõn C Vỡ cú ADN ngoi nhõn D C A v B Cõu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A Cõu 21 ... L quỏ trỡnh chuyn cn tiờu tn nng lng D C B v C Cõu 21 Chc nng ca thnh t bo l: A Bo v t bo v xỏc nh hỡnh dng, kớch thc ca t bo C C A v B B Trao i cht gia t bo vi mụi trng D Khụng phi l A v B Cõu...
 • 4
 • 138
 • 1

bài 1 lớp 10

bài 1 lớp 10
... 1 Sự hình thành phát triển tin học 18 90 19 20 19 50 19 70 Đến Ngành Tin học hình thành phát triển thành ngành khoa học độc lập...
 • 6
 • 320
 • 0

XK: KT HK 1 lop 10 NC (de 3)

XK: KT HK 1 lop 10 NC (de 3)
... : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : kiểm tra học kỳ Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... nằm ngang với hệ số ma sát = 0,2 Tính gia tốc vật quãng đờng chuyển động sau 5s Lấy = 1, 73; g = 10 m/s2 Câu 11 : Môn kiểm tra học kỳ (Đề số 2) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo ... trọng lực tác dụng lên xe Hai viên bi sắt Một viên bi A có khối lợng 10 kg chuyển động đến va chạm vào viên bi B Câu 16 : có khối 1kg Gọi FAB độ lớn lực bi A tác dụng vào bi B, FBA độ lớn lực bi B...
 • 5
 • 171
 • 0

Tiết 1 lớp 10

Tiết 1 lớp 10
... GI¸O ¸N TIN HäC 10 Ngỉåìi soản: Tráưn Vàn Bêch tin hc l gç ? Trỉåïc tiãn ta xem sỉû phạt triãøn cuat Tin hc vi nàm ... l: Informatique Informatics Computer Science -Khại niãûm vãư Tin hc: SGK Trang2 GI¸O ¸N TIN HäC 10 Ngỉåìi soản: Tráưn Vàn Bêch thût ngỉỵ no ? Hs: Dỉûa vo SGK âãø tr låìi Gv: Tỉì nhỉỵng hiãøu biãút ... v giao tiãúp x häüi D Mạy täút l mạy nh, gn v âẻp V.DÀÛN D: (1 ) - Tr låìi cạc cáu hi åí cúi bi - Soản bi måïi: Thäng tin v dỉỵ liãûu 1. Cọ nhỉỵng âån vë âo lỉåìng thäng tin no ? 2.Cọ nhỉỵng dảng...
 • 3
 • 173
 • 0

Bài 1 lop 10

Bài 1 lop 10
... 1 Sự hình thành phát triển tin học 18 90 19 20 19 50 19 70 Đến Ngành Tin học hình thành phát triển thành ngành khoa học độc lập...
 • 6
 • 262
 • 0

KTRA HỌC KÌ 1-LỚP 10 CHUYÊN

KTRA HỌC KÌ 1-LỚP 10 CHUYÊN
... 4[ 1]b 5[ 1]b Ô ỏp ỏn ca thi: 1]d 7[ 1]d 14[ 1]a 15[ 1]c 8[ 1]a 16[ 1]a [1]b 17[ 1]c 10[ 1]c 18 [ 1]a 11[ 1]c 19[ 1]b 12[ 1]b 20[ 1]c T LUN Supply the correct word form (2ms) ... about life 8.and with wonderful way with words KIM TRA HC Kè 1( NH 2007 -2008) MễN : TING ANH LP 10 ANH TG : 60 (Khụng k thi gian giao ) b*a Name : Class : A Tệẽ LUAN (6ủ) I/ Supply the correct ... blood stream quickly a is easily absorbed b is easily absorbing c absorbed easily d absorbs easily 10/ Because it hadn't rained for several months, there was a _of water a drop b shortage c water...
 • 6
 • 261
 • 2

TÓM TẮT LT CHƯƠNG 1 LỚP 10 NC

TÓM TẮT LT CHƯƠNG 1 LỚP 10 NC
... Bớc : vào phơng trình a1 (t- t 01) (m,cm,mm) a x2 = x02 + v02 + (t - t02)2 (m,cm,mm) x1 = x 01 + v01t + Bớc 3: Tìm thời điểm chất điểm gặp x1 = x2 t III Sự rơi tự do: * Sự rơI tự ... chuyển động tròn đều: T= 2r = f v - Tốc độ góc ( = t ; T: chu kì (s) ; f : tần số (hz) ; 1hz = 1vòng/s = = s -1 s rad ) s : góc quét (rad) -Công thức liên hệ tốc với tốc độ dài :v = r = 2r T - Công ... nhanh dần - Gia tốc rơi tự a = g (Phơng thẳng đứng, chiều hớng xuống, độ lớn g = 9,8m/s2 m g =10 s ** Các công thức chuyển động rơi tự do: gt s= v = gt v2 = 2gs IV Chuyển động tròn Chuyển động...
 • 2
 • 271
 • 1

bài kiểm tra 45phút Kì II(đề 1)Lớp 10

bài kiểm tra 45phút Kì II(đề 1)Lớp 10
... số trang Word lệnh Insert -> Page Numbers ? A Đặt số thứ tự trang đầu trang hay phía dới trang; B Đặt số thứ tự bên mép trái hay mép phải trang; C Đặt số thứ tự trang vị trí khác trang chẵn trang ... địa trang web truy cập trang web đó; B) Các siêu văn đợc tạo ngôn ngữ đánh dấu siêu văn HTML; C) Có thể truy cập trang web website không thiết phải qua trang chủ; D) Trang web động khác với trang ... biểu dới trang web động xác nhất? (A) Là trang web có chứa hình ảnh âm thanh; (B) Là trang web có nội dung đợc thờng xuyên cập nhật; (C) Là trang web cung cấp khả tìm kiếm thông tin; (D) Là trang...
 • 4
 • 201
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: practice test 1 unit 10 class 12huong dan cac bai tap cong dan trong sach giao khoa mon cong dan hoc ky 1 lop 10giải bài tập hóa lớp 10 trong sgk bài 1đề thi học kỳ 1 lớp 10đề thi học kì 1 lớp 10đề học kì 1 lớp 10ielts practice test plus part 10ielts writing practice test 1act reading practice test 1 answersđề thi hóa học kì 1 lớp 10 trắc nghiệmđề thi hoá học kì 1 lớp 10đề thi toán học kì 1 lớp 10 nâng caođề thi học kì 1 lớp 10 môn ngữ vănđề thi toán học kì 1 lớp 10writing practice test 1 ielts academicNGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI MỘT SỐ CYTOKINE VÀ VAI TRÒ CỦA GLUCOCORTICOID TRONG PHA ĐÁP ỨNG VIÊM TOÀN THÂN Ở BỆNH NHÂN TỨ CHỨNG FALLOT SAU PHẪU THUẬT SỬA CHỮA TOÀN PHẦN (LA tiến sĩ)tuyệt đỉnh luyện thi môn hóa họcCHUYÊN đề 9 lý THUYẾT AMIN AMINO AXIT PROTEINPractise and pass pupils book FLYERSMovers 9 answer bookletĐồ án kĩ thuật nuôi cấy và bảo quản nấm men công nghiệpKhảo sát ảnh hưởng của giặt hoàn tất đến tính tiện nghi của vải jeanNghiên cứu ảnh hưởng của các tính chất cơ lý vải len và vải pha len đếnNghiên cứu ảnh hưởng của các thông số cấu trúc vải dệt kim đến tính đàn hồi của nóNghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ may tới tốc độ dạt sợi tại vị trí đường may trên vải lụa tơ tằmNghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc và nguyên liệu tới độ cản tia UV trên vải dệt kimNghiên cứu ảnh hưởng của chất liệu sợi dệt và quá trình nhuộm tới khả năng ngăn ngừa tia uv của vảiNghiên cứu ảnh hưởng của độ mảnh sợi ngang đến một số đặc trưng cơ lý của vải đũiNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ sợi ngang đến hệ số ma sát của vải pha lentơ tằmNghiên cứu ảnh hưởng của mô đun vòng sợi đến đặc trưng ổn định kích thước và áp lực lên bề mặt của vải dệt kim đàn tính caoNghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ dệt đến cấu trúc vải dệt trên máy dệt kiếm mềm picanol gammaxNghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ ép cán mex đến độNghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số trên bộ cắt lọc tới chất lượngNghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến độ bền đường may mũ giày bảo vệ cho lao động ngành thépNghiên cứu ảnh hưởng của pha cấu tạo đến độ chứa đầy của vải dệt thoi một lớp1