On dinh bo doc va tuong chan chuong 1

ổn định bờ mỏ sườn dốc

ổn định bờ mỏ và sườn dốc
... CỦA MỎ LỘ THIÊN Các thành phần mỏ lộ thiên (gif) Mỏ đồng Kennetcott, Mỹ Các thành phần thông số tầng Mỏ Bingham Canyon ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN VÀ THÔNG SỐ CỦA MỎ LỘ THIÊN TỚI ỔN ĐỊNH BỜ MỎ ... TỚI ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA BÃI THẢI LỘ THIÊN CHƯƠNG II NHẬN DIỆN CÁC MỐI NGUY HIỂM DO SỰ MẤT ỔN ĐỊNH BỜ MỎ GÂY RA NHẬN DIỆN CÁC MỐI NGUY HIỂM DO SỰ MẤT ỔN ĐỊNH BÃI THẢI GÂY RA 1.CÁC THÀNH PHẦN VÀ THÔNG ... CHƯƠNG I 1.CÁC THÀNH PHẦN VÀ THÔNG SỐ MỎ LỘ THIÊN ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN THÔNG SỐ CỦA MỎ LỘ THIÊN TỚI ỔN ĐỊNH BỜ MỎ CÁC THÀNH PHẦN VÀ THÔNG SỐ CỦA BÃI THẢI TRÊN MỎ LỘ THIÊN ẢNH HƯỞNG CỦA...
 • 36
 • 556
 • 10

Báo cáo khoa học: "ứng dụng tính toán xác suất trong phân tích ổn định bờ dốc" ppt

Báo cáo khoa học:
... 4 Phân tích thống kê Giả sử phép thử hệ số an toàn phân bố chuẩn Kết quả, phân tích thống kê dùng để xác định trung vị, độ lệch chuẩn, hàm mật độ xác suất phân bố xác suất toán ổn định bờ dốc ... độ xác suất hàm phân bố xác suất tơng ứng trình bày hình dới đây: III Xác suất số phá hoại v tin cậy Ta thấy xác suất phá hoại xác suất việc nhận hệ số an toàn nhỏ Nó đợc CT xác định cách lấy tích ... hiểm bờ dốc tham số đầu vào khác - Với phân tích xác suất, hai số hữu ích để đánh giá độ ổn định mức độ nguy hiểm bờ dốc xác suất phá hoại số tin cậy Tài liệu tham khảo [1] Lý thuyết xác suất...
 • 6
 • 182
 • 0

ổn định bờ mỏ bãi thải

ổn định bờ mỏ và bãi thải
... nghiêng bờ bờ bãi bãi thải thải lớn lớn >> bãi bãi thải thải kém ổn ổn định định Góc Góc nghiêng nghiêng sườn sườn tầng tầng bãi bãi thải thải nhỏ nhỏ >góc >góc nghiêng nghiêng bờ bờ bãi bãi thải thải ... thông thông số số của bãi bãi thải thải trên mỏ mỏ lộ lộ thiên thiên Bãi Bãi thải thải trong Các Các dạng dạng bãi bãi Bãi Bãi thải thải ngoài thải thải Bãi Bãi thải thải tạm tạm thời thời Theo ... đất đá đá yếu yếu >> độ độ ổn ổn định định của bãi bãi thải thải kém Chiều Chiều cao cao bãi bãi thải thải nhỏ nhỏ Khi Khi này độ độ ổn ổn định định của bãi bãi thải thải cao cao hơn Chọn Chọn...
 • 22
 • 162
 • 4

Báo Cáo ĐÁNH GIÁ ÁP DỤNG GIẢI PHÁP NEOWEBTM GIA CỐ MÁI DỐC TƯỜNG CHẮN ĐẤT

Báo Cáo ĐÁNH GIÁ ÁP DỤNG GIẢI PHÁP NEOWEBTM GIA CỐ MÁI DỐC VÀ TƯỜNG CHẮN ĐẤT
... CHN GIA C MI TA LUY SO SNH TH C TH GIA GII PHP GIA C NEOWEBTM V THễNG THNG Cụng trỡnh: Gia c mỏi ta luy Quc l - Mc Chõu, tnh Sn La (L=100m) Phng ỏn truyn thng Mặt cắt ngang đại diện gia cố mái ... NEOWEB GIA C MI DC - www.jivc.vn & www.prs-med.com - PHN TCH NH GI CC TRNG HP S DNG VT LIU NEOWEB GIA C MI TALUY MI DC "XANH" Cỏc ỏp dng v ng dng Gia c mỏi dc "XANH" Kt hp gia gia c b mt v gia ... 36 Mỏi ta luy ủng giao thụng ủc gia c bng Neoweb - www.jivc.vn & www.prs-med.com - 37 TNG CHN GIA C MI TA LUY SO SNH HIU QU KINH T TH C TH GIA GII PHP GIA C MI TA LUY BNG NEOWEBTM V THễNG THNG...
 • 43
 • 62
 • 0

Tài liệu TALREN 4 - Tính ổn định của mái dốc tường neo pptx

Tài liệu TALREN 4 - Tính ổn định của mái dốc và tường neo pptx
... báo cáo thiết kế tường neo đất phần lớn dựa lý thuyết dùng Talren 4, chúng xem công cụ thiết kế tốt cho gia cố khối đất Ngoài ra, Talren cung cấp nhóm hệ số an toàn phận quy định trước Yêu cầu ... Những chức tính toán Tự động chọn tìm mặt trượt trụ tròn (không cần xác định lưới tay) Có thể xác định không giới hạn phần tử (các điểm, tầng lớp đất - vật liệu, vật gia cố, lưới ... 98/Me/NT4.0/XP/2000/2003/Vista Immeuble Hélios 72, avenue Pasteur 93108 MONTREUIL CEDEX FRANCE Phone : +33 49 88 24 42 Fax : + 33 49 88 06 66 www.terrasol.com software@terrasol.com ...
 • 2
 • 277
 • 5

Tài liệu TƯƠNG TÁC KIỂU GEN - MÔI TRƯỜNG, TÍNH ỔN ĐỊNH NĂNG SUẤT CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG SUẤT CỦ Ở KHOAI LANG doc

Tài liệu TƯƠNG TÁC KIỂU GEN - MÔI TRƯỜNG, TÍNH ỔN ĐỊNH NĂNG SUẤT VÀ CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG SUẤT CỦ Ở KHOAI LANG doc
... 7) Tương tác kiểu gen- môi trường có ý nghĩa hầu hết tính trạng Sự tồn tương tác kiểu gen - môi trường, thực chất tương tác kiểu gen - địa điểm khảo nghiệm suất yếu tố cấu thành suất Trong nghiên ... có giá trị tương đối g cao Tương tác kiểu gen - môi trường ( σGE ) tồn nhỏ thành phần phương sai kiểu gen ( σG ) suất củ yếu tố cấu thành suất, tương tác kiểu gen - môi trường tỉ lệ chất khô ý ... Dòng 10201 4-5 1020 9-4 Hoàng Long 10201 4-1 0 10201 0-7 10202 8-1 2 10204 5-3 10201 4-1 1 10201 4-2 1020 9-6 10201 4-1 1020 9-5 10201 0-8 1020 9-1 Hoàng Hà Trung bình Năng suất Số củ Năng suất củ Tổng số Thương...
 • 9
 • 228
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ CƠ SỞ LÝ THUYẾT ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GEOSLOPE ĐỂ KIỂM TOÁN ỔN ĐỊNH MÁI DỐC TA LUY NỀN TRÊN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GEOSLOPE ĐỂ KIỂM TOÁN ỔN ĐỊNH MÁI DỐC TA LUY NỀN TRÊN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH
... Hå ChÝ Minh nh»m t×m gi¶i ph¸p xư hỵp §Ị tµi ®­ỵc thùc hiƯn b»ng ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu thut lµ chđ u kÕt hỵp víi thùc tiƠn thiÕt kÕ, thi c«ng xư sơt tr­ỵt trªn ®­êng Hå ChÝ Minh ®Ĩ ... ®Ị tµi: “ C¬ së thut vµ øng dơng ch­¬ng tr×nh Geo-Slope ®Ĩ kiĨm to¸n ỉn ®Þnh m¸i dèc ta luy nỊn trªn ®­êng Hå ChÝ Minh sù cÇn thiÕt cđa ®Ị tµi Qua nh÷ng vÊn ®Ị ë trªn chóng ta thÊy r»ng: - ... m¸i ta luy th­êng ph¶i thùc hiƯn víi khèi l­ỵng tÝnh to¸n lín Ngµy m¸y tÝnh trë thµnh c«ng tÝnh to¸n h÷u hiƯu th× viƯc sư dơng c¸c phÇn mỊm tÝnh to¸n ỉn ®Þnh m¸i ta luy trë nªn phỉ biÕn ë n­íc ta...
 • 80
 • 363
 • 1

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch hệ thống các quy chuẩn,tiêu chuẩn lĩnh vực địa kỹ thuật nền móng công trình đến 2030 chương 11,12 ổn định mái dốc (final)

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch hệ thống các quy chuẩn,tiêu chuẩn lĩnh vực địa kỹ thuật và nền móng công trình đến 2030 chương 11,12 ổn định mái dốc (final)
... lục Mái dốc 11.4 Các nội dung tiêu chuẩn bảo vệ mái dốc Định nghĩa, khái niệm ổn định mái dốc Các yếu tố làm ảnh hưởng đến ổn định mái dốc Các loại trượt lở Phương pháp phân tích ổn định mái dốc ... chuyên gia kỹ sư chuyên nghiệp lĩnh v ực địa kỹ thuật  Tiêu chuẩn quy chuẩn lĩnh vực địa kỹ thuật móng công trình không quy hoạch, quản lý, đạo thống Có bất cập tiêu chuẩn ngành  Các kinh nghiệm ... Xây dựng móng công trình biển - Xây dựng móng công trình đặc biệt 265 Báo cáo tổng kết Đề tài "Nghiên cứu xây dựng Quy hoạch hệ thống quy...
 • 16
 • 123
 • 0

Công trình bảo vệ bờ biển đê chắn sóng - Chương 3

Công trình bảo vệ bờ biển và đê chắn sóng - Chương 3
... học công trình bảo vệ bờ chắn sóng Chiều dài trung bình λd sóng xác định theo công thức sau: g T 2.π (3. 2) g L λ® = g L 3. 1.4 Chiều cao sóng với suất đảm bảo i% Chiều cao sóng với suất đảm bảo ... nên lấy t = 21600s Ta có: Sv:Hoàng Quốc Bình- CTT46 ĐH2 3- Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóng g t 9,81.21600 = = 131 71,5 Vw 16,1 g.L 9,81 .31 0800 = = 11780,8 Vw 16,12 g d 9,81.20,5 ... = 20,5 = 0 ,37 6 54,56 3. 2.2 Phân vùng sóng khởi điểm Vì sóng khởi điểm sóng nước sâu nên ranh giới sóng khởi điểm vùng có độ dốc i < 0,001 (hình vẽ) Sv:Hoàng Quốc Bình- CTT46 ĐH2 3- ...
 • 3
 • 396
 • 15

Công trình bảo vệ bờ biển đê chắn sóng - Chương 3.2

Công trình bảo vệ bờ biển và đê chắn sóng - Chương 3.2
... học công trình bảo vệ bờ chắn sóng Chiều dài trung bình λd sóng xác định theo công thức sau: g T 2.π (3.2) g L λ® = g L 3.1.4 Chiều cao sóng với suất đảm bảo i% Chiều cao sóng với suất đảm bảo ... liệu thời gian gió thổi nên lấy t = 21600s Ta có: Sv:Hoàng Quốc Bình- CTT46 ĐH2 3- Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóng g t 9,81.21600 = = 13171,5 Vw 16,1 g.L 9,81.310800 = = 11780,8 ... 3.1.6 Phân vùng sóng khởi điểm Khi xác định tham số sóng khởi điểm sóng nước sâu, sóng nước nông, ta cần xác định ranh giới vùng sóng khởi điểm Vẽ mặt cắt dọc theo phương gió - Nếu sóng nước sâu...
 • 3
 • 350
 • 5

Công trình bảo vệ bờ biển đê chắn sóng - Chương 5

Công trình bảo vệ bờ biển và đê chắn sóng - Chương 5
... 0,01 0,0 15 Sv:Hoàng Quốc Bình- CTT46 ĐH2 0,02 0,0 25 0,03 0,0 35 0,04 0,0 45 0, 05 Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóng ku 0, 75 0,63 0 ,56 0 ,5 0, 45 0,42 0,4 0,37 0, 35 n - số lần sóng đổ ... kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóng Bảng 2.8 Xác định ku Độ dốc đáy 0,01 ku 0,0 15 0,02 0,0 25 0,03 0,0 35 0,04 0,0 45 0, 05 0, 75 i 0,63 0 ,56 0 ,5 0, 45 0,42 0,4 0,37 0, 35 n - số lần sóng đổ lấy ... học công trình bảo vệ bờ chắn sóng Hình 2.3 Đồ thị xác định ηc,sur Ta có h1% g T d λd = 20 ,5 = 0,3 75 54 ,56 = 0,016 Suy tra đồ thi ta ηc , sur h1% = 0,64 ⇒ηc , sur = 0,64.h1% = 0,64 .5, 717 = 3, 658 (...
 • 5
 • 345
 • 8

Công trình bảo vệ bờ biển đê chắn sóng - Chương 6

Công trình bảo vệ bờ biển và đê chắn sóng - Chương 6
... ứng ϕ1 , ϕ - góc hợp BKS đập tương ứng x xác định theo công thức rút gọn 22TCN 22 2-9 5 b=120 m; φ1= 76, 30 ;φ2=72,40 ; r1=172.6m; r2=287,4m→x=41 ,6 m - Xác định giao điểm tia đường mặt sóng (điểm ... 22 2-9 5 (tương đương nhau) Cho ri vài giá trị ta xác định biên nhiễu xạ tương ứng Xác định BNX1 r1=172,6m (r1=O1A )→l1=144,7m Xác định BNX2 r2=287,4 m →l2=152,4 m - Vẽ tia sóng (chiều cao sóng ... ;β =-2 7.π/180;r=2 36. 3m →a=1,21.1 0-3 Kdif,φ=0,451 - Xác định hệ số ϕ c theo công thức dùng đồ thị 22TCN 22 2-9 5   ϕc =    l1 + l 2 1 + K dif ,ϕ + − K dif ,ϕ  b   ( )    =0 ,65 3   ...
 • 4
 • 276
 • 14

Công trình bảo vệ bờ biển đê chắn sóng - Chương 7

Công trình bảo vệ bờ biển và đê chắn sóng - Chương 7
... =max (7, 84;0,4.(3+1,5)) =7, 84 m HTK - chiu cao súng thit k dS - chiu sõu ngang trc thm ỏ Chọn chiều rộng thềm trớc b1 = 8m > 6m Sv:Hoàng Quốc Bình- CTT46 ĐH2 ( 3- 0) Thiêt kế môn học công trình bảo vệ ... t hoc ton b nm t Sv:Hoàng Quốc Bình- CTT46 ĐH2 Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóng Bi n Thm trc ỏ m (0,5 0,6)b Cng Thm sau (0,3ỏ 0,4)b m Hỡnh 3- Kt cu m ỏ Khi chn s b kớch thc ca ... Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóng nh = 0,6 H1/3 + HWL H1/3=Hs:chiu cao súng dỏng k H1%= Hs =3,92m nh ờ=0,6.3,92+0,5=+3.85m...
 • 4
 • 268
 • 12

Công trình bảo vệ bờ biển đê chắn sóng - Chương 4

Công trình bảo vệ bờ biển và đê chắn sóng - Chương 4
... Quốc Bình- CTT46 ĐH2 4- Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóng 20.5 6.633 15.5 6.512 10.5 6 .46 4 5.5 6.271 0.015 0.015 0.015 0.0 14 0.138 9 .44 6 0.135 9.211 0.13 8.771 0.125 8. 342 2 Ta lấy ... h1% = 2,28.2 ,41 2 = 5,717 (m) Sv:Hoàng Quốc Bình- CTT46 ĐH2 4- Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóng Bước sóng truyền từ vùng nước sâu vào vùng nước nông tra theo đồ thị 2-6 d với λ d ... 2 .41 2 7.501 10. 24 0.88 2.21 2.68 2 .41 2 12.57 12 .45 0.93 2.0 04 2.6 2 .41 2 11.69 4. 2.2 Xác định chiều dài sóng biến dạng Suất đảm bảo tính toán chiều cao sóng hệ sóng lấy theo bảng 2-1 Với công trình...
 • 5
 • 403
 • 9

Công trình bảo vệ bờ biển đê chắn sóng - Chương 8

Công trình bảo vệ bờ biển và đê chắn sóng - Chương 8
... 0,7 ( 3- 0) Sv:Hoàng Quốc Bình- CTT46 ĐH2 Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóng 8. 3.Nội dung tính toán: 8. 3.1.Tải trọng sóng đổ a vị trí cần tính toán công trình nằm vùng sóng đổ nên ... cr hsur ( 3- 0) Sv:Hoàng Quốc Bình- CTT46 ĐH2 Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóng Trong ú: hsur - chiu cao súng ; dcr - sõu lõm gii Hỡnh 3-1 8 Ti trng súng a, Thm ỏ t - b, thm ỏ ... 2chkd sh 2kd ( 3- 0) ( 3- 0) Trong ú: hdif - chiu cao súng nhiu x; kl - h s ly theo bng 3-5 Sv:Hoàng Quốc Bình- CTT46 ĐH2 Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóng Bng 3-5 Xỏc nh h s kl...
 • 7
 • 315
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: phân tích ổn định bờ dốc khu vực đèo gió dưới ảnh hưởng của mưa lớntổng quan về ổn định mái dốc và các biện pháp bảo vệ mái dốccông trình bảo vệ bờ biển và đê chắn sóng chương 7nghiên cứu phương pháp tính ổn định mái dốc có xét đến điều kiện tương thích của lực tương tác ứng dụng cho xây dựng đê biểntìm hiểu và tính toán các thông số kỹ thuật của tháp ổn định condensat c 02 tương ứng với lưu lượng khí đầu vào 5 9 triệu m 3 ngày của nhà máy gpp dinh cốáp dụng một chê độ tỷ giá hối đoái tương đối ổn định phù hợp và khuyến khích xuất khẩuhiện tượng lưỡng ổn định quang học và các hiệu ứng vật lí phi tuyến trong lsaổn định tỷ giá và độc lập tiền tệxác định sơ bộ kích thước tường chắn đất có cốtquyết định bộ nn và ptntổn định bò lòng sônglý thuyết ổn định mái dốcổn định mái dốcổn định tiền tệ và tỷ giálý thuyết tính toán ổn định mái dốcDE KHAO SAT CHAT LUONG ON THI THPT QUOC GIA YEN LAC MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)DE KHAO SAT CHAT LUONG NGO SI LIEN MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO DẠY TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH DÂN TỘCĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÍ TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘIXÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC MAKETING TRỰC TUYẾN CHO CÔNG TY TNHH PHƯƠNG TUYẾNQUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNGPHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CỔ PHẦN HÓA LÊN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAMTHỰC HÀNH THIẾT KẾ HỆ THỐNG SỐPHÁP LUẬT, PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAChính sách thuế với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt NamGiải pháp hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ))Giai nhanh trac nghiem toan 12 bang may tinh casioThu thuat giai trac nghiem luong giac bang may tinh casio nguyen tien chinhĐề thi thử môn anh THPT chuyên ĐH lần 2Đề thi thử môn toán THPT chuyên lần 2Đề thi thử môn văn THPT chuyên đh vinh lần 2SKKN: Một số phương pháp gây hứng thú học môn tiếng Anh cho học sinh khối lớp 3Các di sản thế giới ở Việt Nam16 phuong phap va ky thuat giai nhanh bai tap trac nghiem hoa hoc pham ngoc bang23 TRONG DIEM HOA HUU CO HAY GAP NHAT TRONG DE THI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập